Povezani zakoni

Zakon o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak

pročišćeni tekst zakona

NN 138/06, 25/13

Uživajte..

Baza je ažurirana 24.062024. 

zaključno sa NN 74/24

Predmet Zakona

Članak 1.

Ovim se Zakonom uređuju položaj, poslovi, vlasništvo, ovlaštenja i ustroj Hrvatske banke za obnovu i razvitak kao posebne financijske institucije.

Položaj i cilj Hrvatske banke za obnovu i razvitak

Članak 2.

(1) Hrvatska banka za obnovu i razvitak je razvojna i izvozna banka Republike Hrvatske.
(2) Cilj Hrvatske banke za obnovu i razvitak je poticanje razvitka hrvatskoga gospodarstva.

Tvrtka i sjedište

Članak 3.

(1) Hrvatska banka za obnovu i razvitak posluje pod tvrtkom »Hrvatska banka za obnovu i razvitak« i pod skraćenom tvrtkom »HBOR«.
(2) U poslovanju s inozemstvom Hrvatska banka za obnovu i razvitak može se koristiti tvrtkom na engleskom jeziku koja glasi »Croatian Bank for Reconstruction and Development«.
(3) Sjedište Hrvatske banke za obnovu i razvitak je u Zagrebu.
(4) Hrvatska banka za obnovu i razvitak ima pečat koji sadrži tvrtku, skraćenu tvrtku i sjedište.

Pravna osobnost

Članak 4.

(1) Hrvatska banka za obnovu i razvitak je pravna osoba osnovana posebnim zakonom i ne upisuje se u sudski registar.
(2) Nad Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak ne može se provoditi stečaj niti likvidacija. Hrvatska banka za obnovu i razvitak može prestati s radom samo na temelju posebnog zakona.

Temeljni kapital

Članak 5.

(1) Temeljni kapital Hrvatske banke za obnovu i razvitak iznosi 7.000.000.000,00 kuna.
(2) Temeljni kapital iz stavka 1. ovoga članka uplaćuje Republika Hrvatska iz državnog proračuna.
(3) Temeljni kapital Hrvatske banke za obnovu i razvitak čini jedan poslovni udio koji se ne može dijeliti, prenositi niti zalagati i u isključivom je vlasništvu Republike Hrvatske.

Članstvo u trgovačkim društvima i međunarodnim organizacijama

Članak 6.

(1) Hrvatska banka za obnovu i razvitak može osnivati i biti članica trgovačkih društava u Republici Hrvatskoj i inozemstvu.
(2) Hrvatska banka za obnovu i razvitak može biti članica međunarodnih financijskih institucija te međunarodnih organizacija nadležnih za područja poticanja razvitka gospodarstva i sudjelovati u njihovu radu.
(3) Odluku o članstvu u društvima i organizacijama iz ovoga članka donosi Nadzorni odbor Hrvatske banke za obnovu i razvitak.

Pribavljanje sredstava

Članak 7.

(1) Hrvatska banka za obnovu i razvitak pribavlja sredstva izdavanjem dužničkih vrijednosnih papira te uzimanjem zajmova i kredita.
(2) Hrvatska banka za obnovu i razvitak može pribavljati sredstva u Republici Hrvatskoj i inozemstvu.

Odgovornost za obveze

Članak 8.

(1) Hrvatska banka za obnovu i razvitak odgovara za svoje obveze cijelom svojom imovinom.
(2) Republika Hrvatska jamči za obveze Hrvatske banke za obnovu i razvitak bezuvjetno, neopozivo i na prvi poziv te bez izdavanja posebne jamstvene isprave.
(3) Odgovornost Republike Hrvatske kao jamca za obveze Hrvatske banke za obnovu i razvitak iz stavka 2. ovoga članka je solidarna i neograničena.

Oporezivanje

Članak 9.

Hrvatska banka za obnovu i razvitak nije obveznik poreza na dobit.

Predmet poslovanja

Članak 10.

(1) Svojim poslovanjem Hrvatska banka za obnovu i razvitak, u okviru svojih ovlasti i nadležnosti, potiče sustavni, održivi i ravnomjeran gospodarski i društveni razvitak, sukladno općim strateškim ciljevima Republike Hrvatske.
(2) Djelatnosti Hrvatske banke za obnovu i razvitak prvenstveno su:
1. financiranje obnove i razvitka hrvatskoga gospodarstva,
2. financiranje infrastrukture,
3. poticanje izvoza,
4. potpora razvitku malog i srednjeg poduzetništva,
5. poticanje zaštite okoliša,
6. osiguranje izvoza hrvatskih roba i usluga od netržišnih rizika.
(3) U cilju obavljanja djelatnosti iz stavka 2. ovoga članka Hrvatska banka za obnovu i razvitak:
1. odobrava kredite i druge plasmane,
2. izdaje bankarska i druga jamstva,
3. zaključuje ugovore o osiguranju i reosiguranju,
4. ulaže u dužničke i vlasničke instrumente,
5. obavlja i druge financijske poslove i usluge u svrhu provedbe djelatnosti određenih ovim člankom.
(4) Vlada Republike Hrvatske može povjeriti Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak obavljanje i drugih financijskih poslova ako ocijeni da je to u interesu Republike Hrvatske.
(5) Djelatnost i poslove iz ovoga članka Hrvatska banka za obnovu i razvitak obavlja sukladno propisima o državnim potporama.
(6) Djelatnosti iz stavka 2. točke 6. te poslove iz stavka 3. točke 3. ovoga članka Hrvatska banka za obnovu i razvitak obavlja u ime i za račun Republike Hrvatske. Način obavljanja navedenih djelatnosti i poslova pobliže utvrđuje Vlada Republike Hrvatske posebnim propisom.

4. Odluka o mjerama za gospodarski oporavak i razvitak

5. Uredba o provedbi jamstvenih mjera za gospodarski oporavak i razvitak 

6. Uredba o provedbi Zakona o jamstvenom fondu za poticaj gospodarskom razvitku

7. Odluka o povjeravanju poslova vezanih uz suradnju s Europskom investicijskom bankom i Europskim investicijskim fondom na provedbi Plana ulaganja za Europu

8. Uredba o osiguranju izvoza

Način obavljanja djelatnosti i upravljanje rizicima

Članak 11.

(1) Hrvatska banka za obnovu i razvitak svoje djelatnosti provodi izravno i neizravno putem banaka i drugih pravnih osoba.
(2) Hrvatska banka za obnovu i razvitak poslove iz članka 10. stavka 3. i 4. ovoga Zakona obavlja u Republici Hrvatskoj i inozemstvu.
(3) Odobreni krediti, izdana jamstva i drugi poslovi Hrvatske banke za obnovu i razvitak moraju biti osigurani na način uobičajen u bankarskom poslovanju.
(4) Hrvatska banka za obnovu i razvitak rizike u poslovanju svodi na najmanju mjeru, rukovodeći se načelima bankarskog poslovanja.

Financijsko poslovanje

Članak 12.

(1) Hrvatska banka za obnovu i razvitak ne posluje s ciljem ostvarivanja dobiti.
(2) Dobit poslovne godine raspoređuje se u rezerve Hrvatske banke za obnovu i razvitak.
(3) Kada, na zahtjev Vlade Republike Hrvatske, Hrvatska banka za obnovu i razvitak odobri plasman ispod tržišnih uvjeta, Repub­lika Hrvatska će iz državnog proračuna naknaditi Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak razliku do visine prihoda koji bi bili ostvareni plasmanom pod tržišnim uvjetima.
(4) Odluka Vlade Republike Hrvatske sa zahtjevom iz prethodnog stavka mora sadržavati i odredbu o visini, načinu i vremenu uplate razlike prihoda.

Tijela Hrvatske banke za obnovu i razvitak

Članak 13.

Tijela Hrvatske banke za obnovu i razvitak jesu Uprava i Nadzorni odbor.

Sastav Uprave i mandat

Članak 14.

(1) Upravu Hrvatske banke za obnovu i razvitak čine tri člana. Članove Uprave imenuje i opoziva Nadzorni odbor, od kojih jednog imenuje za predsjednika Uprave.
(2) Mandat predsjednika i članova Uprave traje pet godina, uz mogućnost ponovnog imenovanja.

Zastupanje i odlučivanje

Članak 15.

(1) Uprava zastupa, vodi poslove i raspolaže imovinom Hrvatske banke za obnovu i razvitak sukladno ovom Zakonu i Statutu Hrvatske banke za obnovu i razvitak (u daljnjem tekstu: Statut).
(2) Hrvatsku banku za obnovu i razvitak zastupaju skupno predsjednik i jedan član Uprave ili dva člana Uprave.
(3) Za zastupanje u određenim poslovima Uprava može ovlastiti i druge osobe.
(4) Uprava donosi odluke natpolovičnom većinom glasova svih članova.
(5) Način rada Uprave utvrđuje se Statutom i Poslovnikom o radu Uprave.

Prava i obveze predsjednika i članova Uprave

Članak 16.

(1) Predsjednik Uprave ima prava, obveze i ovlaštenja utvrđena ovim Zakonom i Statutom. Predsjednik Uprave rukovodi radom Uprave i predsjedava sjednicama Uprave, usklađuje ovlaštenja i odgovornosti u Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak te u ime Uprave podnosi izvješća Nadzornom odboru.
(2) Svaki član Uprave ima djelokrug ovlaštenja i zaduženja koja mu, u skladu s ovim Zakonom i Statutom, posebnom odlukom dodijeli predsjednik Uprave. Zaduženja članova Uprave mogu se u tijeku mandata mijenjati i ponovo utvrđivati.
(3) Prava i obveze predsjednika i članova Uprave, uključujući plaću i ostala materijalna prava, utvrđuju se ugovorom između predsjednika, odnosno člana Uprave i Hrvatske banke za obnovu i razvitak, koju pritom zastupa predsjednik Nadzornog odbora.

Nadzorni odbor

Članak 17. (NN 25/13)

(1) Nadzorni odbor Hrvatske banke za obnovu i razvitak čini deset članova.
(2) Nadzorni odbor čini šest ministara Vlade Republike Hrvatske od kojih su ministar nadležan za financije, ministar nadležan za gospodarstvo i ministar nadležan za regionalni razvoj i fondove Europske unije obvezni članovi Nadzornog odbora, a preostala tri ministra u Nadzorni odbor imenuje Vlada Republike Hrvatske između ministara nadležnih za turizam, poljoprivredu, zaštitu okoliša, graditeljstvo ili poduzetništvo i obrt.
(3) Hrvatski sabor imenuje u Nadzorni odbor Hrvatske banke za obnovu i razvitak tri člana i njihove stalne zamjenike iz redova zastupnika.
(4) Predsjednik Hrvatske gospodarske komore član je Nadzornog odbora po položaju.
(5) Članovi Nadzornog odbora iz stavka 2. i 4. ovoga članka imenuju svoje zamjenike koji sudjeluju u radu Nadzornog odbora u slučaju njihove spriječenosti.
(6) Ministar nadležan za financije predsjednik je Nadzornog odbora, a ministar nadležan za gospodarstvo zamjenik predsjednika.

Ovlaštenja Nadzornog odbora

Članak 18.

(1) Nadzorni odbor utvrđuje načela poslovne politike i strategije Hrvatske banke za obnovu i razvitak, nadzire vođenje poslova Hrvatske banke za obnovu i razvitak te odlučuje u slučajevima koji su ovim Zakonom ili Statutom stavljeni u njegovu nadležnost. Nadzorni odbor može zaključivanje određenih poslova ili vrste poslova uvjetovati svojom prethodnom suglasnošću.
(2) Nadzorni odbor imenuje i opoziva predsjednika i članove Uprave te zastupa Hrvatsku banku za obnovu i razvitak prema predsjedniku i članovima Uprave.

Donošenje Statuta i drugih akata

Članak 19.

(1) Statut i druge akte čije je donošenje stavljeno u njegovu nadležnost donosi Nadzorni odbor.
(2) Nadzorni odbor donosi Statut kvalificiranom većinom glasova tri četvrtine prisutnih članova, ali najmanje natpolovičnom većinom glasova svih članova.
(3) Druge akte i odluke Nadzorni odbor donosi natpolovičnom većinom glasova prisutnih članova, uz obveznu prisutnost najmanje polovice svih članova.
(4) Prijedlog Statuta, te drugih akata i odluka Nadzornom odboru na donošenje podnosi Uprava.
(5) Način rada Nadzornog odbora utvrđuje se Statutom i Poslovnikom o radu Nadzornog odbora.

Predmet Statuta

Članak 20.

(1) Statutom se pobliže uređuje način rada, poslovanje i unutarnji ustroj Hrvatske banke za obnovu i razvitak.
(2) Statut mora sadržavati odredbe o:
1. predmetu poslovanja i sjedištu Hrvatske banke za obnovu i razvitak,
2. tijelima Hrvatske banke za obnovu i razvitak, načinu njihova rada i njihovoj nadležnosti,
3. unutarnjem ustroju i nadležnostima radnika s posebnim ovlaštenjima,
4. provođenju tehničke i financijske kontrole u provedbi kreditiranja,
5. unutarnjoj kontroli i reviziji.
(3) Statut može, pored odredbi navedenih u stavku 2. ovoga članka, sadržavati i odredbe o drugim pitanjima značajnim za poslovanje Hrvatske banke za obnovu i razvitak.

Poslovna godina

Članak 21.

Poslovna godina je kalendarska godina.

Financijski izvještaji i revizija poslovanja

Članak 22.

(1) Godišnje financijske izvještaje Hrvatske banke za obnovu i razvitak utvrđuje Nadzorni odbor te ih podnosi na potvrdu Hrvatskom saboru.
(2) Godišnji financijski izvještaji prihvaćeni su kada ih potvrdi Hrvatski sabor.
(3) Reviziju financijskih izvještaja Hrvatske banke za obnovu i razvitak obavljaju ovlaštena revizorska društva, a odluku o izboru revizorskog društva za pojedinu poslovnu godinu donosi Nadzorni odbor na prijedlog Uprave.
(4) Za reviziju poslovanja i financijskih izvještaja Hrvatske banke za obnovu i razvitak nadležna je državna revizija.

Supsidijarna primjena i isključenje od primjene drugih propisa

Članak 23.

(1) Ukoliko ovim Zakonom nije drugačije određeno, na ustroj i poslovanje Hrvatske banke za obnovu i razvitak na odgovarajući način primjenjuju se odredbe Zakona o trgovačkim društvima koje se odnose na društvo s ograničenom odgovornošću te odredbe Zakona o bankama, osim odredaba koje se odnose na odobrenje središnje banke za pružanje bankovnih i ostalih financijskih usluga te osnivanje podružnica i pravnih osoba, nadzor središnje banke, osiguranje uloga, posebnu upravu, likvidaciju, stečaj i kaznene odredbe.
(2) Na Hrvatsku banku za obnovu i razvitak ne primjenjuju se propisi o izdvajanju i održavanju obveznih pričuva kod središnje banke te o ograničenju opsega i dinamike porasta plasmana, propisi o ustrojstvu i načinu rada tijela državne uprave te propisi o držav­nim službenicima i dužnosnicima, propisi o sklapanju kreditnih i jamstvenih poslova izvanproračunskih korisnika, Zakon o osiguranju, kao ni drugi propisi koji reguliraju odnosnu materiju.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 24.

(1) Dinamika uplate temeljnog kapitala iz članka 5. stavka 1. ovoga Zakona utvrđuje se za pojedinu godinu državnim proračunom.
(2) Propis iz članka 10. stavka 6. ovoga Zakona Vlada Republike Hrvatske donijet će u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.
(3) Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak (»Narodne novine«, br. 33/92., 76/93., 108/95. i 8/96.).
(4) Sva prava i obveze Hrvatske banke za obnovu i razvitak nastale do dana stupanja na snagu ovoga Zakona ostaju i dalje na snazi do ispunjenja.
(5) Stupanjem na snagu ovoga Zakona članovi tijela Hrvatske banke za obnovu i razvitak nastavljaju obnašati dužnost do isteka mandata.

Stupanje na snagu

Članak 25.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

 

Copyright © Ante Borić