Baza je ažurirana 06.02.2023. 

zaključno sa NN 11/23

Vijesti o Zakonu o audiovizualnim djelatnostima

 

Zakon o audiovizualnim djelatnostima NN 61/18

Zakon o audiovizualnim djelatnostima NN 76/07, 90/11

Podzakonski propisi

Zanimljivi linkovi

 

Novosti u zakonu iz NN 61/18

Objavljeno 13.07.2018.

Dosadašnjim Zakonom o audiovizualnim djelatnostima („Narodne novine“, broj 76/07 i 90/11) uređuje se obavljanje, organiziranje i financiranje audiovizualne djelatnosti, poticanje hrvatskog audiovizualnog stvaralaštva i distribucije te komplementarnih djelatnosti, zaštita audiovizualne baštine, promicanje kinoprikazivalaštva i prikazivanje hrvatskih audiovizualnih djela u zemlji i inozemstvu kao i  financijski poticaj za ulaganje u proizvodnju audiovizualnih djela kao kulturnih proizvoda u obliku povrata određenoga postotka od ukupnoga iznosa troškova koji su učinjeni za proizvodnju audiovizualnoga djela u Republici Hrvatskoj. Tako se preciznije propisuje što obuhvaća sredstva za rad Hrvatskog audiovizualnog centra, a što sredstva Nacionalnoga programa kao i sredstva za poticanje ulaganja u proizvodnju audiovizualnih djela.

 Nadalje, poteškoće u primjeni uočene su i kod odredba članaka 27. do 35. kojima se uređuje način izbora tijela Hrvatskog audiovizualnog centra kao i njihove ovlasti. Novim se Zakonom stoga uređuje na jasniji i transparentniji način izbor članova tijela kao i opis ovlasti. Kako bi se uvijek osigurao nesmetan rad Hrvatskog audiovizualnog vijeća, propisuje se i postupak imenovanja članova Vijeća. Bilo je potrebno dodatno urediti i pitanje sukoba interesa kojim se jasnije definiraju slučajevi u kojima se ravnatelj Centra, članovi Upravnoga odbora te članovi Hrvatskog audiovizualnog vijeća i umjetnički savjetnici mogu naći u sukobu interesa.

 Nacionalni program promicanja audiovizualnog stvaralaštva uređuje opseg i način poticanja audiovizualnih djelatnosti te komplementarnih i drugih djelatnosti, poticanje audiovizualne kulture i stvaralaštva značajnih za razvoj hrvatske kulture, aktivnosti vezane uz sudjelovanje u programima Europske unije i ostalim međunarodnim ugovorima, kao i druga pitanja važna za razvoj djelatnosti. Zahvaljujući ovomu programu svjedočimo kontinuiranom rastu i razvoju cjelokupne audiovizualne djelatnosti u Hrvatskoj, koja je ostvarila zapažene rezultate na nacionalnoj i međunarodnoj razini. Proizvodnja audiovizualnih djela u manjinskoj i većinskoj hrvatskoj produkciji jest u porastu, hrvatski filmovi uvršteni su u programe vodećih svjetskih festivala na kojima su osvojili brojne nagrade i priznanja te je stvorena mreža neovisnih kinoprikazivača diljem Hrvatske. No u praksi je uočen nedostatak propisanih rokova vezanih uz pokretanje postupka usvajanja novoga Nacionalnog programa te je stoga ovim prijedlogom određeno da je Hrvatsko audiovizualno vijeće dužno najmanje 90 dana prije isteka Nacionalnoga programa Ministarstvu kulture dostaviti nacrt prijedloga Nacionalnoga programa za sljedeće četiri godine, a Vlada Republike Hrvatske na prijedlog Ministarstva kulture donosi Nacionalni program.

 Kao novina uvodi se i postupak koregulacije kako bi se pojedina pitanja mogla uređivati dogovorom zainteresiranih strana, a u svrhu ujednačivanja njihove primjene u praksi. Tako se očekuje da se na ovaj način utvrde Opći uvjeti pod kojima umjetnici i drugi djelatnici mogu sudjelovati u provedbi Nacionalnoga programa.

  

Pitanja koja se Zakonom uređuju

 

Novim Zakonom uređuju se sljedeća pitanja:

- precizira se definicija audiovizualnih djelatnosti i zahtjevnog audiovizualnog djela;

- uvode se mehanizmi koregulacije;

- preciziraju se rokovi i procedura donošenja Nacionalnoga programa;

- uvodi se mogućnost financiranja mjera poticanja ulaganja u proizvodnju audiovizualnih djela iz drugih izvora;

- preciziraju se sredstva za rad Centra te provedbu Nacionalnoga programa i poticanje ulaganja u proizvodnju audiovizualnih djela;

- preciziraju se kriteriji te postupak imenovanja i razrješenja ravnatelja Centra, članova tijela Centra i umjetničkih savjetnika;

- preciziraju se ovlasti tijela Centra;

- uređuje se sukob interesa za članove tijela Centra i umjetničke savjetnike;

- preciziraju se prekršajne odredbe;

- uređuju se prijelazne i završne odredbe.

 

POVRATAK NA SVE VIJESTI

Copyright © Ante Borić