Baza je ažurirana 24.06.2022. 

zaključno sa NN 71/22

KULTURNA VIJEĆA MINISTARSTVA KULTURE

Članak 1.

(1) Kulturna vijeća (u daljnjem tekstu: Vijeća) osnivaju se pri Ministarstvu kulture za pojedina područja umjetničkog i kulturnog stvaralaštva radi predlaganja ciljeva kulturne politike i mjera za njezino provođenje, a posebice predlaganja programa javnih potreba u kulturi za koja se sredstva osiguravaju iz državnog proračuna Republike Hrvatske, te radi ostvarivanja utjecaja kulturnih djelatnika i umjetnika na donošenje odluka važnih za kulturu i umjetnost.

(2) U ostvarivanju zadaća iz stavka 1. ovoga članka, Vijeća pružaju stručnu pomoć ministru kulture pri donošenju i provedbi godišnjih i dugoročnih programa javnih potreba u kulturi od interesa za Republiku Hrvatsku i njihovo financiranje, suodlučuju o utvrđivanju kulturne politike i u tu svrhu daju stručne podloge i mišljenja Ministarstvu kulture i ministru, te obavljaju i druge poslove predviđene ovim Zakonom koji pridonose ostvare­nju zadaća iz stavka 1. ovoga članka. O svojim zaključcima i prijedlozima Vijeća pisano izvještavaju ministra kulture.

(3) Vijeća na zahtjev ministra kulture raspravljaju o pojedinim pitanjima s područja kulture i umjetnosti i o njima daju ministru pisana mišljenja i prijedloge.

(4) Rad Vijeća je javan.

PODRUČJA DJELOVANJA VIJEĆA

Članak 2.

»(1) Pri Ministarstvu kulture osnivaju se Vijeća za sljedeća područja:

– glazbu i glazbeno-scenske umjetnosti,

– dramsku i plesnu umjetnost te izvedbene umjetnosti,

– knjižnu, nakladničku i knjižarsku djelatnost,

– vizualne umjetnosti,

– kulturno-umjetnički amaterizam,

– inovativne umjetničke i kulturne prakse,

– međunarodnu kulturnu suradnju,

– financiranje međunarodnih projekata.

(2) Slijedeći razvoj suvremene umjetnosti, kulture i kreativnih industrija, osnivaju se prema potrebi i druga Vijeća odlukom ministra kulture.

SASTAV VIJEĆA

Članak 3.

(1) Vijeća imaju pet ili sedam članova, o čemu odluku donosi ministar kulture. Za članove Vijeća imenuju se kulturni djelatnici i umjetnici te drugi stručnjaci koji svojim dosadašnjim dostignućima i poznavanjem problema vezanih uz utvrđivanje i provedbu kulturne politike mogu pridonijeti ostvarenju ciljeva radi kojih je Vijeće osnovano.

(2) Predsjednik Vijeća i ministar kulture mogu pozivati umjet­nike i kulturne djelatnike da sudjeluju u radu sjednica Vijeća bez prava odlučivanja.

(3) U radu Vijeća sudjeluju bez prava odlučivanja i dužnosnici i drugi djelatnici Ministarstva kulture zaduženi za područje rada Vijeća.

IZBOR ČLANOVA VIJEĆA

Članak 4.

(1) Ministar kulture pokreće postupak izbora članova Vijeća pozivom institucijama i udrugama iz područja umjetnosti i kulture da podnesu pisane i obrazložene prijedloge osoba za izbor članova Vijeća s područja kulture i umjetnosti kojima se bave. Rok za podnošenje prijedloga ne može biti kraći od 15 dana od dana poziva.

(2) Na temelju prispjelih prijedloga ministar kulture imenuje članove Vijeća.

MANDAT ČLANOVA VIJEĆA

Članak 5.

(1) Članovi Vijeća imenuju se na četiri godine.

(2) Ministar kulture može članove Vijeća razriješiti i prije isteka mandata ako neopravdano ne nazoče sjednicama Vijeća, na osobni zahtjev ili pisani zahtjev predlagatelja iz članka 4. stavka 1. ovoga Zakona, te ako su osuđeni za kazneno djelo na bezuvjetnu kaznu zatvora.

KULTURNA VIJEĆA ŽUPANIJA I GRADOVA

Članak 6.

(1) Kulturna vijeća osnivaju se za područje županije, Grada Zagreba te grada koji ima više od 20.000 stanovnika, a mogu ih osnovati i druge općine i gradovi ako to ocijene svrhovitim.

(2) Akt o osnivanju vijeća iz stavka 1. ovoga članka donosi predstavničko tijelo županije, Grada Zagreba, grada, ili općine. Aktom o osnivanju utvrđuje se djelokrug, broj i mandat članova vijeća, postupak izbora, imenovanja i razrješenja članova, zadaće, način rada i odlučivanja vijeća sukladno ovom Zakonu.

NACIONALNO VIJEĆE ZA KULTURU

Članak 7.

(1) Ministar kulture može sazvati Nacionalno vijeće za kulturu kao savjetodavno tijelo za pružanje stručne pomoći pri utvrđivanju strategije kulturnog razvitka.

(2) Nacionalno vijeće za kulturu čine predsjednici Vijeća iz članka 2. ovoga Zakona i predsjednici kulturnih vijeća osnovanih po posebnom zakonu, a predsjedava mu ministar kulture.

(3) U radu Nacionalnog vijeća za kulturu na poziv ministra kulture mogu sudjelovati i predsjednici kulturnih vijeća županija, Grada Zagreba, gradova i općina.

ADMINISTRATIVNI POSLOVI

Članak 8.

(1) Stručne, administrativne, tehničke i druge potrebne poslove za Vijeća iz članka 2. ovoga Zakona, obavlja Ministarstvo kulture, a sredstva za njihov rad osiguravaju se u državnom proračunu.

(2) Općinski načelnik, gradonačelnik, gradonačelnik Grada Zagreba i župan osiguravaju obavljanje stručnih, administrativnih, tehničkih i drugih poslova za potrebe Vijeća iz članka 6. ovoga Zakona, kao i sredstva potrebna za njihov rad.

ODLUČIVANJE VIJEĆA

Članak 9.

(1) Vijeća donose odluke većinom glasova od ukupnog broja svojih članova.

(2) Vijeća donose poslovnik o svom radu.

(3) Članovi Vijeća primaju naknadu za svoj rad. Visinu naknade utvrđuje ministar kulture, odnosno župan, gradonačelnik ili načelnik općine.

IZUZEĆE ČLANA VIJEĆA OD ODLUČIVANJA

Članak 10.

Član Vijeća ne može sudjelovati u raspravi i izuzet je od odlučivanja Vijeća o pitanju koje se odnosi na umjetnički ili kulturni projekt u kojemu sudjeluje on ili s njim povezane osobe (srodnik po krvi u ravnoj liniji do bilo kojeg stupnja, bračni ili izvanbračni drug) ili se odnosi na kulturni ili umjetnički projekt koji je predložila pravna osoba u kojoj član Vijeća ili s njim povezane osobe imaju vlasnički ili osnivački udio ili sudjeluju u njezinom upravljanju.

Članak 11.

Brisan.

Članak 12.

PROMICANJE POTREBA U KULTURI I UMJETNOSTI NACIONALNIH MANJINA

Vijeća u svojem području djelovanja posvećuju posebnu pozornost promicanju potreba u kulturi i umjetnosti nacionalnih manjina i njihovom kulturnom stvaralaštvu.

MEĐUNARODNA KULTURNA SURADNJA

Članak 13.

(1) Vijeća u svom radu posebnu pozornost posvećuju promicanju hrvatskoga kulturnog i umjetničkog stvaralaštva u inozemstvu, kao i mjerama koje omogućuju hrvatskoj javnosti da se upoznaje s priznatim vrijednostima i suvremenim nastojanjima u umjetnosti i kulturi drugih naroda, te u tom smislu podnose svoje prijedloge Vijeću za međunarodnu kulturnu suradnju i Vijeću za financiranje međunarodnih projekata.

(2) Polazeći od potreba u kulturi i umjetnosti nacionalnih manjina i razvoja međunarodne suradnje na području kulture, Vijeća u svom radu potvrđuju načela multikulturalnosti.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

(1) Ministar kulture će u roku od mjesec dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona pokrenuti postupak imenovanja Vijeća iz članka 2. ovoga Zakona.

(2) Predstavnička tijela županija, Grada Zagreba i gradova donijet će do 31. prosinca 2004. akte o osnivanju kulturnih vijeća i u daljnjem roku od 30 dana provesti postupak imenovanja njihovih članova, sukladno aktu o osnivanju i ovom Zakonu. Akt o osnivanju vijeća dostavit će ministru kulture.

Članak 15.

(1) Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje mandat članova Vijeća za arhitekturu i urbanizam, te Vijeća za medijsku kulturu, a članovima ostalih Vijeća iz članka 3. stavka 1. Zakona o kulturnim vijećima (»Narodne novine«, br. 53/01.), prestaje mandat danom imenovanja novih članova Vijeća prema odredbama ovoga Zakona.

(2) Članovima vijeća županija, Grada Zagreba i gradova koja su osnovana prema Zakonu o kulturnim vijećima (»Narodne novine«, br. 53/01.), prestaje mandat danom imenovanja novih članova vijeća prema odredbama ovoga Zakona.

Članak 16.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Za­kon o kulturnim vijećima (»Narodne novine«, br. 53/01.).

Članak 17.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 612-01/04-01/01
Zagreb, 2. travnja 2004.

 

Prijelazne i završne odredbe iz NN 44/09

Članak 3.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju prvih sljedećih općih i redovitih izbora članova općinskih i gradskih vijeća, županijskih skupština i Gradske skupštine Grada Zagreba te općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba, a dosadašnja općinska, gradska i županijska poglavarstva te poglavarstvo Grada Zagreba nastavljaju s radom do stupanja na dužnost općinskog načelnika, gradonačelnika i župana te gradonačelnika Grada Zagreba izabranih na neposrednim izborima.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 68/13

Članak 9.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona Vijeće za dramske umjetnosti nastavlja svoj rad kao Vijeće za dramsku i plesnu umjetnost te izvedbene umjetnosti, Vijeće za knjigu i nakladništvo kao Vijeće za knjižnu, nakladničku i knjižarsku djelatnost, Vijeće za likovne umjetnosti kao Vijeće za vizualne umjetnosti, Vijeće za nove medijske kulture kao Vijeće za inovativne umjetničke i kulturne prakse te Vijeće za međunarodnu kulturnu suradnju i europske integracije kao Vijeće za međunarodnu kulturnu suradnju.

U roku od mjesec dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona ministar kulture pokrenut će postupak imenovanja članova Vijeća za kulturno-umjetnički amaterizam i Vijeća za financiranje međunarodnih projekata te, prema potrebi, i imenovanje dvaju novih članova Vijeća propisanih ovim Zakonom.

Članak 10.

Predstavnička tijela gradova koji imaju više od 20.000 stanovnika, a nemaju osnovana kulturna vijeća, dužna su donijeti akt o osnivanju i akt o imenovanju članova kulturnih vijeća najkasnije do 1. siječnja 2014.

Članak 11.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Copyright © Ante Borić