Povezani zakoni

Zakon o obeštećenju radnika profesionalno izloženih azbestu

pročišćeni tekst zakona

NN 79/07, 139/10, 111/18

Uživajte...

Baza je ažurirana 25.05.2024. 

zaključno sa NN 62/24

 Članak 1.

Ovim se Zakonom uređuje priznavanje odštetnih zahtjeva rad­nika oboljelih od bolesti uzrokovanih azbestom, postupak i tijelo nadležno za rješavanje odštetnih zahtjeva i osiguranje sredstava za isplatu odštetnih zahtjeva radnika oboljelih od profesionalne bolesti uzrokovane azbestom.

Članak 2.

Pravo na podnošenje odštetnog zahtjeva iz članka 1. ovoga Zakona ima radnik koji je tijekom rada kod poslodavca bio profesionalno izložen azbestu i kojem je utvrđena profesionalna bolest uzrokovana azbestom.

Članak 3.

Pravo na podnošenje odštetnog zahtjeva iz članka 2. ovoga Zakona imaju i osobe kojima je pravomoćnim sudskim presudama dosuđena naknada štete zbog profesionalne bolesti uzrokovane azbestom, a koje se nisu mogle naplatiti od pravne osobe ili fizičke osobe – poslodavca kod koje su radile na radnom mjestu na kojem su bile izložene djelovanju azbesta kao ni u stečaju koji je otvoren nad tom pravnom ili fizičkom osobom.

Članak 4.

Republika Hrvatska preuzima obveze za isplatu po odštetnim zahtjevima radnika oboljelih od profesionalne bolesti zbog izloženosti azbestu.
U proračunu Republike Hrvatske osiguravaju se sredstva za isplatu odštetnih zahtjeva iz članka 2. i 3. ovoga Zakona.

Članak 5.

O odštetnim zahtjevima iz članka 2. i 3. ovoga Zakona rješava Povjerenstvo za rješavanje odštetnih zahtjeva (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo). Povjerenstvo osniva Vlada Republike Hrvatske.
Povjerenstvo ima devet članova i čine ga predstavnik ministarstva nadležnog za gospodarstvo, ministarstva nadležnog za zdravstvo, ministarstva nadležnog za financije, ministarstva nadležnog za pravosuđe, predstavnik Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, predstavnik Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, predstavnik udruga radnika oboljelih od profesionalnih bolesti uzrokovanih azbestom i dva predstavnika sindikata.
Administrativne i tehničke poslove za Povjerenstvo obavlja Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje.

Članak 6.

O zahtjevu osoba iz članka 2. i 3. ovoga Zakona Povjerenstvo donosi rješenje.
Protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka nije dopuštena žalba, već se može pokrenuti upravni spor.
Na postupak Povjerenstva primjenjuju se odredbe Zakona o općem upravnom postupku, ako pojedina pitanja ovim Zakonom nisu drukčije uređena.

Članak 7.

Pravo na novčanu naknadu na temelju odštetnog zahtjeva osoba iz članka 2. i 3. ovoga Zakona ima za profesionalne bolesti prema koeficijentima kako slijedi:

Bolest/stanje

Koeficijent

Povećanje
koeficijenta

Pleuralni plakovi i difuzna zadebljanja pleure


Kronični pleuralni izljev

1,5

0,1 za svakih 10% oštećenja funkcija

Azbestoza

4

0,1 za svakih 10% oštećenja funkcija

Karcinom pluća

9

0

Mezoteliom

12

0

Vrijednost koeficijenta iznosi pet proračunskih osnovica za godinu u kojoj je podnesen odštetni zahtjev.

Članak 8.

Odštetne zahtjeve na temelju pravomoćne sudske presude osobe iz članka 3. ovoga Zakona imaju pravo podnijeti Povjerenstvu u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.
Pravo podnošenja odštetnih zahtjeva imaju i osobe kojima je utvrđena i priznata profesionalna bolest zbog izloženosti azbestu, u roku od šest mjeseci računajući od dana priznanja profesionalne bolesti zbog izloženosti azbestu pod uvjetom da sudskim putem nisu zatražile naknadu štete.
Pravo na podnošenje odštetnog zahtjeva imaju i osobe koje su podnijele tužbeni zahtjev, ako su sudski postupci u tijeku na dan stupanja na snagu ovoga Zakona, u roku od trideset dana od dana pravomoćnosti sudske presude.

Članak 9.

Novčane naknade na ime odštetnih zahtjeva isplaćuju se obročno kroz razdoblje od tri godine od dana pravomoćnosti rješenja iz članka 6. stavka 1. ovoga Zakona u jednakim polugodišnjim iznosima, osim novčanih naknada radnika pravnih ili fizičkih osoba u stečaju, koji imaju pravo na isplatu punog iznosa novčane naknade odmah po pravomoćnosti rješenja Povjerenstva.
Tražbina dospjele novčane naknade koja nije isplaćena zbog smrti osobe kojoj je ista priznata, nasljeđuje se.

Članak 10.

Vlada Republike Hrvatske osnovat će Povjerenstvo u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 11.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 543-04/07-01/01
Zagreb, 13. srpnja 2007.

Copyright © Ante Borić