Povezani zakoni

Zakon o preuzimanju dioničkih društava

pročišćeni tekst zakona

NN 109/07, 36/09, 108/12, 90/1399/13, 148/13

Uživajte...

Baza je ažurirana 25.05.2024. 

zaključno sa NN 62/24

OPĆE ODREDBE

Članak 1. (NN 148/13)

(1) Ovim se Zakonom uređuju uvjeti za davanje ponude za preuzimanje ciljnih društava, postupak preuzimanja, prava i obveze sudionika u postupku preuzimanja te nadzor postupka preuzimanja ciljnih društava.

(2) Ovim se Zakonom u pravni poredak Republike Hrvatske prenosi Direktiva 2004/25/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. travnja 2004. o ponudama za preuzimanje (SL L 142, 30. 4. 2004.).

POJMOVI

Članak 2. (NN 148/13)

(1) Pojedini pojmovi, u smislu ovoga Zakona, imaju sljedeće značenje:

1. ciljno društvo je:

a) dioničko društvo sa sjedištem u Republici Hrvatskoj:

– čije su dionice s pravom glasa uvrštene na uređeno tržište u Republici Hrvatskoj u smislu odredbi Zakona o tržištu kapitala, ili

– čije su dionice s pravom glasa uvrštene na uređeno tržište države članice, a nisu uvrštene na uređeno tržište u Republici Hrvatskoj,

b) dioničko društvo sa sjedištem u drugoj državi članici čije su dionice s pravom glasa uvrštene na uređeno tržište u državi članici u smislu članka 4. stavka 1. točke 14. Direktive 2004/39/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. travnja 2004. o tržištima financijskih instrumenata o izmjeni direktiva 85/611/EEZ i 93/6/EEZ Vijeća i Direktive 2000/12/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o ukidanju Direktive 93/22/EEZ Vijeća (SL EU br. L 145 str. 1.),

2. ponuda za preuzimanje je javno objavljena ponuda, obvezna ili dobrovoljna, upućena svim dioničarima ciljnog društva za stjecanje svih dionica s pravom glasa, uz uvjete i na način određen ovim Zakonom. Ponuda za preuzimanje može istodobno biti upućena i za stjecanje povlaštenih dionica bez prava glasa,

3. stjecatelj je fizička ili pravna osoba koja stječe ili je stekla dionice s pravom glasa ciljnog društva,

4. ponuditelj je fizička ili pravna osoba koja je sukladno odredbama ovoga Zakona obvezna objaviti ponudu za preuzimanje ili je objavila namjeru objavljivanja ponude za preuzimanje,

5. dionice s pravom glasa su sve dionice ciljnog društva izdane s pravom glasa,

6. depozitar je središnje klirinško depozitarno društvo ili kreditna institucija sa sjedištem u Republici Hrvatskoj,

7. Agencija je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga,

8. države članice su države Europskoga gospodarskog prostora.

(2) Brisan.

OPĆA NAČELA

Članak 3. (NN 148/13)

(1) U postupku preuzimanja i u ostvarivanju prava i obveza sudionici postupka preuzimanja dužni su pridržavati se sljedećih načela:

1. dioničari ciljnog društva, koji drže dionice ciljnog društva istog roda, na koje se odnosi ponuda za preuzimanje imaju jednak položaj u postupku preuzimanja,

2. dioničari ciljnog društva na koje se odnosi ponuda za preuzimanje moraju imati dovoljno vremena i informacija kako bi potpunim uvidom u stanje stvari mogli odlučiti o ponudi za preuzimanje,

3. uprava i nadzorni odbor ciljnog društva dužni su u razdoblju provođenja postupka preuzimanja postupati u najboljem interesu ciljnog društva,

4. ponuditelj i ciljno društvo dužni su provesti postupak preuzimanja što brže, a ciljno društvo ne smije duže vrijeme od predviđenog biti spriječeno u svom poslovanju,

5. uslijed trgovanja dionicama ponuditelja, ciljnog društva i drugih društava koja sudjeluju u postupku preuzimanja, ne smije doći do poremećaja na tržištu,

6. ponuditelj može objaviti ponudu za preuzimanje tek nakon što u cijelosti osigura novčanu naknadu i druge vrste naknada koje su propisane odredbama ovoga Zakona.

(2) Kada provodi postupke sukladno ovom Zakonu, Agencija postupa isključivo u javnom interesu.

OBJAVA

Članak 4. (NN 148/13)

(1) Kada Zakon propisuje obvezu objave, objava se mora učiniti putem tržišnog operatera uređenog tržišta na koje su uvrštene dionice ciljnog društva i u »Narodnim novinama«.

(2) Smatra se da je obveza objave putem tržišnog operatera uređenog tržišta na koje su uvrštene dionice ciljnog društva izvršena dostavom obavijesti iz članka 9. stavka 3. i članka 10. stavka 2. ovoga Zakona, a koju je tržišni operater dužan bez odgode objaviti na svojim internetskim stranicama. Smatra se da je obveza objave u »Narodnim novinama« izvršena ako je prije isteka roka oglašivač prihvatio narudžbu za objavljivanje u prvom sljedećem izdanju.

(3) Prije objave iz stavka 2. ovoga članka tržišni operater smije informacije iz zaprimljene obavijesti upotrijebiti samo u svrhu odlučivanja treba li obustaviti trgovanje dionicama ciljnog društva.«.

(4) Iznimno od odredbe stavka 2. ovoga članka, smatra se da je u slučaju izmjene ponude za preuzimanje, konkurentske ponude i povlačenja ponude za preuzimanje, obveza objave izvršena objavljivanjem putem tržišnog operatera uređenog tržišta na koje su uvrštene dionice ciljnog društva.

(5) Uvijek kada sukladno odredbama ovoga Zakona postoji obveza objave u »Narodnim novinama«, dokaz o prihvatu narudžbe za objavu i dokaz o objavi dostavljaju se bez odgode Agenciji.

(6) Osim u slučajevima obvezne objave sukladno odredbama ovoga Zakona, ponuditelju i osobama koje s njim djeluju zajednički te članovima uprave i nadzornog odbora ciljnog društva zabranjeno je svako drugo komuniciranje s javnošću.

ZAJEDNIČKO DJELOVANJE

Članak 5. (NN 148/13)

(1) Osobe koje djeluju zajednički su fizičke i/ili pravne osobe koje surađuju međusobno na temelju sporazuma, izričitog ili prešutnog, usmenog ili pisanog, čiji je cilj stjecanje dionica s pravom glasa, usklađeno ostvarivanje prava glasa ili sprječavanje druge osobe u provođenju postupka preuzimanja, ili koje surađuju s ciljnim društvom na temelju sporazuma, izričitog ili prešutnog, usmenog ili pisanog, čiji je cilj sprječavanje druge osobe u provođenju postupka preuzimanja.

(2) Za sljedeće osobe smatra se da djeluju zajednički:

1. osobe koje povezuju samo okolnosti u svezi sa stjecanjem dionica, kao što su:

– vrijeme ili razdoblje u kojem su stjecale dionice,

– mjesto stjecanja,

– način stjecanja,

– odredbe ugovora o stjecanju,

– vrijednost stečenih dionica,

– druge okolnosti koje su dovele do stjecanja dionica koje ukazuju na usklađenost u stjecanju ili zajedničkoj namjeri osoba,

2. članove uprave ili nadzornog odbora društava koja djeluju zajednički,

3. članove uprave ili nadzornog odbora s društvima u kojima su članovi tih tijela,

4. osobe koje su glavnoj skupštini ciljnog društva predlagale imenovanje ili razrješenje članova uprave ili nadzornog odbora, ili druge odluke, za donošenje kojih je potrebna tročetvrtinska većina prisutnih glasova na glavnoj skupštini i koje su glasale za donošenje takvih odluka.

(3) Pravne osobe, te fizičke i/ili pravne osobe djeluju zajednički kad jedna od njih neposredno ili posredno kontrolira drugu ili druge pravne osobe.

(4) Smatra se da fizička i/ili pravna osoba kontrolira pravnu osobu ako ima:

1. neposredno ili posredno više od 25% udjela u temeljnom kapitalu pravne osobe ili,

2. neposredno ili posredno više od 25% glasačkih prava u glavnoj skupštini pravne osobe ili,

3. pravo upravljanja poslovnim i financijskim politikama prav ne osobe na temelju ovlasti iz statuta ili sporazuma ili,

4. neposredno ili posredno prevladavajući utjecaj na vođenje poslova i donošenje odluka.

(5) Trgovačka društva djeluju zajednički ako su međusobno povezana u smislu odredbi Zakona o trgovačkim društvima.

(6) Iznimno od odredaba stavaka 4. i 5. ovoga članka, neće se smatrati da vladajuća i ovisna osoba koje se nalaze u odnosu kontrole iz stavka 4. ovoga članka djeluju zajednički u odnosu na ciljno društvo, odnosno da povezana društva iz stavka 5. ovoga članka djeluju zajednički u odnosu na ciljno društvo, kad je ovisna osoba ili povezano društvo:

– društvo za upravljanje investicijskim fondovima, tuzemno ili sa sjedištem u drugoj državi članici koje se osniva i posluje sukladno propisima kojima se uređuje osnivanje i poslovanje društava za upravljanje investicijskim fondovima, a fondovi kojima društvo upravlja drže ili steknu dionice s pravom glasa ciljnog društva,

– društvo za upravljanje mirovinskim fondovima, tuzemno ili sa sjedištem u drugoj državi članici koje se osniva i posluje sukladno propisima kojima se uređuje osnivanje i poslovanje društava za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima, a fondovi kojima društvo upravlja drže ili steknu dionice s pravom glasa ciljnog društva.

Iznimka iz prve rečenice ovoga stavka vrijedi pod uvjetom da navedena ovisna osoba, odnosno povezano društvo iz stavka 5. ovoga članka, neovisno o vladajućoj osobi, odnosno povezanim društvima, ostvaruju glasačka prava iz dionica ciljnog društva koje drže fondovi kojima upravlja sukladno propisima kojima se uređuje osnivanje i poslovanje društava za upravljanje investicijskim fondovima i društava za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima.

(7) Smatra se da je uvjet neovisnosti iz stavka 6. druge rečenice ovoga članka ostvaren ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

1. vladajuća osoba ne smije se uplitati u ostvarivanje glasačkih prava koja pripadaju društvu za upravljanje investicijskim fondovima, odnosno društvu za upravljanje mirovinskim fondovima iz stavka 6. ovoga članka, bilo davanjem neposredne ili posredne upute, bilo na neki drugi način,

2. društvo za upravljanje investicijskim fondovima, odnosno društvo za upravljanje mirovinskim fondovima iz stavka 6. ovoga članka mora samostalno i neovisno o vladajućoj osobi ostvarivati glasačka prava iz imovine kojom upravlja.

Uvjeti iz točaka 1. i 2. ovoga stavka na odgovarajući način primjenjuju se i na povezana društva iz stavka 5. ovoga članka.

(8) U smislu stavka 7. točke 1. i stavka 10. ovoga članka, neposrednom uputom smatra se svaka uputa vladajuće osobe ili drugog kontroliranog društva te vladajuće osobe, kao i svaka uputa povezanog društva iz stavka 5. ovoga članka, kojom se određuje na koji način u pojedinom slučaju društvo za upravljanje investicijskim fondovima, odnosno društvo za upravljanje mirovinskim fondovima iz stavka 6. ovoga članka, ostvaruje glasačka prava. Posredna uputa je svaka općenita ili određena uputa vladajuće osobe ili drugog kontroliranog društva te vladajuće osobe, kao i svaka uputa povezanog društva iz stavka 5. ovoga članka, neovisno o formi u kojoj se daje, kojom se ograničava samostalnost društva za upravljanje investicijskim fondovima, odnosno društva za upravljanje mirovinskim fondovima iz stavka 6. ovoga članka, u ostvarivanju glasačkih prava u svrhu ostvarivanja određenih poslovnih interesa vladajuće osobe ili drugog kontroliranog društva te vladajuće osobe, kao i povezanog društva iz stavka 5. ovoga članka.

(9) Iznimno od odredaba stavaka 4. i 5. ovoga članka, neće se smatrati da vladajuća i ovisna osoba koje se nalaze u odnosu kontrole iz stavka 4. ovoga članka djeluju zajednički u odnosu na ciljno društvo, odnosno da povezana društva iz stavka 5. ovoga članka djeluju zajednički u odnosu na ciljno društvo, kad je ovisna osoba, odnosno povezana osoba iz stavka 5. ovoga članka, investicijsko društvo, društvo za upravljanje investicijskim fondovima i kreditna institucija koja raspolaže glasačkim pravima iz dionica ciljnog društva kojima upravlja u sklopu pružanja usluge upravljanja portfeljem, pod uvjetom da investicijsko društvo, društvo za upravljanje investicijskim fondovima ili kreditna institucija:

– ima odobrenje za pružanje usluge upravljanja portfeljem izdano od Agencije ili nadležnog tijela države članice,

– može ostvariti glasačka prava samo uz uputu klijenta dobivenu u pisanom obliku ili korištenjem elektroničkih sredstava ili, ako glasačka prava može ostvarivati bez upute klijenta, primjenom odgovarajućih mjera kojima se osigurava da se usluga upravljanja portfeljem pruža neovisno o ostalim uslugama pod uvjetima koji su jednaki uvjetima određenim propisima kojima se uređuje osnivanje i poslovanje investicijskih društava, društava za upravljanje investicijskim fondovima i kreditnih institucija,

– glasačka prava ostvaruje neovisno o vladajućoj osobi, odnosno povezanom društvu iz stavka 5. ovoga članka, pri čemu moraju biti ostvareni uvjeti iz stavka 7. ovoga članka.

(10) Iznimke iz stavaka 6. i 9. ovoga članka ne primjenjuju se u slučaju kada društvo za upravljanje investicijskim fondovima, investicijsko društvo ili kreditna institucija upravlja glasačkim pravima iz dionica s pravom glasa ciljnog društva koje pripadaju njegovoj vladajućoj osobi ili drugom kontroliranom društvu te vladajuće osobe, odnosno povezanom društvu iz stavka 5. ovoga članka, pri čemu ta glasačka prava društvo za upravljanje, investicijsko društvo ili kreditna institucija ne može ostvariti samostalno, po vlastitoj ocjeni, već uz neposrednu ili posrednu uputu vladajuće osobe ili drugog kontroliranog društva te vladajuće osobe, odnosno povezanog društva iz stavka 5. ovoga članka.

(11) Iznimke iz stavaka 6. i 9. ovoga članka na odgovarajući način primjenjuju se i na sljedeće ovisne osobe, odnosno povezana društva:

a) društva za upravljanje investicijskim ili mirovinskim fondovima sa sjedištem u trećoj državi koja imaju odobrenje za rad, a koja bi, da imaju sjedište u Republici Hrvatskoj, tražila odobrenje za pružanje usluge upravljanja otvorenim fondom s javnom ponudom i/ili mirovinskim fondom, sukladno propisima kojima se uređuje osnivanje i poslovanje investicijskih i mirovinskih fondova te,

b) društva sa sjedištem u trećoj državi koja imaju odobrenje za pružanje usluge upravljanja portfeljem koja bi, da imaju sjedište u Republici Hrvatskoj, tražila odobrenje za pružanje usluge upravljanja portfeljem, sukladno propisima kojima se uređuje osnivanje i poslovanje investicijskih društava, društava za upravljanje fondovima i kreditnih institucija.

Iznimke iz ovoga stavka će se primijeniti pod uvjetom da su uvjeti neovisnosti takvih društava propisani pravom treće države istovjetni onima iz stavaka 6. do 9. ovoga članka.

(12) U smislu stavka 11. ovoga članka, smatrat će se da su uvjeti neovisnosti propisani pravom treće države sjedišta pravnog subjekta iz stavka 10. ovoga članka istovjetni onima iz stavaka 6. do 9. ovoga članka ako je pravnim propisima treće države propisano da pravni subjekt iz stavka 11. ovoga članka mora biti samostalan u svim slučajevima te neovisno o vladajućoj osobi ostvarivati glasačka prava iz imovine kojom upravlja, kao i zanemariti interese vladajuće osobe ili bilo koje druge ovisne osobe vladajuće osobe, u svakom slučaju nastanka sukoba interesa.

(13) Vladajuće društvo ovisnog društva iz stavka 6. ovoga članka, odnosno povezanog društva iz stavka 5. ovoga članka obvezno je, u vezi s korištenjem iznimke iz stavaka 6. i 9. ovoga članka, na zahtjev Agencije, dokazati najmanje sljedeće:

1. organizacijska struktura vladajuće osobe i investicijskog društva ili društva za upravljanje investicijskim ili mirovinskim fondom je takva da ista moraju imati pisana pravila kojima se sprječava razmjena informacija koje se odnose na ostvarivanje glasačkih prava,

2. osobe koje odlučuju kako ostvariti glasačka prva djeluju neovisno jedna o drugoj,

3. u slučaju kad je vladajuća osoba klijent ovisne osobe, postoji jasno pisano ovlaštenje vladajuće osobe za međusobno nepristran odnos s ovisnom osobom.

Agencija može, neovisno o dokazima u vezi s točkama 1. do 3. ovoga stavka, tražiti druge dokaze i od odnosnih vladajućih i ovisnih osoba, povezanih društava iz stavka 5. ovoga članka i trećih osoba.

(14) Smatra se da investicijski, odnosno mirovinski fondovi kojima upravlja isto društvo za upravljanje investicijskim, odnosno mirovinskim fondovima djeluju zajednički.

(15) Smatra se da fizičke osobe djeluju zajednički ako su u krvnom srodstvu u pravoj liniji, a u pobočnoj liniji do drugog stupnja zaključno, te ako su bračni ili izvanbračni drugovi.

NAČIN ZAJEDNIČKOG DJELOVANJA

Članak 6.

(1) Uspostavljanje odnosa zajedničkog djelovanja na temelju sporazuma iz stavka 1. članka 5. ovoga Zakona izjednačeno je sa stjecanjem dionica s pravom glasa.

(2) Dionicama s pravom glasa stjecatelja pribrajaju se dionice s pravom glasa osoba koje s njim djeluju zajednički.

(3) Kad obveza objavljivanja ponude za preuzimanje nastane uspostavljanjem odnosa zajedničkog djelovanja sporazumom iz članka 5. stavka 1. ovoga Zakona ili u slučaju kad jedna od osoba koje djeluju zajednički stekne dionice tako da tim stjecanjem nastane obveza objavljivanja ponude za preuzimanje, svaka od tih osoba obvezna je objaviti ponudu za preuzimanje na način i pod uvjetima određenim ovim Zakonom, a smatra se da je obvezi objavljivanja ponude za preuzimanje udovoljeno ako ponudu za preuzimanje objavi bilo koja od osoba koje djeluju zajednički.

(4) U slučaju iz stavka 3. ovoga članka, ciljno društvo ne može biti ponuditelj.

Članak 7.

Osobe koje djeluju zajednički, solidarno odgovaraju za ispunjenje svih obveza propisanih ovim Zakonom.

UTVRĐIVANJE BROJA I POSTOTKA PRAVA GLASA

Članak 8. (NN 148/13)

(1) U smislu ovoga Zakona, pri utvrđivanju broja dionica s pravom glasa ciljnog društva koje drži ponuditelj i osobe koje s njim djeluju zajednički, u obzir će se uzeti dionice s pravom glasa ciljnog društva:

1. koje su te osobe stekle,

2. koje su te osobe prenijele na treću osobu kao osiguranje, osim ako je ta osoba ovlaštena samostalno ostvarivati pravo glasa iz tih dionica neovisno o uputama tih osoba,

3. za koje je u korist tih osoba osnovano pravo plodouživanja,

4. koje te osobe mogu steći izjavom volje, kao npr. opcija za kupnju dionica,

5. koje su tim osobama povjerene, ako one mogu prava glasa iz tih dionica ostvarivati samostalno, po vlastitoj ocjeni, bez posebnih uputa dioničara.

(2) U smislu ovoga Zakona, postotak dionica s pravom glasa u ciljnom društvu izračunava se u odnosu na sve dionice ciljnog društva izdane s pravom glasa, uključujući i vlastite dionice ciljnog društva i dionice kod kojih je ostvarivanje prava glasa isključeno ili ograničeno zakonom ili pravnim poslom.

(3) U smislu stavka 1. točke 1. ovoga članka, smatrat će se da su ponuditelj i osobe koje s njim djeluju zajednički stekli dionice s pravom glasa kad sklope pravni posao ili nastankom drugoga pravnog temelja za prijenos dionica, neovisno o prijenosu dionica i upisu u depozitorij ili registar dionica ciljnog društva, te neovisno o tome što je pravni posao sklopljen pod odgodnim uvjetom. Pod istim uvjetima, smatrat će se da su ponuditelj i osobe koje s njim djeluju zajednički stekli dionice s pravom glasa i kada, umjesto dio nica, steknu potvrde koje predstavljaju vlasništvo određenog broja dionica ciljnog društva, kao npr. globalne potvrde o deponiranim dionicama. Odredbe stavka 1. točaka 2. do 5. ovoga članka primjenjuju se na odgovarajući način i na ove potvrde.

(4) U smislu ovoga Zakona, za potrebe utvrđivanja broja dionica s pravom glasa ciljnog društva koje drži ponuditelj i osobe koje s njim djeluju zajednički, kad je riječ o dionicama s pravom glasa ciljnog društva koje drži fond kojim upravlja društvo za upravljanje investicijskim fondovima ili društvo za upravljanje mirovinskim fondovima, smatrat će se da ta društva drže dionice s pravom glasa i ostvaruju pravo glasa iz tih dionica, osim kad je investicijskom ili mirovinskom fondu kojim upravlja društvo za upravljanje investicijskim fondovima ili društvo za upravljanje mirovinskim fondovima dopušteno ulaganje kojim se prelazi prag iz članka 9. stavka 1. ovoga Zakona.

(5) Odredbe stavka 4. ovoga članka na odgovarajući način odnose se na društva za upravljanje investicijskim fondovima ili društva za upravljanje mirovinskim fondovima koja imaju odobrenje za rad u drugoj državi članici ili trećoj državi, a koja bi, da imaju sjedište u Republici Hrvatskoj, tražila odobrenje za pružanje usluge upravljanja investicijskim fondom ili obveznim ili dobrovoljnim mirovinskim fondom, sukladno propisima kojima se uređuje osnivanje i poslovanje investicijskih i mirovinskih fondova.

(6) Odredbe stavka 1. ovoga članka ne odnose se na dionice s pravom glasa ciljnog društva:

1. koje su stečene isključivo u svrhu poravnanja i namire unutar uobičajenog vremena za provođenje poravnanja i namire na relevantnom tržištu,

2. koje drži skrbnik u okviru pružanja usluge skrbništva, pod uvjetom da skrbnik glasačka prava može ostvarivati isključivo uz uputu dioničara dobivenu u pisanom obliku ili korištenjem elektroničkih sredstava,

3. koje se vode kao pozicije u knjizi trgovanja kreditne institucije ili investicijskog društva sukladno propisima kojima se uređuje knjiga trgovanja kreditne institucije, odnosno investicijskog društva ako:

– kreditna institucija ili investicijsko društvo koje želi koristiti iznimku o istome bez odgode obavijesti Agenciju,

– glasačka prava koja proizlaze iz dionica s pravom glasa koje su pozicije u knjizi trgovanja ne prelaze 5% od ukupnog broja glasova koje daju dionice s pravom glasa ciljnog društva i

– kreditna institucija ili investicijsko društvo ne ostvaruje glasačka prava niti se ista koriste za utjecaj na upravljanje ciljnim društvom,

4. koje stječe ili otuđuje osoba koja djeluje kao održavatelj tržišta, pod uvjetom da glasačka prava ne prelaze 5% od ukupnog broja glasova koje daju dionice s pravom glasa ciljnog društva i da održavatelj tržišta:

– ima odobrenje za pružanje investicijskih usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti od strane nadležnog tijela, i

– ne ostvaruje glasačka prava niti se ista koriste za utjecaj na upravljanje ciljnim društvom.

(7) Održavatelj tržišta koji želi koristiti iznimku iz stavka 6. točke 4. ovoga članka, obvezan je bez odgode obavijestiti Agenciju da djeluje ili namjerava djelovati kao održavatelj tržišta u odnosu na određeno ciljno društvo te Agenciji dostaviti sporazum o održavanju tržišta koji je sklopio s tržišnim operaterom uređenog tržišta, odnosno određenim ciljnim društvom ako je takav ugovor sklopljen.

(8) Kada održavatelj tržišta prestane djelovati kao održavatelj tržišta u odnosu na određeno ciljno društvo, obvezan je o istome bez odgode obavijestiti Agenciju.

OBVEZNA PONUDA ZA PREUZIMANJE

Članak 9. (NN 148/13)

(1) Fizička ili pravna osoba obvezna je objaviti ponudu za preuzimanje kad neposredno ili posredno, samostalno ili djelujući zajednički, stekne dionice s pravom glasa ciljnog društva, tako da, zajedno s dionicama koje je već stekla, prijeđe prag od 25% dionica s pravom glasa ciljnog društva (kontrolni prag).

(2) Ponudu za preuzimanje iz stavka 1. ovoga članka obvezno je objaviti društvo za upravljanje investicijskim fondovima ili društvo za upravljanje mirovinskim fondovima u vlastito ime i za račun fonda bez pravne osobnosti kojim upravlja, odnosno u ime i za račun fonda s pravnom osobnosti kojim upravlja, kada investicijski ili mirovinski fond kojem je dopušteno ulaganje iznad praga iz stavka 1. ovoga članka isti prijeđe stjecanjem dionica ciljnog društva. Kada investicijski ili mirovinski fond kojem je zabranjeno ulaganje iznad praga iz stavka 1. ovoga članka isti prijeđe stjecanjem dionica ciljnog društva, ponudu za preuzimanje obvezno je objaviti društvo za upravljanje investicijskim fondovima ili društvo za upravljanje mirovinskim fondovima u vlastito ime i za vlastiti račun.

(3) Fizička ili pravna osoba, kojoj je, sukladno odredbama ovog članka, nastala obveza objavljivanja ponude za preuzimanje, obvezna je, bez odgode, o nastanku obveze dostaviti obavijest Agenciji te istu bez odgode objaviti.

(4) Posrednim stjecanjem dionica s pravom glasa, u smislu ovog članka, smatrat će se stjecanje kontrole u smislu članka 5. stavka 4. ovoga Zakona.

DOBROVOLJNA PONUDA ZA PREUZIMANJE

Članak 10. (NN 148/13)

(1) Osoba koja nije obvezna objaviti ponudu za preuzimanje sukladno odredbama ovoga Zakona, a namjerava izvršiti preuzimanje, ponudu za preuzimanje može objaviti samo pod uvjetima i na način određen ovim Zakonom.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, osoba koja namjerava izvršiti preuzimanje obvezna je, bez odgode, o namjeri objavljivanja ponude za preuzimanje dostaviti obavijest Agenciji, te istu bez odgode objaviti.

(3) Objavljivanjem obavijesti iz stavka 2. ovoga članka, za osobu koja namjerava izvršiti preuzimanje nastaje obveza objavljivanja ponude za preuzimanje pod uvjetima i na način određen ovim Zakonom.

(4) Obveza objavljivanja ponude za preuzimanje nastaje i u slučaju kada ponuditelj objavi obavijest koja ne sadrži podatke iz članka 22. stavka 1. točke 1., 2., 3., 4. i 5. ovoga Zakona te članka 22. stavka 1. točke 6. ovoga Zakona kad je ista primjenjiva i/ili je objavi na drugi način, a iz objavljene obavijesti je razvidno da ponuditelj, samostalno ili djelujući zajednički, ima namjeru izvršiti preuzimanje ciljnog društva.

(5) U slučaju konkurentskih ponuda, ništetno je svako stjecanje dionica s pravom glasa ciljnog društva od strane budućega konkurentskog ponuditelja od trenutka objave namjere za preuzimanje prvog ponuditelja.

OBAVIJESTI O OBJAVLJIVANJU PONUDE ZA PREUZIMANJE

Članak 11. (NN 148/13)

(1) Obavijesti iz članka 9. stavka 3. i članka 10. stavka 2. ovoga Zakona moraju sadržavati podatke iz članka 22. stavka 1. točke 1., 2., 3., 4. i 5. ovoga Zakona te članka 22. stavka 1. točke 6. ovoga Zakona kad je ista primjenjiva, te izjavu ponuditelja da će u, ovim Zakonom, propisanom roku objaviti ponudu za preuzimanje. U slučaju iz članka 24.a ovoga Zakona, obavijesti iz članka 9. stavka 3. i članka 10. stavka 2. ovoga Zakona obvezno sadrže napomenu o tome da su ishođene odgovarajuće suglasnosti javnopravnog tijela, odnosno napomenu o obvezi ishođenja posebne suglasnosti odgovarajućeg javnopravnog tijela te mogućnosti da, ako ponuditelj takvu suglasnost ne ishodi, ne bude objavljena ponuda za preuzimanje, osim u slučaju naknadnog ishođenja suglasnosti.

(2) Nakon što je putem tržišnog operatera uređenog tržišta objavljena obavijest iz stavka 1. ovoga članka, ciljno društvo je obvezno bez odgode o sadržaju objavljene obavijesti obavijestiti predstavnike radnika, ili u njihovoj odsutnosti radnike.

(3) Ciljno društvo je obvezno u roku od tri dana nakon što je putem tržišnog operatera uređenog tržišta objavljena obavijest iz stavka 1. ovoga članka, obavijestiti Agenciju o svim postupcima ili pregovorima s ponuditeljem ili osobama koje djeluju zajednički s ponuditeljem, ili o tome da takvi postupci ili pregovori nisu u tijeku, te dostaviti dokaz o izvršenju obveze iz stavka 2. ovoga članka.

IZJAVA O NAMJERI OBJAVLJIVANJA PONUDE ZA PREUZIMANJE

Članak 12. (NN 148/13)

(1) Agencija može od fizičke i/ili pravne osobe zatražiti izričitu izjavu o namjeri preuzimanja, ako situacija na tržištu kapitala ukazuje na moguće preuzimanje, a posebno kada:

1. okolnosti ukazuju na postojanje sporazuma o preuzimanju, ili

2. opseg trgovanja i cijena dionica ciljnog društva na burzi ili uređenom javnom tržištu su se značajnije mijenjali, ili

3. fizička i/ili pravna osoba na druge načine izražava namjeru izvršiti preuzimanje, npr. komunicira s javnošću.

(2) Izjavu iz stavka 1. ovoga članka, fizička i/ili pravna osoba obvezna je dostaviti Agenciji bez odgode.

(3) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, Agencija može zahtijevati od ciljnog društva izričitu izjavu o tome je li upoznato s namjerom preuzimanja, koju je ono obvezno dostaviti Agenciji bez odgode.

(4) Na zahtjev Agencije, fizička i/ili pravna osoba i ciljno društvo obvezni su izjavu koju dostavljaju Agenciji, bez odgode, objaviti.

ZABRANA ZAOBILAŽENJA POSTUPKA PREUZIMANJA I ISKLJUČENJE PRAVA GLASA

Članak 13. (NN 148/13)

(1) Nije dopuštena ponuda ili opća ponuda upućena dioničarima ciljnog društva s ciljem stjecanja dionica s pravom glasa ako tim stjecanjem nastaje obveza objavljivanja ponude za preuzimanje.

(2) Nije dopušten javni ili drugi poziv upućen dioničarima ciljnog društva na davanje ponude s ciljem stjecanja dionica s pravom glasa ako tim stjecanjem nastaje obveza objavljivanja ponude za preuzimanje.

(3) Ukinut stavak Odlukom Ustavnog suda iz NN 90/13.

(4) Iznimno od stavka 3. ovoga članka, isključenje prava glasa prestat će i prije dana isplate i prijenosa dionica pohranjenih u ponudi za preuzimanje ako ponuditelj i/ili osobe koje s njim djeluju zajednički padnu do ili ispod praga od 25% dionica s pravom glasa ciljnog društva, pod uvjetom da o istom bez odgode obavijeste Agenciju, tržišnog operatera uređenog tržišta na koje su uvrštene dionice ciljnog društva i ciljno društvo. Isključenje prava glasa prestaje važiti od dana kada tržišni operater uređenog tržišta objavi zaprimljenu obavijest na svojim internetskim stranicama.

(5) Obavijest iz stavka 4. ovoga članka mora sadržavati opis okolnosti iz kojih proizlazi da su ponuditelj i/ili osobe koje s njim djeluju zajednički pali do ili ispod praga od 25% dionica s pravom glasa ciljnog društva i dokumentaciju kojom se iste okolnosti dokazuju.

IZNIMKE OD OBVEZE OBJAVLJIVANJA PONUDE ZA PREUZIMANJE

Članak 14. (NN 90/13, 148/13)

(1) Stjecatelj nije obvezan objaviti ponudu za preuzimanje ako:

1. stekne dionice ciljnog društva nasljeđivanjem ili nenaplatnim pravnim poslom od fizičke osobe za koju se smatra da sa stjecateljem djeluje zajednički sukladno članku 5. stavku 15. ovoga Zakona,

2. stekne dionice ciljnog društva diobom bračne stečevine,

3. stekne dionice ciljnog društva u postupku povećanja temeljnog kapitala, izdavanjem dionica, a glavna skupština ciljnog društva na kojoj se donosi odluka o povećanju temeljnog kapitala odobri da određeni ili neodređeni stjecatelj može steći dionice s pravom glasa ciljnog društva bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje, ako bi predmetnim stjecanjem dionica s pravom glasa za stjecatelja nastala obveza objav ljivanja ponude za preuzimanje,

4. stekne dionice ciljnog društva koje je stečajni dužnik u stečajnom postupku,

5. stekne dionice ciljnog društva promjenom pravnog oblika trgovačkog društva,

6. stekne dionice ciljnog društva koje je nagodbeni dužnik u postupku predstečajne nagodbe, pod uvjetom da sudjeluje u mjerama financijskog restrukturiranja nagodbenog dužnika na način predviđen zakonom koji uređuje postupak predstečajne nagodbe i da je planom financijskog i operativnog restrukturiranja utvrđen kao stjecatelj dionica nagodbenog dužnika,

7. prijenosom dionica ciljnog društva nije došlo do promjene osobe koja ostvaruje kontrolu nad ciljnim društvom u smislu članka 5. stavka 4. ovoga Zakona ili ako stekne dionice prijenosom radi restrukturiranja unutar koncerna,

8. stekne dionice ciljnog društva u zamjenu za isplatu dividende, a glavna skupština ciljnog društva odobri da određeni ili neodređeni stjecatelj može steći dionice s pravom glasa ciljnog društva bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje, ako bi predmetnim stjecanjem dionica s pravom glasa za stjecatelja nastala obveza objavljivanja ponude za preuzimanje,

9. nakon provedene ponude za preuzimanje stekne dionice ciljnog društva prijenosom između osoba koje su djelovale zajednički u ponudi za preuzimanje,

10. stjecanjem dionica ciljnog društva drži postotak dionica s pravom glasa koji je jednak ili manji od postotka dionica s pravom glasa koji drži drugi dioničar ciljnog društva,

11. kao kreditna institucija, u roku od 6 mjeseci od dana kada je postala punopravni vlasnik dionica koje je stekla kao fiducijarni vjerovnik, iste otuđi,

12. kao vjerovnik, stječe dionice društava u sanaciji sukladno Zakonu o sanaciji određenih poduzeća,

13. stekne dionice ciljnog društva radi sanacije ciljnog društva, izvan slučajeva iz točaka 6. i 12. ovoga stavka, pri čemu su ispunjeni sljedeći uvjeti:

– financijski položaj ciljnog društva je takav da je ozbiljno ugrožena sposobnost ciljnog društva da nastavi trajno poslovati,

– namjeravani stjecatelj je u mogućnosti i ima namjeru poduzeti mjere kojima će bitno doprinijeti sposobnosti ciljnog društva da nastavi trajno poslovati,

– namjeravani stjecatelj je dostavio Agenciji plan sanacije revidiran od strane ovlaštenog neovisnog revizora,

– Agencija je izdala odobrenje za korištenje ove iznimke, sukladno članku 14.a stavku 1. ovoga Zakona.

14. stekne dionice ciljnog društva kao posljedicu raskida ugovora o prodaji i prijenosu dionica ciljnog društva koji je pravni temelj za prijenos dionica, a do kojeg raskida je došlo u roku od šest mjeseci od dana sklapanja ugovora koji je bio pravni temelj za prijenos dionica,

15. je to propisano posebnim propisom.

(2) Odobrenje iz stavka 1. točke 3. i 8. ovoga članka, glavna skupština ciljnog društva daje tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih na glavnoj skupštini, ne računajući glasove stjecatelja i osoba koje s njim djeluju zajednički.

(3) Osobe iz stavka 1. ovoga članka koje su izuzete od obveze objavljivanja ponude za preuzimanje obvezne su u slučaju daljnjeg stjecanja dionica ciljnog društva objaviti ponudu za preuzimanje na način i pod uvjetima određenim ovim Zakonom. U slučaju iz stavka 1. točke 10. ovoga članka, stjecatelju na kojeg se primijenila ta iznimka, naknadno će nastati obveza objavljivanja ponude za preuzimanje, i u slučaju daljnjeg stjecanja dionica ako i kada postane imateljem većeg postotka dionica od drugog dioničara.

(4) Republika Hrvatska kao stjecatelj dionica s pravom glasa ciljnog društva nije obvezna objaviti ponudu za preuzimanje ako stekne dionice ciljnog društva raskidom ugovora koji su pravni temelj za prijenos dionica, a koji su sklopljeni sukladno odredbama Zakona o pretvorbi društvenih poduzeća (»Narodne novine«, br. 19/91., 45/92., 83/92., 16/93., 94/93. i 2/94.), Zakona o privatizaciji (»Narodne novine«, br. 21/96., 71/97. i 73/00.) Zakona o upravljanju državnom imovinom (»Narodne novine«, br. 145/10. i 70/12.) i Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 94/13.) u postupku prodaje dionica ciljnog društva javnim prikupljanjem ponuda.

(5) Osobe iz stavaka 1. i 4. ovoga članka koje su izuzete od obveze objavljivanja ponude za preuzimanje obvezne su o korištenju iznimke bez odgode, a najkasnije u roku od 4 dana od dana nastanka okolnosti iz članka 14. stavaka 1. i 4. ovoga Zakona, obavijestiti Agenciju. Obavijest o korištenju iznimke mora sadržavati:

– osnovne podatke o stjecatelju i ciljnom društvu,

– iznimku na koju se stjecatelj poziva,

– opis okolnosti koje se odnose na korištenje iznimke,

– popis osoba s kojima stjecatelj djeluje zajednički u odnosu na ciljno društvo,

– dokumentaciju kojom se dokazuju okolnosti koje se odnose na korištenje iznimke.

(6) Agencija je ovlaštena rješenjem utvrditi da nije riječ o iznimci iz stavaka 1. i 4. ovoga članka ili da se radi o zlouporabi iznimke. U tom slučaju stjecatelj je obvezan objaviti ponudu za preuzimanje pod uvjetima i na način određen ovim Zakonom.

RJEŠENJE O ODOBRENJU KORIŠTENJA IZNIMKE

Članak 14.a (NN 148/13)

(1) Agencija će u rješenju kojim se stjecatelju dionica ciljnog društva odobrava korištenje iznimke od obveze objavljivanja ponude za preuzimanje iz članka 14. stavka 1. točke 13. ovoga Zakona odrediti mjere i/ili uvjete korištenja iznimke i rokove njihova ispunjenja te obvezati stjecatelja dionica na dostavu dokaza kojima potvrđuje izvršenje mjera i uvjeta u zadanom roku.

(2) Ako stjecatelj dionica ciljnog društva ne ispuni mjere i uvjete u rokovima određenim rješenjem iz stavka 1. ovoga članka, Agencija će, ovisno o utvrđenju razloga neispunjenja, a pod uvjetima iz stavaka 3. i 4. ovoga članka, samo ukinuti ili ukinuti i donijeti novo rješenje kojim se stjecatelju dionica odobrava korištenje iznimke od obveze objavljivanja ponude za preuzimanje iz članka 14. stavka 1. točke 13. ovoga Zakona.

(3) Agencija može po službenoj dužnosti ili na zahtjev stjecatelja dionica:

– ovisno o prirodi upravne stvari i posljedicama koje bi nastale ukidanjem rješenja, ukinuti rješenje iz stavka 1. ovoga članka, ako je rješenje bilo doneseno na temelju netočnih ili neistinitih podataka koji su bili od odlučujućeg utjecaja za njegovo donošenje,

– ukinuti rješenje iz stavka 1. ovoga članka ako stjecatelj dionica nije ispunio mjere i uvjete u rokovima određenim rješenjem Agencije.

(4) Agencija može po službenoj dužnosti ili na zahtjev stjecatelja dionica ukinuti rješenje iz stavka 1. ovoga članka i donijeti novo rješenje ako utvrdi da stjecatelj dionica ne može ispuniti neku od mjera ili uvjeta, ili ih ne može ispuniti u određenim rokovima, zbog okolnosti koje se nisu mogle predvidjeti niti izbjeći i ne ovise o volji stjecatelja dionica, te u novom rješenju odrediti nove mjere, uvjete i rokove za korištenje iznimke od obveze objavljivanja ponude za preuzimanje iz članka 14. stavka 1. točke 13. ovoga Zakona.

UVID U DEPOZITORIJ ILI REGISTAR DIONICA

Članak 15.

Kada je za ponuditelja nastala obveza objavljivanja ponude za preuzimanje, ciljno društvo, odnosno središnje klirinško depozitarno društvo obvezni su ponuditelju, na njegov zahtjev, omogućiti uvid u podatke koji se odnose na dioničare i dionice ciljnog društva, iz depozitorija, odnosno registra dionica.

CIJENA U PONUDI ZA PREUZIMANJE

Članak 16. (NN 148/13)

(1) Ponuditelj i osobe koje s njim djeluju zajednički obvezni su za sve dionice istog roda ponuditi jednaku cijenu, odnosno jednak broj zamjenskih dionica.

(2) Cijena u ponudi za preuzimanje ne može biti niža od najviše cijene po kojoj su ponuditelj i osobe koje s njim djeluju zajednički stekli dionice s pravom glasa u razdoblju od jedne godine prije dana nastanka obveze objavljivanja ponude za preuzimanje, uključujući i stjecanje na temelju kojeg je za ponuditelja i/ili osobe koje s njim djeluju zajednički nastala obveza objavljivanja ponude za preuzimanje.

(3) Ako je prosječna cijena dionica ostvarena na uređenom tržištu viša od cijene iz stavka 2. ovoga članka, ponuditelj je obvezan ponuditi višu cijenu, s tim da se prosječna cijena izračunava kao ponderirani prosjek svih cijena ostvarenih na uređenom tržištu u zadnja tri mjeseca prije nastanka obveze objavljivanja ponude za preuzimanje, računajući od dana koji prethodi danu nastanka obveze. Ako su dionice ciljnog društva uvrštene na više uređenih tržišta, ponuditelj je obvezan ponuditi najmanje volumenom trgovanja ponderiranu prosječnu cijenu ostvarenu na tim tržištima uzimajući u izračun cijene i volumene trgovanja na svim uređenim tržištima u prethodno navedenom razdoblju. Međutim, ova cijena neće se uzeti u obzir ako se dionicama ciljnog društva trgovalo u manje od 1/3 trgovinskih dana unutar zadnja tri mjeseca prije dana nastanka obveze objavljivanja ponude za preuzimanje, već se u tom slučaju cijena iz stavka 2. ovoga članka uspoređuje s cijenom utvrđenom elaboratom iz članka 22. stavka 3. točke 9. ovoga Zakona, pri čemu je ponuditelj dužan ponuditi višu cijenu. Ako je obveza iz članka 9. stavka 1. ovoga Zakona nastala stjecanjem dionica ciljnog društva u postupku provedenom prema odredbama propisa koji uređuje upravljanje i raspolaganje državnom imovinom, prosječna cijena izračunava se kao ponderirani prosjek svih cijena ostvarenih na uređenom tržištu u zadnja tri mjeseca prije javne objave poziva potencijalnim ulagateljima od strane tijela ovlaštenog sukladno odredbama propisa koji uređuje upravljanje i raspolaganje državnom imovinom, računajući od dana koji prethodi danu objave poziva. Međutim, ova cijena neće se uzeti u obzir ako se dionicama ciljnog društva trgovalo u manje od 1/3 trgovinskih dana unutar zadnja tri mjeseca prije dana javne objave poziva potencijalnim ulagateljima od strane tijela ovlaštenog sukladno propisima koji uređuju upravljanje i raspolaganje državnom imovinom, već se u tom slučaju cijena iz stavka 2. ovoga članka uspoređuje s cijenom utvrđenom elaboratom iz članka 22. stavka 3. točke 9. ovoga Zakona, pri čemu je ponuditelj dužan ponuditi višu cijenu. Način izračuna cijene iz prethodne dvije rečenice neće se primjenjivati kada tijelo ovlašteno sukladno odredbama propisa koji uređuju upravljanje i raspolaganje državnom imovinom dionice prodaje na uređenom tržištu kapitala, posredstvom ovlaštenog društva, u skladu s propisima koji uređuju trgovanje vrijednosnim papirima.

(4) Ako ponuditelj i osobe koje s njim djeluju zajednički nisu u razdoblju od jedne godine prije dana nastanka obveze stekli dionice s pravom glasa ili kada se ne može utvrditi po kojoj cijeni su ponuditelj i osobe koje s njim djeluju zajednički stekli dionice ciljnog društva na temelju kojeg stjecanja je nastala obveza objavljivanja ponude za preuzimanje, cijena u ponudi ne smije biti niža od prosječne cijene ostvarene na uređenom tržištu izračunate na način iz stavka 3. ovoga članka, odnosno ako se dionicama ciljnog društva trgovalo u manje od 1/3 trgovinskih dana unutar zadnja tri mjeseca prije dana nastanka obveze objavljivanja ponude za preuzimanje, cijene utvrđene elaboratom iz članka 22. stavka 3. točke 9. ovoga Zakona.

(5) Ako ponuditelj i/ili osoba koja s njim djeluje zajednički, protivno odredbama članka 40. ovoga Zakona, stekne ili otuđi dionice ciljnog društva po cijeni višoj od cijene iz stavka 2., 3. i 4. ovoga članka, obvezan je u ponudi za preuzimanje ponuditi najvišu cijenu.

(6) Ako ponuditelj zahtjev za odobrenje objavljivanja ponude za preuzimanje ne podnese u roku iz članka 24. stavka 1. ovoga Zakona, prosječna cijena iz stavka 3. ovoga članka izračunava se kao ponderirani prosjek svih cijena ostvarenih na uređenom tržištu, i to za tromjesečje koje prethodi danu nastanka obveze objavljivanja ponude za preuzimanje te tromjesečje koje prethodi danu podnošenja zahtjeva, a ako je dionica uvrštena na više uređenih tržišta, prosječna cijena se izračunava na način da se volumenom trgovanja ponderira prosječna cijena ostvarena na tim tržištima, uzimajući u izračun cijene i volumen trgovanja na svim uređenim tržištima s tim da je ponuditelj obvezan u ponudi za preuzimanje ponuditi najmanje najvišu tromjesečnu prosječnu cijenu izračunatu u navedenim razdobljima, ako je ta cijena viša od cijene iz stavka 2. ovoga članka. Međutim, ova cijena neće se uzeti u obzir ako se dionicama ciljnog društva trgovalo u manje od 1/3 trgovinskih dana unutar zadnja tri mjeseca prije dana nastanka obveze objavljivanja ponude za preuzimanje, već se u tom slučaju cijena iz stavka 2. ovoga članka uspoređuje s cijenom utvrđenom elaboratom iz članka 22. stavka 3. točke 9. ovoga Zakona, pri čemu je ponuditelj dužan ponuditi višu cijenu.

(7) Ako ponuditelj ili osoba koja s njim djeluje zajednički u roku od jedne godine od dana proteka roka trajanja ponude za preuzimanje, stekne dionice ciljnog društva, po cijeni koja je viša od cijene iz ponude, obvezan je dioničarima koji su prihvatili ponudu za preuzimanje isplatiti razliku u cijeni u roku od 7 dana od dana stjecanja.

(8) Ponuditelj ili osoba koja s njim djeluje zajednički dužna je o stjecanju dionica ciljnog društva iz stavka 7. ovoga članka bez odgode, a najkasnije sljedeći radni dan od dana stjecanja, obavijestiti Agenciju, ciljno društvo i uređeno tržište na koje su dionice ciljnog društva uvrštene. Obavijest mora sadržavati podatke o ponuditelju i osobama koje s njim zajednički djeluju (tvrtka, poslovna adresa i sjedište), razdoblju u kojem je trajala pohrana dionica u provedenoj ponudi za preuzimanje, broju pohranjenih, isplaćenih i preuzetih dionica u provedenom preuzimanju, podatke o apsolutnom i relativnom broju dionica kojima ponuditelj i osobe koje s njim zajednički djeluju raspolažu prije i nakon stjecanja, cijeni u provedenoj ponudi, razlici u cijeni koja će se isplatiti u roku od sedam dana i detaljno obrazloženje okolnosti nastanka obveze isplate razlike u cijeni. Uz obavijest dostavljenu Agenciji potrebno je dostaviti i dokumentaciju iz koje će biti vidljiva cijena stjecanja i razlika u cijeni koja se mora isplatiti dioničarima.

(9) Ponuditelj ili osoba koja s njim djeluje zajednički dužna je bez odgode, a najkasnije u roku od pet dana od dana isplate, o isplati razlike u cijeni koja je isplaćena dioničarima obavijestiti Agenciju. Obavijesti mora biti priložena dokumentacija iz koje će biti vidljiva cijena stjecanja, razlika u cijeni koja je isplaćena dioničarima, popis dioničara kojima je ista razlika isplaćena, kao i dokumentacija iz koje proizlazi da je ista razlika dioničarima isplaćena.

(10) Obveza iz stavka 7. ovoga članka ne odnosi se na stjecanja dionica u slučaju statusnih promjena ciljnog društva ili povećanja temeljnog kapitala ciljnog ili u slučaju stjecanja dionica ciljnog društva u zamjenu za isplatu dividende.

NAKNADA U PONUDI ZA PREUZIMANJE

Članak 17. (NN 148/13)

(1) Ponuditelj kao naknadu za preuzimanje dionica koje su predmet ponude za preuzimanje, može ponuditi:

– novac (novčana naknada),

– zamjenske dionice (zamjenska naknada),

– kombinaciju novca i zamjenskih dionica u kojem slučaju ponuditelj omjer novca i zamjenskih dionica može slobodno odrediti (kombinirana naknada).

(2) Kada ponuditelj za preuzimanje dionica koje su predmet ponude za preuzimanje, nudi zamjensku ili kombiniranu naknadu, obvezan je ponuditi novčanu naknadu kao alternativu.

(3) Zamjenske dionice moraju biti uvrštene najmanje u isti segment uređenog tržišta ili segment istog stupnja transparentnosti kao i dionice koje su predmet ponude za preuzimanje, biti iste vrste i roda kao i dionice koje su predmet ponude za preuzimanje i ne smiju biti pod teretom.

(4) Brisan.

OSIGURANJE NAKNADE

Članak 18.

(1) Prije podnošenja zahtjeva za odobrenje objavljivanja ponude za preuzimanje, ponuditelj je obvezan osigurati naknadu za preuzimanje svih dionica koje su predmet ponude za preuzimanje.

(2) Odredba stavka 1. ovoga članka na odgovarajući se način primjenjuje u slučaju izmjene ponude po višoj cijeni.

Članak 19. (NN 148/13)

(1) Radi osiguranja novčane naknade ponuditelj je obvezan na transakcijski račun depozitara otvoren kod kreditne institucije u svrhu provođenja ponude za preuzimanje izdvojiti novčana sredstva potrebna za plaćanje svih dionica koje su predmet ponude za preuzimanje i/ili depozitaru dostaviti neopozivu bankovnu garanciju na prvi poziv izdanu u korist osoba koje će pohraniti svoje dionice u ponudi za preuzimanje, na iznos potreban za plaćanje svih dionica koje su predmet ponude za preuzimanje. Novčana sredstva pohranjena na transakcijskom računu depozitara ne ulaze u likvidacijsku ili stečajnu masu depozitara i/ili kreditne institucije, niti mogu biti predmetom ovrhe u vezi s potraživanjem prema depozitaru i/ili kreditnoj instituciji.

(2) Rok trajanja bankovne garancije ne može biti kraći od 15 dana od zadnjeg dana roka za plaćanje dionica iz članka 37. stavka 2. ovoga Zakona.

(3) Ponuditelj, osoba koja s njim djeluje zajednički i ciljno društvo, ne mogu izdati bankovnu garanciju iz stavka 1. ovoga članka.

(4) Ponuditelj ne smije raspolagati novčanim sredstvima koja su, radi osiguranja isplate pohranjenih dionica, izdvojena na transakcijskom računu depozitara otvorenom kod kreditne institucije, osim radi isplate pohranjenih dionica.

(5) Agencija može propisati dodatne uvjete koje mora ispunjavati kreditna institucija koja izdaje garanciju iz stavka 1. ovoga članka kao i sadržaj ugovora o izdavanju bankovne garancije.

Članak 20.

Radi osiguranja zamjenske ili kombinirane naknade, ponuditelj je obvezan na poseban račun kod depozitara pohraniti zamjenske dionice.

UGOVARANJE POSLOVA POHRANE DIONICA

Članak 21.

(1) Prije podnošenja zahtjeva za odobrenje objavljivanja ponude za preuzimanje, ponuditelj je obvezan s depozitarom ugovoriti obavljanje poslova pohrane dionica koje su predmet ponude za preuzimanje.

(2) Ako se dionice koje su predmet ponude za preuzimanje u pravnom prometu pojavljuju u obliku elektroničkih zapisa kod središnjeg klirinškog depozitarnog društva, depozitar je središnje klirinško depozitarno društvo.

(3) Ako dionice koje su predmet ponude za preuzimanje ne postoje u obliku elektroničkog zapisa kod središnjeg klirinškog depozitarnog društva, ponuditelj će obavljanje poslova pohrane dionica ugovoriti s bankom sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, u kojem ugovoru kreditna institucija prihvaća sve propisane obveze i odgovornosti depozitara prema ponuditelju i prema svakom dioničaru koji daje dionice na pohranu, tako da dioničar s osnove ovoga ugovora ima prema banci zahtjev za naknadu štete.

(4) Za štetu koju dioničar pretrpi u vezi s obavljanjem poslova pohrane dionica ponuditelj i depozitar odgovaraju solidarno.

(5) Pri sklapanju ugovora iz stavka 1. ovoga članka, ponuditelj je obvezan depozitaru dati sve podatke potrebne za pripremu i obavljanje poslova pohrane dionica.

OBVEZNI SADRŽAJ PONUDE ZA PREUZIMANJE

Članak 22. (NN 148/13)

(1) Ponuda za preuzimanje mora sadržavati sve neophodne podatke kako bi dioničari mogli odlučiti o prihvaćanju ponude, a osobito:

1. tvrtku, sjedište i poslovnu adresu ciljnog društva, iznos upisanoga temeljnog kapitala te podatke o vrsti, rodu i broju dionica (u apsolutnom i relativnom iznosu) koje čine temeljni kapital ciljnog društva,

2. tvrtku, pravni oblik, sjedište i poslovnu adresu, odnosno ime, prezime i adresu ponuditelja, a za pravnu osobu i podatke o glavnim djelatnostima te osnovne podatke o poslovanju i financijskom položaju,

3. tvrtku, pravni oblik, sjedište i poslovnu adresu, odnosno ime, prezime i adresu osoba koje s ponuditeljem djeluju zajednički te opis načina zajedničkog djelovanja,

4. podatke o vrsti, rodu i broju (u apsolutnom i relativnom iznosu) dionica i glasova ciljnog društva koje drži ponuditelj i osobe koje s njim djeluju zajednički,

5. podatke o vrsti i rodu dionica koje su predmet ponude za preuzimanje,

6. postotak dionica koji čini uvjet iz članka 23. stavka 2. točke 2. ovoga Zakona, ako je ponuda za preuzimanje uvjetovana,

7. jasnu izjavu da se ponuda za preuzimanje upućuje svim dioničarima ciljnog društva, za stjecanje svih dionica koje su predmet ponude, pod propisanim i objavljenim uvjetima,

8. cijenu koju se ponuditelj obvezuje platiti po dionici i način utvrđivanja cijene,

9. kada ponuda uključuje zamjensku ili kombiniranu naknadu, podatke o zamjenskim dionicama i pravima koja iz njih proizlaze, cijeni zamjenskih dionica, uvjetima zamjene i izdavatelju zamjenskih dionica,

10. izvor i način osiguranja naknade za plaćanje dionica koje su predmet ponude za preuzimanje,

11. rok plaćanja,

12. rok trajanja ponude za preuzimanje,

13. tvrtku, sjedište i poslovnu adresu depozitara,

14. upute o načinu i učincima pohrane dionica te drugim pravima i obvezama dioničara koji pohrane dionice, a posebno o pravu dioničara na povlačenje dionica iz pohrane i odustajanje od prihvata ponude za preuzimanje,

15. namjeru ponuditelja u pogledu budućeg poslovanja ciljnog društva i, u mjeri u kojoj na to utječe ponuda za preuzimanje, u pogledu budućeg poslovanja društva ponuditelja; strateške planove ponuditelja u odnosu na ciljno društvo i moguće posljedice provedbe tih planova na politiku zapošljavanja i radnopravni status radnika ciljnog društva i društva ponuditelja, kao i na moguće promjene vezane uz mjesta u kojima ciljno društvo i društvo ponuditelj obavlja svoje djelatnosti; namjeru ponuditelja u vezi s upravom ciljnog društva te podatke o novčanim i nenovčanim davanjima kao i drugim pogodnostima koje se daju ili čine izglednima članovima uprave i nadzornog odbora ciljnog društva,

16. visinu obeštećenja za ograničenja i/ili ukidanja prava dioničara kao posljedicu pravila o ograničenju iz članka 44. ovoga Zakona, ako se isti primjenjuje, te pojedinosti o načinu isplate i metodi korištenoj za utvrđivanje obeštećenja,

17. podatak o državi čije će se pravo primjenjivati na ugovorne odnose između ponuditelja i osoba koje su prihvatile ponudu za preuzimanje te podatak o nadležnom sudu,

18. ostale uvjete ponude za preuzimanje određene propisima donesenim na temelju ovoga Zakona.

(2) Agencija može tražiti od ponuditelja dopunu podataka iz sadržaja ponude za preuzimanje.

(3) Uz ponudu za preuzimanje koju dostavlja Agenciji, ponuditelj je obvezan priložiti u izvorniku ili javnobilježnički ovjerenoj preslici sljedeće isprave:

1. isprave o pravnim poslovima kojim su ponuditelj i osobe koje s njim djeluju zajednički stekli dionice ciljnog društva u razdoblju od 1 godine prije dana nastanka obveze na objavljivanje ponude za preuzimanje, a u slučaju stjecanja i otuđivanja dionica protivno odredbi članka 40. ovoga Zakona i isprave o tim pravnim poslovima,

2. izjavu ponuditelja i osoba koje s njim djeluju zajednički da, osim pravnih poslova iz točke 1. ovoga stavka, nisu sklapali druge pravne poslove u cilju stjecanja dionica ciljnog društva,

3. potvrdu depozitara o osiguranju naknade za preuzimanje svih dionica koje su predmet ponude za preuzimanje,

4. potvrdu tržišnog operatera uređenog tržišta, izdanu na zahtjev ponuditelja, o prosječnoj cijeni iz članka 16. stavaka 3. i 6. ovoga Zakona, a u slučaju kad su dionice ciljnog društva uvrštene na više uređenih tržišta, potvrdu tržišnih operatera tih uređenih tržišta o cijenama i količinama protrgovanih dionica ciljnog društva u pisanom i elektroničkom obliku,

5. ugovor s depozitarom o obavljanju poslova pohrane dionica,

6. prethodnu suglasnost Hrvatske narodne banke, ako su predmet preuzimanja dionice banke, odnosno prethodnu suglasnost druge nadležne institucije, u ostalim slučajevima kada je to zakonom propisano,

7. izvode iz sudskog registra ili drugoga odgovarajućeg registra iz kojeg je vidljiv pravni oblik, sjedište, poslovna adresa, popis osoba ovlaštenih za zastupanje, ne stariji od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva, u prijevodu na hrvatski jezik po ovlaštenom sudskom tumaču, ako su ponuditelj i osoba koja s njim djeluje zajednički, pravne osobe sa sjedištem u inozemstvu,

8. izjavu kojom imenuje punomoćnika (tvrtka, sjedište, poslovna adresa, odnosno, ime i prezime, adresa) za dostavu pismena u Republici Hrvatskoj, ako je pravna ili fizička osoba sa sjedištem, odnosno prebivalištem ili trajnim boravištem u inozemstvu,

9. elaborat o procjeni fer vrijednosti dionice ciljnog društva, revidiran od strane neovisnog ovlaštenog revizora, ako se dionicom ciljnog društva trgovalo u manje od 1/3 trgovinskih dana unutar razdoblja iz članka 16. stavka 3. ovoga Zakona, odnosno članka 16. stavka 6. ovoga Zakona,

10. ostalu dokumentaciju na zahtjev Agencije,

11. dokaz o uplati administrativne pristojbe i naknade.

(4) Ako su isprave, koje se prilažu uz ponudu za preuzimanje, pisane na stranom jeziku, dostavljaju se i u prijevodu na hrvatski jezik po ovlaštenom sudskom tumaču.

(5) U elaboratu o procjeni fer vrijednosti dionice ciljnog društva iz stavka 3. točke 9. ovoga članka potrebno je navesti:

– primjenom kojih metoda je određena fer vrijednost dionice ciljnog društva, pri čemu primijenjene metode moraju biti temeljene na međunarodno priznatim standardima za procjenu vrijednosti i uobičajeno se koristiti između sudionika tržišta u određivanju vrijednosti dionica,

– detaljno obrazloženje usvojenih metoda procjene i svih važnih pretpostavki koje su korištene u primjeni istih,

– iz kojih je razloga primjena tih metoda primjerena,

– ako je primijenjeno više metoda, do koje bi se fer vrijednosti dionice ciljnog društva došlo primjenom pojedine metode te koji je značaj dan pojedinim metodama za utvrđivanje predložene fer vrijednosti dionice ciljnog društva,

– posebne teškoće koje su se javile pri procjeni fer vrijednosti dionice ciljnog društva.

Fer vrijednost dionice ciljnog društva procjenjuje se na dan nastanka obveze objavljivanja ponude za preuzimanje ili na dan javne objave poziva potencijalnim ulagateljima od strane tijela ovlaštenog sukladno odredbama propisa koji uređuje upravljanje i raspolaganje državnom imovinom, a u slučaju iz članka 16. stavka 6. ovoga Zakona dodatno i na dan podnošenja zahtjeva.

UVJETOVANJE PONUDE ZA PREUZIMANJE

Članak 23. (NN 148/13)

(1) Obvezu kupnje dionica koje su predmet ponude za preuzimanje, ponuditelj ne može ničim uvjetovati.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka:

1. ponuditelj može u ponudi za preuzimanje odrediti da predmet ponude za preuzimanje nisu dionice na kojima je zasnovan teret,

2. dobrovoljnu ponudu za preuzimanje, ponuditelj može uvjetovati dosizanjem određenog praga uspješnosti koji ne može biti niži od kontrolnog praga. Ako u ponudi za preuzimanje, ukupan postotak pohranjenih dionica s pravom glasa, zajedno s ukupnim postotkom dionica s pravom glasa koje ponuditelj i osobe koje s njim djeluju zajednički već drže u smislu članka 8. ovoga Zakona ne premašuje prag uspješnosti, ponuditelj ne može preuzeti pohranjene dionice, a u slučaju da se pohranjenim dionicama premašuje prag uspješnosti, ponuditelj je obvezan preuzeti sve pohranjene dionice, pod objavljenim i propisanim uvjetima.

ODLUČIVANJE O ZAHTJEVU ZA ODOBRENJE OBJAVLJIVANJA PONUDE ZA PREUZIMANJE

Članak 24.

(1) Ponuditelj je obvezan u roku od 30 dana od dana nastanka obveze objavljivanja ponude za preuzimanje podnijeti Agenciji zahtjev za odobrenje objavljivanja ponude za preuzimanje, ponudu za preuzimanje i isprave iz članka 22. stavka 3. ovoga Zakona.

(2) Radi utvrđivanja svih činjenica i okolnosti značajnih za odlučivanje, Agencija može od ponuditelja, zatražiti i dodatnu dokumentaciju.

(3) Agencija će o zahtjevu ponuditelja iz stavka 1. ovoga članka donijeti rješenje u roku od 14 dana od dana primitka urednog zahtjeva.

(4) U smislu ovoga Zakona, zahtjev ponuditelja smatrat će se urednim kada Agencija utvrdi:

1. da je ponuditelj dostavio ponudu za preuzimanje, sve isprave iz članka 22. stavka 3. ovoga Zakona i dodatnu dokumentaciju na zahtjev Agencije,

2. potpunost i vjerodostojnost podataka iz ponude za preuzimanje i isprava priloženih zahtjevu za odobrenje objavljivanja ponude za preuzimanje, u skladu sa člankom 22. stavkom 1. i 3. ovoga Zakona,

3. da je cijena u ponudi za preuzimanje određena u skladu s odredbama ovoga Zakona.

Članak 24.a (NN 148/13)

(1) Ako je prema odredbama posebnog zakona ponuditelj za stjecanje dionica koje su predmet ponude prethodno obvezan ishoditi odobrenje (suglasnost i sl.) javnopravnog tijela, početak roka od 30 dana za podnošenje zahtjeva za odobrenje objavljivanja ponude za preuzimanje iz članka 24. stavka 1. ovoga Zakona odgađa se do ishođenja takvog odobrenja.

(2) Ako ponuditelj ne ishodi odobrenje iz stavka 1. ovoga članka, bilo zbog toga što je propustio postaviti odgovarajući zahtjev bilo zbog toga što je odgovarajući zahtjev odbijen ili odbačen, obveza objavljivanja ponude za preuzimanje miruje (ponuditelj nema obvezu podnijeti zahtjev za odobrenje objavljivanja ponude za preuzimanje i objaviti ponudu za preuzimanje), ali ponuditelj za to vrijeme nema pravo glasa iz dionica kojima prelazi prag od 25% od ukupnog broja dionica s pravom glasa.

(3) Ako ponuditelj padne do ili ispod praga od 25% od ukupnog broja dionica, obveza objavljivanja ponude za preuzimanje prestaje.

(4) Smatrat će se da je ponuditelj pao do ili ispod praga od 25% ako je obveza objavljivanja ponude za preuzimanje nastala stjecanjem dionica pravnim poslom sklopljenim pod suspenzivnim uvjetom, pa učinci tog pravnog posla zbog neishođenja odobrenja nadležnog tijela prestanu. Pritom se na odgovarajući način primjenjuju odredbe članka 40. stavka 3. ovoga Zakona.

(5) Ako ponuditelj ipak naknadno ishodi odobrenje iz stavka 1. ovoga članka, obveza prestaje mirovati te će ponuditelj biti obvezan podnijeti zahtjev za odobrenje objavljivanja ponude za preuzimanje i objaviti ponudu za preuzimanje, tj. provesti postupak preuzimanja.

Članak 25. (NN 148/13)

(1) Kada je zahtjev ponuditelja nepotpun ili nerazumljiv ili uz zahtjev nije dostavljena ponuda za preuzimanje i sve isprave iz članka 22. stavka 3. ovoga Zakona, Agencija će od ponuditelja zatražiti da uredi zahtjev i dostavi nedostajuću dokumentaciju te odrediti rok u kojem je dužan to učiniti.

(2) Ako ponuditelj, u ostavljenom roku, ne postupi po traženju Agencije iz stavka 1. ovoga članka, smatrat će se da zahtjev nije niti podnesen, te će Agencija donijeti rješenje kojim se zahtjev ponuditelja odbacuje.

ODGOVORNOST ZA TOČNOST I ISTINITOST PODATAKA U PONUDI ZA PREUZIMANJE

Članak 26.

(1) Agencija ne odgovara za točnost i istinitost podataka navedenih u ponudi za preuzimanje.

(2) Ako u ponudi za preuzimanje nedostaju podaci koji bi mogli utjecati na odluku o prihvaćanju ponude za preuzimanje ili su u ponudi za preuzimanje navedeni neistiniti ili netočni podaci, sve osobe koje su sudjelovale u izradi ili pripremi ponude za preuzimanje, solidarno odgovaraju dioničarima za moguću štetu koja bi zbog toga nastala.

OBJAVA PONUDE ZA PREUZIMANJE

Članak 27. (NN 148/13)

(1) Ponudu za preuzimanje, ponuditelj je obvezan objaviti u roku od 7 dana od dana primitka rješenja iz članka 24. stavka 3. ovoga Zakona.

(2) Ponuda za preuzimanje objavljena nakon isteka roka iz stavka 1. ovoga članka valjana je.

(3) Ponudu za preuzimanje i izmjenu ponude za preuzimanje, ponuditelj je obvezan, bez odgode, po primitku rješenja Agencije iz članka 24. stavka 3. i članka 29. stavka 2. ovoga Zakona, dostaviti ciljnom društvu i tržišnom operateru uređenog tržišta na koje su uvrštene dionice i depozitaru.

(4) Odmah nakon objavljivanja ponude za preuzimanje, ponuditelj je obvezan svakog dioničara ciljnog društva obavijestiti o sadržaju ponude za preuzimanje. Dioničaru koji to zahtijeva ciljno društvo obvezno je dati sve informacije kojima raspolaže u svezi s ponudom za preuzimanje. Isto vrijedi i za sve izmjene ponude.

ROK TRAJANJA PONUDE ZA PREUZIMANJE

Članak 28.

(1) Ponuda za preuzimanje traje 28 dana od dana objave. Rok tra janja ponude za preuzimanje počinje teći od dana kasnije objave.

(2) Rok iz stavka 1. ovoga članka produžit će se u slučaju objave izmjene ponude za preuzimanje ili objave konkurentske ponude.

(3) U slučaju objave izmjene ponude za preuzimanje rok trajanja ponude za preuzimanje produžit će se za 7 dana.

(4) Krajnji rok trajanja ponude za preuzimanje i konkurentske ponude ne može biti duži od 60 dana od dana objave prve ponude za preuzimanje.

IZMJENA PONUDE ZA PREUZIMANJE

Članak 29.

(1) Izmjena ponude za preuzimanje mora biti objavljena najkasnije 10 dana prije isteka roka trajanja ponude za preuzimanje.

(2) Agencija će o zahtjevu ponuditelja za odobrenje objavljivanja izmjene ponude za preuzimanje donijeti rješenje u roku od 3 dana od dana primitka urednog zahtjeva.

(3) Ponudu za preuzimanje ponuditelj može izmijeniti na način da povisi ponuđenu cijenu i/ili ponudi veći broj zamjenskih dionica. Kada povisuje cijenu, ponuditelj mora ponuđenu cijenu povisiti za najmanje 2%.

(4) Do isteka roka iz stavka 1. ovoga članka ponuditelj mora ispuniti sljedeće uvjete:

1. ishoditi rješenje Agencije o odobrenju objavljivanja izmjene ponude za preuzimanje,

2. objaviti izmjenu ponude za preuzimanje,

3. o izmjeni ponude za preuzimanje obavijestiti depozitara,

4. osigurati razliku naknade za plaćanje dionica koje su predmet ponude za preuzimanje.

(5) Ukoliko ponuditelj sukladno odredbama ovoga Zakona izmijeni ponudu za preuzimanje smatrat će se da su dioničari koji su prihvatili ponudu za preuzimanje prihvatili i izmjenu ponude za preuzimanje.

KONKURENTSKA PONUDA

Članak 30. (NN 148/13)

(1) Konkurentska ponuda je ponuda za preuzimanje koju, sukladno odredbama ovog Zakona, treća osoba može objaviti samo za vrijeme trajanja ponude za preuzimanje i koja se odnosi na iste dionice ciljnog društva kao i ponuda za preuzimanje.

(2) Konkurentska ponuda za preuzimanje mora biti objavljena najkasnije 10 dana prije isteka roka trajanja ponude za preuzimanje i ne kasnije od 28 dana prije isteka krajnjeg roka od 60 dana iz članka 28. stavka 4. ovoga Zakona.

(3) U slučaju objave konkurentske ponude, rok trajanja ponude za preuzimanje produžava se do isteka roka trajanja konkurentske ponude. Ponuditelj je obvezan bez odgode o produženju roka trajanja ponude za preuzimanje dostaviti obavijest ciljnom društvu i tržišnom operateru uređenog tržišta na koje su uvrštene dionice te istu, bez odgode, objaviti.

(4) Na konkurentsku ponudu na odgovarajući način primjenjuju se odredbe ovoga Zakona koje se odnose na ponudu za preuzimanje.

Članak 31.

(1) Konkurentska ponuda može biti objavljena samo po cijeni višoj od cijene u ponudi za preuzimanje, pri čemu se na odgovarajući način primjenjuje odredba članka 29. stavka 3. ovoga Zakona.

(2) Konkurentska ponuda može se uvjetovati dosizanjem određenog praga uspješnosti samo ako je prag uspješnosti određen i u ponudi za preuzimanje i ako isti nije dosegnut do objave konkurentske ponude.

(3) Prag uspješnosti u konkurentskoj ponudi ne smije biti viši od praga uspješnosti iz ponude za preuzimanje.

Članak 32.

Agencija će odbiti zahtjev za odobrenje objavljivanja konkurentske ponude ako utvrdi da je špekulativnog karaktera ili da je istoj cilj promjena cijene dionica koje su predmet ponude za preuzimanje.

POVLAČENJE PONUDE ZA PREUZIMANJE

Članak 33. (NN 148/13)

(1) Ponudu za preuzimanje,   ponuditelj može povući u slučaju:

1. objavljivanja konkurentske ponude po višoj cijeni,

2. stečaja ciljnog društva.

(2) Odredbe stavka 1. ovoga članka na odgovarajući se način primjenjuju na povlačenje konkurentske ponude.

(3) Ponuditelj je obvezan o povlačenju ponude za preuzimanje bez odgode obavijestiti Agenciju i tržišnog operatera uređenog tržišta na koje su uvrštene dionice, ciljno društvo i depozitara.

(4) Povlačenje ponude za preuzimanje ponuditelj mora objaviti najkasnije 7 dana prije proteka roka trajanja ponude za preuzimanje.

(5) Povlačenje ponude za preuzimanje proizvodi pravne učinke danom objave.

POHRANA DIONICA

Članak 34.

(1) Dionice koje se u pravnom prometu pojavljuju u obliku elektroničkih zapisa kod središnjeg klirinškog depozitarnog društva pohranjuju se preknjižavanjem s računa dioničara na poseban račun otvoren za potrebe pohrane dionica radi prihvaćanja ponude za preuzimanje, s kojega se vraćaju na račun dioničara u slučaju povlačenja dionica iz pohrane.

(2) Dionice iz stavka 1. ovoga članka pohranjuju se tako da se središnjem klirinškom depozitarnom društvu predaje ili dostavlja pisani nalog za prihvaćanje/otkazivanje ponude za preuzimanje koji osim podataka o ponudi za preuzimanje, dioničaru i pohranjenim dionicama sadrži i ovlaštenje depozitaru da u ime i za račun dioničara uputi garantu pisani poziv za plaćanje na temelju izdane bankovne garancije te potpis dioničara.

(3) Dioničar može pohranjene dionice povući iz pohrane do isteka roka trajanja ponude za preuzimanje. Povlačenje dionica iz pohrane ima učinak odustanka od prihvata ponude za preuzimanje, odnosno učinak raskida ugovora.

(4) Dioničar se ne može odreći prava na povlačenje dionica iz pohrane. Ponuditelj se ne može pozivati na izjavu dioničara o odricanju od prava na povlačenje dionica iz pohrane.

Članak 35.

(1) Dionice koje ne postoje u obliku elektroničkih zapisa kod središnjeg klirinškog depozitarnog društva dioničar pohranjuje kod banke, tako da predaje ili dostavlja izjavu o pohrani dionica i isprave o dionicama ili druge isprave kojima dokazuje da je dioničar.

(2) Izjava o pohrani dionica obvezno sadrži osobne podatke o dioničaru, podatke o ponudi za preuzimanje na koju se pohrana odnosi, podatke o pohranjenim dionicama, dioničarevu izjavu da prihvaća ponudu za preuzimanje i dionice pohranjuje radi njihovog prijenosa na ponuditelja i ovlaštenje banci da u ime i za račun dioničara uputi garantu pisani poziv za plaćanje na temelju izdane bankovne garancije te potpis dioničara.

(3) Kreditna institucija je obvezna primiti dionice na pohranu i dioničaru o tome izdati potvrdu koja sadrži podatke o pohranjenim dionicama, ponuditelju i ponudi za preuzimanje na koju se pohrana odnosi.

(4) Dioničar može pohranjene dionice povući iz pohrane tako da banci vrati potvrdu o pohrani na koju upisuje i potpisuje izjavu da povlači dionice iz pohrane.

(5) Kreditna institucija je obvezna dioničaru vratiti isprave koje je dao na pohranu, a na dioničarev zahtjev izdati potvrdu o povlačenju dionica iz pohrane.

(6) Učinak povlačenja iz pohrane ima i dostava banci dioničarevoga pisanog zahtjeva za povlačenje dionica iz pohrane, ako kreditna institucija još nije dioničaru poslala potvrdu o pohrani.

(7) O svakoj pohrani i o povlačenju dionica iz pohrane kreditna institucija je obvezna bez odgode izvijestiti ciljno društvo. Ciljno društvo je obvezno pohranu ili povlačenje dionica iz pohrane odmah zabilježiti u knjizi dionica.

Članak 36. (NN 148/13)

(1) Dioničari koji pohranjuju dionice koje su neotplaćene u smislu propisa o pretvorbi i privatizaciji dužni su prilikom pohrane dionica priložiti potvrdu tijela ovlaštenog sukladno odredbama propisa koji uređuje upravljanje i raspolaganje državnom imovinom o broju otplaćenih i neotplaćenih dionica te obračun za prijevremenu otplatu preostalih obroka u jednokratnom iznosu.

(2) Predmetom pohrane ne mogu biti neotplaćene dionice iz stavka 1. ovoga članka za koje je iznos otplate preostalih obroka, prema obračunu tijela ovlaštenog sukladno odredbama propisa koji uređuje upravljanje i raspolaganje državnom imovinom, viši od cijene koju je ponuditelj odredio u ponudi za preuzimanje.

PLAĆANJE I PRIJENOS DIONICA NA TEMELJU PONUDE ZA PREUZIMANJE

Članak 37.

(1) Ako je dioničar pohranio dionice u skladu s uvjetima iz ponude za preuzimanje, učinak prihvata ponude za preuzimanje i obveza plaćanja nastaje za ponuditelja istekom roka trajanja ponude za preuzimanje, osim u slučajevima iz članka 23. stavka 2. točke 2. i članka 33. ovoga Zakona.

(2) Rok za plaćanje pohranjenih dionica je 14 dana od dana isteka roka trajanja ponude za preuzimanje.

(3) Nakon isplate pohranjenih dionica, depozitar će ponuditelju vratiti višak novčanih sredstava, bankovnu garanciju ili zamjenske dionice.

TROŠKOVI

Članak 38.

Ponuditelj snosi troškove pohrane dionica, plaća cijenu dionica, snosi sve troškove prijenosa dionica, kao i sve ostale troškove koji proizlaze iz ponude za preuzimanje.

IZVJEŠĆE O PREUZIMANJU

Članak 39. (NN 148/13)

(1) Nakon isteka roka za plaćanje dionica koje su predmet ponude za preuzimanje, ponuditelj je obvezan izviješće o preuzimanju bez odgode dostaviti Agenciji, ciljnom društvu i tržišnom operateru uređenog tržišta na koje su uvrštene dionice, te ga objaviti u roku od 7 dana.

(2) Izvješće o preuzimanju mora sadržavati sljedeće podatke:

1. tvrtku, pravni oblik, sjedište i poslovnu adresu, odnosno ime, prezime i adresu ponuditelja,

2. tvrtku, pravni oblik, sjedište i poslovnu adresu, odnosno ime, prezime i adresu osoba koje s ponuditeljem djeluju zajednički,

3. tvrtku, sjedište i poslovnu adresu ciljnog društva,

4. broj dioničara koji su prihvatili ponudu za preuzimanje,

5. broj pohranjenih dionica koje je ponuditelj isplatio i preuzeo (u apsolutnom i relativnom iznosu),

6. broj pohranjenih dionica za koje je sporna činjenica pohrane ili povlačenja iz pohrane,

7. broj i postotak dionica ciljnog društva koje ponuditelj i osobe koje s njim zajednički djeluju, pojedinačno i ukupno, drže nakon ponude za preuzimanje.

(3) Ako je ponuda za preuzimanje uvjetovana sukladno odred bi članka 23. stavka 2. točke 2. ovoga Zakona i ako u ponudi ne bude pohranjeno dovoljno dionica, depozitar je obvezan odmah o tome, kao i o ukupnom broju pohranjenih dionica, obavijestiti svakog dioničara koji je pohranio dionice, Agenciju, ciljno društvo i ponuditelja.

(4) U roku od 7 dana od dana primitka obavijesti iz stavka 3. ovoga članka ponuditelj je obvezan objaviti obavijest o neuspjehu ponude za preuzimanje.

ZABRANA STJECANJA I OTUĐIVANJA DIONICA S PRAVOM GLASA

Članak 40. (NN 148/13)

(1) Od trenutka nastanka obveze objavljivanja ponude za preuzimanje do isteka roka trajanja ponude, ponuditelj i osobe koje s njim djeluju zajednički ne smiju steći niti se smiju obvezivati da će steći dionice ciljnog društva na drugi način osim ponudom za preuzimanje.

(2) Od trenutka nastanka obveze objavljivanja ponude za preuzimanje do isteka roka trajanja ponude, ponuditelj i osobe koje s njim djeluju zajednički ne smiju otuđivati ili se obvezivati na otuđivanje dionica ciljnog društva koje drže.

(3) Iznimno od odredbe stavka 2. ovoga članka, ponuditelj i osobe koje s njim djeluju zajednički smiju otuđivati dionice ciljnog društva, ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

– ponuditelj i osobe koje s njim djeluju zajednički obvezni su najkasnije 30 dana prije namjeravanog otuđivanja dionica ciljnog društva objaviti obavijest kojom ponuditelj i osobe koje s njim djeluju zajednički izjavljuju da ne namjeravaju provesti postupak preuzimanja ciljnog društva te da imaju namjeru otuđiti određeni broj dionica,

– obavijest iz podstavka 1. ovoga stavka mora sadržavati podatke o broju dionica koje ponuditelj i osobe koje s njim zajednički djeluju drže te podatke o broju dionica koje namjeravaju otuđiti,

– ponuditelj i osobe koje s njim djeluju zajednički obvezni su bez odgode objaviti podatke o svakom otuđivanju dionica ciljnog društva, a ista obavijest mora sadržavati podatke o datumu otuđivanja, broju otuđenih dionica i postotku od ukupno izdanih dionica s pravom glasa ciljnog društva koje ponuditelj i osobe koje s njim djeluju zajednički drže nakon otuđivanja.

(4) Odredbe stavka 1. do 3. ovoga članka na odgovarajući se način primjenjuju i u slučaju objave obavijesti o namjeri objavljivanja dobrovoljne ponude za preuzimanje.

MIŠLJENJE UPRAVE CILJNOG DRUŠTVA

Članak 41. (NN 148/13)

(1) U roku od 10 dana od objave ponude za preuzimanje, uprava ciljnog društva dužna je objaviti obrazloženo mišljenje o ponudi za preuzimanje koje mora sadržavati:

1. mišljenje o vrsti i visini ponuđene naknade,

2. mišljenje o namjeri ponuditelja u pogledu budućeg poslovanja ciljnog društva,

3. mišljenje o strateškim planovima ponuditelja u odnosu na ciljno društvo i mogućim posljedicama provedbe tih planova na politiku zapošljavanja i radnopravni status radnika ciljnog društva, kao i na moguće promjene vezane uz mjesta u kojima društvo obavlja svoje djelatnosti,

4. izjave članova uprave o njihovoj namjeri da ponudu za preuzimanje prihvate ili odbiju,

5. očitovanje članova uprave o postojanju njihovog sporazuma s ponuditeljem u svezi s ponudom za preuzimanje, kao i sadržaj takvog sporazuma, ako sporazum postoji.

(2) Prije objave mišljenja iz stavka 1. ovoga članka, uprava ciljnog društva je to mišljenje obvezna u roku od 5 dana od dana objave ponude za preuzimanje predočiti predstavnicima radnika, odnosno radnicima ako nema predstavnika radnika, koji u roku od 3 dana od dana kada im je ono predočeno, mogu dati svoje mišljenje o ponudi za preuzimanje.

(3) Ako uprava ciljnog društva, u roku iz stavka 2. ovoga članka, zaprimi mišljenje predstavnika radnika o ponudi za preuzimanje, obvezna je isto priložiti svojem mišljenju kod objave.

(4) Ako mišljenje o ponudi za preuzimanje ili mišljenje radnika sadrži lažne informacije ili informacije koje mogu dovesti u zabludu, osobe koje su izradili ili sudjelovale u izradi mišljenja, bit će solidarno odgovorne dioničarima za štetu ukoliko su znale ili trebale znati da su te informacije lažne ili dovode u zabludu.

(5) Mišljenje o ponudi za preuzimanje uprava ciljnog društva obvezna je dostaviti Agenciji i tržišnom operateru uređenog tržišta na koje su uvrštene dionice ciljnog društva, najkasnije istog dana kada oglašivaču daje narudžbu za objavljivanje.

(6) Kad je ponuditelj ili osoba koja s njim djeluje zajednički ujedno i član uprave ciljnog društva, isti će se izuzeti od izrade obrazloženog mišljenja o ponudi za preuzimanje iz stavka 1. ovoga članka. U slučaju da preostali članovi uprave ciljnog društva bez sudjelovanja izuzetog člana ne mogu zastupati ciljno društvo, obrazloženo mišljenje o ponudi za preuzimanje iz stavka 1. ovoga članka daje nadzorni odbor ciljnog društva pri čemu se sve odredbe ovoga članka koje vrijede za upravu na odgovarajući način primjenjuju na nadzorni odbor ciljnog društva.

OGRANIČENJA DJELOVANJA UPRAVE I NADZORNOG ODBORA CILJNOG DRUŠTVA

Članak 42. (NN 148/13)

(1) Nakon što je putem tržišnog operatera uređenog tržišta objavljena obavijest iz članka 9. stavka 3. i članka 10. stavka 2. ovoga Zakona, do objave izvješća o preuzimanju, uprava i nadzorni odbor ciljnog društva ne smiju, bez odobrenja glavne skupštine ciljnog društva:

1. povećati temeljni kapital,

2. sklapati poslove izvan redovitog poslovanja ciljnog društva,

3. djelovati na način koji bi mogao ozbiljnije ugroziti daljnje poslovanje ciljnog društva ili sklapati poslove koji bi mogli ozbiljnije ugroziti daljnje poslovanje ciljnog društva,

4. odlučiti o stjecanju i otuđivanju vlastitih dionica ciljnog društva ili vrijednosnih papira koji daju pravo na te dionice,

5. djelovati na način koji bi imao za cilj ometanje ili onemogućavanje ponude za preuzimanje.

(2) Odluke uprave ili nadzornog odbora iz stavka 1. ovoga članka, koje su donesene prije dana objave obavijesti iz članka 9. stavka 3. i članka 10. stavka 2. ovoga Zakona, a nisu u cijelosti provedene, moraju prije provedbe dobiti dodatno odobrenje glavne skupštine ciljnog društva, osim ukoliko se radi o odlukama koje spadaju u redovito poslovanje ciljnog društva, a njihova proved ba ne bi mogla ometati ili onemogućiti ponudu za preuzimanje.

(3) Neovisno o rokovima za sazivanje glavne skupštine ciljnog društva određenim Zakonom o trgovačkim društvima, glavna skupština ciljnog društva na kojoj će se odlučivati o djelovanjima iz stavka 1. ili 2. ovoga članka, može se sazvati najkasnije 14 dana prije dana zasjedanja glavne skupštine.

(4) Kod sazivanja glavne skupštine na kojoj će se odlučivati o djelovanjima iz stavka 1. ili 2. ovoga članka, ciljno društvo može slobodno izabrati mjesto održavanja glavne skupštine i pritom nije dužno postupiti u skladu s odredbom članka 277. stavka 4. Zakona o trgovačkim društvima i eventualnim drukčijim odredbama statuta. Ako je rok za sazivanje glavne skupštine kraći od jednomjesečnog roka iz članka 279. stavka 1. Zakona o trgovačkim društvima, rok za pohranu dionica i prijavu sudjelovanja sukladno članku 279. Zakona o trgovačkim društvima je 4 dana. Društvo treba olakšati dioničarima izdavanje punomoći za glasovanje, ukoliko je to moguće prema zakonu i statutu. Priopćenja dioničarima, izvješće prema članku 308. stavku 5. drugoj rečenici Zakona o trgovačkim društvima i pravodobno predani prijedlozi dioničara moraju biti dostupni i u skraćenom obliku objavljeni svim dioničarima. Priopćenja se ne moraju slati ako uprava, uz suglasnost nadzornog odbora, smatra da nije vjerojatno da će pravodobno biti dostavljena dioničarima. Kod prijedloga o kojima se glasuje, odredba članka 284. stavka 2. druge rečenice Zakona o trgovačkim društvima primjenjuje se u ovom slučaju i na dionice na donositelja.

(5) Odluka glavne skupštine o davanju odobrenja iz stavka 1. i 2. ovoga članka donosi se glasovima koji predstavljaju najmanje tri četvrtine temeljnog kapitala zastupljenog na glavnoj skupštini pri donošenju odluke.

(6) Ništetne su sve odluke uprave i nadzornog odbora ciljnog društva donesene u suprotnosti s odredbama prethodnih stavaka ovoga članka.

(7) Traženje drugih ponuditelja ne smatra se djelovanjem iz stavka 1. ovoga članka.

(8) Ograničenja iz ovoga članka ne primjenjuju se ako ponuditelj i osobe koje djeluju zajednički ne provedu postupak preuzimanja u zakonski predviđenim rokovima. U smislu ove odredbe, neće se smatrati da ponuditelj i osobe koje zajednički djeluju ne provode postupak preuzimanja u zakonski predviđenim rokovima ako je, s obzirom na okolnosti slučaja, riječ o kratkotrajnom prekoračenju roka.

PRAVILO PROBOJA

Članak 43. (NN 148/13)

(1) Glavna skupština ciljnog društva može, izmjenom statuta, odlučiti da se na društvo primjenjuju sve odredbe članka 44. ovoga Zakona.

(2) Uprava ciljnoga društva obvezna je, bez odgode, obavijestiti Agenciju i nadzorna tijela država članica u kojima su uvrštene dionice ciljnog društva na uređenom tržištu, o tome da je ciljno društvo usvojilo ili brisalo odredbu statuta prema stavku 1. ovoga članka.

(3) Na sazivanje i vođenje glavne skupštine iz članka 44. stavka 4. ovoga Zakona, na odgovarajući način se primjenjuju odredbe članka 42. stavka 3., 4. i 5. ovoga Zakona.

Članak 44.

(1) Nakon objavljivanja ponude za preuzimanje vrijede odredbe ovoga članka ako ih glavna skupština ciljnog društva unese u statut društva.

(2) U roku trajanja ponude za preuzimanje, na prijenos dionica ciljnog društva ponuditelju nemaju učinka ograničenja prijenosa dionica ciljnog društva određena:

1. statutom ciljnog društva,

2. sporazumom između ciljnog društva i dioničara ciljnog društva,

3. sporazumom između dioničara ciljnog društva.

(3) Na glavnoj skupštini ciljnog društva na kojoj se odlučuje o djelovanjima iz članka 42. stavka 1. i 2. ovoga Zakona, nemaju učinka ograničenja glasačkih prava određena:

1. statutom ciljnog društva,

2. sporazumom između ciljnog društva i dioničara ciljnog društva,

3. sporazumom između dioničara ciljnog društva.

(4) Kada nakon ponude za preuzimanje, ponuditelj drži 75% dionica s pravom glasa ciljnog društva, na prvoj glavnoj skupštini sazvanoj na zahtjev ponuditelja radi izmjene statuta i/ili imenovanja i/ili opoziva članova nadzornog odbora:

1. nemaju učinka ograničenja prijenosa dionica i ograničenja glasačkih prava koja su određena statutom ciljnog društva, sporazumom između ciljnog društva i dioničara ciljnog društva te sporazumom između dioničara ciljnog društva

2. nemaju učinka posebna prava dioničara na imenovanje ili opoziv članova nadzornog odbora određena statutom ciljnog društva

3. ponuditelj ima pravo, neovisno o rokovima za sazivanje glavne skupštine određenim Zakonom o trgovačkim društvima, tražiti da glavna skupština ciljnog društva bude sazvana najkasnije 14 dana prije održavanja glavne skupštine.

(5) Odredbe iz ovoga članka ne vrijede za ograničenja prijenosa dionica i ograničenja glasačkih prava koja su određena sporazumom između ciljnog društva i dioničara ciljnog društva te sporazumom između dioničara ciljnog društva, ako su ta ograničenja dogovorena odnosno sporazumi sklopljeni prije donošenja ovoga Zakona.

(6) Oduzimaju li se na temelju ovoga članka neka prava, ponuditelj je dužan isplatiti primjereno obeštećenje u novcu. Pravo na obeštećenje prema ovom stavku može se sudskim putem zatražiti samo u roku od dva mjeseca od oduzimanja prava.

PRAVO PRIJENOSA DIONICA MANJINSKIH DIONIČARA

Članak 45. (NN 148/13)

(1) Ako nakon ponude za preuzimanje, ponuditelj i osobe koje s njim djeluju zajednički drže najmanje 95% dionica s pravom glasa ciljnog društva, ponuditelj u roku od 3 mjeseca od isteka roka trajanja ponude za preuzimanje, ima pravo na prijenos dionica s pravom glasa manjinskih dioničara, uz pravičnu naknadu.

(2) Ako su predmetom ponude za preuzimanje bile i povlaštene dionice bez prava glasa, a nakon ponude za preuzimanje, ponuditelj i osobe koje s njim djeluju zajednički drže najmanje 95% takvih dionica, ponuditelj u roku od 3 mjeseca od isteka roka trajanja ponude za preuzimanje ima pravo i na prijenos takvih dionica manjinskih dioničara, uz pravičnu naknadu.

(3) Ponuditelj će, radi izvršenja prava iz stavka 1. i 2. ovoga članka, podnijeti zahtjev središnjem klirinškom depozitarnom društvu.

(4) Ponuditelj je obvezan, istovremeno s podnošenjem zahtjeva, o zahtjevu obavijestiti manjinske dioničare, ciljno društvo i tržišnog operatera uređenog tržišta na koje su uvrštene dionice ciljnog društva i Agenciju, te isti, bez odgode, objaviti.

(5) Pravičnom naknadom iz stavka 1. i 2. ovoga članka smatra se cijena određena u ponudi za preuzimanje, uvećana za razliku u cijeni u slučaju iz članka 16. stavka 7. ovoga Zakona.

(6) Radi osiguranja naknade iz stavka 5. ovoga članka ponuditelj je obvezan na transakcijski račun depozitara otvoren kod kreditne institucije izdvojiti novčana sredstva ili depozitaru dostaviti neopozivu bankovnu garanciju na prvi poziv izdanu u korist manjinskih dioničara na iznos potreban za plaćanje svih dionica manjinskih dioničara. Novčana sredstva pohranjena na transakcijskom računu depozitara ne ulaze u likvidacijsku ili stečajnu masu depozitara i/ili kreditne institucije, niti mogu biti predmetom ovrhe u vezi s potraživanjem prema depozitaru i/ili kreditnoj instituciji.

(7) Središnje klirinško depozitarno društvo će izvršiti prijenos dionica s računa dioničara na račun ponuditelja te isplatiti manjinske dioničare nakon što utvrdi:

1. da nakon ponude za preuzimanje ponuditelj i osobe koje s njim djeluju zajednički drže najmanje 95% dionica s pravom glasa ciljnog društva i 95% povlaštenih dionica bez prava glasa u slučaju primjene stavka 2. ovoga članka,

2. da je ponuditelj za dionice koje su predmet zahtjeva osigurao naknadu iz stavka 5. ovoga članka,

3. da nije protekao rok od tri mjeseca od isteka roka trajanja ponude za preuzimanje do dana podnošenja zahtjeva iz stavka 3. ovoga članka.

O točnom datumu prijenosa i isplate Središnje klirinško depozitarno društvo će obavijestiti manjinske dioničare, ciljno društvo, tržišnog operatera uređenog tržišta na koje su uvrštene dionice ciljnog društva i Agenciju te istu obavijest, bez odgode, objaviti, i to sve na trošak ponuditelja.

(8) Sve troškove u svezi s prijenosom dionica manjinskih dioničara snosi ponuditelj.

(9) Od podnošenja zahtjeva do okončanja postupka prijenosa dionica manjinskih dioničara ne primjenjuju se odredbe članka 300.fdo 300.k Zakona o trgovačkim društvima.

PRAVO PRODAJE DIONICA MANJINSKIH DIONIČARA

Članak 46.

(1) Ako nakon ponude za preuzimanje, ponuditelj i osobe koje s njim djeluju zajednički drže najmanje 95% dionica s pravom glasa ciljnog društva, manjinski dioničari imaju u roku od 3 mjeseca od isteka roka trajanja ponude za preuzimanje, pravo na prodaju svojih dionica s pravom glasa ponuditelju, uz obvezu ponuditelja da te dionice otkupi uz pravičnu naknadu.

(2) Stavci 2., 3., 5., 6. i 7. članka 45. ovoga Zakona primjenjuju se na odgovarajući način.

(3) Ako ponuditelj ne izvrši obvezu iz stavka 1. ovoga članka, manjinski dioničari imaju pravo zahtijevati ispunjenje obveze putem mjesno nadležnoga trgovačkog suda.

OVLASTI AGENCIJE I PROVOĐENJE POSTUPKA NADZORA

Članak 47. (NN 148/13)

(1) Agencija nadzire primjenu odredbi ovoga Zakona provodeći posredne i/ili neposredne nadzore. Nadzor se obavlja:

1. praćenjem, prikupljanjem i provjerom objavljenih podataka i obavijesti te izvješća koja su sudionici tržišta, sukladno zakonima za čiju je provedbu Agencija zadužena, dužni dostavljati Agenciji (posredni nadzor),

2. prikupljanjem podataka i pregledom izvorne dokumentacije u prostorijama subjekta nadzora ili pravne osobe s kojom je nadzirana osoba izravno ili neizravno, poslovno, upravljački ili kapitalno povezana (neposredni nadzor),

3. izricanjem nadzornih mjera iz članka 48. ovoga Zakona.

Nadzor obavljaju radnici Agencije (ovlaštene osobe Agencije), pri čemu za obavljanje pojedinih zadataka u vezi s nadzorom Agencija može ovlastiti revizora, revizorsko društvo ili druge stručno osposobljene osobe. Na stručno osposobljene osobe iz prethodne rečenice primjenjuju se na odgovarajući način propisi o tajnosti podataka koji se primjenjuju na radnike Agencije.

(2) Kad je to potrebno radi nadzora primjene ovoga Zakona, Agencija može od ciljnog društva, dioničara ciljnog društva, poslovnih banaka, investicijskih društava te ostalih pravnih i fizičkih osoba za koje Agencija smatra da mogu imati saznanja od interesa za nadzor, tražiti dostavljanje isprava, očitovanja i izjava koje Agencija smatra potrebnim za provođenje nadzora.

(3) Prije početka obavljanja neposrednog nadzora, osobama koje su obvezne dostavljati isprave, očitovanja i izjave prema stavku 2. ovoga članka dostavlja se pisana obavijest o neposrednom nadzoru koja sadrži najmanje:

1. predmet nadzora,

2. podatke o tome što je subjekt nadzora dužan pripremiti ovlaštenim osobama za potrebe obavljanja neposrednog nadzora,

3. podatke o osobama ovlaštenima za nadzor,

4. naznaku lokacije na kojoj će se nadzor obavljati,

5. datum početka obavljanja nadzora.

Agencija može tijekom nadzora nadopuniti obavijest o nadzoru iz prve rečenice ovoga stavka, a na takvu dopunjenu obavijest na odgovarajući način se odnose odredbe prve rečenice ovoga stavka. Osobe koje su obvezne dostavljati isprave, očitovanja i izjave prema stavku 2. ovoga članka obvezne su ovlaštenim osobama Agencije, nakon što im iste uruče pisanu obavijest o pokretanju postupka neposrednog nadzora, omogućiti pristup u poslovne prostorije, osigurati odgovarajuće prostorije i osoblje, dati na uvid i dostaviti traženu dokumentaciju i isprave, dati izjave i očitovanja te osigurati druge uvjete potrebne za obavljanje nadzora.

(4) Dokumentaciju i isprave koji mogu poslužiti kao dokaz u kaznenom ili prekršajnom postupku, ovlaštene osobe Agencije mogu, uz izdavanje potvrde, privremeno oduzeti, ali samo do pokretanja tih postupaka, kada ih predaju tijelu nadležnom za vođenje postupka.

(5) Nakon obavljenog nadzora ovlaštene osobe Agencije sastavljaju zapisnik o obavljenom nadzoru, koji su dužne dostaviti stranki. Na dostavljeni zapisnik o nadzoru, stranka ima pravo uložiti prigovor Agenciji u roku od osam dana od dana primitka zapisnika.

(6) Prigovor na zapisnik mora sadržavati navode o okolnostima iz kojih proizlazi da je zapisnikom pogrešno utvrđeno postojanje određenih nedostataka, nezakonitosti i nepravilnosti. Prigovoru na zapisnik moraju biti priloženi odgovarajući dokazi, ako stranka istima raspolaže.

(7) Ako su isprave, očitovanja i izjave koje se dostavljaju Agenciji pisane na stranom jeziku, dostavljaju se i u prijevodu na hrvatski jezik po ovlaštenom sudskom tumaču.

(8) Stranka snosi trošak upravnog postupka nadzora neovisno o tome je li postupak nadzora okončan povoljno za stranku.

(9) Agencija može neposredno rješavati u postupcima nadzora.

NADZORNE MJERE

Članak 48. (NN 148/13)

(1) Kada utvrdi nepravilnosti i/ili nezakonitosti Agencija će rješenjem naložiti poduzimanje radnji koje pridonose uspostavljanju zakonitosti, odnosno izreći mjeru propisanu ovim Zakonom.

(2) Agencija će rješenjem odrediti rok za izvršenje te dostavljanje dokaza o učinjenom.

(3) Kada utvrdi nepravilnosti i/ili nezakonitosti Agencija može:

1. utvrditi nastanak obveze objavljivanja ponude za preuzimanje,

2. naložiti poduzimanje radnji radi objavljivanja ponude za preuzimanje, izmjenu, dopunu ili povlačenje ponude za preuzimanje,

3. zatražiti dostavljanje ili objavljivanje dodatnih podataka i/ili informacija, očitovanja, obavijesti ili ispravaka u svezi s ponudom za preuzimanje,

4. proglasiti ponudu za preuzimanje nevažećom,

5. donijeti druge mjere koje su potrebne radi uklanjanja posljedica koje su nastale izvršenjem ili propuštanjem radnji,

6. javno objaviti sve poduzete mjere i sankcije koje su izrečene radi utvrđenih nepravilnosti i/ili nezakonitosti.

(4) Sve poduzete mjere iz stavka 3. ovoga članka Agencija će dostaviti ciljnom društvu, depozitaru i tržišnom operateru uređenog tržišta na koje su uvrštene dionice ciljnog društva.

(5) Ako ponuditelj ne postupi u skladu s rješenjem Agencije iz stavka 1. ovoga članka, Agencija može novim rješenjem izreći novu ili istu mjeru.

Članak 49. (NN 148/13)

Ako ponuditelj, nakon nastanka obveze objavljivanja ponude za preuzimanje, neovisno o tome je li ista utvrđena rješenjem Agencije sukladno odredbama ovoga Zakona, u zakonskom roku ne podnese uredan zahtjev za odobrenje objavljivanja ponude za preuzimanje ili mu Agencija odbije ili odbaci zahtjev za odobrenje objavljivanja ponude za preuzimanje ili nakon što mu je Agencija odobrila zahtjev za objavljivanje ponude za preuzimanje, ne objavi ponudu za preuzimanje, pod uvjetima i na način iz ovoga Zakona, svaki dioničar ciljnog društva može putem mjesno nadležnog trgovačkog suda zahtijevati obvezno sklapanje ugovora o prodaji dionica, pod uvjetima pod kojima je morala biti objavljena ponuda za preuzimanje.

Članak 50. (NN 148/13)

(1) U postupku pred Agencijom primjenjuju se odredbe Zakona o općem upravnom postupku.

(2) Protiv rješenja koje u upravnim stvarima iz svoje nadležnosti donosi Agencija žalba nije dopuštena, ali nezadovoljna strana može u roku od 30 dana od dana dostave rješenja pokrenuti tužbom upravni spor pred nadležnim upravnim sudom.

(3) Pravodobno podnesena tužba protiv rješenja Agencije u dijelu rješenja kojim se utvrđuje nastanak obveze objavljivanja ponude za preuzimanje odgađa pravne učinke tog dijela rješenja do nastupanja pravomoćnosti istog. U tom slučaju i dio rješenja koji se odnosi na poduzimanje radnji radi objavljivanja ponude za preuzimanje odgađa se do pravomoćnosti rješenja iz prve rečenice ovoga stavka.

(4) O tužbama protiv akata Agencije nadležni upravni sud odlučit će po hitnom postupku, a najkasnije u roku od šest mjeseci od dana podnošenja tužbe. O žalbama protiv presuda upravnog suda, Visoki upravni sud odlučit će u hitnom postupku, najkasnije u roku od šest mjeseci od dana podnošenja žalbe.

PRIOPĆENJE I DOSTAVA

Članak 51.

Ako prema odredbama ovoga Zakona Agencija treba neku odluku priopćiti ili dostaviti osobi koja ima prebivalište odnosno sjedište u inozemstvu, to će učiniti punomoćniku te osobe koji ima prebivalište ili sjedište u Republici Hrvatskoj. Ako punomoćnik nije imenovan, odluka će se smatrati priopćenom i dostavljenom objavom u »Narodnim novinama«.

ODGOVORNOST ZA ŠTETU

Članak 52. (NN 148/13)

Članovi Upravnog vijeća i radnici Agencije ne odgovaraju za štetu koja nastane prilikom obavljanja dužnosti u okviru ovoga Zakona, osim ako se dokaže da su određenu radnju učinili ili propustili učiniti namjerno ili grubom nepažnjom.

SURADNJA S DRUGIM NADZORNIM TIJELIMA

Članak 53.

(1) Agencija i nadzorna tijela država članica koja nadziru tržišta kapitala surađivat će i međusobno dostavljati podatke kad je to potrebno za primjenu odredbi ovoga Zakona ili odgovarajućih zakona država članica koji uređuju područje preuzimanja.

(2) Pod uvjetima iz stavka 1. ovoga članka, Agencija će surađivati i s nadzornim tijelima država koje nisu države članice.

NADLEŽNOST I MJERODAVNO PRAVO

Članak 54.

Agencija je nadležna za provođenje odredbi ovog Zakona u cijelosti u svim slučajevima kada ciljno društvo ima sjedište u Republici Hrvatskoj.

Članak 55. (NN 148/13)

Agencija je nadležna za nadzor postupka preuzimanja ciljnog društva:

1. koje ima sjedište u Republici Hrvatskoj, a njegove dionice su uvrštene na uređeno tržište u Republici Hrvatskoj,

2. koje ima sjedište u Republici Hrvatskoj, a njegove dionice su uvrštene na uređeno tržište države članice,

3. koje ima sjedište izvan Republike Hrvatske u zemlji članici, a njegove dionice su uvrštene jedino na uređeno tržište u Republici Hrvatskoj,

4. koje ima sjedište izvan Republike Hrvatske u zemlji članici, a njegove dionice su uvrštene na uređena tržišta u nekoliko zemalja članica koje nisu zemlje sjedišta ciljnog društva uključujući i uređena tržišta Republike Hrvatske, s tim da je prvo uvrštenje dionica ciljnog društva bilo na uređeno tržište u Republici Hrvatskoj,

5. koje ima sjedište izvan Republike Hrvatske u zemlji članici, a njegove dionice su uvrštene na uređena tržišta u nekoliko zemalja članica koje nisu zemlje sjedišta ciljnog društva uključujući i uređena tržišta Republike Hrvatske, ako je o nadležnosti Agencije odlučeno na način iz članka 56. ovoga Zakona.

Članak 56.

(1) Ciljno društvo koje ima sjedište izvan Republike Hrvatske u zemlji članici, a koje istodobno po prvi put svoje dionice uvrštava na uređena tržišta u nekoliko zemalja članica koje nisu zemlje njegovog sjedišta uključujući i uređena tržišta Republike Hrvatske, obvezno je na dan uvrštenja svojih dionica izvijestiti svako od tih uređenih tržišta i njihovo nadzorno tijelo, nadzorno tijelo koje države članice će biti tijelo nadležno za nadzor postupka preuzimanja.

(2) Obavijest iz stavka 1. ovoga članka, uređeno tržište u Republici Hrvatskoj na koje se uvrštavaju dionice ciljnog društva, obvezno je bez odgode objaviti na svojim internetskim stranicama.

(3) Ciljno društvo je obvezno obavijest iz stavka 1. ovoga članka bez odgode nakon uvrštenja objaviti na način iz članka 4. ovoga Zakona.

Članak 57. (NN 148/13)

(1) Kad je Agencija nadležna za nadzor postupka preuzimanja, u slučajevima iz članka 55. točke 1. i 5. ovoga Zakona, Agencija primjenjuje odredbe ovoga Zakona u cijelosti.

(2) U slučaju iz članka 55. točke 2. ovoga Zakona primjenjuju se odredbe ovoga Zakona u onom dijelu koji se odnosi na utvrđivanje postotka prava glasa i nastanak obveze objavljivanja ponude za preuzimanje, iznimke od obveze objavljivanja ponude za preuzimanje, uvjete pod kojima uprava i nadzorni odbor ciljnog društva mogu poduzimati mjere koje za posljedicu imaju ometanje ili onemogućavanje ponude za preuzimanje te odredbe o izvješćivanju radnika ciljnog društva.

(3) Kad je Agencija nadležna za nadzor postupka preuzimanja, u slučajevima iz članka 55. točke 3., 4. i 5. ovoga Zakona, Agencija primjenjuje odredbe ovoga Zakona, izuzev odredaba koje se odnose na utvrđivanje postotka prava glasa i nastanak obveze objavljivanja ponude za preuzimanje, iznimke od obveze objavljivanja ponude za preuzimanje, uvjete pod kojima uprava i nadzorni odbor ciljnog društva mogu poduzimati mjere koje za posljedicu imaju ometanje ili onemogućavanje ponude za preuzimanje i izvješćivanje radnika ciljnog društva, umjesto kojih se primjenjuje mjerodavno pravo zemlje članice u kojoj ciljno društvo ima sjedište.

Članak 58. (NN 148/13)

(1) Kad je nadležno tijelo države članice odobrilo objavljivanje ponude za preuzimanje ciljnog društva čije dionice su uvrštene na uređeno tržište, ponuda za preuzimanje priznat će se u Republici Hrvatskoj bez dodatnog postupka odobrenja.

(2) Ponuda za preuzimanje iz stavka 1. ovoga članka, objavljuje se na način iz članka 4. stavka 1. ovoga Zakona.

(3) Agencija je ovlaštena, prije objave ponude za preuzimanje iz stavka 1. ovoga članka, zatražiti od ponuditelja, dopunu sadržaja ponude za preuzimanje odgovarajućim podacima koji se odnose na upute o načinu i učincima pohrane dionica.

PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 59. (NN 148/13)

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 200.000 do 1.000.000 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba, odnosno novčanom kaznom od 100,00 do 50.000 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba ako:

1. protivno odredbama članka 9. stavka 3. ovoga Zakona, ne dostavi bez odgode obavijest o nastanku obveze objavljivanja ponude za preuzimanje, Agenciji, i/ili istu, bez odgode ne objavi sukladno odredbama članka 4. ovoga Zakona,

2. protivno odredbama članka 10. stavka 2. ovoga Zakona, ne dostavi bez odgode obavijest o namjeri objavljivanja ponude za preuzimanje, Agenciji, i/ili istu, bez odgode ne objavi sukladno odredbama članka 4. ovoga Zakona,

3. protivno odredbama članka 16. stavka 7. ovoga Zakona, ponuditelj ili osobe koje s njim zajednički djeluju ne isplate dioničarima razliku u cijeni,

4. protivno odredbi članka 24. stavka 1. ovoga Zakona, ne pod nese zahtjev za odobrenje objavljivanja ponude za preuzimanje u roku od 30 dana od dana nastanka obveze objavljivanja ponude za preuzimanje,

5. protivno odredbama članka 27. stavka 1. ovoga Zakona, ne objavi ponudu za preuzimanje u roku od 7 dana od dana primitka rješenja iz članka 24. stavka 3. ovoga Zakona,

6. u roku određenom rješenjem, ne postupi sukladno rješenju koje Agencija donese na temelju članka 48. stavka 1., 2. i 5. ovoga Zakona.

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 100.000 do 500.000 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba, odnosno novčanom kaznom od 50.000 do 200.000 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba ako:

1. protivno odredbama članka 11. stavka 1. ovoga Zakona, obavijesti iz članka 9. stavka 3. ili članka 10. stavka 2. ovoga Zakona ne sadržavaju podatke iz članka 22. stavka 1. točke 1., 2., 3. i 4. ovoga Zakona i/ili napomenu iz druge rečenice članka 11. stavka 1. ovoga Zakona,

2. protivno odredbama članka 12. stavka 2. ovoga Zakona, na traženje Agencije ne dostavi bez odgode Agenciji izričitu izjavu o namjeri preuzimanja,

3. protivno odredbama članka 13. stavka 1. ovoga Zakona, uputi ponudu ili opću ponudu dioničarima ciljnog društva s ciljem stjecanja dionica s pravom glasa,

4. protivno odredbama članka 13. stavka 2. ovoga Zakona, uputi javni ili drugi poziv dioničarima ciljnog društva na davanje ponude s ciljem stjecanja dionica s pravom glasa,

5. protivno odredbama članka 13. stavka 3. ovoga Zakona, iz stečenih dionica ciljnog društva ostvari pravo glasa,

6. protivno odredbama članka 13. stavka 4. ovoga Zakona, ponuditelj i/ili osobe koje s njim zajednički djeluju ne dostave Agenciji, ciljnom društvu i tržišnom operateru uređenog tržišta na koje su uvrštene dionice ciljnog društva obavijest o padanju do ili ispod praga,

7. protivno odredbama članka 13. stavka 5. ovoga Zakona, obavijest iz članka 13. stavka 4. ovoga Zakona ne sadrži podatke i dokumentaciju propisanu odredbom članka 13. stavka 5. ovoga Zakona,

8. protivno odredbama članka 14. stavka 5. ovoga Zakona osobe iz članka 14. stavaka 1. i 4. ovoga Zakona ne dostave bez odgode, a najkasnije u roku od četiri dana od dana nastanka okolnosti iz članka 14. stavaka 1. i 4. ovoga Zakona, Agenciji, obavijest o korištenju iznimke ili kad ista obavijest ne sadrži sve propisane podatke i dokumentaciju,

9. protivno odredbama članka 16. stavka 8. ovoga Zakona, ponuditelj ili osoba koja s njim zajednički djeluje ne dostavi ili dostavi sa zakašnjenjem Agenciji obavijest o stjecanju dionica ili kad ista obavijest ne sadrži sve propisane podatke i dokumentaciju,

10. protivno odredbama članka 16. stavka 9. ovoga Zakona, ponuditelj ili osobe koje s njim zajednički djeluju ne dostave ili dostave sa zakašnjenjem Agenciji obavijest o isplati razlike u cijeni dioničarima ili kad ista obavijest ne sadrži sve propisane podatke i dokumentaciju,

11. protivno odredbama članka 22. stavka 1. ovoga Zakona, ponuda za preuzimanje ne sadrži sve nužne podatke kako bi dioničari mogli odlučiti o prihvaćanju ponude, a osobito podatke iz članka 22. stavka 1. ovoga Zakona ili ako ti podaci nisu istiniti,

12. protivno odredbama članka 27. stavka 3. ovoga Zakona, ponudu za preuzimanje ili izmjenu ponude za preuzimanje, po primitku rješenja Agencije iz članka 24. stavka 3. ili članka 29. stavka 2. ovoga Zakona, bez odgode, ne dostavi ciljnom društvu, i tržišnom operateru uređenog tržišta na koje su uvrštene dionice ciljnog društva i depozitaru,

13. protivno odredbama članka 27. stavka 4. ovoga Zakona odmah ne obavijesti svakog dioničara o sadržaju ponude za preuzimanje ili dioničaru koji to zahtijeva ne da sve informacije kojima raspolaže u svezi s ponudom za preuzimanje,

14. protivno odredbama članka 40. stavka 1. ovoga Zakona, od trenutka nastanka obveze objavljivanja ponude za preuzimanje, do isteka roka trajanja ponude za preuzimanje, stekne ili se obveže steći dionice koje su predmet ponude za preuzimanje ili iznimno od zabrane iz članka 40. stavka 2. ovoga Zakona, otuđi dionice iako nisu ispunjeni uvjeti iz članka 40. stavka 3. ovoga Zakona,

15. protivno odredbama članka 41. stavka 1. ovoga Zakona, u roku od 10 dana od dana objave ponude za preuzimanje ne objavi obrazloženo mišljenje o ponudi za preuzimanje, ili objavi mišljenje koje ne sadrži podatke propisane stavkom 1. toga članka,

16. protivno odredbama članka 42. stavka 1. ovoga Zakona, bez odobrenja glavne skupštine poduzima radnje iz točaka 1. do 5. toga stavka,

17. protivno odredbama članka 42. stavka 2. ovoga Zakona, bez dodatnog odobrenja glavne skupštine, provede odluke iz članka 42. stavka 1. ovoga Zakona,

18. protivno odredbama članka 47. stavka 2. ovoga Zakona, ne dostavi isprave, očitovanja ili izjave, koje Agencija smatra potrebnim za provođenje nadzora,

19. protivno odredbama članka 47. stavka 3. ovoga Zakona, ne omogući pristup u poslovne prostorije, ne osigura odgovarajuće prostorije i osoblje, ne da na uvid ili ne dostavi traženu dokumentaciju i isprave, ne da izjave ili očitovanja, ili ne osigura druge uvjete potrebne za obavljanje nadzora.

(3) Novčanom kaznom u iznosu od 50.000 do 200.000 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba, odnosno novčanom kaznom od 20.000 do 100.000 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba ako:

1. protivno odredbama članka 8. stavka 7. ovoga Zakona, održavatelj tržišta bez odgode ne obavijesti Agenciju da djeluje ili namjerava djelovati kao održavatelj tržišta u odnosu na određeno ciljno društvo i/ili Agenciji ne dostavi sporazum o održavanju tržišta koji je sklopio s tržišnim operaterom uređenog tržišta, odnosno određenim ciljnim društvom ako je takav ugovor sklopljen,

2. protivno odredbama članka 8. stavka 8. ovoga Zakona, održavatelj tržišta bez odgode ne obavijesti Agenciju da prestaje djelovati kao održavatelj tržišta u odnosu na određeno ciljno društvo,

3. protivno odredbama članka 11. stavka 3. ovoga Zakona, ne obavijesti ili obavijesti Agenciju sa zakašnjenjem, te o svim postupcima ili pregovorima s ponuditeljem ili osobama koje djeluju zajednički s ponuditeljem, ili o tome da takvi postupci ili pregovori nisu u tijeku,

4. protivno odredbama članka 11. stavka 2. ovoga Zakona, ciljno društvo o sadržaju objavljene obavijesti iz članka 11. stavka 1. ovoga Zakona, bez odgode ne obavijesti predstavnike radnika, ili u njihovoj odsutnosti, radnike,

5. protivno odredbama članka 12. stavka 3. ovoga Zakona, na zahtjev Agencije ne dostavi bez odgode izričitu izjavu o tome je li upoznata s namjerom preuzimanja,

6. protivno odredbama članka 12. stavka 4. ovoga Zakona, bez odgode ne objavi na način iz članka 4. ovoga Zakona ili ne dostavi tržišnom operateru uređenog tržišta na koje su uvrštene dionice ciljnog društva, izjavu iz članka 12. stavka 2. i 3. ovoga Zakona,

7. protivno odredbama članka 15. stavka 1. ovoga Zakona, ne omogući uvid u podatke koji se odnose na dioničare i dionice ciljnog društva,

8. protivno odredbama članka 30. stavka 3. ovoga Zakona, ne dostavi bez odgode obavijest ciljnom društvu i tržišnom operateru uređenog tržišta na koje su uvrštene dionice ciljnog društva i depozitaru te istu obavijest bez odgode ne objavi sukladno odredbama članka 4. ovoga Zakona,

9. protivno odredbama članka 33. stavka 3. ovoga Zakona, o povlačenju ponude za preuzimanje ne obavijestiti bez odgode Agenciju i tržišnog operatera uređenog tržišta na koje su uvrštene dionice ciljnog društva, ciljno društvo i depozitara,

10. protivno odredbama članka 33. stavka 4. ovoga Zakona, u roku od 7 dana ne objavi obavijest o povlačenju ponude za preuzimanje iz članka 33. stavka 3. ovoga Zakona,

11. protivno odredbama članka 39. stavka 1. ovoga Zakona, nakon isteka roka za plaćanje dionica koje su predmet ponude za preuzimanje, ne dostavi bez odgode izviješće o preuzimanju Agenciji, ciljnom društvu i tržišnom operateru uređenog tržišta na koje su uvrštene dionice ciljnog društva, ili isto ne objavi u roku od 7 dana sukladno članku 4. ovoga Zakona,

12. protivno odredbama članka 39. stavka 4. ovoga Zakona, u roku od 7 dana od dana primitka obavijesti iz stavka 3. istog članka ne objavi, sukladno odredbama članka 4. ovoga Zakona, obavijest o neuspjehu ponude za preuzimanje,

13. protivno odredbama članka 41. stavka 2. ovoga Zakona, prije objave, mišljenje ne predoči u roku od 5 dana od dana objave ponude za preuzimanje predstavnicima radnika, odnosno radnicima izravno ako nemaju predstavnike,

14. protivno odredbi članka 41. stavka 3. ovoga Zakona, ne priloži svome mišljenju kod objave zaprimljeno mišljenje predstavnika radnika o ponudi za preuzimanje,

15. protivno odredbama članka 41. stavka 5. ovoga Zakona, bez odgode ne dostavi mišljenje o ponudi za preuzimanje Agenciji i tržišnom operateru uređenog tržišta na koje su uvrštene dionice ciljnog društva, najkasnije istog dana kada oglašivačima daje narudžbe za objavljivanje,

16. protivno odredbama članka 43. stavka 2. ovoga Zakona, ne obavijesti bez odgode Agenciju, i nadzorna tijela država članica su uvrštene dionice ciljnog društva na uređenom tržištu, o tome da je ciljno društvo usvojilo ili brisalo odredbu statuta prema stavku 1. toga članka,

17. protivno odredbama članka 45. stavka 4. ovoga Zakona, o zahtjevu ne obavijesti manjinske dioničare, ciljno društvo i burzu ili tržišnog operatera uređenog tržišta na koje su uvrštene dionice ciljnog društva, Agenciju, ili obavijest ne objavi bez odgode,

18. protivno odredbi članka 4. stavka 2. ovoga Zakona, kao tržišni operater uređenog tržišta na koje su uvrštene dionice ciljnog društva na svojim internetskim stranicama ne objavi zaprimljeni dokument,

19. protivno odredbi članka 4. stavka 6. ovoga Zakona, komunicira s javnošću.

(4) Za prekršaj iz stavaka 1., 2., 3. i 4. ovoga članka kaznit će se i odgovorne osobe u pravnoj osobi i to novčanom kaznom od 10.000 do 50.000 kuna.

ZASTARA

Članak 60. (NN 148/13)

Na prekršajni progon počinitelja zbog počinjenih prekršaja iz ovoga Zakona primjenjuju se odredbe o zastari propisane Prekršajnim zakonom.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 61. (NN 99/13, 148/13)

Brisan.

Članak 61.a

U slučaju da je statutom ciljnog društva određeno da umjesto uprave i nadzornog odbora ciljno društvo ima upravni odbor, odredbe ovoga Zakona o upravi, nadzornom odboru ili članovima uprave ili nadzornog odbora ciljnog društva, na odgovarajući se način primjenjuju na upravni odbor ciljnog društva.

 

Članak 62.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o preuzimanju dioničkih društava (»Narodne novine«, br. 84/02., 87/02. i 120/02.).

Članak 63.

(1) Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim odredbe članka 2. točke 1. podtočke b);članka 2. točka 8.; članka 17. stavka 1. podstavka 2. i 3.; članka 17. stavka 2., 3. i 4.; članka 20.; članka 22. stavka 1. točke 9., 16. i 17.; članka 43. do 46., članka 55. i članka 57. i 58. ovoga Zakona koje stupaju na snagu danom prijema Republike Hrvatske u članstvo u Europskoj uniji.

(2) Danom prijema Republike Hrvatske u članstvo u Europskoj uniji prestaje važiti odredba članka 54. ovoga Zakona.

 

Klasa: 432-02/07-01/01

Zagreb, 5. listopada 2007.

 

Prijelazne i završne odredbe iz NN 148/13

Članak 42.

(1) Postupci nadzora i postupci povodom zahtjeva za odobrenje objavljivanja ponude za preuzimanje, pokrenuti nakon stupanja na snagu Zakona o preuzimanju dioničkih društava (»Narodne novine«, br. 109/07.), a koji nisu okončani do dana stupanja na snagu ovoga Zakona, dovršit će se sukladno odredbama zakona koje su bile na snazi u vrijeme pokretanja upravnog postupka.

(2) Od dana stupanja na snagu ovoga Zakona osobe kojima je obveza objavljivanja ponude za preuzimanje nastala sukladno odredbama Zakona o postupku preuzimanja dioničkih društava (»Narodne novine«, br. 124/97. i 57/01.), a koje do dana stupanja na snagu ovoga Zakona nisu podnijele zahtjev za odobrenje objavljivanja ponude za preuzimanje, nisu obvezne tada nastalu obvezu izvršiti sukladno odredbama Zakona o preuzimanju dioničkih društava (»Narodne novine«, br. 109/07., 36/09., 108/12., 90/13. i 99/13.). Osobe kojima je obveza objavljivanja ponude za preuzimanje nastala sukladno odredbama Zakona o preuzimanju dioničkih društava (»Narodne novine«, br. 84/02., 87/02., 2/07. i 120/02. – ispravak) i Zakona o preuzimanju dioničkih društava (»Narodne novine«, br. 109/07., 36/09., 108/12., 90/13. i 99/13.), a koje do dana stupanja na snagu ovoga Zakona nisu podnijele zahtjev za odobrenje objavljivanja ponude za preuzimanje, obvezne su tada nastalu obvezu izvršiti sukladno odredbama ovoga Zakona.

(3) Za osobe kojima je na dan stupanja na snagu ovoga Zakona isključeno pravo glasa u smislu odredbi članka 13. stavka 3. Zakona o preuzimanju dioničkih društava (»Narodne novine«, br. 109/07., 36/09., 108/12., 90/13. i 99/13.) ili prijelazne odredbe članka 61. stavka 3. Zakona o preuzimanju dioničkih društava (»Narodne novine«, br. 109/07., 36/09., 108/12., 90/13. i 99/13.) ovo isključenje traje do dana isplate i prijenosa dionica pohranjenih u ponudi za preuzimanje, ako su te osobe obavijestile o nastanku obveze sukladno mjerodavnoj zakonskoj odredbi ili ako nisu obavijestile o nastanku obveze sukladno mjerodavnoj zakonskoj odredbi, a Agencija je donijela rješenje kojim je utvrdila nastanak obveze koje je do dana stupanja na snagu ovoga Zakona postalo pravomoćno. Ako rješenje Agencije nije postalo pravomoćno do dana stupanja na snagu ovoga Zakona, isključenje prava glasa će prestati s danom stupanja na snagu ovoga Zakona, s tim da će se isključenje prava glasa nastaviti od dana pravomoćnosti tog rješenja. Isključenje prava glasa prestat će u navedenim slučajevima u svakom slučaju i prije dana isplate i prijenosa dionica pohranjenih u ponudi za preuzimanje pod uvjetima iz, ovim Zakonom dodanih, odredbi članka 13. stavaka 4. i 5. Zakona o preuzimanju dioničkih društava (»Narodne novine«, br. 109/07., 36/09., 108/12., 90/13. i 99/13.). Odredbe ovoga stavka primjenjuju se isključivo na obveze objavljivanja ponude za preuzimanje nastale prema odredbama Zakona o preuzimanju dioničkih društava (»Narodne novine«, br. 84/02., 87/02., 120/02. – ispravak i 2/07.) i Zakona. Isključenje prava glasa u odnosu na neizvršene obveze objavljivanja ponude za preuzimanje nastale na temelju Zakona o postupku preuzimanja dioničkih društava (»Narodne novine«, br. 124/97. i 57/01.) prestaje danom stupanja na snagu ovoga Zakona.

(4) Osobe koje na dan stupanja na snagu ovoga Zakona drže više od 25 % dionica s pravom glasa ciljnog društva, a iznimno, do stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o preuzimanju dioničkih društava (»Narodne novine«, br. 36/09.), nisu bile obvezne objaviti ponudu za preuzimanje, u slučaju daljnjeg stjecanja dionica s pravom glasa ciljnog društva, obvezne su objaviti ponudu za preuzimanje sukladno odredbama Zakona o preuzimanju dioničkih društava (»Narodne novine«, br. 109/07., 36/09., 108/12., 90/13. i 99/13.).

(5) Osobe koje su do stupanja na snagu ovoga Zakona objavile ponudu za preuzimanje i koje su nakon ponude za preuzimanje objavljene sukladno važećem zakonu koji uređuje preuzimanje dioničkih društava pale do ili ispod praga od 25 % dionica s pravom glasa ciljnog društva, u slučaju daljnjeg stjecanja dionica s pravom glasa ciljnog društva i prelaska spomenutog praga, obvezne su objaviti ponudu za preuzimanje sukladno Zakonu o preuzimanju dioničkih društava (»Narodne novine«, br. 109/07., 36/09., 108/12., 90/13. i 99/13.).

(6) Osobe koje su do stupanja na snagu ovoga Zakona kontrolni prag od 25 % dionica s pravom glasa ciljnog društva, prema odredbama prethodno važećih zakona koji uređuju preuzimanje dioničkih društava, prešle smanjenjem temeljnog kapitala ciljnog društva i koje nakon stupanja na snagu ovoga Zakona steknu dionice s pravom glasa ciljnog društva, obvezne su objaviti ponudu za preuzimanje sukladno odredbama Zakona o preuzimanju dioničkih društava (»Narodne novine«, br. 109/07., 36/09., 108/12., 90/13. i 99/13.).

(7) Osobe koje do stupanja na snagu ovoga Zakona nisu izvršile obvezu objavljivanja ponude za preuzimanje nastalu prema odredbama Zakona o preuzimanju dioničkih društava (»Narodne novine«, br. 84/02., 87/02., 120/02. – ispravak i 2/07.) i Zakona o preuzimanju dioničkih društava (»Narodne novine«, br. 109/07., 36/09., 108/12., 90/13. i 99/13.), izvršit će nastalu obvezu sukladno odredbama Zakona neovisno o tome je li dioničko društvo za koje nije izvršena nastala obveza, ciljno društvo u smislu, ovim Zakonom izmijenjene, odredbe članka 2. stavka 1. točke 1. Zakona o preuzimanju dioničkih društava (»Narodne novine«, br. 109/07., 36/09., 108/12., 90/13. i 99/13.).

(8) Agencija je od stupanja na snagu ovoga Zakona ovlaštena pokrenuti postupak nadzora u vezi ispitivanja nastanka i izvršenja obveze nastale prema odredbama Zakona o preuzimanju dioničkih društava (»Narodne novine«, br. 84/02., 87/02. i 120/02. – ispravak i 2/07.) i Zakona o preuzimanju dioničkih društava (»Narodne novine«, br. 109/07., 36/09., 108/12., 90/13. i 99/13.), neovisno o tome jesu li ispunjeni uvjeti da se dioničko društvo za koje nije izvršena nastala obveza smatra ciljnim društvom u smislu, ovim Zakonom izmijenjene, odredbe članka 2. stavka 1. točke 1. Zakona o preuzimanju dioničkih društava (»Narodne novine«, br. 109/07., 36/09., 108/12., 90/13. i 99/13.).

Članak 43.

Stupanjem na snagu ovoga Zakona prestaje važiti odredba članka 6. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o preuzimanju dioničkih društava (»Narodne novine«, br. 36/09.).

Članak 44.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 15. prosinca 2013.

Klasa: 022-03/13-01/278

 


 

Copyright © Ante Borić