Povezani zakoni

Zakon o provedbi Uredbe Europske unije o europskim fondovima socijalnog poduzetništva

prestao važiti 09.03.2018.

NN 123/13, 20/18

Uživajte...

Baza je ažurirana 22.062024. 

zaključno sa NN 74/24


 

I. OPĆE ODREDBE

Svrha Zakona

Članak 1.

Ovim se Zakonom utvrđuje nadležno tijelo, djelokrug i ovlasti nadležnog tijela te se određuju prekršajne odredbe za provedbu Uredbe (EU) br. 346/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2013. o europskim fondovima socijalnog poduzetništva (SL L 115, 25. 4. 2013.), (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 346/2013).

Pojmovi

Članak 2.

(1) U smislu ovoga Zakona pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

1. Agencija je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga čije su nadležnosti i djelokrug propisani zakonom kojim se uređuje područje rada i nadležnosti Agencije, i ovim Zakonom

2. ESMA je Europsko nadzorno tijelo – Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržište kapitala, osnovano Uredbom (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržište kapitala), izmjenom Odluke br. 716/2009/EZ i stavljanju izvan snage odluke Komisije 2009/77/EZ

3. EuSEF je europski fond socijalnog poduzetništva

4. Država članica je država članica Europske unije i država potpisnica Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru

5. Nadzorno tijelo je tijelo pojedine države članice koje je nadležno za provedbu i nadzor nad primjenom Uredbe (EU) br. 346/2013

6. UAIF je društvo za upravljanje alternativnim investicijskim fondom kako je propisano zakonom kojim se uređuje osnivanje i upravljanje alternativnim investicijskim fondovima

7. AIF je alternativni investicijski fond kako je propisano zakonom kojim se uređuje osnivanje i upravljanje alternativnim investicijskim fondovima.

(2) Ostali pojmovi u smislu ovoga Zakona imaju istovjetno značenje kao i pojmovi upotrijebljeni u Uredbi (EU) br. 346/2013.

Članak 3.

(1) EuSEF je vrsta alternativnog investicijskog fonda koji osniva i kojim upravlja UAIF u skladu s odredbama zakona kojim se uređuje osnivanje i upravljanje alternativnim investicijskim fondovima.

(2) Na UAIF koji upravlja EuSEF-om i na EuSEF se primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuje osnivanje i upravljanje alternativnim investicijskim fondovima i propisa donesenih na temelju tog zakona, osim ako ovim Zakonom ili Uredbom (EU) br. 346/2013 nije propisano drugačije.

 

II. NADLEŽNO TIJELO, NJEGOVE NADLEŽNOSTI I DJELOKRUG

Nadležnost Agencije

Članak 4.

(1) Agencija je nadležna za provedbu Uredbe (EU) br. 346/2013 i ovoga Zakona.

(2) Nadležnost Agencije za provedbu Uredbe (EU) br. 346/2013 i ovoga Zakona odnosi se na:

1. koordinaciju i izvještavanje Europske komisije, ESMA-e, nadzornih i drugih tijela u skladu s odredbama Uredbe (EU) br. 346/2013

2. izdavanje odobrenja za osnivanje i rad EuSEF-a

3. provođenje nadzora glede pridržavanja odredbi Uredbe (EU) br. 346/2013 i ovoga Zakona nad subjektima nadzora Agencije koji su definirani zakonom kojim se uređuje područje rada i nadležnost Agencije, a na koje se Uredba (EU) br. 346/2013 odnosi

4. izricanje nadzornih mjera subjektima nadzora iz točke 2. ovoga stavka

5. podnošenje optužnih prijedloga prilikom utvrđenja povrede odredaba Uredbe (EU) br. 346/2013 i/ili ovoga Zakona od strane subjekta nadzora iz točke 2. ovoga stavka.

(3) Dostavljanje informacija iz stavka 2. točke 1. ovoga članka ne smatra se kršenjem obveze čuvanja povjerljivih podataka.

(4) Tijelo koje primi informacije iz stavka 2. točke 1. ovoga članka dužno ih je čuvati kao povjerljive i može ih koristiti samo u svrhu za koju su mu dostavljene, a dostupnima trećima može ih učiniti u skladu s posebnim propisima.

Djelokrug Agencije

Članak 5.

Agencija za potrebe provedbe Uredbe (EU) br. 346/2013 i ovoga Zakona obavlja sljedeće poslove:

1. izvještava i surađuje s ESMA-om u skladu s odredbama Uredbe (EU) br. 346/2013

2. izdaje odobrenje za osnivanje i rad EuSEF-e, pri čemu se na odgovarajući način primjenjuju odredbe o osnivanju AIF-a iz zakona kojim se uređuje osnivanje i upravljanje alternativnim investicijskim fondovima i propisa donesenih na temelju istog.

3. na svojim internetskim stranicama objavljuje popis svih UAIF-ova iz drugih država članica koji trguju udjelima EuSEF-e na području Republike Hrvatske, kao i popis EuSEF-a iz država članica čijim se udjelima trguje u Republici Hrvatskoj

4. provodi nadzor nad subjektima nadzora iz članka 4. stavka 2. točke 3. ovoga Zakona te određuje nadzorne mjere

5. surađuje s nadzornim tijelima u skladu s odredbama Uredbe (EU) br. 346/2013

6. podnosi optužne prijedloge nadležnim tijelima kada utvrdi povrede odredbi Uredbe (EU) br. 346/2013 i/ili ovoga Zakona.

 

III. NADZOR

Postupak nadzora koji obavlja Agencija

Članak 6.

(1) Na nadzor nad subjektima iz članka 4. stavka 2. točke 3. i članka 5. točke 4. ovoga Zakona na odgovarajući način se primjenjuju odredbe o provođenju nadzora od strane Agencije iz zakona kojim se uređuje osnivanje i upravljanje alternativnim investicijskim fondovima.

(2) Prilikom obavljanja nadzora nad provedbom Uredbe (EU) br. 346/2013 i ovoga Zakona, Agencija ima sva prava i ovlasti propisane zakonom kojim se uređuje osnivanje i upravljanje alternativnim investicijskim fondovima.

(3) Na temelju provedenog postupka nadzora Agencija može subjektima nadzora odrediti nadzorne mjere propisane zakonom kojim se uređuje osnivanje i upravljanje alternativnim investicijskim fondovima, u svrhu zakonitog i urednog poslovanja subjekata nadzora, zaštite interesa ulagatelja i zaštite javnog interesa, a u slučaju utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti podnijeti odgovarajuću prijavu nadležnom tijelu.

(4) Kada Agencija utvrdi postojanje osnovane sumnje o počinjenom kaznenom djelu ili prekršaju, podnosi odgovarajuću prijavu nadležnom tijelu.

Članak 7.

Ako je to potrebno u svrhu nadzora nad poštivanjem odredbi Uredbe (EU) br. 346/2013 i ovoga Zakona, Agencija može zahtijevati:

1. od svake fizičke ili pravne osobe pristup svakom dokumentu u bilo kojem obliku, kao i dostavu preslike istog

2. od UAIF-a koji upravlja EuSEF-om dostavu svih informacija potrebnih za provođenje nadzora, bez odgađanja

3. od svih osoba koje su povezane s aktivnostima koje obavlja UAIF koji upravlja EuSEF-om ili s EuSEF-om, dostavu svih informacija potrebnih za provođenje nadzora.

Članak 8.

Agencija je osim nadzornih mjera koje je ovlaštena odrediti u skladu s odredbama zakona kojim se uređuje osnivanje i upravljanje alternativnim investicijskim fondovima, u provedbi nadzora ovlaštena:

1. naložiti subjektu nadzora prestanak postupanja koje je protivno odredbama Uredbe (EU) br. 346/2013

2. naložiti poduzimanje mjera kojima će se osigurati da UAIF koji upravlja EuSEF-om postupa u skladu s odredbama Uredbe (EU) br. 346/2013

3. zabraniti upotrebu naziva EuSEF-a i brisati subjekt iz registra koji vodi Agencija.

IV. PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 9.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 200.000,00 kuna do 500.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj UAIF koji upravlja EuSEF-om ako:

1. ne poštuje odredbu o ograničenjima ulaganja iz članka 5. Uredbe (EU) br. 346/2013

2. ne poštuje odredbu o prodaji udjela ili dionica EuSEF-e ulagateljima iz članka 6. Uredbe (EU) br. 346/2013

3. upotrebljava naziv »EuSEF« bez da je registriran na način propisan člankom 15. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 346/2013

4. upotrebljava naziv »EuSEF« za fond koji nije osnovan u skladu s člankom 3. stavkom 1. točkom (b) (III) Uredbe (EU) br. 346/2013

5. ako je registriran na temelju neistinitih, netočnih podataka ili podataka koji dovode u zabludu, odnosno na koji drugi nepropisan način, protivno odredbi članka 15. stavka 1. Uredbe (EU) br. 346/2013

6. povrijedi obvezu savjesnog i poštenog postupanja, u skladu s pravilima struke ili interesima ulagatelja, prilikom vođenja poslova protivno odredbi članka 7. točke (a) Uredbe (EU) br. 346/2013

7. propusti primijeniti odgovarajuće politike i procedure kojima bi se spriječilo nezakonito obavljanje djelatnosti protivno odredbi članka 7. točke (b) Uredbe (EU) br. 346/2013

8. dva ili više puta ne postupa u skladu sa zahtjevima iz članka 13. Uredbe (EU) br. 346/2013 glede godišnjih financijskih izvještaja

9. dva ili više puta ne postupa u skladu s obvezom informiranja ulagatelja kako je propisano člankom 14. Uredbe (EU) br. 346/2013.

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 50.000,00 kuna do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka i odgovorna osoba UAIF-a koji upravlja EuSEF-om.

Završna odredba

Članak 10.

Ovaj Zakon stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/13-01/187

Zagreb, 20. rujna 2013.

HRVATSKI SABOR


 

Copyright © Ante Borić