Povezani zakoni

Zakon o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija

pročišćeni tekst zakona

NN 158/03, 198/03, 138/06, 45/11

Uživajte...

Baza je ažurirana 17.05.2022. 

zaključno sa NN 55/22

 

I. Opće odredbe

Članak 1.

Ovim se Zakonom uređuje priznavanje inozemnih obrazovnih kvalifikacija te razdoblja obrazovanja.

Članak 2.

U ovom Zakonu u uporabi su pojmovi sa sljedećim značenjem:

Inozemna obrazovna kvalifikacija – podrazumijeva formalni naziv za određenu razinu odnosno stupanj stečenih znanja, vještina i kompetencija koji se dokazuje inozemnom školskom svjedodžbom, diplomom i drugom javnom ispravom koje izdaje nadležna ustanova.

Priznavanje – podrazumijeva formalno potvrđivanje vrijednosti inozemne obrazovne kvalifikacije, odnosno razdoblja obrazovanja, koje je izdalo nadležno tijelo, u svrhu pristupa obrazovanju ili zapošljavanju.

Stručno priznavanje – podrazumijeva priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije u svrhu zapošljavanja u Republici Hrvatskoj.

Akademsko priznavanje – podrazumijeva priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije u svrhu nastavka obrazovanja u Republici Hrvatskoj.

Priznavanje razdoblja studija – podrazumijeva priznavanje razdoblja studija provedenog na inozemnoj visokoškolskoj ustanovi, u svrhu nastavka visokoškolskog obrazovanja u Republici Hrvatskoj.

Nacionalni ENIC/NARIC ured – izvještajni je centar o akademskoj pokretljivosti i priznavanju visokoškolskih kvalifikacija i član Europske mreže nacionalnih izvještajnih centara o akademskoj pokretljivosti i priznavanju (ENIC – European Network of Information Centres) te Nacionalnoga informacijskog centra za akademsko priznavanje (NARIC – National Academic Recognition Information Center).

Ured za akademsko priznavanje – osniva se na svakom sveučilištu, veleučilištu i visokoj školi radi obavljanja stručnih i administrativnih poslova za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i razdoblja studija, sukladno općim aktima sveučilišta, veleučilišta i visokih škola. Ustroj, djelokrug i način rada Ureda propisuje se općim aktom sveučilišta, veleučilišta i visokih škola sukladno ovom Zakonu.

Vrednovanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija – podrazumijeva procjenu razine, odnosno stupnja inozemne visokoškolske kvalifikacije pojedinca.

Članak 3.

Pravo na priznavanje inozemnih obrazovnih kvalifikacija ima­ju hrvatski državljani, strani državljani i osobe bez državljanstva.

Članak 4.

Postupak priznavanja inozemne obrazovne kvalifikacije pokreće se na zahtjev stranke i vodi na temelju isprava, drugih dokaza i podataka o kvalifikaciji čije se priznavanje traži.

Zahtjev za priznavanje inozemne obrazovne kvalifikacije mora sadržavati:

– ispravu kojom se dokazuje inozemna obrazovna kvalifikacija u izvorniku,

– ovjereni prijevod isprave kojom se dokazuje inozemna obrazovna kvalifikacija,

– ispravu kojom se dokazuje završeno razdoblje studija ili položeni ispiti,

– ispravu o državljanstvu, osim u slučaju apatrida ili osoba bez državljanstva

O zahtjevu iz stavka 1. ovoga članka odlučuje se rješenjem.

Obrazloženje rješenja kojim se odbija zahtjev iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati razloge za odbijanje priznavanja te, kada to okolnosti slučaja dopuštaju, uputu o mjerama koje podnositelj zahtjeva može poduzeti radi uklanjanja postojećih zapreka za priznavanje, kao što su polaganje dopunskih ispita ili izrada dopunskih radova.

Članak 5.

U postupku priznavanja inozemnih obrazovnih kvalifikacija primjenjuju se odredbe Zakona o općem upravnom postupku.

 

II. Priznavanje inozemnih školskih kvalifikacija

Članak 6.

Postupak priznavanja inozemne školske kvalifikacije o završenom osnovnom i o završenom srednjem obrazovanju u općim, gimnazijskim i umjetničkim programima radi zapošljavanja ili nastavka obrazovanja vodi Agencija za odgoj i obrazovanje.

Postupak priznavanja inozemne školske kvalifikacije o završenom srednjem obrazovanju u strukovnim programima radi zapošljavanja ili nastavka obrazovanja vodi Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

O priznavanju prava iz stavka 1. i 2. ovoga članka odlučuje se rješenjem.

Protiv rješenja iz stavka 3. ovoga članka može se izjaviti žalba Ministarstvu.

Članak 7.

Priznavanjem radi nastavka obrazovanja podnositelju zahtjeva utvrđuje se pravo na nastavak obrazovanja u određenoj školskoj ustanovi ili se određuju uvjeti pod kojima se to pravo može ostvariti.

Postupak priznavanja radi nastavka osnovnoškolskog, odnosno srednjoškolskog obrazovanja vodi školska ustanova u kojoj podnositelj zahtjeva namjerava nastaviti obrazovanje.

Postupak priznavanja osnovnoškolskog obrazovanja radi pristupa srednjoškolskom obrazovanju vodi srednjoškolska ustanova u kojoj podnositelj zahtjeva namjerava nastaviti obrazovanje.

U postupku priznavanja iz stavka 2. i 3. ovoga članka osnovnoškolska ustanova može zatražiti mišljenje Agencije za odgoj i obrazovanje, a srednjoškolska ustanova Agencije za odgoj i obrazovanje ili Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, ovisno o vrsti obrazovanja koje se nastavlja.

Agencije iz stavka 4. ovoga članka dužne su dostaviti mišljenje u roku od osam dana od dana zaprimanja zahtjeva.

O priznavanju prava iz stavka 2. i 3. ovoga članka odlučuje se rješenjem.

Protiv rješenja iz stavka 6. ovoga članka može se izjaviti žalba Ministarstvu.

Članak 8.

Brisan.

 

III. Priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija

Članak 9.

Stručno priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija obavlja Agencija za znanost i visoko obrazovanje.

Akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i priznavanje razdoblja studija, odnosno ECTS bodova, obavlja visoko učilište u Republici Hrvatskoj na kojemu osoba želi nastaviti visokoškolsko obrazovanje.

Vrednovanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija provodi stručno tijelo visokog učilišta sukladno odredbama statuta.

Članak 10.

U postupku priznavanja razdoblja studija primjenjuju se odredbe ovoga Zakona, osim ako postoji prethodni sporazum između, s jedne strane, visokoškolske ustanove ili nadležnog tijela odgovornog za relevantno razdoblje studija i, s druge strane, visokoškolske ustanove ili nadležnog tijela odgovornog za traženo priznavanje te ako visokoškolska ustanova u kojoj je završeno razdoblje studija izda svjedodžbu ili prijepis ocjena, potvrđujući da je student uspješno ispunio propisane zahtjeve za to razdoblje studija.

U slučaju iz stavka 1. ovoga članka zahtjev za priznavanje razdoblja studija upućuje se ustanovi u kojoj se želi nastaviti visokoškolsko obrazovanje.

 

IV. Postupak priznavanja inozemnih visokoškolskih kvalifikacija

Članak 11.

Zahtjev za stručno priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija podnosi se Nacionalnom ENIC/NARIC uredu pri Agenciji za znanost i visoko obrazovanje.

Zahtjev za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija podnosi se nadležnom uredu za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija na visokom učilištu.

Članak 12.

U postupku vrednovanja inozemne visokoškolske kvalifikacije uzima se u obzir isključivo stupanj postignutih znanja, vještina i kompetencija koji je stečen kvalifikacijom, bez usporedbe nastavnih programa.

Članak 13.

Brisan.

Članak 14.

Agencija za znanost i visoko obrazovanje dužna je donijeti rješenje o priznavanju visokoškolske kvalifikacije u roku od 60 dana od dana podnošenja zahtjeva za stručno priznavanje.

Članak 15.

Protiv rješenja o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije stranka ima pravo žalbe.

O žalbi iz stavka 1. ovoga članka rješava ministarstvo nadležno za poslove visokog obrazovanja.

Članak 16.

Tijelo nadležno za priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija obavezno dostavlja Nacionalnom ENIC/NARIC uredu izvornik i kopiju rješenja s preslikom dokumentacije o provedenom postupku najkasnije u roku od mjesec dana od dana donošenja rješenja.

 

V. Prijelazne i završne odredbe

Članak 17.

Tijelo nadležno za priznavanje inozemnih obrazovnih kvalifikacija vodi evidenciju i čuva dokumentaciju o provedenim postupcima.

Sadržaj i način vođenja evidencije i čuvanja dokumentacije iz stavka 1. ovoga članka propisuje ministar nadležan za poslove visokog obrazovanja, odnosno ministar nadležan za poslove osnovnog i srednjeg školstva.

Članak 18.

Visinu naknade za troškove postupka priznavanja, načina raspodjele naknade, oslobođenja od plaćanja naknade te druga pitanja troškova postupka propisuje ministar nadležan za poslove visokog obrazovanja, odnosno ministar nadležan za poslove osnovnog i srednjeg obrazovanja.

Članak 19.

Školske svjedodžbe, diplome i druge javne isprave o stečenoj naobrazbi izdane do 8. listopada 1991. godine u obrazovnim ustanovama na području bivše SFRJ izjednačene su po pravnoj snazi sa školskim svjedodžbama, diplomama i drugim javnim ispravama obrazovnih ustanova Republike Hrvatske i ne podliježu postupku priznavanja.

Članak 20.

Vlada Republike Hrvatske uredbom će osnovati Nacionalni ENIC/NARIC ured u roku od dva mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Pravilnik iz članka 17. stavka 2. i članka 18. ovoga Zakona nadležni ministar donijet će najkasnije u roku od dva mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 21.

Postupci priznavanja inozemnih obrazovnih kvalifikacija započeti prije početka primjene ovoga Zakona dovršit će se prema propisima koji su važili u trenutku podnošenja zahtjeva.

Članak 22.

Nadzor nad primjenom odredbi ovoga Zakona obavlja ministarstvo nadležno za poslove osnovnoga, srednjeg, odnosno visokoškolskog obrazovanja.

Nadzor nad zakonitošću rada Agencije za znanost i visoko obrazovanje obavlja se sukladno Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

Članak 23.

Danom početka primjene ovoga Zakona prestaje važiti Za­kon o priznavanju istovrijednosti stranih školskih svjedodžbi i diploma (»Narodne novine«, br. 57/96. i 21/00.).

Članak 24.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. srpnja 2004.

Klasa: 605-01/03-01/03
Zagreb, 25. rujna 2003.

HRVATSKI SABOR

 

Prijelazne i završne odredbe iz NN 45/11

 

Članak 11.

Postupci priznavanja inozemnih visokoškolskih kvalifikacija započeti prema odredbama Zakona o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (»Narodne novine«, br. 158/03., 138/06. i 124/09.), dovršit će se prema odredbama ovoga Zakona.

Članak 12.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim odredbi članka 3. i 4. ovoga Zakona, koje stupaju na snagu 1. rujna 2011.

Klasa: 605-01/11-01/02

Zagreb, 8. travnja 2011.

 

Copyright © Ante Borić