Povezani zakoni

Zakon o sanaciji javnih ustanova

pročišćeni tekst zakona

NN 136/12, 151/14, 27/1673/19

na snazi od 02.08.2019.

Uživajte...

Baza je ažurirana 24.062024. 

zaključno sa NN 74/24

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim se Zakonom uređuje postupak sanacije javnih ustanova osnovanih od strane Republike Hrvatske, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te drugih osnivača sukladno posebnom propisu.

(2) Ovaj Zakon ne primjenjuje se na postupak sanacije javnih ustanova koji je uređen posebnim propisima.

(3) Javne ustanove, u smislu ovoga Zakona, jesu javne ustanove za koje iz posebnih propisa proizlazi da su neprofitne organizacije ili proračunski korisnici.

Članak 2.

(1) Postupak sanacije javnih ustanova provodi se kod javnih ustanova kod kojih osnivač ne može pokriti nastale gubitke ili ispunjavati novčane obveze u zakonom utvrđenim rokovima.

(2) Sanacija javnih ustanova provodi se radi postizanja financijske stabilnosti javnih ustanova i jačanja odgovornosti u njihovom upravljanju te time povećanja kvalitete i efikasnosti u pružanju javnih usluga.

 

II. POKRETANJE POSTUPKA SANACIJE

Članak 3.

(1) Osnivač je obvezan odlukom pozvati Vladu Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Vlada) na provođenje sanacije kada je javna ustanova osnovana od strane jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te drugih osnivača, koji kao osnivači ne mogu pokriti nastale gubitke ili ispunjavati novčane obveze u zakonom utvrđenim rokovima.

(2) Odluka iz stavka 1. ovoga članka obvezno sadrži:

– popis vjerovnika sa stanjem nepodmirenih obveza, na posljednji dan u mjesecu koji prethodi mjesecu u kojem se donosi odluka iz stavka 1. ovoga članka,

– razloge zbog kojih osnivač ne može pokriti nastale gubitke ili ispunjavati novčane obveze u zakonom utvrđenim rokovima,

– zahtjev kojim se poziva Vlada da donese odluku o sanaciji te

– izjavu osnivača kojom se osnivač odriče svih osnivačkih prava tijekom provedbe sanacije i dvije godine nakon dana stupanja na snagu odluke o završetku sanacije.

(3) Odluku iz stavka 1. ovoga članka donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koja je osnivač ustanove, odnosno tijelo upravljanja osnivača za ustanove drugih osnivača.

(4) Odluka iz stavka 1. ovoga članka dostavlja se ministarstvu u čijem je djelokrugu djelatnost javne ustanove čija se sanacija predlaže.

Članak 4.

(1) Ministarstvo u čijoj je nadležnosti javna ustanova čija se sanacija predlaže, Vladi predlaže donošenje odluke o sanaciji javne ustanove kojoj je osnivač Republika Hrvatska.

(2) Ministarstvo u čijem je djelokrugu djelatnost javne ustanove čija se sanacija predlaže i kojem je prethodno dostavljena odluka iz članka 3. ovoga Zakona, ukoliko je mišljenja da je poziv na sanaciju utvrđen u odluci iz članka 3. ovoga Zakona opravdan, predlaže Vladi donošenje odluke o sanaciji javne ustanove kojoj je osnivač jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te drugi osnivači.

(3) Vlada donosi odluku o sanaciji javne ustanove kojoj je osnivač Republika Hrvatska, odnosno odluku o sanaciji javne ustanove kojoj je osnivač jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te drugi osnivači, koja obvezno sadrži:

– način provođenja sanacije,

– odredbu kojom se utvrđuje da stupanjem na snagu odluke o sanaciji i dvije godine nakon dana stupanja na snagu odluke o završetku sanacije prestaju ovlasti tijela upravljanja javnom ustanovom i miruju sva prava osnivača javne ustanove te

– imenovanje sanacijskog upravitelja i sanacijskog vijeća, njihova prava, obveze i ovlaštenja sukladno posebnom propisu i ovom Zakonu.

(4) Prilog odluci iz stavka 3. ovoga članka je odluka osnivača iz članka 3. ovoga Zakona, kada je osnivač javne ustanove jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te drugi osnivači, koja se objavljuje na internetskoj stranici ministarstva u čijem je djelokrugu djelatnost javne ustanove čija će se sanacija provesti.

(5) Odluka iz stavka 3. ovoga članka objavljuje se u »Narodnim novinama« i dostavlja se predstavničkom tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, ministarstvu u čijoj je nadležnosti javna ustanova, odnosno u čijem je djelokrugu djelatnost javne ustanove, sudskom registru i tijelu upravljanja osnivača za ustanove drugih osnivača.

Članak 5.

(1) Ako je ministarstvo, u čijem je djelokrugu djelatnost javne ustanove čija se sanacija predlaže i kojem je prethodno dostavljena odluka iz članka 3. ovoga Zakona, mišljenja da poziv na sanaciju utvrđen u odluci iz članka 3. ovoga Zakona nije opravdan, predlaže Vladi donošenje zaključka kojim se odbija predložena sanacija javne ustanove kojoj je osnivač jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te drugi osnivači.

(2) Vlada donosi zaključak kojim se odbija predložena sanacija javne ustanove kojoj je osnivač jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te drugi osnivači uz obrazloženje razloga odbijanja provođenja predložene sanacije javne ustanove.

 

III. FINANCIRANJE SANACIJE

Članak 6.

(1) Sredstva potrebna za provođenje odluke iz članka 4. stavka 3. ovoga Zakona, uključujući i sredstva potrebna za financiranje sanacijskog vijeća, osiguravaju se u državnom proračunu Republike Hrvatske.

(2) Sredstva potrebna za financiranje sanacijskog upravitelja osigurava javna ustanova čiji se postupak sanacije provodi.

 

IV. PROGRAM SANACIJE

Članak 7.

(1) Sanacijsko vijeće javne ustanove donosi prijedlog programa sanacije javne ustanove u roku od 30 dana od stupanja na snagu odluke iz članka 4. stavka 3. ovoga Zakona.

(2) Prijedlog programa sanacije iz stavka 1. ovoga članka izrađuje se na temelju naputka o metodologiji izrade i provođenju programa sanacije.

(3) Ministar u čijoj je nadležnosti javna ustanova, odnosno u čijem je djelokrugu djelatnost javne ustanove za koju je Vlada donijela odluku iz članka 4. stavka 3. ovoga Zakona obvezan je u roku od 10 dana od stupanja na snagu odluke iz njegove nadležnosti, odnosno djelokruga donijeti naputak iz stavka 2. ovoga članka.

(4) Ministarstvo u čijoj je nadležnosti javna ustanova kojoj je osnivač Republika Hrvatska, odnosno u čijem je djelokrugu djelatnost javne ustanove osnovane od strane jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te drugih osnivača obvezno je radi ostvarenja ciljeva sanacije, u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu odluke iz članka 4. stavka 3. ovoga Zakona na temelju prijedloga programa sanacije iz stavka 1. ovoga članka donijeti program sanacije javne ustanove.

(5) Programom sanacije utvrđuju se mjere reorganizacije i racionalizacije poslovanja javne ustanove radi osiguranja obavljanja djelatnosti javne ustanove i financijskog poslovanja sukladno zakonima i drugim propisima.

(6) Sanacijski upravitelj, sanacijsko vijeće i ministarstvo iz stavka 4. ovoga članka, sukladno svojim nadležnostima, provode program sanacije iz stavka 5. ovoga članka u roku od 12 mjeseci od dana donošenja programa sanacije.

 

V. ZAVRŠETAK SANACIJE

Članak 8.

(1) Odluku o završetku sanacije javne ustanove donosi Vlada na prijedlog ministarstva u čijoj je nadležnosti javna ustanova kojoj je osnivač Republika Hrvatska, odnosno u čijem je djelokrugu djelatnost javne ustanove osnovane od strane jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te drugih osnivača.

(2) Odluka iz stavka 1. ovoga članka objavljuje se u »Narodnim novinama« i dostavlja se predstavničkom tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, ministarstvu u čijoj je nadležnosti javna ustanova, odnosno u čijem je djelokrugu djelatnost javne ustanove, sudskom registru i tijelu upravljanja osnivača za ustanove drugih osnivača.

Članak 9.

(1) Sanacijski upravitelj i sanacijsko vijeće nastavlja upravljati javnom ustanovom dvije godine nakon dana stupanja na snagu odluke iz članka 8. stavka 1. ovoga Zakona.

(2) Osnivač je obvezan imenovati članove tijela upravljanja javnom ustanovom u skladu s posebnim propisom najkasnije 60 dana prije isteka roka iz stavka 1. ovoga članka.

 

V.a OBUSTAVA POSTUPKA SANACIJE ZA JAVNE USTANOVE U ZDRAVSTVU

Članak 9.a

(1) Odluku o obustavi postupka sanacije za javne ustanove u zdravstvu donosi Vlada na prijedlog ministarstva nadležnog za zdravstvo kada ministarstvo nadležno za zdravstvo utvrdi da postupak sanacije nije postigao očekivane rezultate, odnosno da daljnje provođenje postupka sanacije nije svrsishodno.

(2) Odluka iz stavka 1. ovoga članka objavljuje se u »Narodnim novinama« i dostavlja ministarstvu nadležnom za zdravstvo koje će odluku dostaviti predstavničkom tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i sudskom registru.

(3) Danom stupanja na snagu odluke iz stavka 1. ovoga članka osnivačka prava vraćaju se osnivaču te javne ustanove u zdravstvu. Prava i obveze između ministarstva nadležnog za zdravstvo, osnivača javne ustanove u zdravstvu i javne ustanove u zdravstvu iz stavka 1. ovoga članka utvrdit će se posebnim sporazumom.

 

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 10.

(1) Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te drugi osnivač koji ne može pokriti nastale gubitke javne ustanove u zdravstvu ili ispunjavati novčane obveze javne ustanove u zdravstvu u zakonom utvrđenim rokovima, poziva Vladu, najkasnije u roku od 30 dana od stupanja na snagu ovoga Zakona, na provođenje sanacije sukladno odredbama ovoga Zakona.

(2) Odluka iz stavka 1. ovoga članka, osim obveznog sadržaja propisanog odredbom članka 3. stavka 2. podstavka 2., 3. i 4. ovoga Zakona, obavezno sadrži i popis vjerovnika sa stanjem nepodmirenih obveza na dan 31. prosinca 2012.

Članak 10.a (NN 151/14)

(1) Za javne ustanove u zdravstvu koje su u postupku sanacije, a za koje su nakon 31. prosinca 2012. godine utvrđeni novi gubici zbog nemogućnosti ispunjavanja novčanih obveza u zakonom utvrđenom roku, stanje nepodmirenih obveza utvrđuje se na dan 31. prosinca 2013. godine sukladno dostavljenom popisu vjerovnika sa stanjem nepodmirenih obveza na dan 31. prosinca 2013. godine i popisu potraživanja prema Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje na dan 31. prosinca 2013. godine.

(2) U postupak sanacije javnih ustanova u zdravstvu koji je u tijeku i provodi se sukladno odlukama Vlade Republike Hrvatske donesenim temeljem članka 4. stavka 3. Zakona o sanaciji javnih ustanova (»Narodne novine«, broj 136/2012), ulaze obveze i potraživanja utvrđena sukladno stavku 1. ovoga članka.

Članak 11.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2013.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 27/16

Članak 2. (NN 73/19)

(1) Članovi upravnog vijeća javne ustanove u zdravstvu iz članka 9.a stavka 1. dodanog člankom 1. ovoga Zakona imenuju se u skladu s posebnim propisom najkasnije 15 dana od dana stupanja na snagu odluke iz članka 1. ovoga Zakona.

(2) Sanacijsko vijeće prestaje upravljati javnom ustanovom u zdravstvu danom imenovanja upravnog vijeća iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Ukinut.

(4) Danom imenovanja vršitelja dužnosti ravnatelja javne ustanove u zdravstvu iz stavka 3. ovoga članka prestaje mandat sanacijskog upravitelja.

(5) Ravnatelja javne ustanove u zdravstvu iz članka 9.a stavka 1. dodanog člankom 1. ovoga Zakona imenuje upravno vijeće javne ustanove u zdravstvu u skladu s posebnim propisom i uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za zdravstvo.

(6) Poslove zamjenika i pomoćnika ravnatelja javne ustanove u zdravstvu iz članka 9.a stavka 1. dodanog člankom 1. ovoga Zakona obavljaju postojeći zamjenici i pomoćnici sanacijskog upravitelja do imenovanja zamjenika i pomoćnika ravnatelja.

Članak 3.

Ovaj Zakon stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

 

Copyright © Ante Borić