Povezani zakoni

Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva

pročišćeni tekst zakona

NN 29/02, 63/07, 53/12, 56/13, 121/16

na snazi od 31.12.2016.

Uživajte...

Baza je ažurirana 14.07.2024. 

zaključno sa NN 81/24

EU 2024/1874

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Zakonom uređuju osnove za primjenu poticajnih mjera gospodarske politike usmjerenih razvoju, restrukturiranju i tržišnom prilagođavanju malog gospodarstva, te osnivanje Hrvatske agencije za malo gospodarstvo i investicije (u daljnjem tekstu: Agencija).

Članak 1.a

Ovim se Zakonom usklađuje kategorizacija veličine poduzetnika s Preporukom Europske komisije 2003/361/EC od 6. svibnja 2003.

Članak 2.

(1) Malo gospodarstvo u smislu ovoga Zakona čine subjekti u poduzetništvu i obrtu koji:

1) zapošljavaju prosječno godišnje manje od 250 radnika

2) u poslovanju su neovisni, odnosno autonomni subjekti koji nisu klasificirani kao partnerski subjekti te povezani subjekti, sukladno Preporuci Komisije 2003/361/EC« od 6. svibnja 2003. godine.,

3) prema financijskim izvješćima za prethodnu godinu ostvaruju godišnji poslovni prihod u iznosu protuvrijednosti do 50.000.000,00 eura, ili imaju ukupnu aktivu ako su obveznici poreza na dobit, odnosno imaju dugotrajnu imovinu ako su obveznici poreza na dohodak, u iznosu protuvrijednosti do 43.000.000,00 eura.

(2) Subjekti malog gospodarstva su fizičke i pravne osobe koje samostalno i trajno obavljaju dopuštene djelatnosti radi ostvarivanja dobiti odnosno dohotka na tržištu.

(3) Neovisnost u poslovanju, u smislu ovoga Zakona, znači da druge fizičke ili pravne osobe, koje ne udovoljavaju kriterijima iz stavka 1. ovoga članka, pojedinačno ili zajednički, nisu vlasnici više od 25% udjela u vlasništvu ili pravu odlučivanja u subjektu malog gospodarstva.

(4) Neovisnost u poslovanju postoji i ako je prekoračen udjel od 25% iz stavka 3. ovoga članka, u slučajevima:

- ako udio u vlasništvu ili pravu odlučivanja u subjektu malog gospodarstva ima investicijski fond ili drugi institucionalni ulagatelji, pod uvjetom da nemaju kontrolu nad subjektom malog gospodarstva, bilo pojedinačno ili zajednički, ili

- ako raspored udjela u vlasništvu u subjektu malog gospodarstva nije moguće odrediti, te se na osnovi posebne pisane izjave subjekta malog gospodarstva može opravdano pretpostaviti da druge fizičke ili pravne osobe, koje ne udovoljavaju kriterijima iz stavka 1. ovoga članka, pojedinačno ili zajednički nisu vlasnici više od 25% udjela.

Članak 3.

(1) Prema veličini u smislu ovoga Zakona razlikuju se mikro, mali i srednji subjekti malog gospodarstva.

(2) Mikro subjekti malog gospodarstva su fizičke i pravne osobe iz članka 2. ovoga Zakona, koje:
1) prosječno godišnje imaju zaposleno manje od 10 radnika,
2) prema financijskim izvješćima za prethodnu godinu ostvaruju godišnji poslovni prihod u iznosu protuvrijednosti do 2.000.000,00 eura, ili imaju ukupnu aktivu ako su obveznici poreza na dobit, odnosno imaju dugotrajnu imovinu ako su obveznici poreza na dohodak, u iznosu protuvrijednosti do 2.000.000,00 eura.

(3) Mali subjekti malog gospodarstva su fizičke i pravne osobe iz članka 2. ovoga Zakona, koje:

1) prosječno godišnje imaju zaposleno manje od 50 radnika,

2) prema financijskim izvješćima za prethodnu godinu ostvaruju godišnji poslovni prihod u iznosu protuvrijednosti do 10.000.000,00 eura, ili imaju ukupnu aktivu ako su obveznici poreza na dobit, odnosno imaju dugotrajnu imovinu ako su obveznici poreza na dohodak, u iznosu protuvrijednosti do 10.000.000,00 eura.

(4) Srednji subjekti malog gospodarstva su fizičke i pravne osobe iz članka 2. ovoga Zakona, čiji je godišnji prosječni broj radnika, ukupni godišnji promet ili zbroj bilance, odnosno dugotrajna imovina veća od utvrđenih u stavku 3. ovoga članka.

(5) Prema veličini u smislu ovoga Zakona razlikuju se mikro, mali i srednji investicijski projekti:

1) Mikro investicijski projekt predstavlja ulaganje od strane subjekta malog gospodarstva u iznosu protuvrijednosti do 2 milijuna eura,

2) Mali investicijski projekt predstavlja ulaganje od strane subjekta malog gospodarstva u iznosu protuvrijednosti do 10 milijuna eura,

3) Srednji investicijski projekt predstavlja ulaganje od strane subjekta malog gospodarstva u iznosu protuvrijednosti do 50 milijuna eura.

Članak 4. (NN 56/13)

Brisan.

Članak 5. (NN 56/13)

Brisan.

 

III. POTICAJNE MJERE I INFORMACIJSKI SUSTAV MALOG GOSPODARSTVA

Članak 6. (NN 56/13)

(1) Poticajne mjere i aktivnosti radi ostvarenja ciljeva razvoja malog gospodarstva su:

1) kreditiranje subjekata malog gospodarstva pod povoljnijim uvjetima i subvencioniranje kamata po preuzetim kreditima, te kreditiranje za početak poslovanja,

2) davanje jamstava za kredite,

3) osnivanje i upravljanje fondova rizičnog kapitala i drugih fondova,

4) pružanje stručne i savjetodavne pomoći za subjekte malog gospodarstva,

5) pojednostavljenje postupka za osnivanje, poslovanje i razvoj subjekata malog gospodarstva i njihovih udruga,

6) davanje potpora za jačanje konkurentnosti malog gospodarstva,

7) davanje potpora za povećanje zapošljavanja, stručnu i poduzetničku izobrazbu, prekvalifikaciju i dokvalifikaciju,

8) davanje potpora za sudjelovanje na međunarodnim sajmovima i specijaliziranim izložbama u zemlji i inozemstvu,

9) organiziranje i poticanje mreže potpornih institucija malog gospodarstva te drugih pravnih osoba za poticanje malog gospodarstva,

10) promicanje poduzetništva i poticanje razvoja poduzetništva posebnih skupina,

11) davanje potpora za istraživanje, razvoj i primjenu inovacija te uvođenje suvremenih tehnologija,

12) stvaranje uvjeta za povezivanje subjekata malog gospodarstva radi nastupa na tržištu,

13) druge aktivnosti za ostvarenje ciljeva razvoja malog gospodarstva.

(2) Ministarstvo nadležno za poduzetništvo i obrt uspostavlja središnji informacijski sustav malog gospodarstva kao cjelovit i obuhvatan sustav za provedbu i praćenje mjera i instrumenata poticanja razvoja malog gospodarstva i ocjenu gospodarskih učinaka na nacionalnoj i na regionalnoj razini.

Članak 7.

(1) Sve poticajne mjere iz ovoga Zakona koje predstavljaju državne potpore dodjeljivat će se u skladu s propisima o državnim potporama.
(2) Svi nositelji provedbe poticajnih mjera za razvoj malog gospodarstva, u smislu ovoga Zakona, prije donošenja akata iz svoje nadležnosti, kojima se dodjeljuju državne potpore, dužni su dostaviti prijedlog državne potpore tijelu nadležnom za zaštitu tržišnog natjecanja i državne potpore.
(3) Svi nositelji provedbe mjera i instrumenata poticanja razvoja malog gospodarstva u smislu ovoga Zakona uključuju se u središnji informacijski sustav malog gospodarstva.

Članak 8.

(1) Nekretnine ili drugi infrastrukturni objekti u vlasništvu Republike Hrvatske, mogu se dati u zakup subjektima malog gospodarstva pod pogodovanim uvjetima, uključivo i bez naknade, odnosno prodati pod pogodovanim uvjetima, na temelju javnog natječaja.

(2) Odluku o tome koje su nekretnine ili drugi infrastrukturni objekti namijenjeni malom gospodarstvu donosi Vlada Republike Hrvatske, odnosno drugo tijelo po ovlaštenju i u postupku propisanom posebnim zakonom za pojedinu vrstu nekretnine ili infrastrukturnog objekta.

Članak 9. (NN 56/13)

(1) Kriterije i uvjete za kreditiranje, davanje jamstva za kredite, financijske potpore za smanjenje troškova kredita, druge bespovratne potpore, subvencioniranje kamata, davanje stručne i savjetodavne pomoći, utvrđuje Vlada Republike Hrvatske, na prijedlog Ministarstva.

(2) Kriteriji i uvjeti iz stavka 1. ovoga članka objavljuju se u javnim glasilima.

(3) Odluku o odobravanju kredita, davanju jamstava za kredite, financijske potpore za smanjenje troškova kredita, druge bespovratne potpore i subvencioniranje kamata donosi Agencija.

(4) Protiv odluke iz stavka 3. ovoga članka može se podnijeti prigovor Ministarstvu u roku od 8 dana.

4. Odluka o usvajanju Kreditnog programa "Mikrokreditiranje - prvi korak u poduzetništvo" Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije

5. Odluka o usvajanju "Programa poticanja ulaganja u vlasnički kapital inovativnih subjekata malog gospodarstva" Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije

6. Odluka o usvajanju "Programa sufinanciranja troškova sudjelovanja na sajmovima CeBIT HANNOVER 2015 i INTEROP LAS VEGAS 2015" Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije

7. Odluka o usvajanju Jamstvenog programa "Energetska obnova zgrada javnog sektora" Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije

8. Odluka o usvajanju Programa "STARTCO - realiziraj vlastitu poslovnu ideju"

9. Odluka o usvajanju Jamstvenog programa "Portfeljna jamstva" Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije

10. Odluka o usvajanju Programa ESIF jamstva Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije

11. Odluka o usvajanju Programa ESIF mikro i mali zaj­movi Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije

12. Odluka o usvajanju Jamstvenog programa »Poljoprivrednici«

13. Odluka o usvajanju Programa »Mikro i mali zajmovi za ruralni razvoj«

14. Odluka o usvajanju Programa »Pojedinačna jamstva za ruralni razvoj«

15. Odluka o usvajanju Jamstvenog programa »PLUS«

16. Odluka o usvajanju Programa »COVID-19 zajam za obrtna sredstva«

17. Odluka o usvajanju Programa dodjele državnih potpora sektoru mora, prometa, prometne infrastrukture i povezanim djelatnostima u aktualnoj pandemiji COVID-a 19

18. Odluka o usvajanju Programa jamstava za kredite za poduzetnike aktivne u području kulture i kreativnih industrija  

19. Odluka o usvajanju »Programa dodjele potpora male vrijednosti mikro subjektima malog gospodarstva za saniranje posljedica potresa na području Sisačko-moslavačke županije«

20. Odluka o usvajanju Programa dodjele državnih potpora sektoru turizma i sporta u aktualnoj pandemiji COVID-a 19

21. Odluka o usvajanju Programa »Investicijski zajmovi iz sredstava Nacionalnog plana oporavka i otpornosti« Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije

22. Odluka o usvajanju Programa »Subvencija kamatne stope iz sredstava Nacionalnog plana oporavka i otpornosti« Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije

 

III.a: PROCJENA UČINAKA PROPISA NA MALO GOSPODARSTVO – TEST MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA (MSP TEST)

Članak 9.a (NN 121/16)

(1) Procjena učinaka propisa na malo gospodarstvo sadrži postupak analize i ocjene negativnog učinka pojedinog propisa na malo gospodarstvo u obliku dodatnih ili povećanih troškova, odnosno pozitivnih učinaka kao gospodarske koristi za subjekte malog gospodarstva.

(2) Procjena učinka pojedinog propisa na malo gospodarstvo provodi se ispitivanjem i vrednovanjem prikupljenih podataka i informacija, u svrhu određivanja smjernica za odabir povoljnog rješenja pri donošenju propisa. Rješenja i smjernice mogu upućivati i na nepoduzimanje normativnih mjera prije podrobnije analize učinka.

(3) Kriteriji za procjenu učinaka (pozitivnih i negativnih) na malo gospodarstvo uključuju učinak na mikro subjekte malog gospodarstva, trošak primjene propisa u poslovanju subjekta, gospodarski rezultat, konkurentnost, zapošljavanje u sektoru i drugi očekivani učinci na Sektor ako su ocijenjeni značajnima prema procjeni stručnog nositelja i sl. Navedenim kriterijima uvažavat će se različitosti subjekata malog gospodarstva prema njihovoj veličini i prema uvjetima za obavljanje određene djelatnosti.

(4) Za procjenu učinaka propisa na malo gospodarstvo u Republici Hrvatskoj nadležni su:

– ministarstvo nadležno za poduzetništvo i obrt,

– stručni nositelji izrade propisa.

Članak 9.b (NN 121/16)

(1) Ministarstvo nadležno za poduzetništvo i obrt u okviru mjera za poticanje razvoja malog gospodarstva provodi koordinativne aktivnosti i kvalitativnu kontrolu postupka procjene učinaka propisa na malo gospodarstvo (MSP test) u sljedećim postupcima:

– postupku prethodne procjene učinaka nacrta prijedloga zakona za potrebe donošenja plana zakonodavnih aktivnosti,

– drugim utvrđenim postupcima obveznog provođenja prethodne procjene i postupka procjene učinaka propisa, u skladu s posebnim propisima i aktima Vlade Republike Hrvatske.

(2) Način provedbe koordinacije iz stavka 1. ovoga članka propisuje se posebnim propisima iz područja procjene učinaka propisa u dijelu kojim se uređuje postupanje nadležnih tijela.

Članak 9.c (NN 121/16)

(1) Procjena učinaka propisa na malo gospodarstvo (MSP test) odnosi se na nacrte prijedloga zakona i provodi se u skladu s propisima kojima se uređuje procjena učinaka propisa i u skladu s ovim Zakonom te uz odgovarajuću primjenu uredbe Vlade Republike Hrvatske iz stavka 3. ovoga članka.

(2) Procjena učinaka propisa na malo gospodarstvo (MSP test) odnosi se na provedbene propise zakona (uredbe i pravilnike) i provodi se temeljem ovog Zakona i uredbe iz stavka 3. ovoga članka.

(3) Način provedbe koordinacije u postupku procjene učinaka provedbenih propisa iz stavka 2. ovoga članka, pobliže kriterije za provedbu prethodnog testa malog i srednjeg poduzetništva (Prethodni MSP test), obrazac Prethodnog MSP testa, pobliže kriterije za Iskaz o MSP testu, obrazac Iskaza o MSP testu, pobliži način provedbe savjetovanja u postupku procjene učinaka propisa na sektor malog i srednjeg poduzetništva, te druga pitanja s tim u svezi, propisuje Vlada Republike Hrvatske uredbom.

12. Uredba o provedbi postupka procjene učinaka propisa na malo gospodarstvo (test malog i srednjeg poduzetništva)

Članak 9.d (NN 121/16)

(1) Stručni nositelji izrade propisa primjenjivat će načelo proporcionalnosti u provedbi MSP testa u postupku donošenja provedbenih propisa zakona.

(2) Pod primjenom načela proporcionalnosti iz stavka 1. ovoga članka razumijeva se izrada samo Prethodnog MSP testa bez daljnje izrade Iskaza o MSP testu za provedbene propise zakona koji zbog svog sadržaja i obuhvata ne proizvode učinak na sektor malog i srednjeg poduzetništva ili je učinak zanemariv.

(3) Ministarstvo nadležno za poduzetništvo i obrt kao tijelo koje provodi kvalitativnu kontrolu postupka procjene učinaka propisa na malo gospodarstvo, nakon uvida u Prethodni MSP test kojim se utvrđuje da propis proizvodi zanemariv učinak, daje suglasnost temeljem koje propis ide u daljnji postupak bez obveze izrade Iskaza o MSP testu, odnosno odbija izdavanje suglasnosti i traži obveznu izradu Iskaza o MSP testu.

 

IV. NOSITELJI PROVEDBE MJERA I INSTRUMENATA RAZVOJA MALOG GOSPODARSTVA

Članak 10. (NN 56/13)

Nositelji provedbe mjera i instrumenata razvoja malog gospodarstva u smislu ovoga Zakona su:

1) Ministarstvo,

2) Hrvatska agencija za malo gospodarstvo i investicije,

3) jedinice područne (regionalne) i lokalne samouprave,

4) Hrvatska gospodarska komora,

5) Hrvatska obrtnička komora,

6) Hrvatski zavod za zapošljavanje,

7) Državni zavod za statistiku,

8) Hrvatski savez zadruga,

9) udruge gospodarstvenika,

10) pravne osobe osnovane za poticanje malog gospodarstva,

11) Hrvatska banka za obnovu i razvitak,
12) druga državna tijela koja u području svoje nadležnosti potiču malo gospodarstvo.

Članak 11. (NN 56/13)

(1) Ministarstvo nadležno za poduzetništvo i obrt nadzire i prati provedbu mjera i instrumenata poticanja razvoja malog gospodarstva, analizira rezultate, ocjenjuje učinke i izrađuje izvješća.

(2) Jedinice područne (regionalne) i lokalne samouprave izrađuju vlastite programe i planove, pripremaju informacijsko-dokumentacijske podloge za pripremu strateških i drugih akata, predlažu razvojne projekte, prate, analiziraju i izvještavaju o provedbi projekata i poticajnih mjera iz svoga djelokruga.

(3) Hrvatska agencija za malo gospodarstvo i investicije usklađuje provedbu poticajnih mjera u okviru svojeg djelokruga.

(4) Ostali nositelji iz članka 10. ovoga Zakona, predlažu poticajne mjere i razvojne projekte iz svoje nadležnosti, neposredno provode mjere za koje su zaduženi, te prate i izvještavaju o postignutim rezultatima.

 

V. HRVATSKA AGENCIJA ZA MALO GOSPODARSTVO I INVESTICIJE

Članak 12.

(1) Za poticanje razvoja malog gospodarstva ovim se Zakonom osniva Hrvatska agencija za malo gospodarstvo i investicije.

(2) Agencija je pravna osoba i upisuje se u sudski registar.

(3) Agencija posluje pod nazivom: »Hrvatska agencija za malo gospodarstvo i investicije«.

(4) Skraćeni naziv Agencije je HAMAG INVEST.

(5) Sjedište Agencije je u Zagrebu.

(6) Agencija je neprofitna pravna osoba. Ukoliko se poslovanjem Agencije ostvari dobit, cjelokupni iznos dobiti ostaje u Agenciji i upotrijebit će se za ostvarenje zadataka Agencije.

(7) Za obveze Agencije jamči Republika Hrvatska.

(8) Na pitanja koja nisu drukčije uređena ovim Zakonom primjenjuju se odredbe propisa koji se odnose na društvo s ograničenom odgovornošću.

Članak 13. (NN 56/13)

(1) Djelatnost Agencije je:

1) poticanje osnivanja i razvoja subjekata malog gospodarstva,

2) promocija i privlačenje investicija u poduzetništvu,

3) upravljanje fondovima osnovanim u svrhu razvoja subjekata malog gospodarstva,

4) osnivanje društava za upravljanje fondovima osnovanim u svrhu razvoja subjekata malog gospodarstva,

5) poticanje ulaganja u malo gospodarstvo,

6) financiranje poslovanja i razvoja subjekata malog gospodarstva kreditiranjem pod povoljnijim uvjetima i drugim oblicima financijskih potpora,

7) davanje jamstava za kredite koje subjektima malog gospodarstva odobre banke i druge pravne osobe – kreditori,

8) davanje kontrajamstava za odobrene garancije subjektima malog gospodarstva,

9) davanje financijske potpore za smanjenje troškova kredita koje subjektima malog gospodarstva odobre banke i druge pravne osobe – kreditori,

10) subvencioniranje kamata po kreditima,

11) davanje potpora za povećanje zapošljavanja, stručnu i poduzetničku izobrazbu, prekvalifikaciju i dokvalifikaciju,

12) davanje poticaja za uspostavu i financiranje izgradnje, opremanja i pokrivanja troškova stručne pomoći subjekata malog gospodarstva različitim poduzetničkim potpornim institucijama,

13) davanje potpora za sudjelovanje na međunarodnim sajmovima i specijaliziranim izložbama u zemlji i inozemstvu,

14) koordinacija realizacije investicijskih projekata u suradnji s investitorima i tijelima državne uprave, područne (regionalne) i lokalne samouprave, te drugim pravnim osobama,

15) koordinacija s razvojnim agencijama lokalne i područne (regionalne) samouprave,

16) suradnja s međunarodnim tijelima nadležnim za poslove promocije i privlačenja investicija i internacionalizaciju poduzetništva,

17) provedba poticajnih mjera subjektima malog gospodarstva za razvoj djelatnosti koje ne zagađuju okoliš,

18) povezivanje subjekata malog gospodarstva radi nastupa na tržištu,

19) davanje potpora za pružanje stručne pomoći subjektima malog gospodarstva, uključivo i putem elektroničkih medija,

20) promicanje poduzetništva i stvaranje uvjeta za razvoj poduzetništva posebnih skupina,

21) suradnja s drugim pravnim osobama, agencijama i institucijama koje potiču malo gospodarstvo u zemlji i inozemstvu,

22) praćenje, analiza i izvještavanje o rezultatima poticajnih mjera,

23) izgradnja institucionalnog okvira za podršku procesu inovacije (inovacijskom procesu),

24) vođenje poslova vezanih uz transfer tehnologije i poticanje istraživanja, razvoja i inovacija u privatnom i javnom sektoru,

25) vođenje poslova vezanih uz ulogu posredničkog tijela u operativnoj strukturi namijenjenoj upravljanju sredstvima strukturnih fondova, kao i druge uloge u procesu upravljanja proračunskim sredstvima ili sredstvima Europske unije,

26) upravljanje programima potpora i davanje potpora za istraživanja, razvoj i inovacije u privatnom i javnom sektoru,

27) pružanje poticaja za uspostavu i financiranje izgradnje, opremanja i pokrivanja operativnih troškova različitih pravnih subjekata koji čine tehnologijsku infrastrukturu za transfer tehnologije i/ili podršku malih i srednjih trgovačkih društava s potencijalom brzog rasta (primjerice rizični kapital, uvjetni zajmovi, beskamatni zajmovi),

28) uspostavljanje suradnje s međunarodnim i stranim financijskim ustanovama za poticanje tehnološkog poduzetništva,

29) koordiniranje i organizacija institucija namijenjenih razvoju, prijenosu, primjeni i financiranju novih tehnologija i inovativnih malih i srednjih poduzeća, odnosno mreže tehnoloških institucija na nacionalnoj razini u svrhu ukupnoga gospodarskog i tehnološkog razvitka,

30) tehnička i konzultativna pomoć tijelima državne uprave u pogledu programa nacionalne, međunarodne i međuregionalne suradnje, usmjerenih na tehnološki razvoj i razvoj inovativnog poduzetništva,

31) osiguravanje savjetodavnih usluga mreže konzultanata – eksperata glede tehničko-tehnoloških, pravnih, financijskih, marketinških i ostalih savjeta poduzetnicima pri osnivanju i razvoju inovativnih malih i srednjih poduzeća,

32) poticanje poslovne suradnje između hrvatskih i stranih poduzeća, kroz aktivnosti istraživanja, razvoja i inovacija, tehnološkog transfera i komercijalizacije rezultata istraživanja,

33) savjetovanje u području transfera tehnologija, tehnološkog znanja i iskustva te tehnologijskog razvoja i razvoja istraživanja,

34) uspostavljanje suradnje s međunarodnim i stranim znanstvenim i tehnologijskim institucijama,

35) uključivanje u programe međunarodne suradnje u istraživanju i razvoju,

36) savjetovanje, informiranje i pružanje potpore uključivanju u europske i međunarodne projekte za poticanje istraživanja, razvoja i inovativnosti,

37) drugi stručni poslovi u svezi s poticanjem razvoja malog gospodarstva i ostvarenjem ciljeva nacionalnoga inovacijskog sustava utvrđeni Statutom, zakonom, drugim propisima te poslovi koje joj povjeri Vlada Republike Hrvatske ili ministarstvo nadležno za poduzetništvo i obrt.

(2) Radi obavljanja djelatnosti Agencija može osnovati podružnice.

Članak 14. (NN 56/13)

(1) Sredstva za rad i poslovanje Agencije osiguravaju se iz:

1) sredstava državnog proračuna putem ministarstva nadležnog za poduzetništvo i obrt i ministarstva nadležnog za znanost za izravne tekuće i kapitalne izdatke,

2) kreditnih i ostalih sredstava iz namjenskih domaćih i stranih fondova,

3) kreditnih sredstava domaćih i stranih banaka,

4) bespovratne pomoći,

5) prihoda od povrata kredita i kamata na kredite odobrene u sklopu Prvog programa mjera u provedbi Nacionalne politike zapošljavanja,

6) ostalih prihoda u skladu sa Zakonom.

(2) Vlada Republike Hrvatske odlukom utvrđuje jamstveni potencijal Agencije i visinu sredstava iz stavka 1. ovoga članka koja se koriste kao jamstvena zaliha.

Članak 15.

Agencija o svom poslovanju podnosi godišnje izvješće Vladi Republike Hrvatske i Hrvatskom saboru.

Članak 16.

Tijela Agencije su Upravni odbor i Uprava.

Članak 17. (NN 56/13)

(1) Upravni odbor od petnaest članova upravlja Agencijom u skladu s odredbama Statuta Agencije, ovim Zakonom i drugim propisima.

(2) Predsjednika, zamjenika predsjednika i članove Upravnog odbora imenuje Vlada Republike Hrvatske za razdoblje od četiri godine. Po isteku mandata od četiri godine predsjednik, zamjenik predsjednika i članovi Upravnog odbora mogu biti ponovno imenovani.

(3) Za predsjednika Upravnog odbora Vlada Republike Hrvatske imenuje ministra nadležnog za poduzetništvo i obrt, njegovog zamjenika ili pomoćnika.

(4) Za zamjenika predsjednika Upravnog odbora, Vlada Republike Hrvatske imenuje ministra nadležnog za znanost, njegovog zamjenika ili pomoćnika.

(5) Članove Upravnog odbora imenuje Vlada Republike Hrvatske i to po jednog na prijedlog ministra nadležnog za poduzetništvo i obrt, ministra nadležnog za znanost, ministra nadležnog za financije, ministra nadležnog za regionalni razvoj i fondove Europske unije, ministra nadležnog za vanjske i europske poslove, ministra nadležnog za rad, ministra nadležnog za turizam, ministra nadležnog za poljoprivredu, ministra nadležnog za gospodarstvo, predsjednika Hrvatske gospodarske komore, pred­sjednika Hrvatske obrtničke komore, predsjednika Hrvatskog saveza zadruga i predsjednika Hrvatske udruge poslodavaca.

Članak 18. (NN 56/13)

Upravni odbor donosi:

1) statut Agencije, uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske,

2) poslovnik o svom radu,

3) odluku o imenovanju članova, zamjenika predsjednika Uprave i predsjednika Uprave,

4) poslovnik o radu Uprave,

5) godišnji plan rada Agencije,

6) godišnji financijski plan Agencije uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske,

7) godišnje izvješće Agencije,

8) odluku o kupnji, prodaji ili terećenju nekretnina u vlasništvu Agencije, uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske,

9) odluku o zaduživanju Agencije, uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske,

10) odluku o drugim pitanjima od značaja za ostvarivanje zadataka Agencije.

3. Statut Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije

Članak 19. (NN 56/13)

(1) Uprava Agencije sastoji se od četiri člana koje imenuje Upravni odbor za razdoblje od četiri godine. Po isteku mandata od četiri godine članovi Uprave mogu biti ponovno imenovani.

(2) Jednog od članova Uprave imenuje Upravni odbor za predsjednika Uprave i jednog za zamjenika predsjednika Uprave.

(3) Uprava vodi poslove Agencije, zastupa Agenciju i upravlja imovinom Agencije, ukoliko nije drukčije propisano ovim Zakonom i Statutom Agencije.

(4) Članovi Uprave zadužuju se za pojedine djelatnosti Agencije i to za provođenje financijske podrške putem potpora za jačanje konkurentnosti malog gospodarstva, za poticanje istraživanja, razvoja i inovacija i sustavno praćenje djelatnosti iz djelokruga Poslovno-inovacijske agencije Republike Hrvatske, za financijsku podršku kroz jamstva i druge financijske instrumente te za investicije.

(5) Zamjenik predsjednika Uprave zadužuje se za područje poticanja istraživanja, razvoja i inovacija te za sustavno praćenje djelatnosti iz djelokruga Poslovno-inovacijske agencije Republike Hrvatske (BICRO).

(6) Na plaće i druge naknade po osnovi rada radnika u Agenciji primjenjuje se Zakon o plaćama u javnim službama i Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.

(7) Plaću predsjednika Uprave, zamjenika predsjednika Uprave i članova Uprave Agencije utvrdit će Vlada Republike Hrvatske posebnom odlukom na način da plaća predsjednika Uprave, zamjenika predsjednika Uprave i članova Uprave Agencije ne smije biti viša od plaće zamjenika ministra.

(8) Vlada Republike Hrvatske će donijeti odluku iz stavka 7. ovoga članka najkasnije u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona.

Članak 20.

(1) Statutom Agencije uređuje se način rada Agencije i sadrži odredbe o:

1) unutarnjem ustrojstvu Agencije,

2) načinu zastupanja Agencije,

3) ovlastima Uprave,

4) poslovima koje će Agencija obavljati,

5) unutarnjem nadzoru u Agenciji,

6) drugim pitanjima značajnim za rad Agencije.

(2) Statut Agencije objavljuje se u »Narodnim novinama«.

 

VI.  LOKALNE AGENCIJE

Članak 21.

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave mogu za obavljanje poslova poticanja i razvoja malog gospodarstva osnovati pravnu osobu ili drugoj pravnoj osobi povjeriti obavljanje tih poslova u skladu s Programom, Godišnjim planom provedbe Programa i svojim programima i planovima.

 

VII.  PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 22. (NN 56/13)

(1) Novčanom kaznom od 10.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj subjekti malog gospodarstva ako nekretnine ili infrastrukturne objekte koji su im dani u zakup koriste suprotno namjeni ili uvjetima utvrđenim odlukama iz članka 8. ovoga Zakona.

(2) Novčanom kaznom od 5.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj subjekti malog gospodarstva ako odobrena sredstva za kredit ili garanciju koriste suprotno namjeni ili uvjetima utvrđenim odlukom o njihovu odobravanju iz članka 9. ovoga Zakona.

(3) Odgovorna osoba subjekata malog gospodarstva iz stavka 1., i 2. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom od 2.000,00 do 50.000,00 kuna.

(4) Zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka za prekršaj iz stavka 2. ovoga članka može podnijeti Hrvatska agencija za malo gospodarstvo i investicije ili Ministarstvo.

(5) Zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka može podnijeti Državno odvjetništvo Republike Hrvatske.

(6) Subjekti malog gospodarstva iz stavka 3. ovoga članka obvezni su vratiti odobrena sredstva u roku od 15 dana od pravomoćnosti odluke o prekršaju po kojoj je subjekt malog gospodarstva proglašen krivim za djelo prekršaja iz stavka 2. ovoga članka.

Članak 23. (NN 56/13)

Subjekti malog gospodarstva kojima je pravomoćnom odlukom izrečena kazna za prekršaj iz članka 22. ovoga Zakona, ne mogu ostvariti pravo na poticajne mjere predviđene ovim Zakonom u razdoblju od 10 godina od pravomoćnosti odluke o prekršaju.

 

VIII.  PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 24.

Vlada Republike Hrvatske će donijeti Program razvoja malog gospodarstva na prijedlog Ministarstva u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 25.

Obvezuje se Vlada Republike Hrvatske da u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona imenuje osobu koja će poduzimati sve radnje radi upisa Agencije u sudski registar i radi osiguranja uvjeta za početak njezina rada.

Članak 26.

(1) Hrvatska garancijska agencija osnovana Zakonom o Hrvatskoj garancijskoj agenciji (»Narodne novine«, br. 29/94., 105/99. i 26/00.), prestaje radom 30. lipnja 2002.

(2) Temeljni kapital, prava, obveze i ostala imovina te zaposlenici Hrvatske garancijske agencije na dan iz stavka 1. ovoga članka postaje imovina, prava i obveze i zaposlenici Agencije.

Članak 27.

Započete predmete koje vodi Hrvatska garancijska agencija kao i postupke po danim garancijama na dan iz članka 26. stavka 1. ovoga Zakona preuzima Agencija.

Članak 28.

(1) Vlada će imenovati članove upravnog odbora Agencije na način utvrđen u članku 17. ovoga Zakona u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Upravni odbor donijet će Statut Agencije i odluku o imenovanju Uprave Agencije na način utvrđen u članku 18. ovoga Zakona, u roku od mjesec dana od imenovanja članova Upravnog odbora.

Članak 29.

Dana 30. lipnja 2002. prestaje važiti Zakon o Hrvatskoj garan­cijskoj agenciji (»Narodne novine«, br. 29/94., 105/99. i 64/00.).

Članak 30.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 56/13

 

Članak 17.

(1) Poslovno-inovacijska agencija Republike Hrvatske (BICRO) pripaja se Hrvatskoj agenciji za malo gospodarstvo i investicije temeljem ugovora o pripajanju koji će zaključiti Poslovno-inovacijska agencija Republike Hrvatske (BICRO) i Hrvatska agencija za malo gospodarstvo i investicije, a koje pripajanje će se provesti do 1. srpnja 2014.

(2) Danom upisa pripajanja u sudski registar, Hrvatska agencija za malo gospodarstvo i investicije mijenja naziv u Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, a skraćeni naziv Agencije HAMAG INVEST mijenja se u HAMAG-BICRO.

(3) Danom upisa pripajanja u sudski registar, oprema, imovina, financijska prava i obveze te zaposlenici Poslovno-inovacijske agencije Republike Hrvatske (BICRO) postaju oprema, imovina, financijska prava i obveze te zaposlenici Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije.

(4) U svrhu provedbe stavka 1. ovoga članka, zadužuje se Uprava Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije i Upravni odbor Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije da usklade Statut i ostale akte s odredbama ovog Zakona u roku od 60 dana od dana upisa pripajanja u sudski registar.

(5) Do stupanja na snagu akata iz stavka 4. ovoga članka, zaposlenici Poslovno-inovacijske agencije Republike Hrvatske (BICRO) i Hrvatske agencije za malo gospodarstvo i investicije zadržavaju sva prava iz radnog odnosa sukladno sklopljenim ugovorima o radu.

(6) Vlada Republike Hrvatske će imenovati zamjenika predsjednika Upravnog odbora i novog člana Upravnog odbora Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije na način utvrđen u članku 11. ovoga Zakona u roku od 30 dana od dana upisa pripajanja u sudski registar.

(7) Mandat novoimenovanih članova traje do isteka mandata ranije imenovanih članova Upravnog odbora Hrvatske agencije za malo gospodarstvo i investicije.

(8) Danom upisa pripajanja u sudski registar, članovima upravnog vijeća, stručnog vijeća i ravnatelju Poslovno-inovacijske agencije Republike Hrvatske (BICRO) prestaje mandat, odnosno prestaju s radom.

Članak 18.

(1) Danom upisa pripajanja u sudski registar Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije će preuzeti operativnu provedbu programa i projekata »Drugi projekt tehnologijskog razvitka«, »Inkubacijski centar bioznanosti i komercijalizaciju tehnologije« i »Eureka«, suradnike na programu, opremu, pismohranu i drugu dokumentaciju, sredstva za rad te ostala prava i obveze, dok će ministarstvo nadležno za znanost biti zaduženo za upravljanje programima i projektima navedenim u ovom članku.

(2) Ministarstvo nadležno za znanost, ministarstvo nadležno za poduzetništvo i obrt te Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije će do dana upisa pripajanja u sudski registar zaključiti sporazum o prijenosu provedbe programa iz stavka 1. ovoga članka kojim će se urediti prava i obveze navedenih tijela.

(3) Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije će programe iz stavaka 1. i 2. ovoga članka provoditi sa suradnicima te u skladu sa operativnom dokumentacijom i poslovnim procesima koje je Vlada Republike Hrvatske ugovorila sa Svjetskom bankom i Europskom komisijom.

Članak 19.

Ustroj i organizacija središnjeg informacijskog sustava malog gospodarstva iz članka 3. ovoga Zakona uredit će Pravilnikom ministar nadležan za poduzetništvo i obrt u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 20.

Dan prestanka važenja Uredbe o osnivanju Poslovno-inovacijske agencije Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 129/10. i 31/12.) utvrdit će se uredbom o prestanku njezina važenja.

Članak 21.

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije dužna je u roku od 60 dana od dana upisa pripajanja u sudski registar uskladiti svoje poslovanje sa člankom 10. stavkom 1., člankom 11., člankom 12. i člankom 13. ovoga Zakona, osim u dijelu koji se odnosi na članak 19. stavke 6., 7. i 8 ovoga Zakona.

Članak 22.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

 

 

Copyright © Ante Borić