Povezani zakoni

Zakon o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom saboru

pročišćeni tekst zakona

NN 55/00, 107/01, 86/09, 86/09, 91/10, 49/11, 12/12, 102/14

Uživajte...

Baza je ažurirana 28.04.2017. zaključno sa NN 41/17

 

 

ZAKON O PRAVIMA I DUŽNOSTIMA ZASTUPNIKA U HRVATSKOM SABORU

 

1. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Zakonom uređuju prava i dužnosti zastupnika u Hrvatskom saboru koja se odnose na plaću, mirovine, naknade, ostala primanja i druga prava na osnovi obnašanja zastupničke dužnosti.

Članak 2.

Zastupnici u Hrvatskom saboru (u daljnjem tekstu: zastupnici), imaju pravo na plaću, mirovinu, naknade, ostala primanja i druga prava na osnovi obnašanja zastupničke dužnosti pod uvjetima i na način kako je utvrđeno posebnim propisima ako ovim Zakonom nije što drukčije određeno.

Članak 3.

Zastupnik na osnovi obnašanja zastupničke dužnosti uz prava i obveze utvrđene posebnim propisima ima pravo na:

1. plaću, odnosno razliku plaće ako je plaća koju zastupnik ostvaruje po drugoj osnovi manja,

2. naknadu plaće nakon prestanka obnašanja zastupničke dužnosti,

3. naknadu materijalnih troškova u mjesečnom, paušalnom iznosu (zastupnički paušal),

4. mirovinu prema Zakonu o mirovinskom osiguranju,

5. druga prava utvrđena ovim Zakonom i Poslovnikom i drugim aktima.

2. ZASTUPNIČKA PLAĆA

Članak 4.

Zastupnik ima pravo na plaću koja se utvrđuje prema odredbama Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika.

Zastupnik koji ne ostvaruje plaću na temelju obnašanja zastupničke dužnosti ima pravo na razliku plaće koju bi ostvario na temelju obnašanja zastupničke dužnosti i plaće koju ostvaruje po drugoj osnovi, ako je plaća koju ostvaruje po drugoj osnovi manja.

3. NAKNADA PLAĆE NAKON PRESTANKA OBNAŠANJA ZASTUPNIČKE DUŽNOSTI

Članak 5.

Zastupnik nakon prestanka obnašanja zastupničke dužnosti do početka ostvarivanja plaće po drugoj osnovi ili do ispunjavanja uvjeta za zastupničku mirovinu ili starosnu mirovinu prema općim propisima ima, za vrijeme od šest mjeseci od dana prestanka obnašanja zastupničke dužnosti, pravo na naknadu u visini plaće koju ostvaruje zastupnik, odnosno zastupnik kao dužnosnik u Hrvatskom saboru na istoj dužnosti, a sljedećih šest mjeseci pravo na 50% te naknade.

Zastupnik kojem nakon prestanka obnašanja zastupničke dužnosti do ostvarivanja prava na zastupničku mirovinu ili starosnu mirovinu prema općim propisima nedostaje manje od godinu dana, ima pravo na naknadu u visini plaće koju ostvaruje zastupnik na istoj zastupničkoj dužnosti do ostvarivanja prava na mirovinu, ali ne dulje od godinu dana.

4. ZASTUPNIČKI PAUŠAL

Članak 6.

Zastupnik ima pravo na zastupnički paušal za povećane materijalne troškove u obnašanju zastupničke dužnosti u mjesečnoj svoti od 10 dnevnica za službeno putovanje u Republici Hrvatskoj.

Odluku o visini i načinu isplate zastupničkog paušala donosi radno tijelo doma Hrvatskoga sabora kojem su ti poslovi stavljeni u djelokrug Poslovnikom doma.

Zastupnički paušal ne podliježe oporezivanju.

Članak 7.

Brisan.

 

6. ZASTUPNIČKA MIROVINA

Članak 8.

Zastupnik nakon prestanka zastupničkog mandata ostvaruje pravo na mirovinu prema Zakonu o mirovinskom osiguranju.

Na mirovine ostvarene prema stavku 1. ovoga članka ne primjenjuje se odredba članka 1.a Zakona o najvišoj mirovini.

Članak 9.-17.

Brisani.

7. OTPREMNINA

Članak 18.

Zastupnik kod ostvarivanja prava na mirovinu nema pravo na otpremninu niti je može ostvariti po općim propisima kojima se uređuje ovo pravo za sve zaposlenike u Republici Hrvatskoj.

Članak 19.

Sredstva za naknade razlike plaće, naknade plaće nakon prestanka obnašanja zastupničke dužnosti osiguravaju se u državnom proračunu.

8. OSTALA PRAVA ZASTUPNIKA

Članak 20.

Zastupniku se osigurava, prema mogućnostima i redoslijedu zastupničkih dužnosti iz članka 12. Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika, radni prostor u Hrvatskom saboru, a zastupniku izabranom u izbornoj jedinici u Županijski dom, u radnom prostoru jedinice lokalne samouprave i uprave.

Zastupnici nacionalnih manjina, izabrani u posebnim izbornim jedinicama, imaju pravo na radni prostor u Hrvatskom saboru.

 

9. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 21.

Pravo na razliku plaće na temelju članka 4. stavka 2. ovoga Zakona zastupniku se priznaje od 1. ožujka 2000.

Članak 22.

Svim korisnicima zastupničke mirovine ostvarene do stupanja na snagu ovoga Zakona visina iznosa mirovine obvezno će se uskladiti s odredbama ovoga Zakona.

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje će po službenoj dužnosti obaviti usklađivanje iz stavka 1. ovoga članka u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 23.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o pravima zastupnika u Saboru Republike Hrvatske (»Narodne novine« br. 39/92., 75/92., 86/92.- pročišćeni tekst, 87/94., 72/95., 14/96. i 129/99.).

Svi postupci pokrenuti prije stupanja na snagu ovoga Zakona dovršit će se po ovom Zakonu.

Članak 24.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 120-02/00-01/01
Zagreb, 24. svibnja 2000.

 

Prijelazne i završne odredbe iz NN 86/09

Članak 2.

Zastupnik koji je zastupničku dužnost obnašao prije stupanja na snagu ovoga Zakona, a nije ostvario pravo na zastupničku mirovinu, ima pravo na zastupničku mirovinu prema propisima koji su važili u vrijeme kad je obnašao zastupničku dužnost, bez obzira na vrijeme podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava na zastupničku mirovinu.

Članak 3.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu na dan konstituiranja Hrvatskoga sabora nakon provedenih prvih sljedećih izbora za zastupnike u Hrvatski sabor.

 

Prijelazne i završne odredbe iz NN 86/09

Članak 2.

Zastupnik koji je zastupničku dužnost obnašao prije stupanja na snagu ovoga Zakona, a nije ostvario pravo na zastupničku mirovinu, ima pravo na zastupničku mirovinu prema propisima koji su važili u vrijeme kad je obnašao zastupničku dužnost, bez obzira na vrijeme podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava na zastupničku mirovinu.

Iznimno od uvjeta starosne dobi prema propisima iz stavka 1. ovoga članka zastupnici (žene) mogu ostvariti pravo na zastupničku mirovinu ako ispunjavaju sljedeće uvjete starosne dobi:

– u 2012. godini – 50 godina i 3 mjeseca života,

– u 2013. godini – 50 godina i 6 mjeseci života,

– u 2014. godini – 50 godina i 9 mjeseci života,

– u 2015. godini – 51 godinu života,

– u 2016. godini – 51 godinu i 3 mjeseca života,

– u 2017. godini – 51 godinu i 6 mjeseci života,

– u 2018. godini – 51 godinu i 9 mjeseci života,

– u 2019. godini – 52 godine života,

– u 2020. godini – 52 godine i 3 mjeseca života,

– u 2021. godini – 52 godine i 6 mjeseci života,

– u 2022. godini – 52 godine i 9 mjeseci života,

– u 2023. godini – 53 godine života,

– u 2024. godini – 53 godine i 3 mjeseca života,

– u 2025. godini – 53 godine i 6 mjeseci života,

– u 2026. godini – 53 godine i 9 mjeseci života,

– u 2027. godini – 54 godine života,

– u 2028. godini – 54 godine i 3 mjeseca života,

– u 2029. godini – 54 godine i 6 mjeseci života,

– u 2030. godini – 54 godine i 9 mjeseci života.

Članak 3.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu na dan konstituiranja Hrvatskoga sabora nakon provedenih prvih sljedećih izbora za zastupnike u Hrvatski sabor.

 

Prijelazne i završne odredbe iz NN 49/11

Članak 2.

Iznimno od uvjeta starosne dobi iz članka 1. ovoga Zakona, zastupnici (žene) mogu ostvariti pravo na zastupničku mirovinu ako ispunjavaju sljedeće uvjete starosne dobi:

– u 2012. godini – 55 godina i 3 mjeseca života,

– u 2013. godini – 55 godina i 6 mjeseci života,

– u 2014. godini – 55 godina i 9 mjeseci života,

– u 2015. godini – 56 godina života,

– u 2016. godini – 56 godina i 3 mjeseca života,

– u 2017. godini – 56 godina i 6 mjeseci života,

– u 2018. godini – 56 godina i 9 mjeseci života,

– u 2019. godini – 57 godina života,

– u 2020. godini – 57 godina i 3 mjeseca života,

– u 2021. godini – 57 godina i 6 mjeseci života,

– u 2022. godini – 57 godina i 9 mjeseci života,

– u 2023. godini – 58 godina života,

– u 2024. godini – 58 godina i 3 mjeseca života,

– u 2025. godini – 58 godina i 6 mjeseci života,

– u 2026. godini – 58 godina i 9 mjeseci života,

– u 2027. godini – 59 godina života,

– u 2028. godini – 59 godina i 3 mjeseca života,

– u 2029. godini – 59 godina i 6 mjeseci života,

– u 2030. godini – 59 godina i 9 mjeseci života.

Članak 4.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu danom konstituiranja Hrvatskoga sabora nakon provedenih prvih sljedećih izbora za zastupnike u Hrvatski sabor.

 

Prijelazne i završne odredbe iz NN 12/12

 

Članak 6. (vidi NN 102/14)

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti članak 2. Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom saboru (»Narodne novine«, br. 86/09.).

Članak 7.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaju važiti članci 2. i 3. Zakona o izmjeni i dopunama Zakona o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom saboru (»Narodne novine«, br. 49/11.).

Članak 8. (vidi NN 102/14)

Zahtjevi podneseni do dana stupanja na snagu ovoga Zakona rješavat će se prema odredbama Zakona o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom saboru (»Narodne novine«, br. 55/00., 107/01., 86/09., 91/10. i 49/11.).

Članak 9.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

Copyright © Ante Borić