Povezani zakoni

Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1107/2009 o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja

 

NN 80/13, 32/1932/20

na snazi od 01.04.2019.

Uživajte...

Baza je ažurirana 14.07.2024. 

zaključno sa NN 81/24

EU 2024/1874

I. TEMELJNE ODREDBE

Svrha Zakona

Članak 1.

Ovim se Zakonom utvrđuje nadležno tijelo, zadaće nadležnog tijela, ovlaštene stručne institucije i zadaće ovlaštenih stručnih institucija za provedbu Uredbe (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja i ukidanju Direktiva Vijeća 79/117/EEZ i 91/414/EEZ (SL L 309, 24. 11. 2009.) – u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 1107/2009.

Pojmovi

Članak 2.

(1) Pojmovi u smislu ovoga Zakona imaju jednako značenje kao pojmovi uporabljeni u Uredbi (EZ) br. 1107/2009.

(2) Osim pojmova navedenih u stavku 1. ovoga članka sljedeći pojam će se upotrijebiti za potrebe ovoga Zakona:

– Postupak registracije sredstava za zaštitu bilja i pomoćnih sredstava te postupak odobravanja sredstava za zaštitu bilja jest propisani upravni postupak u kojem nadležno tijelo iz članka 3. ovoga Zakona nakon primitka pisanoga zahtjeva za registraciju ili dozvolu od podnositelja zahtjeva obavlja registraciju ili odobravanje sredstava za zaštitu bilja i pomoćnih sredstava na području Republike Hrvatske.

 

II. NADLEŽNO TIJELO I NJEGOVE NADLEŽNOSTI

Nadležno tijelo

Članak 3.

(1) Nadležno tijelo za provedbu Uredbe (EZ) br. 1107/2009 i ovoga Zakona je ministarstvo nadležno za poljoprivredu (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

(2) Koordinacijsko nacionalno tijelo za provođenje obveza utvrđenih u članku 75. stavku 2. Uredbe (EZ) br. 1107/2009 i ovoga Zakona je Ministarstvo.

(3) Ministar donosi pravilnike, naredbe i naputke za provedbu pravno obvezujućih akata Europske unije donesenih na temelju Uredbe (EZ) br. 1107/2009.

(4) Ministar može pravilnicima, naredbama i naputcima uređivati pitanja koja nisu posebno uređena Uredbom (EZ) br. 1107/2009 u mjeri potrebnoj za njezinu učinkovitu provedbu.

(5) Ministarstvo odlučuje rješenjem o zahtjevima za registraciju i dozvolu za sredstva za zaštitu bilja i pomoćna sredstva.

(6) Protiv rješenja Ministarstva donesenih na temelju Uredbe (EZ) br. 1107/2009 i ovoga Zakona nije dopuštena žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

Zadaće nadležnog tijela

Članak 4.

Ministarstvo za potrebe provedbe Uredbe (EZ) br. 1107/2009 obavlja poslove koji su utvrđeni u Uredbi (EZ) br. 1107/2009 kao poslovi nadležnog tijela i koordinacijskog nacionalnog tijela.

 

III. STRUČNE INSTITUCIJE I NJIHOVE NADLEŽNOSTI

Stručne institucije

Članak 5. (NN 32/19)

(1) Znanstvene i stručne poslove i zadatke za provedbu Uredbe (EZ) br. 1107/2009 i ovoga Zakona obavljaju sljedeće institucije:

– Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu,

– Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada,

– Hrvatski šumarski institut.

(2) U slučaju potrebe ministar može ovlastiti i druge znanstvene i stručne institucije za provođenje znanstvenih i stručnih poslova i zadataka iz područja sredstava za zaštitu bilja i pomoćnih sredstava u svrhu provedbe Uredbe (EZ) br. 1107/2009 i ovoga Zakona.

Zadaće stručnih institucija

Članak 6.

Institucije iz članka 5. ovoga Zakona obavljaju one znanstvene i stručne poslove i zadaće iz područja sredstava za zaštitu bilja i pomoćnih sredstava koje im dodijeli Ministarstvo u svrhu provedbe Uredbe (EZ) br. 1107/2009 i ovoga Zakona.

 

IV. JEZIK

Jezik

Članak 7.

(1) Zahtjev za registraciju sredstva za zaštitu ili pomoćnog sredstva, zahtjev za izmjenu i dopunu registracije za sredstvo za zaštitu bilja ili pomoćno sredstvo, zahtjev za dozvolu za paralelnu trgovinu, zahtjev za dozvolu za male namjene, zahtjev za dozvolu u hitnim situacijama, zahtjev za dozvolu za istraživanje i razvoj, popratni dopis zahtjevu i prijedlog etikete koji je sastavni dio dokumentacije za registraciju ili dozvolu mora biti na hrvatskome jeziku i latiničnom pismu.

(2) Ostala dokumentacija koja se prilaže zahtjevima za registraciju ili dozvolu iz stavka 1. ovoga članka može biti na hrvatskome jeziku i latiničnom pismu ili engleskom jeziku.

(3) Uz odobrenje o registraciji iz članka 42. stavka 1. podstavka (a) Uredbe (EZ) br. 1107/2009 mora se priložiti izvornik ovjerenog prijevoda na hrvatski jezik latiničnim pismom od sudskog tumača ovlaštenog za jezik na kojem je napisano odobrenje o registraciji.

(4) U skladu sa stavkom 4. Priloga I. Uredbe Komisije (EU) br. 547/2011 od 8. lipnja 2011. o provedbi Uredbe (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi sa zahtjevima glede označavanja sredstava za zaštitu bilja, sredstva za zaštitu bilja stavljena na tržište moraju biti opremljena etiketom na hrvatskome jeziku i latiničnom pismu.

(5) Podaci iz odobrenja o registraciji sredstva za zaštitu bilja u skladu s člankom 49. stavkom 4. Uredbe (EZ) br. 1107/2009 na certifikatu o sjemenu na pakiranju sjemena tretiranog sredstvima za zaštitu bilja moraju biti navedeni na hrvatskome jeziku i latiničnom pismu.

 

V. NAKNADE

Naknade

Članak 8. (NN 32/20 - na snazi od 20.03.2020.)

(1) U skladu s člankom 74. Uredbe (EZ) br. 1107/2009 podnositelji zahtjeva plaćaju naknade za:

1. postupak odobravanja aktivnih tvari, safenera i sinergista,

2. postupak registracije sredstava za zaštitu bilja i pomoćnih sredstava i izdavanje rješenja o registraciji sredstava za zaštitu bilja i pomoćnih sredstava,

3. postupak odobravanja sredstva za zaštitu bilja i izdavanje rješenja o dozvolama za sredstva za zaštitu bilja,

4. provođenje postregistracijskog nadzora registriranih sredstava za zaštitu bilja i pomoćnih sredstava,

5. provedbu godišnjih programa praćenja ostataka registriranih sredstava za zaštitu bilja i pomoćnih sredstava (monitoring),

6. provođenje nadzora nad sredstvima za zaštitu bilja kojima je izdana dozvola za paralelnu trgovinu,

7. provedbu godišnjih programa praćenja ostataka sredstava za zaštitu bilja kojima je izdana dozvola za paralelnu trgovinu (monitoring).

(2) Naknade iz stavka 1. točaka 1. do 3. ovoga članka prihod su osoba koje obavljaju poslove ili pružaju usluge za koje se plaća naknada te državnog proračuna Republike Hrvatske.

(3) Naknade iz stavka 1. točaka 4. do 7. ovoga članka prihod su državnog proračuna Republike Hrvatske.

(4) Iznimno od stavaka 2. i 3. ovoga članka, neutrošeni namjenski prihodi iz stavka 1. ovoga članka mogu se koristiti za rashode nastale uslijed posebnih okolnosti odnosno događaja ili određenog stanja koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje ugrožava život i zdravlje građana, imovinu veće vrijednosti, znatno narušava okoliš, narušava gospodarsku aktivnost ili uzrokuje znatnu gospodarsku štetu, o čemu odlučuje ministar.

(5) Visinu naknada iz stavka 1. ovoga članka te način raspodjele pravilnikom propisuje ministar uz prethodno mišljenje ministra financija.

 

VI. NADZOR

Inspekcijski nadzor

Članak 9. (NN 32/19)

(1) Inspekcijski nadzor nad provedbom Uredbe (EZ) br. 1107/2009 i ovoga Zakona obavlja poljoprivredna inspekcija sukladno propisima kojima je uređen djelokrug i ovlasti poljoprivredne inspekcije te nadzor nad sredstvima za zaštitu bilja.

(2) Sukladno članku 68. stavku 1. Uredbe (EZ) br. 1107/2009 poljoprivredna inspekcija izrađuje i dostavlja Europskoj komisiji izvještaj o provedenom nadzoru.

(3) Osim ovlaštenja navedenih u stavcima 1. i 2. ovoga članka, poljoprivredna inspekcija ima na temelju ovoga Zakona i sljedeće ovlasti:

– zabraniti stavljanje na tržište i uporabu sredstva za zaštitu bilja i pomoćnog sredstva koje nije registrirano ili za koje nije izdana odgovarajuća dozvola u skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009,

– zabraniti stavljanje na tržište i uporabu sredstva za zaštitu bilja i pomoćnog sredstva koje ne udovoljava uvjetima iz rješenja o registraciji ili dozvoli koje je izdano u skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009,

– zabraniti stavljanje na tržište sredstva za zaštitu bilja i pomoćnog sredstva koje je pakirano na način da se zabunom može zamijeniti za hranu, piće ili hranu za životinje,

– zabraniti stavljanje na tržište sredstva za zaštitu bilja i pomoćnog sredstva koje nije ispravno označeno, pakirano i razvrstano,

– poduzeti odgovarajuće mjere ako utvrdi da sredstvo za zaštitu bilja nije pravilno primijenjeno u skladu s člankom 55. Uredbe (EZ) br. 1107/2009,

– poduzeti odgovarajuće mjere ako utvrdi da vlasnik registracije nije obavijestio o potencijalno štetnim i neprihvatljivim učincima u skladu s člankom 56. Uredbe (EZ) br. 1107/2009,

– provjeriti vođenje evidencije o stavljanju na tržište i uporabi sredstava za zaštitu bilja,

– poduzeti odgovarajuće mjere ako utvrdi nepravilno oglašavanje sredstava za zaštitu bilja,

– uzeti uzorke sredstava za zaštitu bilja u svrhu postregistracijskog nadzora registriranih sredstava za zaštitu bilja i sredstava za zaštitu bilja kojima je izdana dozvola za paralelnu trgovinu,

– uzeti uzorke bilja, biljnih proizvoda, hrane i hrane za životinje u svrhu utvrđivanja pravilne primjene sredstava za zaštitu bilja i ostataka pesticida,

– obavlja druge radnje i poduzima druge mjere potrebne za provedbu Uredbe (EZ) br. 1107/2009 i ovoga Zakona.

(4) Mjere iz stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka naređuju se pisanim rješenjem donesenim u upravnom postupku.

(5) Protiv rješenja iz stavka 4. ovoga članka može se u roku od 15 dana od zaprimanja rješenja izjaviti žalba Državnom inspektoratu.

(6) Žalba protiv rješenja donesenih na temelju odredbi ovoga članka ne odgađa izvršenje rješenja.

(7) O žalbama na rješenja iz stavka 4. ovoga članka rješava posebno Povjerenstvo Ministarstva čije članove imenuje Vlada Republike Hrvatske.

(8) Povjerenstvo iz stavka 7. ovoga članka čine tri člana od kojih su dva iz reda poljoprivrednih inspektora Ministarstva, a jedan član iz reda državnih službenika u Ministarstvu koji ima završen najmanje diplomski studij pravne struke.

(9) Povjerenstvo iz stavka 7. ovoga članka donosi Poslovnik o radu.

Dužnosti osoba koje podliježu nadzoru inspekcije

Članak 10.

(1) Pravne i fizičke osobe koje podliježu nadzoru inspekcije iz članka 9. ovoga Zakona dužne su omogućiti obavljanje inspekcijskog nadzora, pružiti potrebne podatke i obavijesti te osigurati uvjete za nesmetani rad.

(2) Pravne i fizičke osobe iz stavka 1. ovoga članka dužne su na zahtjev inspekcije u određenom roku dostaviti ili pripremiti podatke i materijale koji su im potrebni za obavljanje poslova inspekcijskog nadzora.

Upravni nadzor

Članak 11.

Upravni nadzor nad provedbom Uredbe (EZ) br. 1107/2009 i ovoga Zakona obavlja Ministarstvo.

 

VII. PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 12.

(1) Novčanom kaznom od 50.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

– stavlja na tržište sredstvo za zaštitu bilja koje nije registrirano u skladu s odredbama članka 28. Uredbe (EZ) br. 1107/2009,

– stavlja na tržište ili upotrebljava sjeme tretirano sredstvom za zaštitu bilja protivno zabranama ili ograničenjima navedenim u članku 49. stavku 2. Uredbe (EZ) br. 1107/2009,

– ne obavijesti Ministarstvo o potencijalno štetnim i neprihvatljivim učincima u skladu s odredbama članka 56. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 1107/2009,

– stavlja na tržište sredstvo za zaštitu bilja u suprotnosti s dozvolom za paralelnu trgovinu iz članka 52. Uredbe (EZ) br. 1107/2009.

(2) Novčanom kaznom od 10.000,00 do 15.000,00 kuna za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

(3) Novčanom kaznom od 30.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba (samostalni poduzetnik ili pojedinac) ako počini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 13.

(1) Novčanom kaznom od 30.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

– upotrijebi sredstvo za zaštitu bilja koje nije registrirano u skladu s odredbama članka 28. Uredbe (EZ) br. 1107/2009,

– upotrijebi sredstvo za zaštitu bilja u suprotnosti s rješenjem o registraciji sredstva za zaštitu bilja iz članka 31. Uredbe (EZ) br. 1107/2009,

– stavlja na tržište i upotrebljava sjeme tretirano sredstvom za zaštitu bilja protivno članku 49. Uredbe (EZ) br. 1107/2009,

– upotrijebi sredstvo za zaštitu bilja u suprotnosti s dozvolom za paralelnu trgovinu iz članka 52. Uredbe (EZ) br. 1107/2009,

– stavlja na tržište i upotrebljava sredstvo za zaštitu bilja u suprotnosti s dozvolom u hitnim situacijama iz članka 53. Uredbe (EZ) br. 1107/2009,

– stavlja na tržište i upotrebljava sredstvo za zaštitu bilja u suprotnosti s dozvolom za istraživanje i razvoj iz članka 54. Uredbe (EZ) br. 1107/2009,

– koristi sredstvo za zaštitu bilja protivno članku 55. Uredbe (EZ) br. 1107/2009,

– stavlja na tržište pomoćna sredstva koja nisu registrirana u skladu s odredbama članka 58. Uredbe (EZ) br. 1107/2009,

– stavlja na tržište sredstvo za zaštitu bilja pakirano protivno članku 64. stavku 1. Uredbe (EZ) br. 1107/2009,

– stavlja na tržište sredstvo za zaštitu bilja koje nije označeno, pakirano i razvrstano u skladu s člankom 65. stavcima 1. i 3. Uredbe (EZ) br. 1107/2009,

– stavlja na tržište sjeme tretirano sredstvom za zaštitu bilja koje nije označeno u skladu s člankom 7. stavkom 5. ovoga Zakona,

– oglašava sredstvo za zaštitu bilja protivno članku 66. Uredbe (EZ) br. 1107/2009,

– ne vodi i ne čuva evidenciju o stavljanju na tržište i uporabi sredstava za zaštitu bilja u skladu s člankom 67. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 1107/2009,

– ne dostavlja podatke o količinama prodanih sredstava za zaštitu bilja u skladu s člankom 67. stavkom 3. Uredbe (EZ) br. 1107/2009.

(2) Novčanom kaznom od 5.000,00 do 10.000,00 kuna za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

(3) Novčanom kaznom od 15.000,00 do 25.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba (samostalni poduzetnik ili pojedinac) ako počini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.

 

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Nedovršeni postupci

Članak 14.

(1) Postupci registracije i izdavanja dozvola za sredstva za zaštitu bilja započeti, a nedovršeni do stupanja na snagu ovoga Zakona dovršit će se prema odredbama Zakona o sredstvima za zaštitu bilja (»Narodne novine«, br. 70/05.) i propisima donesenim na temelju toga Zakona, a prema odredbama ovoga Zakona samo u slučaju ako je to povoljnije za stranku u postupku.

(2) Inspekcijski postupci započeti, a nedovršeni do stupanja na snagu ovoga Zakona dovršit će se prema odredbama Zakona o sredstvima za zaštitu bilja (»Narodne novine«, br. 70/05.).

Donošenje provedbenih propisa

Članak 15.

Propis iz članka 8. stavka 4. za čije je donošenje ovlašten na temelju ovoga Zakona, ministar će donijeti u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Propisi koji se stavljaju izvan snage

Članak 16.

Stupanjem na snagu ovoga Zakona prestaju važiti:

– članci 3., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33. i 42. Zakona o sredstvima za zaštitu bilja (»Narodne novine«, br. 70/05.),

– Popis aktivnih tvari odobrenih za uporabu u sredstvima za zaštitu bilja u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, br. 82/12.),

– Pravilnik o dokumentaciji za ocjenu aktivnih tvari sredstava za zaštitu bilja (»Narodne novine«, br. 53/06.),

– Pravilnik o dokumentaciji za ocjenu i registraciju sredstava za zaštitu bilja (»Narodne novine«, br. 59/06. i 18/10.),

– Pravilnik o označavanju sredstava za zaštitu bilja (»Narodne novine«, br. 11/07., 19/10. i 42/12.), osim članka 9.,

– Pravilnik o jedinstvenim načelima za ocjenjivanje i registraciju sredstava za zaštitu bilja (»Narodne novine«, br. 116/06. i 80/07.),

– Pravilnik o postupku registracije sredstava za zaštitu bilja (»Narodne novine«, br. 57/07., 119/09. i 142/12.), osim članka 14.a,

– Pravilnik o određivanju graničnih prijelaza za promet sredstvima za zaštitu bilja (»Narodne novine«, br. 21/08.),

– Naredba o zabrani prometa i primjene sredstava za zaštitu bilja koja sadrže određene aktivne tvari (»Narodne novine«, br. 109/07.),

– Upisnik registriranih sredstava za zaštitu bilja (»Narodne novine«, br. 94/12.).

Stupanje na snagu

Članak 17.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 32/19

Članak 3.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. travnja 2019.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 32/20

Članak 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

 

Copyright © Ante Borić