Baza je ažurirana 24.06.2022. 

zaključno sa NN 71/22

 

 

ZAKON O FINANCIRANJU JAVNIH POTREBA U KULTURI

 

 

Članak 1.

Republika Hrvatska, županije, Grad Zagreb, općine i gradovi donose programe javnih potreba u kulturi, te za njihovo provodenje osiguravaju sredstva iz svojih proračuna, u skladu sa zakonom. Programom javnih potreba u kulturi obuhvaćaju se svi oblici poticanja i promicanja kulture i kulturnih djelatnosti što pridonose razvitku i unapređivanju svekolikog kulturnog života u Republici Hrvatskoj. Pri utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi polazi se od potreba i postignutog stupnja razvitka kulture i kulturnih djelatnosti.

Članak 2.

Ustanove i druge organizacije kulture mogu stjecati i vlastite prihode obavljanjem svoje djelatnosti, naknadama za obavljanje usluga, prodajom usluga i proizvoda na tržištu, donacijama, sponzorstvom, poklonima i drugim načinom u skladu sa zakonom.

Članak 3.

Brisan.

Članak 4.

Brisan.

Članak 5.

Brisan.

Članak 6.

Brisan.

Članak 7.

Brisan.

Članak 8.

Brisan.

Članak 9.

Javne potrebe u kulturi za koje se sredstva osiguravaju iz državnog proračuna Republike Hrvatske jesu kulturne djelatnosti i poslovi, akcije i manifestacije u kulturi od interesa za Republiku Hrvatsku, a osobito:

- djelatnost ustanova kulture i drugih organizacija kulture od interesa za Republiku, kao i onih utvrđenih zakonom,

- ostvarivanje kulturnih akcija i manifestacija od interesa za Republiku, kao i onih utvrđenih zakonom.,

- skrb o obnovi u domovinskom ratu razorenih i oštećenih spomenika kulture i svekolike nacionalne kulturne baštine,

- poticanje kulturnih djelatnosti u područjima i sredinama razorenim u domovinskom ratu,

- ostvarivanje programa zaštite spomenika kulture nulte i prve kategorije, te programa zaštite muzejske i kazališne građe, kao i objekata prirode, od interesa za Republiku,

- obavljanje arhivske djelatnosti i djelatnosti službe zaštite spomenika kulture utvrđenih posebnim zakonom,

- podsticanje umjetničkog stvaralaštva,

- tiskanje vrijedne knjige i osiguranje sredstava za otkup knjiga za potrebe knjižnica,

- razvitak svih područja kinematografije, proizvodnje i prikazivanja filmova, te zaštite filmske baštine,

- obavljanje poslova matićčnih službi u djelatnostima kulture na Republičkoj i regionalnoj razini,

- razvitak kulture u kulturno nedovoljno razvijenim sredinanka i područjima,

- ostvarivanje međunarodne kulturne suradnje na osnovi sporazuma i programa kulturne suradnje s drugim državama, kao i s međunarodnim asocijacijama, što ih je prihvatila Republika,

- zadovoljavanje kulturnih potreba hrvatskih manjina, naših radnika i naših iseljenika u inozemstvu, te Hrvata koji žive izvan Republike,

- zadovoljavanje kulturnih potreba narodnosti u Republici,

- investiciono održavanje, adaptacije i hitne intervencije na objektima kulture od posebnog interesa za Republiku,

- razvijanje kulturnog amaterizma,

- mirovinsko i zdravstveno osiguranje samostalnih umjetnika u skladu s posebnim propisima,

- ostvarivanje i drugih zakonom i programom javnih potreba Republike utvrđenih djelatnosti, programa, akcija i manifestacija u kulturi.

Članak 9a.

Javne potrebe u kulturi, za koje se sredstva osiguravaju iz proračuna županija, Grada Zagreba, općina i gradova, jesu kulturne djelatnosti i poslovi, akcije i manifestacije u kulturi od interesa za županije, Grad Zagreb, općine i gradove koje oni programom utvrde kao svoje javne potrebe, kao i one koje su utvrđene posebnim zakonom, a osobito:

 - djelatnost i poslovi ustanova kulture, udruženja i drugih organizacija u kulturi, kao i pomaganje i poticanje umjetničkog i kulturnog stvaralaštva,

- akcije i manifestacije u kulturi što pridonose razvitku i promicanju kulturnog života, posebno u područjima i sredinama pogođenim ratnim razaranjima,

- investicijsko održavanje, adaptacije i prijeko potrebni zahvati na objektima kulture pogođenim ratnim razaranjima, kao i drugim objektima kulture.

Županija donosi program javnih potreba u kulturi od zajedničkog interesa za općine i gradove na njezinom području te županiju kao cjelinu, usklađuje interese i poduzima aktivnosti radi ravnomjernog kulturnog razvitka općina i gradova na njenom području i županije kao cjeline, utvrđuje odnose u financiranju kulture pojedinih općina i gradova na području županije i županije kao cjeline, te usklađuje razvitak i utvrđuje mrežu ustanova i drugih organizacija kulture, kao i objekata kulture od važnosti za područje županije kao cjeline.

Županija svojim programom javnih potreba u kulturi utvrđuje raspored sredstava za matične i regionalne ustanove i druge organizacije kulture koje su od interesa za županiju.

Program javnih potreba iz stavaka 1, 2. i 3. ovoga članka donosi predstavničko tijelo županije, Grada Zagreba, općine i grada na prijedlog župana, gradonačelnika Grada Zagreba, gradonačelnika i općinskog načelnika zajedno s godišnjim proračunima županije, Grada Zagreba, općine i grada.

Članak 10.

Sredstva za financiranje javnih potreba u kulturi iz članka 5. ovoga Zakona osiguravaju se u državnom proračunu i izdvajaju na poseban račun Ministarstva kulture i prosvjete koje raspolaže tim sredstvima.

Sredstva za financiranje javnih potreba u kulturi iz članka 6. ovoga Zakona osiguravaju se u proračunima županija, Grada Zagreba, općina i gradova i izdvajaju na poseban račun županijskog upravnog tijela nadležnog za kulturu; koje raspolaže tim sredstvima: Gradovima i općinama na području županije koji vlastitim sredstvima ne mogu osigurati ostvarivanje programa javnih potreba u kulturi na svom području, županija će u svom proračunu osigurati potrebita sredstva. Ako županija i Grad Zagreb vlastitim sredstvima ne mogu osigurati ostvarivanje svog programa javnih potreba u kulturi u osiguravanju potrebitih sredstava može sudjelovati Republika Hrvatska sredstvima državnog proračuna.

Sredstva za financiranje javnih potreba u kulturi mogu se namicati i osnivanjem zaklada, fondova, te na drugi način u skladu sa zakonom.

Članak 10.a

Ministarstvo kulture i prosvjete propisat će kriterije i rokove za utvrđivanje programa javnih potreba i osiguravanje sredstava iz članka 5. ovoga Zakona, način njihova raspoređivanja i dodjele, te način praćenja njihova korištenja.

Županijsko, odnosno upravno tijelo Grada Zagreba nadležno za poslove kulture, propisat će kriterije i rokove za utvrđivanje programa javnih potreba i osiguravanje sredstava iz članka 6. ovoga Zakona, način njihovog raspoređivanja i dodjele, te način praćenja njihova korištenja.

Tijela iz stavka 1. i 2. ovoga članka za izvršavanje svojih zadaća osnivaju stručne savjetodavne komisije.

10. Pravilnik o sufinanciranju projekata odobrenih u okviru programa Europske unije Kreativna Europa – potprogram Kultura

Članak 11.

Brisan.

Članak 12.

Brisan.

Članak 13.

Brisan.

Članak 14.

Brisan.

Članak 15.

Brisan.

Članak 16.

Brisan.

Članak 17.

Brisan.

Članak 18.

Brisan.

Članak 19.

Brisan.

Članak 20.

Brisan.

Članak 21.

Brisan.

Članak 22.

Brisan.

Članak 23.

Brisan.

Članak 24.

Brisan.

 

 

Copyright © Ante Borić