Baza je ažurirana 07.12.2023. 

zaključno sa NN 144/23

MINISTARSTVO FINANCIJA

Na temelju članka 6. stavka 3., članka 30. stavka 3., članka 34. stavka 7., članka 35. stavka 3. i članka 36. stavka 3. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (»Narodne novine«, br. 121/14) ministar financija donosi

 

PRAVILNIK O IZVJEŠTAVANJU U NEPROFITNOM RAČUNOVODSTVU I REGISTRU NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

Pročišćeni tekst

NN 31/1567/17115/18

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom propisuje oblik i sadržaj financijskih izvještaja i izjave o neaktivnosti, razdoblja za koja se financijski izvještaji sastavljaju te obveza i rokovi njihovog podnošenja.

(2) Ovim se Pravilnikom uređuje i minimalni sadržaj i rokovi dostave izvještaja o potrošnji proračunskih sredstava te način vođenja, upis, brisanje i promjena podataka u Registru neprofitnih organizacija (u daljnjem tekstu: Registar).

Članak 2.

(1) Odredbe ovoga Pravilnika odnose se na neprofitne organizacije definirane u članku 2. stavku 1. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (u daljnjem tekstu: Zakon) i utvrđene u Registru.

(2) Odredbe ovoga Pravilnika koje se odnose na upis u Registar primjenjuju se i na političke stranke.

(3) Odredbe ovoga Pravilnika koje se odnose na dostavu izvještaja o potrošnji proračunskih sredstava primjenjuju se i na vjerske zajednice.

Članak 3.

(1) Za sastavljanje financijskih izvještaja odgovorna je osoba koja rukovodi službom računovodstva, odnosno koja vodi računovodstvene poslove neprofitne organizacije ili druga stručna pravna ili fizička osoba kojoj je povjereno vođenje računovodstva.

(2) Zakonski zastupnik potpisuje financijske izvještaje, izvještaj o potrošnji proračunskih sredstava, izjavu o neaktivnosti i odgovoran je za njihovu vjerodostojnost i predaju.

Članak 4.

Financijski izvještaji sastavljaju se na hrvatskom jeziku, a podaci koji se odnose na novčane iznose upisuju se u valutnoj jedinici koja se primjenjuje u Republici Hrvatskoj.

II. FINANCIJSKO IZVJEŠTAVANJE U SUSTAVU DVOJNOG KNJIGOVODSTVA

Članak 5. (NN 67/17)

(1) Neprofitna organizacija obveznik vođenja dvojnog knjigovodstva i neprofitna organizacija koja udovoljava uvjetima iz članka 9. stavka 2. Zakona za vođenje jednostavnog knjigovodstva, a nije donijela Odluku o vođenju jednostavnog knjigovodstva i primjeni novčanog računovodstvenog načela, sastavlja financijske izvještaje za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja i za poslovnu godinu.

(2) Financijski izvještaj za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja čuva se do predaje financijskog izvještaja za isto razdoblje sljedeće godine, a godišnji financijski izvještaji čuvaju se trajno i u izvorniku.

Članak 6. (NN 67/17)

(1) Financijski izvještaji sastavljaju se na sljedećim obrascima:

– Bilanca na Obrascu: BIL-NPF,

– Izvještaj o prihodima i rashodima na Obrascu: PR-RAS-NPF.

(2) Obrasci iz stavka 1. ovoga članka nalaze se u prilogu ovoga Pravilnika i njegov su sastavni dio.

Članak 7. (NN 67/17)

(1) Zaglavlje i podnožje obrazaca financijskih izvještaja jedinstveno su definirana za obrasce: BIL-NPF i PR-RAS-NPF.

(2) Zaglavlje obrazaca popunjava se na sljedeći način:

naziv obveznika

upisuje se naziv neprofitne organizacije iz propisa, rješenja ili drugoga odgovarajućeg akta

poštanski broj

upisuje se poštanski broj sjedišta neprofitne organizacije iz popisa poštanskih brojeva

mjesto

upisuje se naziv mjesta/grada prema sjedištu neprofitne organizacije

adresa sjedišta

upisuje se adresa sjedišta neprofitne organizacije: ulica i broj

RNO broj

upisuje se broj iz Registra neprofitnih organizacija

matični broj

upisuje se matični broj iz Obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u 2007. Državnog zavoda za statistiku

OIB

upisuje se osobni identifikacijski broj kojeg je neprofitnoj organizaciji dodijelilo Ministarstvo financija – Porezna uprava

račun

upisuje se račun za redovno poslovanje neprofitne organizacije

šifra djelatnosti

upisuje se brojčana oznaka razreda djelatnosti iz Obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u 2007. Državnog zavoda za statistiku

šifra županije

upisuje se statistička oznaka županije koju prema Pravilniku o registru prostornih jedinica dodjeljuje Državna geodetska uprava

šifra grada/općine

upisuje se statistička oznaka grada/općine koju prema Pravilniku o registru prostornih jedinica dodjeljuje Državna geodetska uprava

oznaka razdoblja

upisuje se godina i mjesec kojim završava razdoblje za koje se obrazac predaje u formatu GGGG-MM.

(3) Podnožje obrazaca popunjava se na sljedeći način:

– zakonski zastupnik – upisuje se ime osobe određene u skladu s člankom 3. stavkom 2. ovoga Pravilnika

– potpis zakonskog zastupnika

– datum sastavljanja izvještaja

– osoba za kontakt – upisuje se ime osobe koja je sastavila izvještaj

– telefon – upisuje se telefonski broj neprofitne organizacije ili osobe za kontakt

– telefax – upisuje se fax neprofitne organizacije ili osobe za kontakt

– adresa e-pošte – upisuje se e-mail neprofitne organizacije ili osobe koja je sastavila izvještaj.

Članak 8. (NN 67/17)

(1) Obrazac: BIL-NPF sadrži sljedeće podatke:

– stupac 1 – račun iz računskog plana

– stupac 2 – opis

– stupac 3 – AOP oznaka

– stupac 4 – stanje 1. siječnja godine za koju se sastavlja izvještaj, odnosno na dan početka poslovanja u toku godine

– stupac 5 – stanje 31. prosinca godine za koju se sastavlja izvještaj, odnosno na dan prestanka poslovanja

– stupac 6 – indeks promjene stanja (upisuje se cijeli broj bez decimala).

(2) Obrazac: PR-RAS-NPF sadrži sljedeće podatke:

– stupac 1 – račun iz računskog plana

– stupac 2 – opis

– stupac 3 – AOP oznaka

– stupac 4 – ostvareno prethodne godine

– stupac 5 – ostvareno u izvještajnom razdoblju

– stupac 6 – indeks ostvarenja u odnosu na isto razdoblje prethodne godine (upisuje se cijeli broj bez decimala).

Članak 9.

(1) Bilješke su dopuna podataka uz financijske izvještaje.

(2) Bilješke mogu biti opisne, brojčane ili kombinirane. Označavaju se rednim brojevima s pozivom na AOP oznaku izvještaja na koju se odnose.

(3) Obvezne Bilješke uz Bilancu jesu:

– pregled ugovornih odnosa i slično koji, uz ispunjenje određenih uvjeta, mogu postati obveza ili imovina (dana kreditna pisma, hipoteke, sporovi na sudu koji su u tijeku…)

– pregled stanja i rokova dospijeća dugoročnih i kratkoročnih kredita i zajmova te posebno robnih kredita i financijskih najmova (leasing).

(4) U Bilješkama uz Izvještaj o prihodima i rashodima potrebno je navesti razloge zbog kojih je došlo do većih odstupanja u odnosu na ostvarenje prethodne godine.

Članak 10. (NN 67/17)

(1) Neprofitna organizacija iz članka 5. stavka 1. ovoga Pravilnika sastavlja:

– za poslovnu godinu: Bilancu, Izvještaj o prihodima i rashodima i Bilješke

– za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja: Izvještaj o prihodima i rashodima.

(2) Financijski izvještaji iz stavka 1. ovoga članka predaju se:

– za poslovnu godinu: u roku od 60 dana od isteka izvještajnog razdoblja

– za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja: u roku od 30 dana po isteku izvještajnog razdoblja.

(3) Financijski izvještaji sastavljaju se i podnose na razini pravne osobe s uključenim podacima o poslovanju njenih organizacijskih dijelova.

Članak 11. (NN 67/17)

(1) Neprofitna organizacija iz članka 5. stavka 1. ovoga Pravilnika predaje Ministarstvu financija, odnosno drugoj instituciji koju Ministarstvo financija ovlasti za zaprimanje i obradu financijskih izvještaja, financijske izvještaje u elektroničkom obliku objavljene na internetskoj stranici Ministarstva financija.

(2) Neprofitna organizacija uz financijske izvještaje u elektroničkom obliku iz stavka 1. ovoga članka Ministarstvu financija, odnosno drugoj instituciji koju Ministarstvo financija ovlasti za zaprimanje i obradu financijskih izvještaja, predaje i Referentnu stranicu ovjerenu potpisom zakonskog zastupnika.

(3) Referentna stranica iz stavka 2. ovoga članka nalazi u prilogu ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(4) Neprofitna organizacija može Ministarstvu financija, odnosno drugoj instituciji koju Ministarstvo financija ovlasti za zaprimanje i obradu financijskih izvještaja, predati financijske izvještaje na obrascima propisanim ovim Pravilnikom i u papirnatom obliku.

III. FINANCIJSKO IZVJEŠTAVANJE U SUSTAVU JEDNOSTAVNOG KNJIGOVODSTVA

Članak 12. (NN 67/17)

(1) Neprofitna organizacija koja udovoljava uvjetima iz članka 9. stavka 2. Zakona za vođenje jednostavnog knjigovodstva i koja je donijela Odluku o vođenju jednostavnog knjigovodstva i primjeni novčanog računovodstvenog načela, sastavlja godišnji financijski izvještaj o primicima i izdacima za prethodnu poslovnu godinu i bilješke.

(2) Neprofitna organizacija iz stavka 1. ovoga članka sastavlja godišnji financijski izvještaj o primicima i izdacima na Obrascu: G-PR-IZ-NPF koji se nalazi u prilogu ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(3) Zaglavlje i podnožje Obrasca: G-PR-IZ-NPF popunjava se sukladno članku 7. ovoga Pravilnika.

(4) Obrazac: G-PR-IZ-NPF sadrži sljedeće podatke:

– stupac 1 – redni broj

– stupac 2 – opis

– stupac 3 – AOP oznaka

– stupac 4 – ostvareno u prethodnoj poslovnoj godini

– stupac 5 – ostvareno u tekućoj poslovnoj godini.

(5) Bilješke uz godišnji financijski izvještaj o primicima i izdacima su dopuna podataka uz financijski izvještaj.

(6) U bilješkama uz godišnji financijski izvještaj o primicima i izdacima potrebno je navesti razloge zbog kojih je došlo do odstupanja u odnosu na ostvarenje iz prethodne godine.

(7) Neprofitna organizacija iz stavka 1. ovoga članka predaje Ministarstvu financija, odnosno drugoj instituciji koju Ministarstvo financija ovlasti za zaprimanje i obradu financijskih izvještaja, godišnji financijski izvještaj o primicima i izdacima u roku od 60 dana od isteka poslovne godine na način utvrđen člankom 11. ovoga Pravilnika.

IV. IZJAVA O NEAKTIVNOSTI

Članak 13.

(1) Izjavu o neaktivnosti sastavlja neprofitna organizacija za prethodnu poslovnu godinu ako tijekom te poslovne godine nije imala poslovnih događaja, niti u poslovnim knjigama iskazane podatke o imovini i obvezama.

(2) Poslovnim događajem iz stavka 1. ovoga članaka smatra se i trošak povezan s vođenjem računa neprofitne organizacije (provizija banke) i drugi slični troškovi.

(3) Izjava o neaktivnosti sastavlja se na Obrascu: IZJAVA-NPF koji se nalazi u prilogu ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(4) Zaglavlje i podnožje Obrasca: IZJAVA-NPF popunjava se sukladno članku 7. ovoga Pravilnika.

(5) Izjavu o neaktivnosti za prethodnu poslovnu godinu neprofitna organizacija dostavlja Ministarstvu financija u roku od 60 dana od isteka poslovne godine.

V. IZVJEŠTAJ O POTROŠNJI PRORAČUNSKIH SREDSTAVA

Članak 14.

(1) Neprofitna organizacija koja ostvaruje sredstva iz javnih izvora, uključujući i sredstva državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave obvezno sastavlja izvještaj o potrošnji proračunskih sredstava za poslovnu godinu i dostavlja ga davatelju sredstava u roku od 60 dana od isteka poslovne godine.

(2) Izvještaj iz stavka 1. ovoga članka može se sastavljati i za razdoblja u tijeku poslovne godine ako to zatraži davatelj sredstava.

(3) Izvještaj iz stavka 1. ovoga članka može se dostaviti davatelju sredstava i u roku različitom od roka iz stavka 1. ovoga članka, ako je rok utvrđen u drugim propisima ili aktima.

Članak 15.

(1) Izvještaj o potrošnji proračunskih sredstava sastavlja se na Obrascu: PROR-POT ako drugim propisima ili aktima nije utvrđen detaljniji sadržaj i izgled obrasca izvještaja o potrošnji proračunskih sredstava.

(2) Obrazac: PROR-POT, koji se nalazi u prilogu ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio, sadrži najmanje sljedeće podatke:

I. Opći podaci:

1. primatelj sredstava

2. davatelj sredstava

3. naziv projekta/programa/ostalo

4. razdoblje izvještavanja

II. Financijski podaci

III. Ostali javni izvori financiranja (projekta/programa/ostalo, za koji se izvještaj o potrošnji proračunskih sredstava podnosi)

IV. Bilješke (o provedenim aktivnostima vezanim uz realizaciju projekta/programa/ostalo, postignutim rezultatima i slično).

(3) Kod popunjavanja općih podataka u Obrascu: PROR-POT iz stavka 2. ovoga članka, vjerske zajednice ne popunjavaju podatak o RNO broju.

(4) Davatelj sredstava može, prilikom donošenja odluke ili drugog akta o odobrenju sredstava neprofitnoj organizaciji, dopuniti obrazac izvještaja o potrošnji proračunskih sredstava i drugim podacima s obzirom na specifičnosti financiranja.

(5) Ako je propisom ili drugim aktom temeljem kojeg su proračunska sredstva dodijeljena definirano da ne moraju biti utrošena u poslovnoj godini u kojoj su doznačena, u Izvještaju o potrošnji proračunskih sredstava navodi se podatak o sredstvima prenesenim iz prethodne poslovne godine i načinu njihove potrošnje.

Članak 16.

Neprofitna organizacija koja je primatelj javnih sredstava obvezna je, na zahtjev davatelja sredstava, dostaviti i kopiju vjerodostojne dokumentacije na temelju koje je rashod/izdatak, iskazan u Obrascu: PROR-POT.

V.a IZVJEŠTAVANJE USLIJED IZVANREDNIH DOGAĐAJA

Članak 16.a (NN 21/21)

(1) Ako u vrijeme sastavljanja izvještaja, odnosno izjave o neaktivnosti iz ovog Pravilnika nastanu izvanredni vanjski događaji koji se nisu mogli predvidjeti, spriječiti, otkloniti ili izbjeći, neprofitne organizacije iznimno mogu predati izvještaje, odnosno izjavu o neaktivnosti nakon proteka roka iz članaka 10., 12. i 13. ovoga Pravilnika, temeljem prethodne suglasnosti Ministarstva financija.

(2) Suglasnost iz stavka 1. ovoga članka Ministarstvo financija daje na temelju zahtjeva neprofitne organizacije, a u suglasnosti se utvrđuje do kada se produžuje rok za predaju izvještaja, odnosno izjave o neaktivnosti iz ovog Pravilnika.

VI. REGISTAR NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

Članak 17.

(1) Registar neprofitnih organizacija u elektroničkom obliku vodi Ministarstvo financija kao popis neprofitnih organizacija.

(2) Prilikom upisa u Registar, neprofitnoj organizaciji se dodjeljuje redni broj upisa (RNO broj) koji je jedinstven i neponovljiv.

(3) Podaci iz Registra javni su i dostupni na internetskoj stranici Ministarstva financija.

(4) Ministarstvo financija ne izdaje rješenje o upisu u Registar.

Članak 18.

Registar sadrži sljedeće podatke o neprofitnoj organizaciji:

1. Opće podatke:

– naziv neprofitne organizacije

– skraćeni naziv neprofitne organizacije

– osobni identifikacijski broj (OIB)

– matični broj

– pravno ustrojbeni oblik

– broj organizacijskih dijelova (podružnica)

– naziv matičnog registra

– broj iz matičnog registra

– adresa sjedišta

– poštanski broj

– mjesto

– šifra djelatnosti

– račun

– statistička oznaka grada/općine

– statistička oznaka županije

– osoba za kontakt

– telefon, faks

– e-mail, web-stranica.

2. Podatke o zakonskom zastupniku/osobama ovlaštenim za zastupanje.

3. Podatke relevantne za bazu financijskih izvještaja.

Članak 19. (NN 67/17)

(1) Neprofitna organizacija upisuje se u Registar na temelju prijave na Obrascu: Registar neprofitnih organizacija (Obrazac: RNO), koji se nalazi u prilogu ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(2) Obrazac: RNO, osim podataka o neprofitnoj organizaciji navedenih u članku 18. ovoga Pravilnika, sadrži i

– godinu osnivanja

– potpis zakonskog zastupnika

– mjesto i datum sastavljanja.

Članak 20. (NN 67/17)

(1) Neprofitna organizacija izvještava o promjeni podataka unesenih u Registar podnošenjem prijave za upis promjene na Obrascu: Promjene u Registru neprofitnih organizacija (Obrazac: RNO-P), koji se nalazi u prilogu ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(2) Neprofitna organizacija izvještava Ministarstvo financija o donesenoj Odluci o vođenju jednostavnog knjigovodstva i primjeni novčanog računovodstvenog načela iz članka 9. stavka 2. Zakona, na Obrascu: RNO-P u roku predviđenom za podnošenje godišnjih financijskih izvještaja za prethodnu poslovnu godinu.

(3) Obrazac: RNO–P sadrži:

– redni broj iz Registra (RNO broj)

– pozicija iz Obrasca: RNO

– stari i novi podatak o neprofitnoj organizaciji (opći podaci, podaci o zakonskom zastupniku/osobama ovlaštenim za zastupanje i podaci relevantni za bazu financijskih izvještaja)

– potpis zakonskog zastupnika

– mjesto i datum sastavljanja.

Članak 21. (NN 67/17)

(1) Neprofitna organizacija briše se iz Registra brisanjem iz matičnog registra u koji je neprofitna organizacija upisana prilikom osnivanja.

(2) Kad se neprofitna organizacija iz stavka 1. ovoga članka briše iz matičnog registra, sastavlja financijske izvještaje za poslovnu godinu s datumom koji prethodi datumu brisanja.

(3) Neprofitna organizacija iz članka 5. stavka 1. ovoga Pravilnika predaje Ministarstvu financija, odnosno drugoj instituciji koju Ministarstvo financija ovlasti za zaprimanje i obradu financijskih izvještaja, financijske izvještaje za poslovnu godinu propisane člankom 10. stavkom 1. ovoga Pravilnika u roku trideset dana od dana pravomoćnosti rješenja o brisanju neprofitne organizacije iz matičnog registra.

(4) Neprofitna organizacija iz članka 12. stavka 1. ovoga Pravilnika predaje Ministarstvu financija, odnosno drugoj instituciji koju Ministarstvo financija ovlasti za zaprimanje i obradu financijskih izvještaja, godišnji financijski izvještaj o primicima i izdacima i bilješke propisane člankom 12. stavkom 2. ovoga Pravilnika u roku trideset dana od dana pravomoćnosti rješenja o brisanju neprofitne organizacije iz matičnog registra.

(5) Neprofitna organizacija iz stavka 1. ovoga članka predaje Ministarstvu financija, odnosno drugoj instituciji koju Ministarstvo financija ovlasti za zaprimanje i obradu financijskih izvještaja, financijske izvještaje iz stavka 3. odnosno stavka 4. ovoga članka na propisanim obrascima u elektroničkom ili papirnatom obliku.

(6) Financijske izvještaje potpisuje osoba koja je bila odgovorna za poslovanje neprofitne organizacije u razdoblju na koje se ti financijski izvještaji odnose.

(7) Neprofitna organizacija, koja prestaje biti obveznik primjene Zakona, podnosi prijavu za brisanje iz Registra na vlastiti zahtjev.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 22.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 25/17

Članak 12.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 115/18

Članak 3.

Prvi financijski izvještaj na novom obrascu PR-RAS-NPF iz ovog Pravilnika predavat će se od 1. siječnja 2019. godine i to za izvještajno razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2018.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 21/21

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

 

 

 

OBRASCI (NN 67/17, 115/18)

Obrazac: BIL-NPF

BILANCA

na dan _________________

Naziv obveznika:

 

Poštanski broj:

 

Mjesto:

 

Adresa sjedišta:

 

RNO broj:

 

Matični broj:

 

 

 

OIB:

 

Račun:

 

 

 

 

 

 

 

Oznaka razdoblja:

 

Šifra djelatnosti:

 

 

Šifra općine:

 

 

Šifra županije:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

u kunama (bez lipa)

                     

 

Račun iz rač. plana

OPIS

AOP

Stanje 1. siječnja

Stanje 31. prosinca

Index (5/4)

1

2

3

4

5

6

IMOVINA

 

 

 

 

 

IMOVINA (AOP 002+074)

001

 

 

 

0

Nefinancijska imovina (AOP 003+018+047+051+055+064)

002

 

 

 

01

Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+008 – 017)

003

 

 

 

011

Materijalna imovina – prirodna bogatstva (AOP 005 do 007)

004

 

 

 

0111

Zemljište

005

 

 

 

0112

Rudna bogatstva

006

 

 

 

0113

Ostala prirodna materijalna imovina

007

 

 

 

012

Nematerijalna imovina (AOP 009 do 016)

008

 

 

 

0121

Patenti

009

 

 

 

0122

Koncesije

010

 

 

 

0123

Licence

011

 

 

 

0124

Ostala prava

012

 

 

 

0125

Goodwill

013

 

 

 

0126

Osnivački izdaci

014

 

 

 

0127

Izdaci za razvoj

015

 

 

 

0128

Ostala nematerijalna imovina

016

 

 

 

019

Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine

017

 

 

 

02

Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 019+023+031+034+039+042 – 046)

018

 

 

 

021

Građevinski objekti (AOP 020 do 022)

019

 

 

 

0211

Stambeni objekti

020

 

 

 

0212

Poslovni objekti

021

 

 

 

0213

Ostali građevinski objekti

022

 

 

 

022

Postrojenja i oprema (AOP 024 do 030)

023

 

 

 

0221

Uredska oprema i namještaj

024

 

 

 

0222

Komunikacijska oprema

025

 

 

 

0223

Oprema za održavanje i zaštitu

026

 

 

 

0224

Medicinska i laboratorijska oprema

027

 

 

 

0225

Instrumenti, uređaji i strojevi

028

 

 

 

0226

Sportska i glazbena oprema

029

 

 

 

0227

Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene

030

 

 

 

023

Prijevozna sredstva (AOP 032+033)

031

 

 

 

0231

Prijevozna sredstva u cestovnom prometu

032

 

 

 

0232

Ostala prijevozna sredstva

033

 

 

 

024

Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (AOP 035 do 038)

034

 

 

 

0241

Knjige u knjižnicama

035

 

 

 

0242

Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)

036

 

 

 

0243

Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti

037

 

 

 

0244

Ostale nespomenute izložbene vrijednosti

038

 

 

 

025

Višegodišnji nasadi i osnovno stado (AOP 040+041)

039

 

 

 

0251

Višegodišnji nasadi

040

 

 

 

0252

Osnovno stado

041

 

 

 

026

Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 043 do 045)

042

 

 

 

0261

Ulaganja u računalne programe

043

 

 

 

0262

Umjetnička, literarna i znanstvena djela

044

 

 

 

0263

Ostala nematerijalna proizvedena imovina

045

 

 

 

029

Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine

046

 

 

 

03

Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 048)

047

 

 

 

031

Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 049+050)

048

 

 

 

0311

Plemeniti metali i drago kamenje

049

 

 

 

0312

Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti

050

 

 

 

04

Sitni inventar (AOP 052+053 – 054)

051

 

 

 

041

Zalihe sitnog inventara

052

 

 

 

042

Sitni inventar u uporabi

053

 

 

 

049

Ispravak vrijednosti sitnog inventara

054

 

 

 

05

Nefinancijska imovina u pripremi (AOP 056 do 059+062+063)

055

 

 

 

051

Građevinski objekti u pripremi

056

 

 

 

052

Postrojenja i oprema u pripremi

057

 

 

 

053

Prijevozna sredstva u pripremi

058

 

 

 

054

Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi (AOP 060+061)

059

 

 

 

0541

Višegodišnji nasadi u pripremi

060

 

 

 

0542

Osnovno stado u pripremi

061

 

 

 

055

Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi

062

 

 

 

056

Ostala nefinancijska imovina u pripremi

063

 

 

 

06

Proizvedena kratkotrajna imovina (AOP 065+070+073)

064

 

 

 

061

Zalihe za obavljanje djelatnosti (AOP 066 do 069)

065

 

 

 

0611

Zalihe za preraspodjelu drugima

066

 

 

 

0612

Zalihe materijala za redovne potrebe

067

 

 

 

0613

Zalihe rezervnih dijelova

068

 

 

 

0614

Zalihe materijala za posebne potrebe

069

 

 

 

062

Proizvodnja i proizvodi (AOP 071+072)

070

 

 

 

0621

Proizvodnja u tijeku

071

 

 

 

0622

Gotovi proizvodi

072

 

 

 

063

Roba za daljnju prodaju

073

 

 

 

1

Financijska imovina (AOP 075+083+100+105+125+133+142)

074

 

 

 

11

Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082)

075

 

 

 

111

Novac u banci (AOP 077 do 079)

076

 

 

 

1111

Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka

077

 

 

 

1112

Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka

078

 

 

 

1113

Prijelazni račun

079

 

 

 

112

Izdvojena novčana sredstva

080

 

 

 

113

Novac u blagajni

081

 

 

 

114

Vrijednosnice u blagajni

082

 

 

 

12

Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od radnika te za više plaćene poreze i ostalo (AOP 084+087+088+089+095)

083

 

 

 

121

Depoziti u bankama i ostalim financijskim institucijama (AOP 085+086)

084

 

 

 

1211

Depoziti u tuzemnim bankama i ostalim financijskim institucijama

085

 

 

 

1212

Depoziti u inozemnim bankama i ostalim financijskim institucijama

086

 

 

 

122

Jamčevni polozi

087

 

 

 

123

Potraživanja od radnika

088

 

 

 

124

Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose (AOP 090 do 094)

089

 

 

 

1241

Potraživanje za više plaćenje poreze

090

 

 

 

1242

Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika

091

 

 

 

1243

Potraživanja za više plaćene carine i carinske pristojbe

092

 

 

 

1244

Potraživanja za više plaćene ostale poreze

093

 

 

 

1245

Potraživanja za više plaćene doprinose

094

 

 

 

129

Ostala potraživanja (AOP 096 do 099)

095

 

 

 

1291

Potraživanja za naknade koje se refundiraju

096

 

 

 

1292

Potraživanja za naknade štete

097

 

 

 

1293

Potraživanja za predujmove

098

 

 

 

1294

Ostala nespomenuta potraživanja

099

 

 

 

13

Zajmovi (AOP 101+102+103 – 104)

100

 

 

 

131

Zajmovi građanima i kućanstvima

101

 

 

 

132

Zajmovi pravnim osobama koji obavljaju poduzetničku djelatnost

102

 

 

 

133

Zajmovi ostalim subjektima

103

 

 

 

139

Ispravak vrijednosti danih zajmova

104

 

 

 

14

Vrijednosni papiri (AOP 106+109+112+115+118+121 – 124)

105

 

 

 

141

Čekovi (AOP 107+108)

106

 

 

 

1411

Čekovi – tuzemni

107

 

 

 

1412

Čekovi – inozemni

108

 

 

 

142

Komercijalni i blagajnički zapisi (AOP 110+111)

109

 

 

 

1421

Komercijalni i blagajnički zapisi – tuzemni

110

 

 

 

1422

Komercijalni i blagajnički zapisi – inozemni

111

 

 

 

143

Mjenice (AOP 113+114)

112

 

 

 

1431

Mjenice – tuzemne

113

 

 

 

1432

Mjenice – inozemne

114

 

 

 

144

Obveznice (AOP 116+117)

115

 

 

 

1441

Obveznice – tuzemne

116

 

 

 

1442

Obveznice – inozemne

117

 

 

 

145

Opcije i drugi financijski derivati (AOP 119+120)

118

 

 

 

1451

Opcije i drugi financijski derivati – tuzemni

119

 

 

 

1452

Opcije i drugi financijski derivati – inozemni

120

 

 

 

146

Ostali vrijednosni papiri (AOP 122+123)

121

 

 

 

1461

Ostali tuzemni vrijednosni papiri

122

 

 

 

1462

Ostali inozemni vrijednosni papiri

123

 

 

 

149

Ispravak vrijednosti vrijednosnih papira

124

 

 

 

15

Dionice i udjeli u glavnici (AOP 126+129 – 132)

125

 

 

 

151

Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija (AOP 127+128)

126

 

 

 

1511

Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija

127

 

 

 

1512

Dionice i udjeli u glavnici inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija

128

 

 

 

152

Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava (AOP 130+131)

129

 

 

 

1521

Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava

130

 

 

 

1522

Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava

131

 

 

 

159

Ispravak vrijednosti dionica i udjela u glavnici

132

 

 

 

16

Potraživanja za prihode (AOP 134 do 137+140 – 141)

133

 

 

 

161

Potraživanja od kupaca

134

 

 

 

162

Potraživanja za članarine i članske doprinose

135

 

 

 

163

Potraživanja za prihode po posebnim propisima

136

 

 

 

164

Potraživanja za prihode od imovine (AOP 138+139)

137

 

 

 

1641

Potraživanja za prihode od financijske imovine

138

 

 

 

1642

Potraživanja za prihode od nefinancijske imovine

139

 

 

 

165

Ostala nespomenuta potraživanja

140

 

 

 

169

Ispravak vrijednosti potraživanja

141

 

 

 

19

Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (AOP 143+144)

142

 

 

 

191

Rashodi budućih razdoblja

143

 

 

 

192

Nedospjela naplata prihoda

144

 

 

 

OBVEZE I VLASTITI IZVORI

 

 

 

 

 

OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)

145

 

 

 

2

Obveze (AOP 147+174+182+190)

146

 

 

 

24

Obveze za rashode (AOP 148+156+164+168+169+170)

147

 

 

 

241

Obveze za radnike (AOP 149 do 155)

148

 

 

 

2411

Obveze za plaće – neto

149

 

 

 

2412

Obveze za naknade plaća – neto

150

 

 

 

2413

Obveze za plaće u naravi – neto

151

 

 

 

2414

Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaća

152

 

 

 

2415

Obveze za doprinose iz plaća

153

 

 

 

2416

Obveze za doprinose na plaće

154

 

 

 

2417

Ostale obveze za radnike

155

 

 

 

242

Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163 )

156

 

 

 

2421

Naknade troškova radnicima

157

 

 

 

2422

Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstavima i slično

158

 

 

 

2423

Naknade volonterima

159

 

 

 

2424

Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa

160

 

 

 

2425

Obveze prema dobavljačima u zemlji

161

 

 

 

2426

Obveze prema dobavljačima u inozemstvu

162

 

 

 

2429

Ostale obveze za financiranje rashoda poslovanja

163

 

 

 

244

Obveze za financijske rashode (AOP 165 do 167)

164

 

 

 

2441

Obveze za kamate za izdane vrijednosne papire

165

 

 

 

2442

Obveze za kamate za primljene kredite i zajmove

166

 

 

 

2443

Obveze za ostale financijske rashode

167

 

 

 

245

Obveze za prikupljena sredstva pomoći

168

 

 

 

246

Obveze za kazne i naknade šteta

169

 

 

 

249

Ostale obveze (AOP 171 do 173)

170

 

 

 

2491

Obveze za poreze

171

 

 

 

2492

Obveze za porez na dodanu vrijednost

172

 

 

 

2493

Obveze za predujmove, depozite, primljene jamčevine i ostale nespomenute obveze

173

 

 

 

25

Obveze za vrijednosne papire (AOP 175+178 – 181)

174

 

 

 

251

Obveze za čekove (AOP 176+177)

175

 

 

 

2511

Obveze za čekove – tuzemne

176

 

 

 

2512

Obveze za čekove – inozemne

177

 

 

 

252

Obveze za mjenice (AOP 179+180)

178

 

 

 

2521

Obveze za mjenice – tuzemne

179

 

 

 

2522

Obveze za mjenice – inozemne

180

 

 

 

259

Ispravak vrijednosti obveza za vrijednosne papire

181

 

 

 

26

Obveze za kredite i zajmove (AOP 183+186 – 189)

182

 

 

 

261

Obveze za kredite banaka i ostalih kreditora (AOP 184+185)

183

 

 

 

2611

Obveze za kredite u zemlji

184

 

 

 

2612

Obveze za kredite iz inozemstva

185

 

 

 

262

Obveze za robne i ostale zajmove (AOP 187+188)

186

 

 

 

2621

Obveze za zajmove u zemlji

187

 

 

 

2622

Obveze za zajmove iz inozemstva

188

 

 

 

269

Ispravak vrijednosti obveza za kredite i zajmove

189

 

 

 

29

Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (AOP 191+192)

190

 

 

 

291

Odgođeno plaćanje rashoda

191

 

 

 

292

Naplaćeni prihodi budućih razdoblja (AOP 193+194)

192

 

 

 

2921

Unaprijed plaćeni prihodi

193

 

 

 

2922

Odgođeno priznavanje prihoda

194

 

 

 

5

Vlastiti izvori (AOP 196+199 – 200)

195

 

 

 

51

Vlastiti izvori (AOP 197+198)

196

 

 

 

511

Vlastiti izvori

197

 

 

 

512

Revalorizacijska rezerva

198

 

 

 

5221

Višak prihoda

199

 

 

 

5222

Manjak prihoda

200

 

 

 

IZVANBILANČNI ZAPISI

 

61

Izvanbilančni zapisi – aktiva

201

 

 

 

62

Izvanbilančni zapisi – pasiva

202

 

 

 

 

 

 

 

 

Potpis zakonskog zastupnika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zakonski zastupnik:

 

 

 

 

 

 

 

Datum:

 

 

 

 

 

 

 

Osoba za kontakt:

 

 

 

 

 

 

 

Telefon:

 

 

 

 

 

 

 

Telefaks:

 

 

 

 

 

 

 

Adresa e – pošte:

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrazac: PR – RAS – NPF

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje od ________ do _______

Naziv obveznika: ____________________________________________________________________________________________

Poštanski broj: __________________________ Mjesto: _____________________________________________________________

Adresa sjedišta: _____________________________________________________________________________________________

RNO broj: ____________________________________ Matični broj: __________________________ OIB: _____________________

Račun: ____________________________________ Oznaka razdoblja: _________________________________________________

Šifra djelatnosti: ___________________________ Šifra grada/općine: ________________________ Šifra županije: _______________

u kunama (bez lipa)

Račun iz rač. plana

OPIS

AOP

Ostvareno u istom razdoblju prethodne godine

Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine

Indeks (5/4)

1

2

3

4

5

6

PRIHODI

 

 

 

 

3

PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+040+049)

001

 

 

 

31

Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)

002

 

 

 

3111

Prihodi od prodaje roba

003

 

 

 

3112

Prihodi od pružanja usluga

004

 

 

 

32

Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007)

005

 

 

 

3211

Članarine

006

 

 

 

3212

Članski doprinosi

007

 

 

 

33

Prihodi po posebnim propisima (AOP 009+010)

008

 

 

 

3311

Prihodi po posebnim propisima iz proračuna

009

 

 

 

3312

Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora

010

 

 

 

34

Prihodi od imovine (AOP 012+021)

011

 

 

 

341

Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)

012

 

 

 

3411

Prihodi od kamata za dane zajmove

013

 

 

 

3412

Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima

014

 

 

 

3413

Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju

015

 

 

 

3414

Prihodi od zateznih kamata

016

 

 

 

3415

Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika

017

 

 

 

3416

Prihodi od dividendi

018

 

 

 

3417

Prihodi od dobiti trgovačkih društava, banaka i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima

019

 

 

 

3418

Ostali prihodi od financijske imovine

020

 

 

 

342

Prihodi od nefinancijske imovine (AOP 022+023)

021

 

 

 

3421

Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine

022

 

 

 

3422

Ostali prihodi od nefinancijske imovine

023

 

 

 

35

Prihodi od donacija (AOP 025+030+033+036+037)

024

 

 

 

351

Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026 do 029)

025

 

 

 

3511

Prihodi od donacija iz državnog proračuna

026

 

 

 

3512

Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

027

 

 

 

3513

Prihodi od donacija iz državnog proračuna za EU projekte

028

 

 

 

3514

Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za EU projekte

029

 

 

 

352

Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija (AOP 031+032)

030

 

 

 

3521

Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija

031

 

 

 

3522

Prihodi od institucija i tijela EU

032

 

 

 

353

Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba (AOP 034+035)

033

 

 

 

3531

Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba

034

 

 

 

3532

Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba za EU projekte

035

 

 

 

354

Prihodi od građana i kućanstava

036

 

 

 

355

Ostali prihodi od donacija (AOP 038+039)

037

 

 

 

3551

Ostali prihodi od donacija

038

 

 

 

3552

Ostali prihodi od donacija za EU projekte

039

 

 

 

36

Ostali prihodi (AOP 041+044+045)

040

 

 

 

361

Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 042+043)

041

 

 

 

3611

Prihodi od naknade šteta

042

 

 

 

3612

Prihod od refundacija

043

 

 

 

362

Prihodi od prodaje dugotrajne imovine

044

 

 

 

363

Ostali nespomenuti prihodi (AOP 046 do 048)

045

 

 

 

3631

Otpis obveza

046

 

 

 

3632

Naplaćena otpisana potraživanja

047

 

 

 

3633

Ostali nespomenuti prihodi

048

 

 

 

37

Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija (AOP 050 do 053)

049

 

 

 

3711

Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija

050

 

 

 

3712

Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija

051

 

 

 

3713

Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte

052

 

 

 

3714

Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte

053

 

 

 

RASHODI

 

 

 

 

4

RASHODI (AOP 055+067+108+109+120+128+139)

054

 

 

 

41

Rashodi za radnike (AOP 056+061+062)

055

 

 

 

411

Plaće (AOP 057 do 060)

056

 

 

 

4111

Plaće za redovan rad

057

 

 

 

4112

Plaće u naravi

058

 

 

 

4113

Plaće za prekovremeni rad

059

 

 

 

4114

Plaće za posebne uvjete rada

060

 

 

 

412

Ostali rashodi za radnike

061

 

 

 

413

Doprinosi na plaće (AOP 063 do 066)

062

 

 

 

4131

Doprinosi za zdravstveno osiguranje

063

 

 

 

4132

Doprinosi za zapošljavanje

064

 

 

 

4133

Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac

065

 

 

 

4134

Posebni doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom

066

 

 

 

42

Materijalni rashodi (AOP 068+072+077+082+087+097+102)

067

 

 

 

421

Naknade troškova radnicima (AOP 069 do 071)

068

 

 

 

4211

Službena putovanja

069

 

 

 

4212

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

070

 

 

 

4213

Stručno usavršavanje radnika

071

 

 

 

422

Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 073 do 076)

072

 

 

 

4221

Naknade za obavljanje aktivnosti

073

 

 

 

4222

Naknade troškova službenih putovanja

074

 

 

 

4223

Naknade ostalih troškova

075

 

 

 

4224

Ostale naknade

076

 

 

 

423

Naknade volonterima (AOP 078 do 081)

077

 

 

 

4231

Naknade za obavljanje djelatnosti

078

 

 

 

4232

Naknade troškova službenih putovanja

079

 

 

 

4233

Naknade ostalih troškova

080

 

 

 

4234

Ostale naknade

081

 

 

 

424

Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (AOP 083 do 086)

082

 

 

 

4241

Naknade za obavljanje aktivnosti

083

 

 

 

4242

Naknade troškova službenih putovanja

084

 

 

 

4243

Naknade ostalih troškova

085

 

 

 

4244

Ostale naknade

086

 

 

 

425

Rashodi za usluge (AOP 088 do 096)

087

 

 

 

4251

Usluge telefona, pošte i prijevoza

088

 

 

 

4252

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

089

 

 

 

4253

Usluge promidžbe i informiranja

090

 

 

 

4254

Komunalne usluge

091

 

 

 

4255

Zakupnine i najamnine

092

 

 

 

4256

Zdravstvene i veterinarske usluge

093

 

 

 

4257

Intelektualne i osobne usluge

094

 

 

 

4258

Računalne usluge

095

 

 

 

4259

Ostale usluge

096

 

 

 

426

Rashodi za materijal i energiju (AOP 098 do 101)

097

 

 

 

4261

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

098

 

 

 

4262

Materijal i sirovine

099

 

 

 

4263

Energija

100

 

 

 

4264

Sitan inventar i autogume

101

 

 

 

429

Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 103 do 107)

102

 

 

 

4291

Premije osiguranja

103

 

 

 

4292

Reprezentacija

104

 

 

 

4293

Članarine

105

 

 

 

4294

Kotizacije

106

 

 

 

4295

Ostali nespomenuti materijalni rashodi

107

 

 

 

43

Rashodi amortizacije

108

 

 

 

44

Financijski rashodi (AOP 110+111+115)

109

 

 

 

441

Kamate za izdane vrijednosne papire

110

 

 

 

442

Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 112 do 114)

111

 

 

 

4421

Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora

112

 

 

 

4422

Kamate za primljene robne i ostale zajmove

113

 

 

 

4423

Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove

114

 

 

 

443

Ostali financijski rashodi (AOP 116 do 119)

115

 

 

 

4431

Bankarske usluge i usluge platnog prometa

116

 

 

 

4432

Negativne tečajne razlike i valutna klauzula

117

 

 

 

4433

Zatezne kamate

118

 

 

 

4434

Ostali nespomenuti financijski rashodi

119

 

 

 

45

Donacije (AOP 121+125)

120

 

 

 

451

Tekuće donacije (AOP 122 do124)

121

 

 

 

4511

Tekuće donacije

122

 

 

 

4512

Stipendije

123

 

 

 

4513

Tekuće donacije iz EU sredstava

124

 

 

 

452

Kapitalne donacije (AOP 126+127)

125

 

 

 

4521

Kapitalne donacije

126

 

 

 

4522

Kapitalne donacije iz EU sredstava

127

 

 

 

46

Ostali rashodi (AOP 129+134)

128

 

 

 

461

Kazne, penali i naknade štete (AOP 130 do 133)

129

 

 

 

4611

Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama

130

 

 

 

4612

Penali, ležarine i drugo

131

 

 

 

4613

Naknade šteta radnicima

132

 

 

 

4614

Ugovorene kazne i ostale naknade šteta

133

 

 

 

462

Ostali nespomenuti rashodi (AOP 135 do 138)

134

 

 

 

4621

Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine

135

 

 

 

4622

Otpisana potraživanja

136

 

 

 

4623

Rashodi za ostala porezna davanja

137

 

 

 

4624

Ostali nespomenuti rashodi

138

 

 

 

47

Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija (AOP 140 do 143)

139

 

 

 

4711

Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija

140

 

 

 

4712

Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija

141

 

 

 

4713

Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte

142

 

 

 

4714

Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte

143

 

 

 

 

Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na početku razdoblja

144

 

 

 

 

Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja

145

 

 

 

 

Povećanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 145-144)

146

 

 

 

 

Smanjenje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 144-145)

147

 

 

 

 

UKUPNI RASHODI (AOP 054-146 ili 054+147)

148

 

 

 

 

VIŠAK PRIHODA (AOP 001-148)

149

 

 

 

 

MANJAK PRIHODA (AOP 148-001)

150

 

 

 

5221

Višak prihoda – preneseni

151

 

 

 

5222

Manjak prihoda – preneseni

152

 

 

 

 

Obveze poreza na dobit po obračunu

153

 

 

 

 

Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 149+151-150-152-153)

154

 

 

 

 

Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 150+152-149-151+153)

155

 

 

 

DODATNI PODACI

 

 

 

 

11

Stanje novčanih sredstava na početku godine

156

 

 

 

11-dugovno

Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne

157

 

 

 

11-potražno

Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni

158

 

 

 

11

Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 156+157-158)

159

 

 

 

 

Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)

160

 

 

 

 

Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)

161

 

 

 

 

Broj volontera

162

 

 

 

 

Broj sati volontiranja

163

 

 

 

VRIJEDNOST OSTVARENIH INVESTICIJA U NOVU DUGOTRAJNU IMOVINU

AOP

Ostvarena vrijednost

Indeks (5/4)

u istom razdoblju prethodne godine

u izvještajnom razdoblju tekuće godine

051

Građevinski objekti u pripremi

164

 

 

 

052

Postrojenja i oprema u pripremi

165

 

 

 

053

Prijevozna sredstva u pripremi

166

 

 

 

054

Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi

167

 

 

 

055

Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi

168

 

 

 

056

Ostala nefinancijska imovina u pripremi

169

 

 

 

 

AOP

Stanje 1. siječnja

Stanje na kraju izvještajnog razdoblja

Indeks (5/4)

 

Stanje zaliha

170

 

 

 

 

Kontrolni zbroj (AOP 160 do 171)

171

 

 

 

Potpis zakonskog zastupnika

______________________

Zakonski zastupnik:

________________________

Datum:

________________________

Osoba za kontakt:

________________________

Telefon:

________________________

Telefaks:

________________________

Adresa e-pošte:

________________________

 

Obrazac: G – PR – IZ – NPF

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ O PRIMICIMA I IZDACIMA

za razdoblje od ________ do _______

Naziv obveznika:

 

Poštanski broj:

 

Mjesto:

 

Adresa sjedišta:

 

RNO broj:

 

Matični broj:

 

 

 

OIB:

 

Račun:

 

 

 

 

 

 

Oznaka razdoblja:

 

Šifra djelatnosti:

 

 

Šifra grada/općine:

 

 

Šifra županije:

 

                   

 

u kunama (bez lipa)

RED.BR.

OPIS

AOP

Ostvareno u prethodnoj poslovnoj godini

Ostvareno u tekućoj poslovnoj godini

1

2

3

4

5

I.

PRIMICI

 

 

 

1.

Primici od prodaje roba i pružanja usluga

001

 

 

2.

Primici od članarina i članskih doprinosa

002

 

 

3.

Primici iz javnih izvora na temelju posebnih zakona

003

 

 

4.

Primici od donacija (od 4.1.do 4.6.)

004

 

 

4.1.

iz državnog proračuna

005

 

 

4.2.

iz proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

006

 

 

4.3.

od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija

007

 

 

4.4.

od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba

008

 

 

4.5.

od građana i kućanstava

009

 

 

4.6.

iz ostalih izvora

010

 

 

5.

Primici od kamata i ostale financijske imovine

011

 

 

6.

Primici od zakupa, iznajmljivanja i ostale nefinancijske imovine

012

 

 

7.

Primici od prodaje dugotrajne imovine

013

 

 

8.

Ostali primici (od naknade štete, refundacija i sl.)

014

 

 

 

PRIMICI UKUPNO

015

 

 

II.

IZDACI

 

 

 

1.

Izdaci za radnike (1.1.+1.2.)

016

 

 

1.1.

plaće (bruto)

017

 

 

1.2.

doprinosi na plaću

018

 

 

2.

Izdaci za naknade troškova radnicima (službena putovanja, prijevoz, stručno usavršavanje)

019

 

 

3.

Izdaci za naknade volonterima

020

 

 

4.

Izdaci za naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (službeni put i ostalo)

021

 

 

5.

Izdaci za usluge (pošta, telefon, najamnina, komunalne, računalne, intelektualne usluge i sl.)

022

 

 

6.

Izdaci za materijal i energiju (uredski materijal, sirovine, energija, sitni inventar i auto gume)

023

 

 

7.

Izdaci za kamate i usluge platnog prometa

024

 

 

8.

Izdaci za dane donacije

025

 

 

9.

Izdaci za nabavu dugotrajne imovine

026

 

 

10.

Ostali izdaci (reprezentacija, članarina, kotizacija, premije osiguranja i sl.)

027

 

 

 

IZDACI UKUPNO

028

 

 

III.

VIŠAK/MANJAK PRIMITAKA TEKUĆE POSLOVNE GODINE

029

 

 

IV.

VIŠAK/MANJAK PRIMITAKA – PRENESEN IZ PRETHODNE POSLOVNE GODINE

030

 

 

RED. BR

DODATNI PODACI

AOP

Stanje na kraju prethodne godine

Stanje na kraju izvještajnog razdoblja

1.

Stanje novčanih sredstava na računu

031

 

 

2.

Stanje novčanih sredstava u blagajni

032

 

 

3.

Stanje oročenih sredstava

033

 

 

4.

Obveze po neplaćenim računima

034

 

 

5.

Potraživanje za nenaplaćene račune

035

 

 

6.

Primitak ostvaren iz sredstava Europske unije

036

 

 

7.

Prosječan broj zaposlenih

037

 

 

8.

Broj volontera

038

 

 

9.

Broj sati volontiranja

039

 

 

 

KONTROLNI ZBROJ

040

 

 

 

 

 

 

 

Potpis zakonskog zastupnika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zakonski zastupnik:

 

 

 

 

 

 

 

Datum:

 

 

 

 

 

 

 

Osoba za kontakt:

 

 

 

 

 

 

 

Telefon:

 

 

 

 

 

 

 

Telefaks:

 

 

 

 

 

 

 

Adresa e – pošte:

 

 

 

 

 

 

 

 

Referentna stranica

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

za razdoblje od ________ do _______

Naziv obveznika:

 

Poštanski broj:

 

Mjesto:

 

Adresa sjedišta:

 

RNO broj:

 

Matični broj:

 

 

 

OIB:

 

Račun:

 

 

 

 

 

 

Oznaka razdoblja:

 

Šifra djelatnosti:

 

 

Šifra grada/općine:

 

 

Šifra županije:

 

                   

 

 

 

 

Izvještaj sadrži pogreške (DA/NE):

 

Kontrolni broj:

 

 

 

 

 

 

BIL-NPF

AOP

Stanje 1. siječnja

Stanje 31. prosinca

IMOVINA (AOP 002+074)

001

 

 

OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)

145

 

 

PR-RAS-NPF

AOP

Ostvareno u istom razdoblju prethodne godine

Ostvareno u izvještajnom razdoblju

PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+032+041)

001

 

 

UKUPNI RASHODI (AOP 044-131 ili 044+132)

133

 

 

VIŠAK PRIHODA raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP134-136+135-137-138)

138

 

 

MANJAK PRIHODA za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP135+137-134-136+138)

139

 

 

G-PR-IZ-NPF

AOP

Ostvareno u prethodnoj poslovnoj godini

Ostvareno u tekućoj poslovnoj godini

PRIMICI UKUPNO (AOP 001 do 004+011 do 014)

015

 

 

IZDACI UKUPNO (AOP 016+019 do 027)

028

 

 

VIŠAK/MANJAK PRIMITAKA TEKUĆE POSLOVNE GODINE

029

 

 

 

 

 

 

 

Potpis zakonskog zastupnika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zakonski zastupnik:

 

 

 

 

 

 

 

Datum:

 

 

 

 

 

 

 

Osoba za kontakt:

 

 

 

 

 

 

 

Telefon:

 

 

 

 

 

 

 

Telefaks:

 

 

 

 

 

 

 

Adresa e – pošte:

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrazac: PROR-POT

IZVJEŠTAJ O POTROŠNJI PRORAČUNSKIH SREDSTAVA

I. OPĆI PODACI

1. Primatelj sredstava:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matični broj:

 

OIB:

 

 

RNO broj:

 

Poštanski broj:

 

Adresa sjedišta:

 

Račun:

 

 

 

 

 

 

 

2. Davatelj sredstava:

 

 

Matični broj:

 

OIB:

 

Račun:

 

Poštanski broj:

 

Adresa sjedišta:

 

3. Naziv projekta/programa/ostalo:

 

 

4. Razdoblje izvještavanja:

 

 

II. FINANCIJSKI PODACI

(u kunama)

Red.br.

OPIS

IZNOS

1

2

3

I.

PRIHODI / PRIMICI

 

1.

UGOVORENO

 

2.

UPLAĆENO

 

3.

RAZLIKA

 

II.

PRIJENOS IZ PRETHODNE POSLOVNE GODINE

 

1.

SREDSTVA DOZNAČENA, A NEPOTROŠENA U PRETHODNOJ POSLOVNOJ GODINI

 

III.

RASHODI / IZDACI

 

1.

RASHODI ZA RADNIKE (PLAĆE I DOPRINOSI)

 

2.

MATERIJALNI RASHODI UKUPNO (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.+2.5.)

 

2.1.

NAKNADE TROŠKOVA RADNICIMA

 

2.2.

IZDACI ZA NAKNADE OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA

 

2.3.

RASHODI ZA USLUGE

 

2.4.

RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU

 

2.5.

OSTALI MATERIJALNI RASHODI

 

3.

DANE DONACIJE

 

4.

RASHODI ZA KAMATE I USLUGE PLATNOG PROMETA

 

5.

NABAVLJENA NEFINANCIJSKA IMOVINA

 

6.

OSTALI RASHODI

 

 

RASHODI / IZDACI - UKUPNO

 

IV.

RAZLIKA (PRIHOD/PRIMITAK + PRIJENOS IZ PRETHODNE POSLOVNE GODINE – RASHOD/IZDATAK)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

(u kunama)

 

III. OSTALI JAVNI IZVORI FINANCIRANJA

Red.br.

NAZIV DAVATELJA SREDSTAVA

IZNOS

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

 

UKUPNO SREDSTVA IZ OSTALIH JAVNIH IZVORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

IV. BILJEŠKE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(najviše 1 stranica teksta)

 

 

 

 

 

Potpis zakonskog zastupnika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zakonski zastupnik:

 

 

 

 

 

 

 

Datum:

 

 

 

 

 

 

 

Osoba za kontakt:

 

 

 

 

 

 

 

Telefon:

 

 

 

 

 

 

 

Telefaks:

 

 

 

 

 

 

 

Adresa e – pošte:

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrazac: IZJAVA-NPF

 

Obrazac: RNO

 

 

Copyright © Ante Borić