Baza je ažurirana 06.02.2023. 

zaključno sa NN 11/23

NN 115/2018 (20.12.2018.)

 

Ministarstvo financija

Na temelju članka 6. stavka 3. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (»Narodne novine«, broj 121/14) ministar financija donosi

 

PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O IZVJEŠTAVANJU U NEPROFITNOM RAČUNOVODSTVU I REGISTRU NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

Članak 1.

Obrazac PR-RAS-NPF iz članka 6. stavka 1. podstavka 2. Pravilnika o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija (»Narodne novine«, broj 31/15 i 67/17) zamjenjuje se novim obrascem PR-RAS-NPF.

Članak 2.

Novi obrazac PR-RAS-NPF iz članka 1. ovog Pravilnika nalazi se u prilogu ovog Pravilnika i njegov je sastavni dio.

Članak 3.

Prvi financijski izvještaj na novom obrascu PR-RAS-NPF iz ovog Pravilnika predavat će se od 1. siječnja 2019. godine i to za izvještajno razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2018.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/17-04/11

Urbroj: 513-05-03-18-3

Zagreb, 12. prosinca 2018.

Ministar financija dr. sc. Zdravko Marić, v. r.

Obrazac: PR-RAS-NPF

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA za razdoblje od ________ do _______

Naziv obveznika: ____________________________________________________________________________________________

Poštanski broj: __________________________ Mjesto: _____________________________________________________________

Adresa sjedišta: _____________________________________________________________________________________________

RNO broj: ____________________________________ Matični broj: __________________________ OIB: _____________________

Račun: ____________________________________ Oznaka razdoblja: _________________________________________________

Šifra djelatnosti: ___________________________ Šifra grada/općine: ________________________ Šifra županije: _______________

u kunama (bez lipa)

Račun iz rač. plana

OPIS

AOP

Ostvareno u istom razdoblju prethodne godine

Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine

Indeks (5/4)

1

2

3

4

5

6

PRIHODI

 

 

 

 

3

PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+040+049)

001

 

 

 

31

Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)

002

 

 

 

3111

Prihodi od prodaje roba

003

 

 

 

3112

Prihodi od pružanja usluga

004

 

 

 

32

Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007)

005

 

 

 

3211

Članarine

006

 

 

 

3212

Članski doprinosi

007

 

 

 

33

Prihodi po posebnim propisima (AOP 009+010)

008

 

 

 

3311

Prihodi po posebnim propisima iz proračuna

009

 

 

 

3312

Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora

010

 

 

 

34

Prihodi od imovine (AOP 012+021)

011

 

 

 

341

Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)

012

 

 

 

3411

Prihodi od kamata za dane zajmove

013

 

 

 

3412

Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima

014

 

 

 

3413

Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju

015

 

 

 

3414

Prihodi od zateznih kamata

016

 

 

 

3415

Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika

017

 

 

 

3416

Prihodi od dividendi

018

 

 

 

3417

Prihodi od dobiti trgovačkih društava, banaka i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima

019

 

 

 

3418

Ostali prihodi od financijske imovine

020

 

 

 

342

Prihodi od nefinancijske imovine (AOP 022+023)

021

 

 

 

3421

Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine

022

 

 

 

3422

Ostali prihodi od nefinancijske imovine

023

 

 

 

35

Prihodi od donacija (AOP 025+030+033+036+037)

024

 

 

 

351

Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026 do 029)

025

 

 

 

3511

Prihodi od donacija iz državnog proračuna

026

 

 

 

3512

Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

027

 

 

 

3513

Prihodi od donacija iz državnog proračuna za EU projekte

028

 

 

 

3514

Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za EU projekte

029

 

 

 

352

Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija (AOP 031+032)

030

 

 

 

3521

Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija

031

 

 

 

3522

Prihodi od institucija i tijela EU

032

 

 

 

353

Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba (AOP 034+035)

033

 

 

 

3531

Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba

034

 

 

 

3532

Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba za EU projekte

035

 

 

 

354

Prihodi od građana i kućanstava

036

 

 

 

355

Ostali prihodi od donacija (AOP 038+039)

037

 

 

 

3551

Ostali prihodi od donacija

038

 

 

 

3552

Ostali prihodi od donacija za EU projekte

039

 

 

 

36

Ostali prihodi (AOP 041+044+045)

040

 

 

 

361

Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 042+043)

041

 

 

 

3611

Prihodi od naknade šteta

042

 

 

 

3612

Prihod od refundacija

043

 

 

 

362

Prihodi od prodaje dugotrajne imovine

044

 

 

 

363

Ostali nespomenuti prihodi (AOP 046 do 048)

045

 

 

 

3631

Otpis obveza

046

 

 

 

3632

Naplaćena otpisana potraživanja

047

 

 

 

3633

Ostali nespomenuti prihodi

048

 

 

 

37

Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija (AOP 050 do 053)

049

 

 

 

3711

Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija

050

 

 

 

3712

Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija

051

 

 

 

3713

Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte

052

 

 

 

3714

Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte

053

 

 

 

RASHODI

 

 

 

 

4

RASHODI (AOP 055+067+108+109+120+128+139)

054

 

 

 

41

Rashodi za radnike (AOP 056+061+062)

055

 

 

 

411

Plaće (AOP 057 do 060)

056

 

 

 

4111

Plaće za redovan rad

057

 

 

 

4112

Plaće u naravi

058

 

 

 

4113

Plaće za prekovremeni rad

059

 

 

 

4114

Plaće za posebne uvjete rada

060

 

 

 

412

Ostali rashodi za radnike

061

 

 

 

413

Doprinosi na plaće (AOP 063 do 066)

062

 

 

 

4131

Doprinosi za zdravstveno osiguranje

063

 

 

 

4132

Doprinosi za zapošljavanje

064

 

 

 

4133

Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac

065

 

 

 

4134

Posebni doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom

066

 

 

 

42

Materijalni rashodi (AOP 068+072+077+082+087+097+102)

067

 

 

 

421

Naknade troškova radnicima (AOP 069 do 071)

068

 

 

 

4211

Službena putovanja

069

 

 

 

4212

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

070

 

 

 

4213

Stručno usavršavanje radnika

071

 

 

 

422

Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 073 do 076)

072

 

 

 

4221

Naknade za obavljanje aktivnosti

073

 

 

 

4222

Naknade troškova službenih putovanja

074

 

 

 

4223

Naknade ostalih troškova

075

 

 

 

4224

Ostale naknade

076

 

 

 

423

Naknade volonterima (AOP 078 do 081)

077

 

 

 

4231

Naknade za obavljanje djelatnosti

078

 

 

 

4232

Naknade troškova službenih putovanja

079

 

 

 

4233

Naknade ostalih troškova

080

 

 

 

4234

Ostale naknade

081

 

 

 

424

Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (AOP 083 do 086)

082

 

 

 

4241

Naknade za obavljanje aktivnosti

083

 

 

 

4242

Naknade troškova službenih putovanja

084

 

 

 

4243

Naknade ostalih troškova

085

 

 

 

4244

Ostale naknade

086

 

 

 

425

Rashodi za usluge (AOP 088 do 096)

087

 

 

 

4251

Usluge telefona, pošte i prijevoza

088

 

 

 

4252

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

089

 

 

 

4253

Usluge promidžbe i informiranja

090

 

 

 

4254

Komunalne usluge

091

 

 

 

4255

Zakupnine i najamnine

092

 

 

 

4256

Zdravstvene i veterinarske usluge

093

 

 

 

4257

Intelektualne i osobne usluge

094

 

 

 

4258

Računalne usluge

095

 

 

 

4259

Ostale usluge

096

 

 

 

426

Rashodi za materijal i energiju (AOP 098 do 101)

097

 

 

 

4261

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

098

 

 

 

4262

Materijal i sirovine

099

 

 

 

4263

Energija

100

 

 

 

4264

Sitan inventar i autogume

101

 

 

 

429

Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 103 do 107)

102

 

 

 

4291

Premije osiguranja

103

 

 

 

4292

Reprezentacija

104

 

 

 

4293

Članarine

105

 

 

 

4294

Kotizacije

106

 

 

 

4295

Ostali nespomenuti materijalni rashodi

107

 

 

 

43

Rashodi amortizacije

108

 

 

 

44

Financijski rashodi (AOP 110+111+115)

109

 

 

 

441

Kamate za izdane vrijednosne papire

110

 

 

 

442

Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 112 do 114)

111

 

 

 

4421

Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora

112

 

 

 

4422

Kamate za primljene robne i ostale zajmove

113

 

 

 

4423

Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove

114

 

 

 

443

Ostali financijski rashodi (AOP 116 do 119)

115

 

 

 

4431

Bankarske usluge i usluge platnog prometa

116

 

 

 

4432

Negativne tečajne razlike i valutna klauzula

117

 

 

 

4433

Zatezne kamate

118

 

 

 

4434

Ostali nespomenuti financijski rashodi

119

 

 

 

45

Donacije (AOP 121+125)

120

 

 

 

451

Tekuće donacije (AOP 122 do124)

121

 

 

 

4511

Tekuće donacije

122

 

 

 

4512

Stipendije

123

 

 

 

4513

Tekuće donacije iz EU sredstava

124

 

 

 

452

Kapitalne donacije (AOP 126+127)

125

 

 

 

4521

Kapitalne donacije

126

 

 

 

4522

Kapitalne donacije iz EU sredstava

127

 

 

 

46

Ostali rashodi (AOP 129+134)

128

 

 

 

461

Kazne, penali i naknade štete (AOP 130 do 133)

129

 

 

 

4611

Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama

130

 

 

 

4612

Penali, ležarine i drugo

131

 

 

 

4613

Naknade šteta radnicima

132

 

 

 

4614

Ugovorene kazne i ostale naknade šteta

133

 

 

 

462

Ostali nespomenuti rashodi (AOP 135 do 138)

134

 

 

 

4621

Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine

135

 

 

 

4622

Otpisana potraživanja

136

 

 

 

4623

Rashodi za ostala porezna davanja

137

 

 

 

4624

Ostali nespomenuti rashodi

138

 

 

 

47

Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija (AOP 140 do 143)

139

 

 

 

4711

Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija

140

 

 

 

4712

Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija

141

 

 

 

4713

Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte

142

 

 

 

4714

Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte

143

 

 

 

 

Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na početku razdoblja

144

 

 

 

 

Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja

145

 

 

 

 

Povećanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 145-144)

146

 

 

 

 

Smanjenje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 144-145)

147

 

 

 

 

UKUPNI RASHODI (AOP 054-146 ili 054+147)

148

 

 

 

 

VIŠAK PRIHODA (AOP 001-148)

149

 

 

 

 

MANJAK PRIHODA (AOP 148-001)

150

 

 

 

5221

Višak prihoda – preneseni

151

 

 

 

5222

Manjak prihoda – preneseni

152

 

 

 

 

Obveze poreza na dobit po obračunu

153

 

 

 

 

Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 149+151-150-152-153)

154

 

 

 

 

Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 150+152-149-151+153)

155

 

 

 

DODATNI PODACI

 

 

 

 

11

Stanje novčanih sredstava na početku godine

156

 

 

 

11-dugovno

Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne

157

 

 

 

11-potražno

Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni

158

 

 

 

11

Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 156+157-158)

159

 

 

 

 

Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)

160

 

 

 

 

Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)

161

 

 

 

 

Broj volontera

162

 

 

 

 

Broj sati volontiranja

163

 

 

 

VRIJEDNOST OSTVARENIH INVESTICIJA U NOVU DUGOTRAJNU IMOVINU

AOP

Ostvarena vrijednost

Indeks (5/4)

u istom razdoblju prethodne godine

u izvještajnom razdoblju tekuće godine

051

Građevinski objekti u pripremi

164

 

 

 

052

Postrojenja i oprema u pripremi

165

 

 

 

053

Prijevozna sredstva u pripremi

166

 

 

 

054

Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi

167

 

 

 

055

Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi

168

 

 

 

056

Ostala nefinancijska imovina u pripremi

169

 

 

 

 

AOP

Stanje 1. siječnja

Stanje na kraju izvještajnog razdoblja

Indeks (5/4)

 

Stanje zaliha

170

 

 

 

 

Kontrolni zbroj (AOP 160 do 171)

171

 

 

 

 

 

 

 

 

Potpis zakonskog zastupnika

______________________

Zakonski zastupnik:

________________________

Datum:

________________________

Osoba za kontakt:

________________________

Telefon:

________________________

Telefaks:

________________________

Adresa e-pošte:

________________________

 

 

 

Copyright © Ante Borić