Baza je ažurirana 06.02.2023. 

zaključno sa NN 11/23

Objavljeno u NN 67/17 od 12.07.2017.:

 

Ministarstvo financija

Na temelju članka 6. stavka 3. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (»Narodne novine«, broj 121/14) ministar financija donosi

 

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O IZVJEŠTAVANJU U NEPROFITNOM RAČUNOVODSTVU I REGISTRU NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

Članak 1.

U Pravilniku o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija (»Narodne novine«, broj 31/15) članak 5. stavak 1. i 2. mijenjaju se i glase:

»(1) Neprofitna organizacija obveznik vođenja dvojnog knjigovodstva i neprofitna organizacija koja udovoljava uvjetima iz članka 9. stavka 2. Zakona za vođenje jednostavnog knjigovodstva, a nije donijela Odluku o vođenju jednostavnog knjigovodstva i primjeni novčanog računovodstvenog načela, sastavlja financijske izvještaje za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja i za poslovnu godinu.

(2) Financijski izvještaj za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja čuva se do predaje financijskog izvještaja za isto razdoblje sljedeće godine, a godišnji financijski izvještaji čuvaju se trajno i u izvorniku.«

Članak 2.

U članku 6. stavku 1. iza druge alineje briše se zarez i stavlja se točka, a treća alineja briše se.

Članak 3.

(1) U članku 7. stavku 1. briše se veznik »i« i skraćenica: »S-PR-RAS-NPF«, a iza skraćenice »BIL-NPF« briše se zarez i dodaje veznik »i«.

(2) U stavku 3. četvrta alineja briše se.

Članak 4.

U članku 8. stavku 2. prva rečenica mijenja se i glasi:

»(2) Obrazac: PR-RAS-NPF sadrži sljedeće podatke:«.

Članak 5.

U članku 10. stavci 1. i 2. mijenjaju se i glase:

»(1) Neprofitna organizacija iz članka 5. stavka 1. ovoga Pravilnika sastavlja:

– za poslovnu godinu: Bilancu, Izvještaj o prihodima i rashodima i Bilješke

– za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja: Izvještaj o prihodima i rashodima.

(2) Financijski izvještaji iz stavka 1. ovoga članka predaju se:

– za poslovnu godinu: u roku od 60 dana od isteka izvještajnog razdoblja

– za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja: u roku od 30 dana po isteku izvještajnog razdoblja«.

Članak 6.

U članku 11. stavku 2. iza riječi: »zastupnika« brišu se riječi: »i pečatom«.

Članak 7.

(1) U članku 12. stavku 1. iza riječi: »za prethodnu poslovnu godinu« briše se točka i dodaju riječi »i bilješke.«

(2) Iza stavka 4. dodaju se novi stavci 5. i 6. koji glase:

»(5) Bilješke uz godišnji financijski izvještaj o primicima i izdacima su dopuna podataka uz financijski izvještaj.

(6) U bilješkama uz godišnji financijski izvještaj o primicima i izdacima potrebno je navesti razloge zbog kojih je došlo do odstupanja u odnosu na ostvarenje iz prethodne godine.«

(3) Dosadašnji stavak 5. postaje stavak 7.

Članak 8.

U članku 19. stavku 2. treća alineja briše se.

Članak 9.

U članku 20. stavku 3. peta alineja briše se.

Članak 10.

(1) U članku 21. iza stavka 1. dodaju se novi stavci 2., 3., 4., 5. i 6. koji glase:

»(2) Kad se neprofitna organizacija iz stavka 1. ovoga članka briše iz matičnog registra, sastavlja financijske izvještaje za poslovnu godinu s datumom koji prethodi datumu brisanja.

(3) Neprofitna organizacija iz članka 5. stavka 1. ovoga Pravilnika predaje Ministarstvu financija, odnosno drugoj instituciji koju Ministarstvo financija ovlasti za zaprimanje i obradu financijskih izvještaja, financijske izvještaje za poslovnu godinu propisane člankom 10. stavkom 1. ovoga Pravilnika u roku trideset dana od dana pravomoćnosti rješenja o brisanju neprofitne organizacije iz matičnog registra.

(4) Neprofitna organizacija iz članka 12. stavka 1. ovoga Pravilnika predaje Ministarstvu financija, odnosno drugoj instituciji koju Ministarstvo financija ovlasti za zaprimanje i obradu financijskih izvještaja, godišnji financijski izvještaj o primicima i izdacima i bilješke propisane člankom 12. stavkom 2. ovoga Pravilnika u roku trideset dana od dana pravomoćnosti rješenja o brisanju neprofitne organizacije iz matičnog registra.

(5) Neprofitna organizacija iz stavka 1. ovoga članka predaje Ministarstvu financija, odnosno drugoj instituciji koju Ministarstvo financija ovlasti za zaprimanje i obradu financijskih izvještaja, financijske izvještaje iz stavka 3. odnosno stavka 4. ovoga članka na propisanim obrascima u elektroničkom ili papirnatom obliku.

(6) Financijske izvještaje potpisuje osoba koja je bila odgovorna za poslovanje neprofitne organizacije u razdoblju na koje se ti financijski izvještaji odnose.«

(2) Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 7.

Članak 11.

Obrasci koji se nalaze u prilogu Pravilnika o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija (»Narodne novine«, broj. 31/2015) i njegov su sastavni dio zamjenjuju se novim obrascima koji se nalaze u prilogu ovoga Pravilnika i njegov su sastavni dio.

Članak 12.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/17-04/11

Urbroj: 513-05-02/17-1

Zagreb, 4. srpnja 2017.

Ministar financija dr. sc. Zdravko Marić, v. r.

Obrazac: BIL-NPF

BILANCA

na dan _________________

Naziv obveznika:

 

Poštanski broj:

 

Mjesto:

 

Adresa sjedišta:

 

RNO broj:

 

Matični broj:

 

 

 

OIB:

 

Račun:

 

 

 

 

 

 

 

Oznaka razdoblja:

 

Šifra djelatnosti:

 

 

Šifra općine:

 

 

Šifra županije:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

u kunama (bez lipa)

 

Račun iz rač. plana

OPIS

AOP

Stanje 1. siječnja

Stanje 31. prosinca

Index (5/4)

1

2

3

4

5

6

IMOVINA

 

 

 

 

 

IMOVINA (AOP 002+074)

001

 

 

 

0

Nefinancijska imovina (AOP 003+018+047+051+055+064)

002

 

 

 

01

Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+008 – 017)

003

 

 

 

011

Materijalna imovina – prirodna bogatstva (AOP 005 do 007)

004

 

 

 

0111

Zemljište

005

 

 

 

0112

Rudna bogatstva

006

 

 

 

0113

Ostala prirodna materijalna imovina

007

 

 

 

012

Nematerijalna imovina (AOP 009 do 016)

008

 

 

 

0121

Patenti

009

 

 

 

0122

Koncesije

010

 

 

 

0123

Licence

011

 

 

 

0124

Ostala prava

012

 

 

 

0125

Goodwill

013

 

 

 

0126

Osnivački izdaci

014

 

 

 

0127

Izdaci za razvoj

015

 

 

 

0128

Ostala nematerijalna imovina

016

 

 

 

019

Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine

017

 

 

 

02

Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 019+023+031+034+039+042 – 046)

018

 

 

 

021

Građevinski objekti (AOP 020 do 022)

019

 

 

 

0211

Stambeni objekti

020

 

 

 

0212

Poslovni objekti

021

 

 

 

0213

Ostali građevinski objekti

022

 

 

 

022

Postrojenja i oprema (AOP 024 do 030)

023

 

 

 

0221

Uredska oprema i namještaj

024

 

 

 

0222

Komunikacijska oprema

025

 

 

 

0223

Oprema za održavanje i zaštitu

026

 

 

 

0224

Medicinska i laboratorijska oprema

027

 

 

 

0225

Instrumenti, uređaji i strojevi

028

 

 

 

0226

Sportska i glazbena oprema

029

 

 

 

0227

Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene

030

 

 

 

023

Prijevozna sredstva (AOP 032+033)

031

 

 

 

0231

Prijevozna sredstva u cestovnom prometu

032

 

 

 

0232

Ostala prijevozna sredstva

033

 

 

 

024

Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (AOP 035 do 038)

034

 

 

 

0241

Knjige u knjižnicama

035

 

 

 

0242

Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)

036

 

 

 

0243

Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti

037

 

 

 

0244

Ostale nespomenute izložbene vrijednosti

038

 

 

 

025

Višegodišnji nasadi i osnovno stado (AOP 040+041)

039

 

 

 

0251

Višegodišnji nasadi

040

 

 

 

0252

Osnovno stado

041

 

 

 

026

Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 043 do 045)

042

 

 

 

0261

Ulaganja u računalne programe

043

 

 

 

0262

Umjetnička, literarna i znanstvena djela

044

 

 

 

0263

Ostala nematerijalna proizvedena imovina

045

 

 

 

029

Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine

046

 

 

 

03

Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 048)

047

 

 

 

031

Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 049+050)

048

 

 

 

0311

Plemeniti metali i drago kamenje

049

 

 

 

0312

Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti

050

 

 

 

04

Sitni inventar (AOP 052+053 – 054)

051

 

 

 

041

Zalihe sitnog inventara

052

 

 

 

042

Sitni inventar u uporabi

053

 

 

 

049

Ispravak vrijednosti sitnog inventara

054

 

 

 

05

Nefinancijska imovina u pripremi (AOP 056 do 059+062+063)

055

 

 

 

051

Građevinski objekti u pripremi

056

 

 

 

052

Postrojenja i oprema u pripremi

057

 

 

 

053

Prijevozna sredstva u pripremi

058

 

 

 

054

Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi (AOP 060+061)

059

 

 

 

0541

Višegodišnji nasadi u pripremi

060

 

 

 

0542

Osnovno stado u pripremi

061

 

 

 

055

Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi

062

 

 

 

056

Ostala nefinancijska imovina u pripremi

063

 

 

 

06

Proizvedena kratkotrajna imovina (AOP 065+070+073)

064

 

 

 

061

Zalihe za obavljanje djelatnosti (AOP 066 do 069)

065

 

 

 

0611

Zalihe za preraspodjelu drugima

066

 

 

 

0612

Zalihe materijala za redovne potrebe

067

 

 

 

0613

Zalihe rezervnih dijelova

068

 

 

 

0614

Zalihe materijala za posebne potrebe

069

 

 

 

062

Proizvodnja i proizvodi (AOP 071+072)

070

 

 

 

0621

Proizvodnja u tijeku

071

 

 

 

0622

Gotovi proizvodi

072

 

 

 

063

Roba za daljnju prodaju

073

 

 

 

1

Financijska imovina (AOP 075+083+100+105+125+133+142)

074

 

 

 

11

Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082)

075

 

 

 

111

Novac u banci (AOP 077 do 079)

076

 

 

 

1111

Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka

077

 

 

 

1112

Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka

078

 

 

 

1113

Prijelazni račun

079

 

 

 

112

Izdvojena novčana sredstva

080

 

 

 

113

Novac u blagajni

081

 

 

 

114

Vrijednosnice u blagajni

082

 

 

 

12

Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od radnika te za više plaćene poreze i ostalo (AOP 084+087+088+089+095)

083

 

 

 

121

Depoziti u bankama i ostalim financijskim institucijama (AOP 085+086)

084

 

 

 

1211

Depoziti u tuzemnim bankama i ostalim financijskim institucijama

085

 

 

 

1212

Depoziti u inozemnim bankama i ostalim financijskim institucijama

086

 

 

 

122

Jamčevni polozi

087

 

 

 

123

Potraživanja od radnika

088

 

 

 

124

Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose (AOP 090 do 094)

089

 

 

 

1241

Potraživanje za više plaćenje poreze

090

 

 

 

1242

Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika

091

 

 

 

1243

Potraživanja za više plaćene carine i carinske pristojbe

092

 

 

 

1244

Potraživanja za više plaćene ostale poreze

093

 

 

 

1245

Potraživanja za više plaćene doprinose

094

 

 

 

129

Ostala potraživanja (AOP 096 do 099)

095

 

 

 

1291

Potraživanja za naknade koje se refundiraju

096

 

 

 

1292

Potraživanja za naknade štete

097

 

 

 

1293

Potraživanja za predujmove

098

 

 

 

1294

Ostala nespomenuta potraživanja

099

 

 

 

13

Zajmovi (AOP 101+102+103 – 104)

100

 

 

 

131

Zajmovi građanima i kućanstvima

101

 

 

 

132

Zajmovi pravnim osobama koji obavljaju poduzetničku djelatnost

102

 

 

 

133

Zajmovi ostalim subjektima

103

 

 

 

139

Ispravak vrijednosti danih zajmova

104

 

 

 

14

Vrijednosni papiri (AOP 106+109+112+115+118+121 – 124)

105

 

 

 

141

Čekovi (AOP 107+108)

106

 

 

 

1411

Čekovi – tuzemni

107

 

 

 

1412

Čekovi – inozemni

108

 

 

 

142

Komercijalni i blagajnički zapisi (AOP 110+111)

109

 

 

 

1421

Komercijalni i blagajnički zapisi – tuzemni

110

 

 

 

1422

Komercijalni i blagajnički zapisi – inozemni

111

 

 

 

143

Mjenice (AOP 113+114)

112

 

 

 

1431

Mjenice – tuzemne

113

 

 

 

1432

Mjenice – inozemne

114

 

 

 

144

Obveznice (AOP 116+117)

115

 

 

 

1441

Obveznice – tuzemne

116

 

 

 

1442

Obveznice – inozemne

117

 

 

 

145

Opcije i drugi financijski derivati (AOP 119+120)

118

 

 

 

1451

Opcije i drugi financijski derivati – tuzemni

119

 

 

 

1452

Opcije i drugi financijski derivati – inozemni

120

 

 

 

146

Ostali vrijednosni papiri (AOP 122+123)

121

 

 

 

1461

Ostali tuzemni vrijednosni papiri

122

 

 

 

1462

Ostali inozemni vrijednosni papiri

123

 

 

 

149

Ispravak vrijednosti vrijednosnih papira

124

 

 

 

15

Dionice i udjeli u glavnici (AOP 126+129 – 132)

125

 

 

 

151

Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija (AOP 127+128)

126

 

 

 

1511

Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija

127

 

 

 

1512

Dionice i udjeli u glavnici inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija

128

 

 

 

152

Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava (AOP 130+131)

129

 

 

 

1521

Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava

130

 

 

 

1522

Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava

131

 

 

 

159

Ispravak vrijednosti dionica i udjela u glavnici

132

 

 

 

16

Potraživanja za prihode (AOP 134 do 137+140 – 141)

133

 

 

 

161

Potraživanja od kupaca

134

 

 

 

162

Potraživanja za članarine i članske doprinose

135

 

 

 

163

Potraživanja za prihode po posebnim propisima

136

 

 

 

164

Potraživanja za prihode od imovine (AOP 138+139)

137

 

 

 

1641

Potraživanja za prihode od financijske imovine

138

 

 

 

1642

Potraživanja za prihode od nefinancijske imovine

139

 

 

 

165

Ostala nespomenuta potraživanja

140

 

 

 

169

Ispravak vrijednosti potraživanja

141

 

 

 

19

Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (AOP 143+144)

142

 

 

 

191

Rashodi budućih razdoblja

143

 

 

 

192

Nedospjela naplata prihoda

144

 

 

 

OBVEZE I VLASTITI IZVORI

 

 

 

 

 

OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)

145

 

 

 

2

Obveze (AOP 147+174+182+190)

146

 

 

 

24

Obveze za rashode (AOP 148+156+164+168+169+170)

147

 

 

 

241

Obveze za radnike (AOP 149 do 155)

148

 

 

 

2411

Obveze za plaće – neto

149

 

 

 

2412

Obveze za naknade plaća – neto

150

 

 

 

2413

Obveze za plaće u naravi – neto

151

 

 

 

2414

Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaća

152

 

 

 

2415

Obveze za doprinose iz plaća

153

 

 

 

2416

Obveze za doprinose na plaće

154

 

 

 

2417

Ostale obveze za radnike

155

 

 

 

242

Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163 )

156

 

 

 

2421

Naknade troškova radnicima

157

 

 

 

2422

Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstavima i slično

158

 

 

 

2423

Naknade volonterima

159

 

 

 

2424

Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa

160

 

 

 

2425

Obveze prema dobavljačima u zemlji

161

 

 

 

2426

Obveze prema dobavljačima u inozemstvu

162

 

 

 

2429

Ostale obveze za financiranje rashoda poslovanja

163

 

 

 

244

Obveze za financijske rashode (AOP 165 do 167)

164

 

 

 

2441

Obveze za kamate za izdane vrijednosne papire

165

 

 

 

2442

Obveze za kamate za primljene kredite i zajmove

166

 

 

 

2443

Obveze za ostale financijske rashode

167

 

 

 

245

Obveze za prikupljena sredstva pomoći

168

 

 

 

246

Obveze za kazne i naknade šteta

169

 

 

 

249

Ostale obveze (AOP 171 do 173)

170

 

 

 

2491

Obveze za poreze

171

 

 

 

2492

Obveze za porez na dodanu vrijednost

172

 

 

 

2493

Obveze za predujmove, depozite, primljene jamčevine i ostale nespomenute obveze

173

 

 

 

25

Obveze za vrijednosne papire (AOP 175+178 – 181)

174

 

 

 

251

Obveze za čekove (AOP 176+177)

175

 

 

 

2511

Obveze za čekove – tuzemne

176

 

 

 

2512

Obveze za čekove – inozemne

177

 

 

 

252

Obveze za mjenice (AOP 179+180)

178

 

 

 

2521

Obveze za mjenice – tuzemne

179

 

 

 

2522

Obveze za mjenice – inozemne

180

 

 

 

259

Ispravak vrijednosti obveza za vrijednosne papire

181

 

 

 

26

Obveze za kredite i zajmove (AOP 183+186 – 189)

182

 

 

 

261

Obveze za kredite banaka i ostalih kreditora (AOP 184+185)

183

 

 

 

2611

Obveze za kredite u zemlji

184

 

 

 

2612

Obveze za kredite iz inozemstva

185

 

 

 

262

Obveze za robne i ostale zajmove (AOP 187+188)

186

 

 

 

2621

Obveze za zajmove u zemlji

187

 

 

 

2622

Obveze za zajmove iz inozemstva

188

 

 

 

269

Ispravak vrijednosti obveza za kredite i zajmove

189

 

 

 

29

Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (AOP 191+192)

190

 

 

 

291

Odgođeno plaćanje rashoda

191

 

 

 

292

Naplaćeni prihodi budućih razdoblja (AOP 193+194)

192

 

 

 

2921

Unaprijed plaćeni prihodi

193

 

 

 

2922

Odgođeno priznavanje prihoda

194

 

 

 

5

Vlastiti izvori (AOP 196+199 – 200)

195

 

 

 

51

Vlastiti izvori (AOP 197+198)

196

 

 

 

511

Vlastiti izvori

197

 

 

 

512

Revalorizacijska rezerva

198

 

 

 

5221

Višak prihoda

199

 

 

 

5222

Manjak prihoda

200

 

 

 

IZVANBILANČNI ZAPISI

 

61

Izvanbilančni zapisi – aktiva

201

 

 

 

62

Izvanbilančni zapisi – pasiva

202

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potpis zakonskog zastupnika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zakonski zastupnik:

 

 

 

 

 

 

 

Datum:

 

 

 

 

 

 

 

Osoba za kontakt:

 

 

 

 

 

 

 

Telefon:

 

 

 

 

 

 

 

Telefaks:

 

 

 

 

 

 

 

Adresa e – pošte:

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrazac: PR – RAS – NPF

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje od ________ do _______

Naziv obveznika:

 

Poštanski broj:

 

Mjesto:

 

Adresa sjedišta:

 

RNO broj:

 

Matični broj:

 

 

 

OIB:

 

Račun:

 

 

 

 

 

 

Oznaka razdoblja:

 

Šifra djelatnosti:

 

 

Šifra grada/općine:

 

 

Šifra županije:

 

 

u kunama (bez lipa)

Račun iz rač. plana

OPIS

AOP

Ostvareno u istom razdoblju prethodne godine

Ostvareno u izvještajnom razdoblju

Indeks (5/4)

1

2

3

4

5

6

PRIHODI

 

 

 

 

3

PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+032+041)

001

 

 

 

31

Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)

002

 

 

 

3111

Prihodi od prodaje roba

003

 

 

 

3112

Prihodi od pružanja usluga

004

 

 

 

32

Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007)

005

 

 

 

3211

Članarine

006

 

 

 

3212

Članski doprinosi

007

 

 

 

33

Prihodi po posebnim propisima (AOP 009+010)

008

 

 

 

3311

Prihodi po posebnim propisima iz proračuna

009

 

 

 

3312

Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora

010

 

 

 

34

Prihodi od imovine (AOP 012+021)

011

 

 

 

341

Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)

012

 

 

 

3411

Prihodi od kamata za dane zajmove

013

 

 

 

3412

Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima

014

 

 

 

3413

Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju

015

 

 

 

3414

Prihodi od zateznih kamata

016

 

 

 

3415

Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika

017

 

 

 

3416

Prihodi od dividendi

018

 

 

 

3417

Prihodi od dobiti trgovačkih društava, banaka i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima

019

 

 

 

3418

Ostali prihodi od financijske imovine

020

 

 

 

342

Prihodi od nefinancijske imovine (AOP 022+023)

021

 

 

 

3421

Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine

022

 

 

 

3422

Ostali prihodi od nefinancijske imovine

023

 

 

 

35

Prihodi od donacija (AOP 025+028 do 031)

024

 

 

 

351

Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026+027)

025

 

 

 

3511

Prihodi od donacija iz državnog proračuna

026

 

 

 

3512

Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

027

 

 

 

352

Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija

028

 

 

 

353

Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba

029

 

 

 

354

Prihodi od građana i kućanstava

030

 

 

 

355

Ostali prihodi od donacija

031

 

 

 

36

Ostali prihodi (AOP 033+036+037)

032

 

 

 

361

Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 034+035)

033

 

 

 

3611

Prihodi od naknade šteta

034

 

 

 

3612

Prihod od refundacija

035

 

 

 

362

Prihodi od prodaje dugotrajne imovine

036

 

 

 

363

Ostali nespomenuti prihodi (AOP 038 do 040)

037

 

 

 

3631

Otpis obveza

038

 

 

 

3632

Naplaćena otpisana potraživanja

039

 

 

 

3633

Ostali nespomenuti prihodi

040

 

 

 

37

Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija (AOP 042+043)

041

 

 

 

3711

Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija

042

 

 

 

3712

Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija

043

 

 

 

RASHODI

 

 

 

 

4

RASHODI (AOP 045+057+098+099+110+115+126)

044

 

 

 

41

Rashodi za radnike (AOP 046+051+052)

045

 

 

 

411

Plaće (AOP 047 do 050)

046

 

 

 

4111

Plaće za redovan rad

047

 

 

 

4112

Plaće u naravi

048

 

 

 

4113

Plaće za prekovremeni rad

049

 

 

 

4114

Plaće za posebne uvjete rada

050

 

 

 

412

Ostali rashodi za radnike

051

 

 

 

413

Doprinosi na plaće (AOP 053 do 056)

052

 

 

 

4131

Doprinosi za zdravstveno osiguranje

053

 

 

 

4132

Doprinosi za zapošljavanje

054

 

 

 

4133

Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac

055

 

 

 

4134

Posebni doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom

056

 

 

 

42

Materijalni rashodi (AOP 058+062+067+072+077+087+092)

057

 

 

 

421

Naknade troškova radnicima (AOP 059 do 061)

058

 

 

 

4211

Službena putovanja

059

 

 

 

4212

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

060

 

 

 

4213

Stručno usavršavanje radnika

061

 

 

 

422

Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 063 do 066)

062

 

 

 

4221

Naknade za obavljanje aktivnosti

063

 

 

 

4222

Naknade troškova službenih putovanja

064

 

 

 

4223

Naknade ostalih troškova

065

 

 

 

4224

Ostale naknade

066

 

 

 

423

Naknade volonterima (AOP 068 do 071)

067

 

 

 

4231

Naknade za obavljanje djelatnosti

068

 

 

 

4232

Naknade troškova službenih putovanja

069

 

 

 

4233

Naknade ostalih troškova

070

 

 

 

4234

Ostale naknade

071

 

 

 

424

Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (AOP 073 do 076)

072

 

 

 

4241

Naknade za obavljanje aktivnosti

073

 

 

 

4242

Naknade troškova službenih putovanja

074

 

 

 

4243

Naknade ostalih troškova

075

 

 

 

4244

Ostale naknade

076

 

 

 

425

Rashodi za usluge (AOP 078 do 086)

077

 

 

 

4251

Usluge telefona, pošte i prijevoza

078

 

 

 

4252

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

079

 

 

 

4253

Usluge promidžbe i informiranja

080

 

 

 

4254

Komunalne usluge

081

 

 

 

4255

Zakupnine i najamnine

082

 

 

 

4256

Zdravstvene i veterinarske usluge

083

 

 

 

4257

Intelektualne i osobne usluge

084

 

 

 

4258

Računalne usluge

085

 

 

 

4259

Ostale usluge

086

 

 

 

426

Rashodi za materijal i energiju (AOP 088 do 091)

087

 

 

 

4261

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

088

 

 

 

4262

Materijal i sirovine

089

 

 

 

4263

Energija

090

 

 

 

4264

Sitan inventar i auto gume

091

 

 

 

429

Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 093 do 097)

092

 

 

 

4291

Premije osiguranja

093

 

 

 

4292

Reprezentacija

094

 

 

 

4293

Članarine

095

 

 

 

4294

Kotizacije

096

 

 

 

4295

Ostali nespomenuti materijalni rashodi

097

 

 

 

43

Rashodi amortizacije

098

 

 

 

44

Financijski rashodi (AOP 100+101+105)

099

 

 

 

441

Kamate za izdane vrijednosne papire

100

 

 

 

442

Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 102 do 104)

101

 

 

 

4421

Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora

102

 

 

 

4422

Kamate za primljene robne i ostale zajmove

103

 

 

 

4423

Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove

104

 

 

 

443

Ostali financijski rashodi (AOP 106 do 109)

105

 

 

 

4431

Bankarske usluge i usluge platnog prometa

106

 

 

 

4432

Negativne tečajne razlike i valutna klauzula

107

 

 

 

4433

Zatezne kamate

108

 

 

 

4434

Ostali nespomenuti financijski rashodi

109

 

 

 

45

Donacije (AOP 111+114)

110

 

 

 

451

Tekuće donacije (AOP 112+113)

111

 

 

 

4511

Tekuće donacije

112

 

 

 

4512

Stipendije

113

 

 

 

452

Kapitalne donacije

114

 

 

 

46

Ostali rashodi (AOP 116+121)

115

 

 

 

461

Kazne, penali i naknade štete (AOP 117 do 120)

116

 

 

 

4611

Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama

117

 

 

 

4612

Penali, ležarine i drugo

118

 

 

 

4613

Naknade šteta radnicima

119

 

 

 

4614

Ugovorene kazne i ostale naknade šteta

120

 

 

 

462

Ostali nespomenuti rashodi (AOP 122 do 125)

121

 

 

 

4621

Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine

122

 

 

 

4622

Otpisana potraživanja

123

 

 

 

4623

Rashodi za ostala porezna davanja

124

 

 

 

4624

Ostali nespomenuti rashodi

125

 

 

 

47

Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija (AOP 127+128)

126

 

 

 

4711

Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija

127

 

 

 

4712

Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija

128

 

 

 

 

Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na početku razdoblja

129

 

 

 

 

Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja

130

 

 

 

 

Povećanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 130 – 129)

131

 

 

 

 

Smanjenje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 129 – 130)

132

 

 

 

 

UKUPNI RASHODI (AOP 044 – 131 ili 044+132)

133

 

 

 

 

VIŠAK PRIHODA (AOP 001 – 133)

134

 

 

 

 

MANJAK PRIHODA (AOP 133 – 001)

135

 

 

 

5221

Višak prihoda – preneseni

136

 

 

 

5222

Manjak prihoda – preneseni

137

 

 

 

 

Obveze poreza na dobit po obračunu

138

 

 

 

 

Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 134+136 – 135 – 137 – 138)

139

 

 

 

 

Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 135+137 – 134 – 136+138)

140

 

 

 

DODATNI PODACI

 

 

 

 

11

Stanje novčanih sredstava na početku godine

141

 

 

 

11 – dugovno

Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne

142

 

 

 

11 – potražno

Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni

143

 

 

 

11

Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 141+142 – 143)

144

 

 

 

 

Prihod ostvaren iz sredstava Europske unije

145

 

 

 

 

Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)

146

 

 

 

 

Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)

147

 

 

 

 

Broj volontera

148

 

 

 

 

Broj sati volontiranja

149

 

 

 

VRIJEDNOST OSTVARENIH INVESTICIJA U NOVU DUGOTRAJNU IMOVINU

AOP

Ostvarena vrijednost

Indeks (5/4)

u istom razdoblju prethodne godine

u izvještajnom razdoblju

051

Građevinski objekti u pripremi

150

 

 

 

052

Postrojenja i oprema u pripremi

151

 

 

 

053

Prijevozna sredstva u pripremi

152

 

 

 

054

Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi

153

 

 

 

055

Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi

154

 

 

 

056

Ostala nefinancijska imovina u pripremi

155

 

 

 

 

AOP

Stanje 1. siječnja

Stanje na kraju izvještajnog razdoblja

Indeks (5/4)

 

Stanje zaliha

156

 

 

 

 

Kontrolni zbroj (AOP 145 do 156)

157

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potpis zakonskog zastupnika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zakonski zastupnik:

 

 

 

 

 

 

 

Datum:

 

 

 

 

 

 

 

Osoba za kontakt:

 

 

 

 

 

 

 

Telefon:

 

 

 

 

 

 

 

Telefax:

 

 

 

 

 

 

 

Adresa e – pošte:

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrazac: G – PR – IZ – NPF

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ O PRIMICIMA I IZDACIMA

za razdoblje od ________ do _______

Naziv obveznika:

 

Poštanski broj:

 

Mjesto:

 

Adresa sjedišta:

 

RNO broj:

 

Matični broj:

 

 

 

OIB:

 

Račun:

 

 

 

 

 

 

Oznaka razdoblja:

 

Šifra djelatnosti:

 

 

Šifra grada/općine:

 

 

Šifra županije:

 

 

u kunama (bez lipa)

RED.BR.

OPIS

AOP

Ostvareno u prethodnoj poslovnoj godini

Ostvareno u tekućoj poslovnoj godini

1

2

3

4

5

I.

PRIMICI

 

 

 

1.

Primici od prodaje roba i pružanja usluga

001

 

 

2.

Primici od članarina i članskih doprinosa

002

 

 

3.

Primici iz javnih izvora na temelju posebnih zakona

003

 

 

4.

Primici od donacija (od 4.1.do 4.6.)

004

 

 

4.1.

iz državnog proračuna

005

 

 

4.2.

iz proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

006

 

 

4.3.

od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija

007

 

 

4.4.

od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba

008

 

 

4.5.

od građana i kućanstava

009

 

 

4.6.

iz ostalih izvora

010

 

 

5.

Primici od kamata i ostale financijske imovine

011

 

 

6.

Primici od zakupa, iznajmljivanja i ostale nefinancijske imovine

012

 

 

7.

Primici od prodaje dugotrajne imovine

013

 

 

8.

Ostali primici (od naknade štete, refundacija i sl.)

014

 

 

 

PRIMICI UKUPNO

015

 

 

II.

IZDACI

 

 

 

1.

Izdaci za radnike (1.1.+1.2.)

016

 

 

1.1.

plaće (bruto)

017

 

 

1.2.

doprinosi na plaću

018

 

 

2.

Izdaci za naknade troškova radnicima (službena putovanja, prijevoz, stručno usavršavanje)

019

 

 

3.

Izdaci za naknade volonterima

020

 

 

4.

Izdaci za naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (službeni put i ostalo)

021

 

 

5.

Izdaci za usluge (pošta, telefon, najamnina, komunalne, računalne, intelektualne usluge i sl.)

022

 

 

6.

Izdaci za materijal i energiju (uredski materijal, sirovine, energija, sitni inventar i auto gume)

023

 

 

7.

Izdaci za kamate i usluge platnog prometa

024

 

 

8.

Izdaci za dane donacije

025

 

 

9.

Izdaci za nabavu dugotrajne imovine

026

 

 

10.

Ostali izdaci (reprezentacija, članarina, kotizacija, premije osiguranja i sl.)

027

 

 

 

IZDACI UKUPNO

028

 

 

III.

VIŠAK/MANJAK PRIMITAKA TEKUĆE POSLOVNE GODINE

029

 

 

IV.

VIŠAK/MANJAK PRIMITAKA – PRENESEN IZ PRETHODNE POSLOVNE GODINE

030

 

 

RED. BR

DODATNI PODACI

AOP

Stanje na kraju prethodne godine

Stanje na kraju izvještajnog razdoblja

1.

Stanje novčanih sredstava na računu

031

 

 

2.

Stanje novčanih sredstava u blagajni

032

 

 

3.

Stanje oročenih sredstava

033

 

 

4.

Obveze po neplaćenim računima

034

 

 

5.

Potraživanje za nenaplaćene račune

035

 

 

6.

Primitak ostvaren iz sredstava Europske unije

036

 

 

7.

Prosječan broj zaposlenih

037

 

 

8.

Broj volontera

038

 

 

9.

Broj sati volontiranja

039

 

 

 

KONTROLNI ZBROJ

040

 

 

 

 

 

 

 

 

Potpis zakonskog zastupnika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zakonski zastupnik:

 

 

 

 

 

 

 

Datum:

 

 

 

 

 

 

 

Osoba za kontakt:

 

 

 

 

 

 

 

Telefon:

 

 

 

 

 

 

 

Telefaks:

 

 

 

 

 

 

 

Adresa e – pošte:

 

 

 

 

 

 

 

 

Referentna stranica

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

za razdoblje od ________ do _______

Naziv obveznika:

 

Poštanski broj:

 

Mjesto:

 

Adresa sjedišta:

 

RNO broj:

 

Matični broj:

 

 

 

OIB:

 

Račun:

 

 

 

 

 

 

Oznaka razdoblja:

 

Šifra djelatnosti:

 

 

Šifra grada/općine:

 

 

Šifra županije:

 

 

 

 

 

Izvještaj sadrži pogreške (DA/NE):

 

Kontrolni broj:

 

 

 

 

 

 

BIL-NPF

AOP

Stanje 1. siječnja

Stanje 31. prosinca

IMOVINA (AOP 002+074)

001

 

 

OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)

145

 

 

PR-RAS-NPF

AOP

Ostvareno u istom razdoblju prethodne godine

Ostvareno u izvještajnom razdoblju

PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+032+041)

001

 

 

UKUPNI RASHODI (AOP 044-131 ili 044+132)

133

 

 

VIŠAK PRIHODA raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP134-136+135-137-138)

138

 

 

MANJAK PRIHODA za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP135+137-134-136+138)

139

 

 

G-PR-IZ-NPF

AOP

Ostvareno u prethodnoj poslovnoj godini

Ostvareno u tekućoj poslovnoj godini

PRIMICI UKUPNO (AOP 001 do 004+011 do 014)

015

 

 

IZDACI UKUPNO (AOP 016+019 do 027)

028

 

 

VIŠAK/MANJAK PRIMITAKA TEKUĆE POSLOVNE GODINE

029

 

 

 

 

 

 

 

Potpis zakonskog zastupnika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zakonski zastupnik:

 

 

 

 

 

 

 

Datum:

 

 

 

 

 

 

 

Osoba za kontakt:

 

 

 

 

 

 

 

Telefon:

 

 

 

 

 

 

 

Telefaks:

 

 

 

 

 

 

 

Adresa e – pošte:

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrazac: PROR-POT

IZVJEŠTAJ O POTROŠNJI PRORAČUNSKIH SREDSTAVA

I. OPĆI PODACI

1. Primatelj sredstava:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matični broj:

 

OIB:

 

 

RNO broj:

 

Poštanski broj:

 

Adresa sjedišta:

 

Račun:

 

 

 

 

 

 

 

2. Davatelj sredstava:

 

 

Matični broj:

 

OIB:

 

Račun:

 

Poštanski broj:

 

Adresa sjedišta:

 

3. Naziv projekta/programa/ostalo:

 

 

4. Razdoblje izvještavanja:

 

 

II. FINANCIJSKI PODACI

(u kunama)

Red.br.

OPIS

IZNOS

1

2

3

I.

PRIHODI / PRIMICI

 

1.

UGOVORENO

 

2.

UPLAĆENO

 

3.

RAZLIKA

 

II.

PRIJENOS IZ PRETHODNE POSLOVNE GODINE

 

1.

SREDSTVA DOZNAČENA, A NEPOTROŠENA U PRETHODNOJ POSLOVNOJ GODINI

 

III.

RASHODI / IZDACI

 

1.

RASHODI ZA RADNIKE (PLAĆE I DOPRINOSI)

 

2.

MATERIJALNI RASHODI UKUPNO (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.+2.5.)

 

2.1.

NAKNADE TROŠKOVA RADNICIMA

 

2.2.

IZDACI ZA NAKNADE OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA

 

2.3.

RASHODI ZA USLUGE

 

2.4.

RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU

 

2.5.

OSTALI MATERIJALNI RASHODI

 

3.

DANE DONACIJE

 

4.

RASHODI ZA KAMATE I USLUGE PLATNOG PROMETA

 

5.

NABAVLJENA NEFINANCIJSKA IMOVINA

 

6.

OSTALI RASHODI

 

 

RASHODI / IZDACI - UKUPNO

 

IV.

RAZLIKA (PRIHOD/PRIMITAK + PRIJENOS IZ PRETHODNE POSLOVNE GODINE – RASHOD/IZDATAK)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(u kunama)

 

III. OSTALI JAVNI IZVORI FINANCIRANJA

Red.br.

NAZIV DAVATELJA SREDSTAVA

IZNOS

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

 

UKUPNO SREDSTVA IZ OSTALIH JAVNIH IZVORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. BILJEŠKE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(najviše 1 stranica teksta)

 

 

 

 

 

 

Potpis zakonskog zastupnika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zakonski zastupnik:

 

 

 

 

 

 

 

Datum:

 

 

 

 

 

 

 

Osoba za kontakt:

 

 

 

 

 

 

 

Telefon:

 

 

 

 

 

 

 

Telefaks:

 

 

 

 

 

 

 

Adresa e – pošte:

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrazac: IZJAVA-NPF

Obrazac: RNO

 

 

Copyright © Ante Borić