Povezani zakoni

Zakon o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu

pročišćeni tekst zakona

NN 109/07, 134/07, 152/08, 14/14

na snazi od 06.02.2014.

Uživajte...

Baza je ažurirana 30.05.2024. 

zaključno sa NN 62/24

I. OPĆE ODREDBE


Članak 1. (NN 14/14)

(1) Ovim se Zakonom uređuju uvjeti i pravila za dodjelu državne potpore za obrazovanje i izobrazbu radnika.

(2) Na pitanja kojima se utvrđuju područja primjene kategorija potpora, pragovi pojedinačne potpore, zbrajanje ove potpore s drugim potporama, učinci poticaja i transparentnost dodjele državne potpore odgovarajuće se primjenjuju odredbe Uredbe Komisije (EU) br. 800/2008 od 6. kolovoza 2008. o ocjenjivanju određenih kategorija potpora sukladnima sa zajedničkim tržištem u primjeni članaka 87. i 88. Ugovora (Uredba o općem skupnom izuzeću) (Tekst značajan za EGP) (SL L 214, 9. 8. 2008.) i Uredbe Komisije (EU) br. 1224/2013 оd 29. studenoga 2013. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 800/2008 u vezi s razdobljem njezine primjene (SL L 320, 30. 11. 2013.).

(3) Iznimno od odredbe stavka 2. ovoga članka državne potpore za izvođenje praktične nastave i vježbi naukovanja iz članka 5. ovoga Zakona dodjeljuju se u skladu s odgovarajućim pravilima o potporama male vrijednosti. Iznos državne potpore za izvođenje praktične nastave i vježbi naukovanja utvrđuje se na način da se iznos umanjenja porezne osnovice pomnoži s važećom stopom poreza na dobit, odnosno prosječnom stopom poreza na dohodak.

Pojmovi i značenje

Članak 2. (NN 14/14)

(1) U smislu ovoga Zakona pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

a) Opće obrazovanje i izobrazba – uključuje obrazovanje i izobrazbu koji nisu neposredno i ponajprije namijenjeni sadašnjem ili budućem radnom mjestu radnika kod poduzetnika koji koristi poreznu olakšicu za obrazovanje i izobrazbu, već omogućuju stjecanje kvalifikacija koje su većim dijelom prenosive kod drugih poduzetnika ili na druga radna područja, čime znatno poboljšavaju mogućnost radnika za zapošljavanje,

b) posebno obrazovanje i izobrazba – uključuje obrazovanje i izobrazbu koji su neposredno i ponajprije namijenjeni sadašnjem ili budućem radnom mjestu radnika kod poduzetnika koji koristi poreznu olakšicu za posebno obrazovanje i izobrazbu te omogućuju stjecanje kvalifikacija koje nisu prenosive kod drugih poduzetnika ili na druga radna područja, ili koje su samo dijelom prenosive,

c) korisnici državne potpore, u smislu ovoga Zakona, jesu pravne i fizičke osobe koje obavljaju gospodarsku djelatnost te sudjeluju u prometu robe i usluga,

d) poduzetnicima se smatraju poduzetnici razvrstani sukladno odredbama propisa kojim se uređuje poticanje razvoja malog gospodarstva,

e) poduzetnicima se smatraju i veliki poduzetnici. Pod kategorijom veliki poduzetnik, podrazumijeva se poduzetnik čiji su: broj radnika, promet/poslovni prihod i ukupna aktiva viši od mjerila utvrđenih u propisu kojim se uređuje poticanje razvoja malog gospodarstva,

f) naukovanje, sukladno s propisom koji uređuje obrt, u području obrazovanja za obrtnička zanimanja.

(2) Pod radnikom u smislu ovoga Zakona podrazumijeva se i obrtnik koji osobno radi u obrtu.

Izračun državne potpore

Članak 3. (NN 14/14)

(1) Korisnik državne potpore koji se smatra mikro, malim, srednjim ili velikim poduzetnikom može osnovicu za obračun poreza na dobit ili dohotka od samostalne djelatnosti umanjiti do 60% opravdanih troškova u slučaju općeg obrazovanja i izobrazbe radnika te do 25% opravdanih troškova u slučaju posebnog obrazovanja i izobrazbe radnika.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka korisnik državne potpore koji se smatra mikro, malim i srednjim poduzetnikom može osnovicu za obračun poreza na dobit ili dohotka od samostalne djelatnosti umanjiti do 80% opravdanih troškova na način da se smanjenje porezne osnovice iz stavka 1. ovoga članka uveća za:

1. 20 postotnih bodova ako se smatra mikro ili malim poduzetnikom,

2. 10 postotnih bodova ako se smatra srednjim poduzetnikom.

(3) Poduzetnik iz stavka 1. i 2. ovoga članka te članka 4. i 5. ovoga Zakona koji je po drugoj osnovi ostvario potporu za opće obrazovanje i izobrazbu radnika te posebno obrazovanje i izobrazbu radnika, može osnovicu za obračun poreza na dobit ili dohodak od samostalne djelatnosti umanjiti temeljem istih opravdanih troškova samo do visine najvišeg intenziteta potpore iz stavka 1. i 2. ovoga članka.

(4) Ukupan iznos smanjenja osnovice za obračun poreza na dobit ili dohotka od samostalne djelatnosti niti s jedne osnove ne može biti veći od predviđenog stavcima 1. i 2. ovoga članka te članka 4. ovoga Zakona.

Pomorski prijevoz

Članak 4.

Korisnik državne potpore koji obavlja djelatnosti pomorskog prijevoza može, iznimno od odredbi ovoga Zakona, osnovicu za obračun poreza na dobit ili dohodak od samostalne djelatnosti umanjiti i do 100% opravdanih troškova za obrazovanje i izobrazbu, bez obzira na to odnose li se ti troškovi na opće obrazovanje i izobrazbu ili na posebno obrazovanje i izobrazbu, ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

– obrazovanje se mora provoditi na brodovima koji su upisani u Hrvatski registar brodova,

– osoba koja se usavršava ne može biti djelatni već pričuvni član posade.

Radnik u nepovoljnom položaju

Članak 5.

(1) Korisnik državne potpore može smanjenje porezne osnovice poreza na dobit ili dohotka od samostalne djelatnosti iz članka 3. stavka 1. i 2. ovoga Zakona uvećati za 10 postotnih bodova u slučaju općeg obrazovanja i izobrazbe te posebnog obrazovanja i izobrazbe radnika u nepovoljnom položaju.

(2) Radnik u nepovoljnom položaju je:

1. svaki radnik mlađi od 25 godina koji prethodno nije pronašao nikakav posao s redovitom plaćom,

2. svaki radnik s invaliditetom koji je posljedica tjelesnih, duševnih ili psiholoških oštećenja, a koji je sposoban sudjelovati na tržištu rada,

3. svaki radnik koji se ponovno zaposlio nakon prekida od najmanje tri godine, a posebice svaki radnik koji se ponovno zaposlio nakon što je prestao raditi zbog teškoća u usklađivanju svojih rad­nih obveza i obiteljskog života, pri čemu se na radnika ovaj pojam primjenjuje u razdoblju od šest mjeseci od njegova ponovnog zapošljavanja, tj. radnik koji se zaposlio nakon korištenja roditeljskih i obiteljskih prava uređenih posebnim propisima,

4. svaki radnik stariji od 45 godina koji nije stekao srednju školsku ili srednju stručnu spremu,

5. svaki dugotrajno nezaposleni radnik, odnosno radnik koji je bio nezaposlen tijekom dvanaest uzastopnih mjeseci, pri čemu se ovaj pojam primjenjuje na ovog radnika u razdoblju od prvih šest mjeseci nakon njegova ponovnog zapošljavanja.

Praktična nastava i vježbe naukovanja za zanimanja u sustavu vezanih obrta

Članak 6. (NN 14/14)

(1) Poduzetnik u čijim se pogonima ili radionicama izvodi praktična nastava i vježbe naukovanja za zanimanja u sustavu vezanih obrta može osnovicu za obračun poreza na dobit ili dohodak od samostalne djelatnosti umanjiti za iznos isplaćenih nagrada učenicima u vrijeme pohađanja praktične nastave i vježbi naukovanja.

(2) Poduzetnik iz stavka 1. ovoga članka koji je po bilo kojoj drugoj osnovi ostvario potporu male vrijednosti može osnovicu za obračun poreza na dobit ili dohodak od samostalne djelatnosti umanjiti do gornje granice potpore male vrijednosti u skladu s odgovarajućim pravilima o potporama male vrijednosti uzimajući u obzir i ograničenje iz stavka 5. ovoga članka.

(3) Poduzetnik kod kojega su na praktičnoj nastavi i vježbama naukovanja jedan do tri učenika može poreznu osnovicu ili dohodak od samostalne djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka umanjiti za 5%.

(4) Poduzetnik kod kojeg su na praktičnoj nastavi i vježbama naukovanja više od tri učenika može postotak umanjenja porezne osnovice ili dohotka od samostalne djelatnosti iz stavka 3. ovoga članka povećati za jedan postotni bod po svakom učeniku, a najviše do 15% porezne osnovice ili dohotka od samostalne djelatnosti.

(5) Iznos umanjenja osnovice poreza na dobit ili dohotka od samostalne djelatnosti iz stavaka 2. i 3. ovoga članka ne može biti veći od godišnjega neoporezivog iznosa nagrada učenicima za vrijeme izvođenja praktične nastave i vježbi naukovanja po svakom učeniku.

(6) Neoporezivi iznos nagrada učenicima za vrijeme izvođenja praktične nastave i vježbi naukovanja iz stavka 5. ovoga članka utvrđuje se sukladno propisima o oporezivanju dohotka.

 

 

 

II. OPRAVDANI TROŠKOVI OBRAZOVANJA I IZOBRAZBE

Članak 7.

Opravdani troškovi općeg obrazovanja i izobrazbe te posebnog obrazovanja i izobrazbe priznaju se samo za radnike korisnike državne potpore i moraju biti u svezi s djelatnošću korisnika državne potpore.

Troškovi za opće obrazovanje i izobrazbu

Članak 8.

Među opravdane troškove općeg obrazovanja i izobrazbe radnika ubrajaju se sljedeći troškovi:

1. školarine na osnovnim i srednjim školama, visokim učilištima te drugim obrazovnim institucijama, na kojima se stječe osnovno, srednje i visoko obrazovanje, uključujući poslijediplomske studije i doktorske studije,

2. naknada za prisustvovanja seminarima, tečajevima i kongresima, troškovi specijalizacija i drugih oblika obrazovanja i izobrazbe u tuzemstvu i inozemstvu,

3. predavača i instruktora te troškovi savjetovanja u svezi s projektima obrazovanja i izobrazbe,

4. stručne literature (knjige, časopisi) u papirnatom ili elektroničkom obliku. Stručnom literaturom ne smatraju se javna glasila tijela državne uprave, tijela područne (regionalne) samouprave, tijela lokalne samouprave i institucija u njihovu vlasništvu,

5. otpisa (amortizacija) uređaja, pomagala i opreme koji su korišteni u obrazovanju i izobrazbi, u skladu s opsegom njihova korištenja u tu svrhu.

Troškovi za posebno obrazovanje i izobrazbu

Članak 9.

Među opravdane troškove posebnog obrazovanja i izobrazbe radnika ubrajaju se sljedeći troškovi:

1. naknade za prisustvovanja seminarima, tečajevima i kongresima,

2. specijalizacije i drugih oblika posebnog obrazovanja i izobrazbe u tuzemstvu i inozemstvu,

3. predavača i instruktora, savjetovanja u svezi s projektima posebnog obrazovanja i izobrazbe,

4. stručne literature (knjige, časopisi) u papirnatom ili elektroničkom obliku. Stručnom literaturom ne smatraju se javna glasila tijela državne uprave, tijela područne (regionalne) samouprave, tijela lokalne samouprave i institucija u njihovu vlasništvu,

5. otpisa (amortizacija) uređaja, pomagala i opreme koji su korišteni u obrazovanju i izobrazbi, u skladu s opsegom njihova korištenja u tu svrhu.

Obrazovanje i izobrazba izvan mjesta prebivališta ili boravišta

Članak 10.

Ako se opće obrazovanje i izobrazba te posebno obrazovanje i izobrazba obavljaju izvan mjesta prebivališta ili boravišta radnika, u troškove se uključuju i troškovi prijevoza i smještaja do visine stvarno nastalih troškova i troškovi dnevnica, i to u skladu s propisima o oporezivanju dohotka.

 

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.

(1) Sadržaj evidencija i dokumentaciju za izračun državnih potpora iz članka 2. stavka 1. točaka a), b) i d) ovoga Zakona propisat će ministar financija u roku od tri mjeseca od stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Procjenu vjerodostojnosti opravdanih troškova u svezi s obrazovanjem i izobrazbom te troškova nastalih u svezi s isplaćenim nagradama naučnicima, prema potrebi, obavlja ministarstvo nadležno za gospodarstvo.

Članak 12.

Porezni obveznici koji mogu osigurati dokaze o troškovima za opće obrazovanje i izobrazbu i za posebno obrazovanje i izobrazbu te za naukovanje, nastalim u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2007., mogu za spomenuto razdoblje u 2008. godini ostvariti potpore za ove namjene.

Članak 13.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 602-01/07-01/01
Zagreb, 5. listopada 2007.

 

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE iz NN 152/08

Članak 5.

Pravo na potporu iz članka 3. stavka 3. Zakona o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu (»Narodne novine«, br. 109/07.) imaju i korisnici koji od dana stupanja na snagu Odluke o karti regionalnih potpora obavljaju djelatnost na području koje je ovom Kartom određeno kao područje Središnje i Istočne (Panonske) Hrvatske ili Jadranske Hrvatske, te Sjeverozapadne Hrvatske.

Članak 6.

Stupanjem na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu (»Narodne novine«, br. 134/07.).

Članak 7.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

 

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE iz NN 14/14

 

Članak 6.

(1) Sadržaj evidencija i dokumentaciju za izračun državnih potpora iz članka 2. stavka 1. točaka a), b) i f) Zakona o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu (»Narodne novine«, br. 109/07. i 152/08.), zatim pitanja kojima se utvrđuju područja primjene kategorija potpora, pragovi pojedinačne potpore, zbrajanje ove potpore s drugim potporama, učinci poticaja i transparentnost dodjele državne potpore iz članka 1. stavka 2. ovoga Zakona te uvjete za dodjelu de minimis potpora iz članka 5. ovoga Zakona propisat će pravilnikom ministar financija u roku od tri mjeseca od stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Procjenu vjerodostojnosti opravdanih troškova u svezi s obrazovanjem i izobrazbom te troškova nastalih u svezi s isplaćenim nagradama naučnicima, prema potrebi, obavlja ministarstvo nadležno za obrt.

Članak 7.

Odredbe ovoga Zakona primjenjuju se na porezne obveznike koji mogu osigurati dokaze o troškovima za opće obrazovanje i izobrazbu, posebno obrazovanje i izobrazbu te za izvođenje praktične nastave i vježbi naukovanja za zanimanja u sustavu vezanih obrta, nastale u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2013., a koji za spomenuto razdoblje u 2014. godini ostvaruju potpore za ove namjene.

Članak 8.

Ovaj Zakon stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

Copyright © Ante Borić