Baza je ažurirana 01.12.2023. 

zaključno sa NN 141/23

Povezani zakoni

Poljoprivreda, životinje i okoliš
Zakon o proglašenju Parka prirode "Vransko jezero" Zakon o proglašenju šume Paklenica nacionalnim parkom Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima Zakon o vatrogastvu Zakon o vinu Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 396.2005 o maksimalnim razinama ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životnjskog podrijetla Zakon o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja Zakon o proglašenju otoka Lokruma upravljanim prirodnim rezervatom Zakon o Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu Zakon o sprječavanju unošenja i širenja stranih te invazivnih stranih vrsta i upravljanju njima Zakon o vodi za ljudsku potrošnju Zakon o komunalnom gospodarstvu Zakon o uskladištenju i skladišnici za žitarice i industrijsko bilje Zakon o proglašenju Parka prirode »Dinara« Zakon o popisu poljoprivrede 2003 Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja Zakon o proglašenju Parka prirode "Lastovsko otočje" Zakon o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda Zakon o zaštiti biljnih sorti Zakon o veterinarsko-medicinskim proizvodima Zakon o zaštiti od požara Zakon o akvakulturi Zakon o zaštiti životinja Zakon o provedbi uredbi Europske unije o zaštiti životinja Zakon o proglašenju Parka prirode "Papuk" Zakon o uzgoju domaćih životinja Zakon o popisu poljoprivrede 2020. Zakon o duhanu Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/1021 o postojanim organskim onečišćujućim tvarima Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 528.2012 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi stavljanja na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 1257/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. studenoga 2013. o recikliranju brodova i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1013/2006 i Direktive 2009/16/EZ Zakon o sustavu obrane od tuče Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1107.2009 o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja Zakon o proglašenju Plitvičkih jezera nacionalnim parkom Zakon o drvenastim kulturama kratkih ophodnji Zakon o zaštiti prirode Zakon o biljnom zdravstvu Zakon o hidrografskoj djelatnosti Zakon o zadrugama Zakon o odgovornosti za nuklearnu štetu Zakon o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja Zakon o kontaminantima Zakon o proglašenju šume Risnjak nacionalnim parkom Zakon o lovstvu Zakon o proglašenju zapadnog dijela otoka Mljeta nacionalnim parkom Zakon o proglašenju šume Dundo na Rabu upravljanim prirodnim rezervatom Zakon o biogorivima za prijevoz Zakon o osnivanju Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju Zakon o šumama Zakon o proglašenju Hajdučkih i Rožanskih kukova strogim prirodnim rezervatom Zakon o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti Zakon o morskom ribarstvu Zakon o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja Zakon o seizmološkim poslovima Zakon o zaštiti okoliša Zakon o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji Zakon o gnojidbenim proizvodima Zakon o priznavanju svojti šumskog drveća i grmlja Zakon o prestanku važenja Zakona o zabrani nomadske ispaše ovaca Zakon o proglašenju zapadnog dijela Medvednice parkom prirode Zakon o prekograničnom prometu i trgovini divljim vrstama Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 511/2014 o mjerama usklađivanja za korisnike Protokola iz Nagoye o pristupu genetskim resursima te poštenoj i pravičnoj podjeli dobiti koja proizlazi iz njihova korištenja u Uniji Zakon o Hrvatskoj poljoprivrednoj komori Zakon o Hrvatskoj agronomskoj komori Zakon o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu Zakon o provedbi uredbi Europske unije o prometu drva i proizvoda od drva Zakon o proglašenju planine Velebit parkom prirode Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1946.2003 o prekograničnom prijenosu genetski modificiranih organizama Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva Zakon o proglašenju Nacionalnog parka "Sjeverni Velebit" Zakon o vodama Zakon o meteorološkoj i hidrološkoj djelatnosti Zakon o proglašenju parka prirode Telašćica Zakon o zaštiti od buke Zakon o proglašenju Žumberka i Samoborskog gorja parkom prirode Zakon o proglašenju Nacionalnog parka "Krka" Zakon o gospodarenju otpadom Zakon o šumskom reprodukcijskom materijalu Zakon o zdravlju životinja Zakon o zaštiti zraka Zakon o Hrvatskoj poljoprivredno-šumarskoj savjetodavnoj službi Zakon o igralištima za golf Zakon o poljoprivredi Zakon o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda Zakon o Parku prirode "Kopački rit" Zakon o Fondu za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško Zakon o proglašenju parka prirode "Lonjsko polje" Zakon o slatkovodnom ribarstvu Zakon o jedinstvenom načinu utvrđivanja, evidentiranja i prikupljanja podataka o rezervama mineralnih sirovina i podzemnih voda i o bilanci tih rezervi Zakon o obavljanju poslova hidrometeorološke službe u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj Zakon o održivoj uporabi pesticida Zakon o poljoprivrednom zemljištu Zakon o provedbi Uredbe Komisije (EZ) br. 1234.2008 o ispitivanju izmjena uvjeta odobrenja za stavljanje veterinarsko-medicinskih proizvoda u promet

Copyright © Ante Borić