Baza je ažurirana 21.05.2022. 

zaključno sa NN 56/22

I. UVODNE ODREDBE

Predmet zakona

Članak 1.

(1) Ovim se Zakonom utvrđuje provedba Uredbe Vijeća (EZ) br. 2201/2003 od 27. studenoga 2003. o nadležnosti, priznanju i izvršenju sudskih odluka u bračnim sporovima i u stvarima povezanim s roditeljskom odgovornošću, kojom se stavlja izvan snage Uredba (EZ) br. 1347/2000 (SL L 338, 23. 12. 2003.) – u daljnjem tekstu: Uredba Vijeća (EZ) br. 2201/2003.

(2) Ovim se Zakonom određuje središnje tijelo nadležno za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 2201/2003 te djelokrug i način rada središnjeg tijela.

(3) Ovim se Zakonom utvrđuju tijela nadležna za postupanje te za donošenje odluka na području primjene Uredbe Vijeća (EZ) br. 2201/2003.

Pojmovi

Članak 2.

Pojmovi u smislu ovoga Zakona imaju jednako značenje kao pojmovi uporabljeni u Uredbi Vijeća (EZ) br. 2201/2003.

 

II. NADLEŽNA TIJELA I DJELOKRUG

Središnje tijelo

Članak 3.

(1) Središnje tijelo za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 2201/2003 je ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi (u daljnjem tekstu: Središnje tijelo).

(2) Pri provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 2201/2003 i ovoga Zakona Središnje tijelo surađuje s tijelima državne uprave nadležnima za poslove pravosuđa, unutarnjih poslova, vanjskih i europskih poslova te s drugim državnim tijelima.

(3) Tijelo iz čijeg djelokruga se traži određeni podatak i/ili usluga, obvezno je postupiti bez odgode radi brzog i učinkovitog postupanja Središnjeg tijela. Ako zatraženi podatak ili usluga nije u djelokrugu zamoljenog tijela, dotično tijelo je dužno bez odgode ustupiti zahtjev nadležnom tijelu i o tome na najbrži mogući način obavijestiti Središnje tijelo.

Djelokrug Središnjeg tijela

Članak 4.

Središnje tijelo obavlja poslove propisane Uredbom Vijeća (EZ) br. 2201/2003 i ovim Zakonom, a osobito:

1. prima i prosljeđuje zahtjeve iz područja primjene Uredbe Vijeća (EZ) br. 2201/2003

2. pruža stručnu pomoć po zahtjevima i zamolbama drugih središnjih tijela

3. prikuplja podatke i informacije o statusu djeteta

4. štiti dobrobit i interes djeteta

5. pruža informacije o važećim propisima na području primjene Uredbe Vijeća (EZ) br. 2201/2003

6. pruža informacije drugim središnjim tijelima o stanju predmetnih postupaka

7. olakšava komunikaciju između nadležnih tijela u postupku

8. surađuje i savjetuje se s drugim središnjim tijelima

9. potiče mirno rješavanje sporova

10. u odgovarajućim slučajevima pomaže u provođenju postupka

11. upućuje obavijesti nadležnim tijelima država članica Europske unije, odnosno Europskoj komisiji u slučajevima propisanim Uredbom Vijeća (EZ) br. 2201/2003

12. potiče unaprjeđenje provedbe Uredbe Vijeća (EZ) br. 2201/2003

13. obavlja i druge poslove sukladno s Uredbom Vijeća (EZ) br. 2201/2003.

Nadležna tijela za primjenu i njihov djelokrug

Članak 5.

Nadležna tijela za donošenje odluka i provođenje određenih postupaka temeljem Uredbe Vijeća (EZ) br. 2201/2003 su sudovi i centri za socijalnu skrb, sukladno s propisanim djelokrugom i nadležnostima tih tijela.

 

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Stupanje na snagu

Članak 6.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/13-01/191

Zagreb, 4. listopada 2013.

HRVATSKI SABOR


 

Copyright © Ante Borić