Povezani zakoni

Zakon o proglašenju planine Velebit parkom prirode

NN 24/1981

Uživajte...

Baza je ažurirana 21.05.2024. 

zaključno sa NN 58/24

Članak 1.

Planina Velebit od Senjske drage do Zrmanje, zajedno s pripadajućim obalnim pojasom, u ukupnoj površini od oko 200.000 ha, proglašuje se parkom prirode.

Članak 2.

Granica parka prirode teče od Senja, isključivši grad, cestom kroz Senjsku dragu do Vratnika i Melnica, od Melnica podnožjem Senjskog bila šumskom cestom na Kalčevac, od Kalčevca padinom Senjskog bila, šumskom cestom do ceste Krasno — Otočac iznad Kutereva, te rubom šume iznad Kutereva i nadalje putem Kuterevo-zaselak Klobučari uključivši Rožmanov vrh (956), Medvedak (890) i Sigurnjakov vrh (990), od zaselka Klobučari preko ceste Lipovo polje-Krasno na Runjavicu (804) uključivši Crni vrh (1096) i Veliki Konj (1137), od Runjavice (804) na Oštrac (977) te dalje na zapad rubom šume iznad ceste u Kosinjskom Bakovcu do kote 606 na istoj cesti, od kote 606 na jug na Sedmakovu ruju (1184) te preko zaselka Bakovac rubom šume do zaselka Velika Plana (623), nadalje na Španjušu (754), te rubom šume u Kalinovači na Buzdovan (780), a zatim rubom šume iznad sela Bužima do sela Trnovca (591), nadalje rubom šume preko ceste Gospić –— Jadovno ispod Paljevine (800), Malog Kozjaka (938) i Gušte (842) na cestu Gospić — Karlobag, odatle rubom šume iznad sela Rizvanuša, te skreće na sjever iznad sela Divosela rubom šume do ceste Divoselo — Čitluk, a zatim rubom šume iznad te ceste do iznad Čitluka, pa na jugozapad putem preko polja do ruba šume ispod Bukove Glavice (655), nadalje rubom šume na istok preko Počitelja na Brezik, te iznad zaselka Kukljica na cestu Gospić — Gračac i kotu 579 Medak-brdo, pa rubom šume uključivši čitavu gospodarsku jedinicu Bogunica — Kusurina do Kruškovca – Papuče i rubom šume iznad sela Raduča do kote 566 iznad sela Sveti Rok, od kote 566 cestom na izvor Ričice, te dalje lijevom obalom Ričice do željezničkog mosta u Štikadi, zatim željezničkom prugom do cestovnog prelaza preko pruge iznad zaselka Gaćeša, željezničkom prugom do stanice Malovan i dalje prugom do Sučevića, od Sučevića cestom na vrelo Zrmanje, lijevom obalom i kanjonom Zrmanje do Anzulovca ispred Obrovca, od Anzulovca stazom na Bravar, te ispod zaselka Nekića, Kite (246), Stražbenice (238) na obalu mora kod sela Rovanjske i dalje obalom do početne točke (Senj).

Članak 3.

Posebno zaštićeni objekti prirode na području parka prirode: Nacionalni park »Paklenica«, Strogi prirodni rezervat »Hajdučki i Rožanski kukovi«, Specijalni rezervat šumske vegetacije »Štirovača«, Specijalni botanički rezervat »Zavižan – Balinovac – Zavižanska (Velika) Kosa«, Velebitski botanički vrt i Geomorfološki spomenik prirode

»Cerovačke pećine« ostaju i dalje pod posebnom zaštitom u spomenutim kategorijama zaštite.

Članak 4.

Pojedini predjeli odnosno lokaliteti parka prirode mogu se proglasiti i drugim posebno zaštićenim objektima prirode.

Članak 5.

U područjima parka prirode Velebit, koja nisu proglašena posebno zaštićenim objektima prirode, gospodarit će se šumama i šumskim zemljištem u skladu sa Zakonom o šumama i Prostornim planom područja posebne namjene.

Članak 6.

Ovaj zakon stupa na snagu osmoga dana nakon objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 2744-1981

Zagreb, 29. svibnja 1981.

 

Copyright © Ante Borić