Baza je ažurirana 29.11.2023. 

zaključno sa NN 141/23

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 57. stavka 2. Zakona o državnim službenicima (»Narodne novine«, broj 92/2005), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 25. svibnja 2006. godine donijela

 

UREDBU O POSTUPKU, NAČINU POLAGANJA I PROGRAMU DRŽAVNOG STRUČNOG ISPITA

Pročišćeni tekst

NN 61/06, 145/12, 01/14, 11/15, 124/15, 27/17

(riječi: »visoka stručna sprema« zamjenjuju se riječima: »završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, a riječi: »viša stručna sprema« zamjenjuju se riječima: »završen preddiplomski sveučilišni ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine«, u odgovarajućem padežu)

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Uredbom uređuje se postupak, način polaganja i Program državnog stručnog ispita, izdavanje svjedodžbe o položenom državnom stručnom ispitu i vođenje posebnog očevidnika o položenim državnim stručnim ispitima.

klikni za više

Copyright © Ante Borić