Povezani zakoni

Zakon o Umirovljeničkom fondu

pročišćeni tekst zakona

NN 93/05, 41/07, 90/11, 102/15, 127/17

na snazi od 28.12.2017.

Uživajte...

Baza je ažurirana 12.07.2024. 

zaključno sa NN 81/24

EU 2024/1874

ZAKON O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O UMIROVLJENIČKOM FONDU

Članak 1.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o Umirovljeničkom fondu (»Narodne novine«, br. 93/05., 41/07., 90/11. i 102/15.).

Članak 2.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje postojati Umirovljenički fond (u daljnjem tekstu: Fond).

Članak 3.

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (u daljnjem tekstu: Zavod) preuzet će imovinu, prava i obveze Fonda.

Članak 4.

Zavod će preuzeti u svoje ime i za svoj račun predmete u sudskim postupcima koji se vode za račun Fonda, a koji nisu okončani do stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 5.

Sve troškove nastale za račun bivšeg Fonda te troškove koji nakon stupanja na snagu ovoga Zakona nastanu u vezi s izvršenjem preostalih obveza proizašlih iz Zakona o provođenju odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske od 12. svibnja 1998. (»Narodne novine«, br. 195/04. i 19/07.) radi obeštećenja korisnika mirovine povodom Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske od 12. svibnja 1998. (»Narodne novine«, br. 68/98.) snosi Zavod.

Članak 6.

(1) Novčana sredstva, kao dio imovine Fonda iz članka 3. ovoga Zakona, koja nisu iskorištena do dana stupanja na snagu ovoga Zakona prenose se na račun državnog proračuna Republike Hrvatske kao sredstva depozita za namjene utvrđene ovim Zakonom.

(2) Zavod će iz sredstava depozita iz stavka 1. ovoga članka podmirivati troškove iz članaka 4. i 5. ovoga Zakona u kojoj visini će isti biti prihod Zavoda.

(3) Troškovi iz članka 4. i 5. ovoga Zakona podmiruju se preko sustava državne riznice, odnosno preko računa državnog proračuna Republike Hrvatske.

(4) Neiskorištena sredstva depozita iz stavka 1. ovoga članka preostala nakon podmirenja troškova iz članaka 4. i 5. ovoga Zakona postaju opći prihod državnog proračuna.

(5) Ako novčana sredstva iz stavka 1. ovoga članka nisu dostatna za podmirenje troškova i obveza koje će iz ovoga Zakona proizaći za Zavod, manjak sredstava podmirit će se na teret državnog proračuna Republike Hrvatske.

Članak 7.

(1) Društvo za upravljanje Fondom će u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona predati Zavodu revidirano financijsko izvješće o stanju imovine i obveza Fonda sa stanjem na dan stupanja na snagu ovoga Zakona, s pripadajućim analitičkim podacima i vjerodostojnom financijskom dokumentacijom te dokumentaciju sudskih sporova iz članka 4. ovoga Zakona.

(2) Društvo za upravljanje Fondom i Zavod sklopit će u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona sporazum kojim će detaljno urediti predaju podataka i dokumentacije iz stavka 1. ovoga članka, međusobna prava i obveze glede pružanja informacija obeštećenicima, njihovim nasljednicima i drugim fizičkim i pravnim osobama koje imaju pravo na informacije te način i uvjete podmirenja troškova za obveze nastale za račun Fonda do stupanja na snagu Zakona.

Članak 8.

Nadzor nad poslovanjem Društva za upravljanje Fondom u dijelu koji se odnosi na obveze koje za Društvo za upravljanje Fondom proizlaze iz ovoga Zakona obavljat će Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga.

Članak 9.

Društvo za upravljanje Fondom predat će u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona Hrvatskome saboru i Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga revidirano financijsko izvješće o stanju imovine i obveza Fonda sa stanjem na dan stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 10.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje mandat članova Upravnog odbora Fonda.

Članak 11.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Copyright © Ante Borić