Povezani zakoni

Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2017/2402 o utvrđivanju općeg okvira za sekuritizaciju i o uspostavi specifičnog okvira za jednostavnu, transparentnu i standardiziranu sekuritizaciju

NN 63/20, 126/21

na snazi od 02.12.2021.

 

Baza je ažurirana 20.05.2024. 

zaključno sa NN 55/24

I. OPĆE ODREDBE

Predmet Zakona

Članak 1.

Ovim se Zakonom utvrđuju nadležna tijela, postupanje nadležnih tijela, suradnja između nadležnih tijela, prekršajne odredbe te odredbe vezane za transparentnost kod privatnih sekuritizacija.

Prijenos propisa Europske unije

Članak 2. (NN 126/21)

Ovim se Zakonom osigurava provedba Uredbe (EU) 2017/2402 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2017. o utvrđivanju općeg okvira za sekuritizaciju i o uspostavi specifičnog okvira za jednostavnu, transparentnu i standardiziranu sekuritizaciju te o izmjeni direktiva 2009/65/EZ, 2009/138/EZ i 2011/61/EU te uredaba (EZ) br. 1060/2009 i (EU) br. 648/2012 (SL L 347, 28. 12. 2017.), kako je posljednji put izmijenjena Uredbom (EU) 2021/557 Europskog parlamenta i Vijeća od 31. ožujka 2021. o izmjeni Uredbe (EU) 2017/2402 o utvrđivanju općeg okvira za sekuritizaciju i o uspostavi specifičnog okvira za jednostavnu, transparentnu i standardiziranu sekuritizaciju radi potpore oporavku od krize uzrokovane bolešću COVID-19 (SL L 116, 6. 4. 2021.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) 2017/2402).

Pojmovi i definicije

Članak 3.

(1) U smislu ovoga Zakona pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

1. sekuritizacija u smislu ovoga Zakona znači transakciju ili shemu preoblikovanja u kojoj se kreditni rizik povezan s izloženošću ili skupom izloženosti tranšira te ima sve karakteristike navedene u članku 2. stavku 1. Uredbe (EU) 2017/2402

2. ESMA je Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala, osnovano Uredbom (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala), izmjeni Odluke br. 716/2009/EZ i stavljanju izvan snage Odluke Komisije br. 2009/77/EZ

3. EBA je Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo, osnovano Uredbom (EU) br. 1093/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za bankarstvo), kojom se izmjenjuje Odluka br. 716/2009/EZ i stavlja izvan snage Odluka Komisije 2009/78/EZ

4. EIOPA je Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje, osnovano Uredbom (EU) br. 1094/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju Europskog nadzornog tijela (Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje), o izmjeni Odluke br. 716/2009/EZ i o stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2009/79/EZ

5. SSPN je sekuritizacijski subjekt posebne namjene kako je definiran člankom 2. točkom 2. Uredbe (EU) 2017/2402, a koji se osniva isključivo radi provođenja jedne sekuritizacije ili više sekuritizacija te je ograničenih poslovnih djelatnosti prikladnih isključivo za postizanje tog cilja

6. serviser je subjekt koji na dnevnoj osnovi upravlja skupom otkupljenih potraživanja ili odnosnim kreditnim izloženostima, kako je definirano člankom 2. točkom 13. Uredbe (EU) 2017/2402

7. serviser sa sjedištem u Republici Hrvatskoj na koji sponzor delegira servisiranje sekuritiziranih izloženosti je:

a) društvo za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima kako je određeno zakonom kojim se uređuje osnivanje i upravljanje alternativnim investicijskim fondovima

b) društvo za upravljanje kako je određeno zakonom kojim se uređuje osnivanje i rad otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom

c) investicijsko društvo koje je dobilo odobrenje sukladno zakonu kojim se uređuje tržište kapitala

d) kreditna institucija koja je dobila odobrenje Hrvatske narodne banke za obavljanje investicijskih usluga i aktivnosti na temelju prethodne suglasnosti Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga sukladno zakonu kojim se uređuje tržište kapitala

8. UCITS fond je otvoreni investicijski fond s javnom ponudom kako je određen zakonom kojim se uređuje osnivanje i upravljanje otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom

9. ukupan prihod je ukupan prihod kako je određen propisom kojim je uređeno osnivanje i poslovanje subjekata iz članka 6. ovoga Zakona

10. godišnji financijski izvještaji su financijski izvještaji kako su određeni zakonom kojim se uređuje računovodstvo poduzetnika

11. privatna sekuritizacija je svaka sekuritizacija za koju ne postoji obveza izrade prospekta ili kod koje se primjenjuje iznimka od obveze izrade prospekta sukladno odredbama zakona kojim se uređuje tržište kapitala

12. STS sekuritizacija je jednostavna, transparentna i standardizirana sekuritizacija, u smislu članka 18. Uredbe (EU) 2017/2402.

(2) Ostali pojmovi u smislu ovoga Zakona imaju istovjetno značenje kao pojmovi upotrijebljeni u Uredbi (EU) 2017/2402.

Korištenje pojmova s rodnim značenjem

Članak 4.

Izrazi koji se koriste u ovom Zakonu, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

 

II. NADLEŽNA TIJELA, NJIHOVE NADLEŽNOSTI I PODRUČJE RADA

Nadležna tijela i ovlast za donošenje podzakonskih propisa

Članak 5.

(1) Nadležna tijela za potrebe provedbe Uredbe (EU) 2017/2402 i ovoga Zakona su Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (u daljnjem tekstu: Agencija) i Hrvatska narodna banka.

(2) U izvršavanju svojih ovlasti Hrvatska narodna banka vodit će računa o ujednačavanju nadzornih i supervizorskih alata i postupaka pri primjeni ovoga Zakona i/ili Uredbe (EU) 2017/2402 te će poduzeti sve aktivnosti u svrhu usklađivanja sa smjernicama i preporukama koje izdaju europska nadzorna tijela u skladu sa svojim ovlastima.

(3) Smjernice koje europska nadzorna tijela donose u skladu sa svojim ovlastima obvezujuće su za Agenciju i subjekte iz članka 6. stavka 1. ovoga Zakona čije su obveze definirane odredbama ovoga Zakona i relevantnih propisa, ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

1. da se, sukladno proceduri propisanoj uredbama kojima se osnivaju europska nadzorna tijela, Agencija očitovala da se obvezuje u cijelosti ili djelomično pridržavati odredbi pojedine smjernice ili da se do određenog roka namjerava uskladiti s pojedinom smjernicom

2. da je Agencija na svojim mrežnim stranicama objavila obavijest o očitovanju iz točke 1. ovoga stavka, pri čemu su stupanje na snagu i početak primjene određeni pojedinom smjernicom.

(4) Protiv akata nadležnih tijela iz stavka 1. ovoga članka žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor.

(5) Kada je ovim Zakonom propisana ovlast Agencije za donošenje pravilnika, taj pravilnik donosi Upravno vijeće Agencije.

(6) Za potrebe davanja odobrenja subjektima nadzora na temelju članka 8. stavka 2. Uredbe (EU) 2017/2402 Hrvatska narodna banka će podzakonskim propisom za subjekte iz svoje nadležnosti detaljnije propisati sadržaj zahtjeva i dokumentaciju koja se dostavlja uz zahtjev.

(7) Za potrebe davanja odobrenja subjektima nadzora na temelju članka 8. stavka 2. Uredbe (EU) 2017/2402 Agencija će podzakonskim propisom za subjekte iz svoje nadležnosti detaljnije propisati sadržaj zahtjeva i dokumentaciju koja se dostavlja uz zahtjev.

(8) Za potrebe izdavanja odobrenja trećim stranama koje provjeravaju STS usklađenost u skladu s člancima 27. i 28. Uredbe (EU) 2017/2402 Agencija će podzakonskim propisom detaljnije propisati sadržaj zahtjeva i dokumentaciju koja se dostavlja uz zahtjev.

Subjekti nadzora

Članak 6.

(1) Subjekti nadzora Agencije u smislu ovoga Zakona, a u vezi s ispunjavanjem obveza iz ovoga Zakona i Uredbe (EU) 2017/2402 su:

1. društva za osiguranje i reosiguranje kako su određena zakonom kojim se uređuje osiguranje

2. posrednici u osiguranju i sporedni posrednici u osiguranju kako su određeni zakonom kojim se uređuje osiguranje

3. alternativni investicijski fondovi i društva za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima kako su određeni zakonom kojim se uređuje osnivanje i upravljanje alternativnim investicijskim fondovima

4. UCITS fondovi i društva za upravljanje UCITS fondovima kako su određeni zakonom kojim se uređuje osnivanje i upravljanje otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom

5. mirovinska osiguravajuća društva kako su određena zakonom kojim se uređuje osnivanje i poslovanje mirovinskih osiguravajućih društava

6. investicijska društva kako su određena zakonom kojim se uređuje tržište kapitala

7. leasing-društva kako su određena zakonom kojim se uređuje leasing

8. faktoring-društva kako su određena zakonom kojim se uređuje faktoring

9. mirovinska društva za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima kako su određena zakonom kojim se uređuju obvezni mirovinski fondovi

10. mirovinska društva za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima i institucije za strukovno mirovinsko osiguranje kako su određeni zakonom kojim se uređuju dobrovoljni mirovinski fondovi

11. središnje druge ugovorne strane kako su određene Uredbom (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju

12. središnji depozitoriji vrijednosnih papira kako su određeni Uredbom (EU) br. 909/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o poboljšanju namire vrijednosnih papira u Europskoj uniji i o središnjim depozitorijima vrijednosnih papira te izmjeni direktiva 98/26/EZ i 2014/65/EU te Uredbe (EU) br. 236/2012

13. mjesta trgovanja kako su određena zakonom kojim se uređuje tržište kapitala

14. kreditna institucija u ulozi servisera koja je dobila odobrenje Hrvatske narodne banke za obavljanje investicijskih usluga i aktivnosti na temelju prethodne suglasnosti Agencije sukladno zakonu kojim se uređuje tržište kapitala

15. inicijatori, izvorni zajmodavci i SSPN-ovi sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, a koji nisu navedeni u točkama 1. do 14. i točki 16. ovoga stavka te koji nisu navedeni u stavku 2. ovoga članka

16. treće strane koje provjeravaju STS usklađenost iz članka 27. i 28. Uredbe (EU) 2017/2402.

(2) Subjekti nadzora Hrvatske narodne banke u smislu ovoga Zakona, a u vezi s ispunjavanjem obveza iz ovoga Zakona i Uredbe (EU) 2017/2402 su:

1. kreditna institucija kako je određeno zakonom kojim se uređuje osnivanje i poslovanje kreditnih institucija, osim u slučaju iz točke 14. stavka 1. ovoga članka

2. SSPN-ovi kada ih osnivaju kreditne institucije iz točke 1. ovoga stavka.

Nadležnosti i područje rada Agencije

Članak 7. (NN 126/21)

U smislu ovoga Zakona i Uredbe (EU) 2017/2402 Agencija je nadležna za:

1. provođenje nadzora u smislu pridržavanja zahtjeva u vezi s dubinskom analizom institucionalnih ulagatelja prema odredbama članka 5. Uredbe (EU) 2017/2402 nad subjektima nadzora iz članka 6. stavka 1. točaka 1. do 13. ovoga Zakona

2. provođenje nadzora nad subjektima nadzora iz članka 6. stavka 1. ovoga Zakona u smislu pridržavanja:

a) obveza zadržavanja rizika sukladno odredbama članka 6. Uredbe (EU) 2017/2402

b) zahtjeva za transparentnost sukladno odredbama članka 7. Uredbe (EU) 2017/2402

c) zabrane resekuritizacije sukladno odredbama članka 8. Uredbe (EU) 2017/2402

d) kriterija za odobravanje kredita sukladno odredbama članka 9. Uredbe (EU) 2017/2402 kada je sponzor subjekt nadzora iz članka 6. stavka 1. točke 6. ovoga Zakona

3. provođenje nadzora nad subjektima nadzora iz članka 6. stavka 1. ovoga Zakona u smislu pridržavanja:

a) obveza zadržavanja rizika sukladno odredbama članka 6. Uredbe (EU) 2017/2402

b) zahtjeva za transparentnost sukladno odredbama članka 7. Uredbe (EU) 2017/2402

c) zabrane resekuritizacije sukladno odredbama članka 8. Uredbe (EU) 2017/2402

d) kriterija za odobravanje kredita sukladno odredbama članka 9. Uredbe (EU) 2017/2402

e) zahtjeva vezanih za upotrebu oznake jednostavne, transparentne i standardizirane sekuritizacije, zatim jednostavne, transparentne i standardizirane ABCP sekuritizacije te jednostavne, transparentne i standardizirane bilančne sekuritizacije sukladno odredbama članaka 18. do 24., članka 26., članaka 26.a do 26.e i članka 27. Uredbe (EU) 2017/2402 kada su inicijator, izvorni zajmodavac ili SSPN-ovi iz članka 6. stavka 1. točaka 1. do 15. ovoga Zakona

4. izdavanje i ukidanje odobrenja te provođenje nadzora nad subjektima nadzora iz članka 6. stavka 1. točke 16. ovoga Zakona sukladno člancima 27. i 28. Uredbe (EU) 2017/2402

5. provođenje nadzora nad serviserom kada je serviser subjekt iz članka 3. stavka 1. točke 7. ovoga Zakona

6. izricanje nadzornih mjera subjektima nadzora iz članka 6. stavka 1. ovoga Zakona

7. podnošenje optužnih prijedloga kod utvrđenih povreda odredbi ovoga Zakona i Uredbe (EU) 2017/2402 i od strane subjekata nadzora iz članka 6. stavka 1. ovoga Zakona

8. razmjenu informacija i suradnju s Hrvatskom narodnom bankom, ESMA-om, EBA-om i EIOPA-om sukladno odredbama članaka 30. do 34. i članka 36. Uredbe (EU) 2017/2402

9. objavu na svojim mrežnim stranicama odluka o izrečenim upravnim mjerama i pravomoćnim kaznama sudova i drugih tijela nadležnih za vođenje prekršajnih postupaka sukladno odredbama članka 37. Uredbe (EU) 2017/2402

10. obavješćivanje ESMA-e o odobrenju upotrebe sekuritizacijskih pozicija kao odnosnih izloženosti u sekuritizaciji sukladno odredbi članka 8. stavka 2. Uredbe (EU) 2017/2402 te o svim izrečenim administrativnim sankcijama sukladno odredbi članka 37. stavka 6. Uredbe (EU) 2017/2402 za subjekte nadzora iz članka 6. stavka 1. ovoga Zakona

11. preispitivanje angažmana, postupaka i mehanizama koje su inicijatori, sponzori, SSPN-ovi i izvorni zajmodavci koji su subjekti nadzora iz članka 6. stavka 1. ovoga Zakona primijenili u skladu s člankom 30. Uredbe (EU) 2017/2402

12. obavješćivanje Europskog odbora za sistemske rizike, Europskog parlamenta i Vijeća o mjerama poduzetim kao odgovor na preporuke vezane za makrobonitetni nadzor tržišta sekuritizacije sukladno odredbama članka 31. Uredbe (EU) 2017/2402.

Nadležnosti i područje rada Hrvatske narodne banke

Članak 8. (NN 126/21)

U smislu ovoga Zakona i Uredbe (EU) 2017/2402 Hrvatska narodna banka nadležna je za:

1. nadzor nad primjenom članka 5. Uredbe (EU) 017/2402 kod kreditnih institucija kao ulagatelja u sekuritizacijske pozicije

2. nadzor nad obvezama kreditne institucije kao sponzora programa ABCP u vezi s člankom 25. Uredbe (EU) 2017/2402

3. nadzor nad obvezama inicijatora, izvornog zajmodavca, SSPN-ova i sponzora koji su kreditne institucije ili SSPN-ova koje osnivaju kreditne institucije u vezi s člancima 6. do 9. Uredbe (EU) 2017/2402 i kod primjene STS kriterija i zahtjeva iz članaka 18. do 24., članka 26., članaka 26.a do 26.e i članka 27. Uredbe (EU) 2017/2402

4. izricanje nadzornih mjera subjektima nadzora iz članka 6. stavka 2. ovoga Zakona

5. podnošenje optužnih prijedloga kod utvrđenih povreda odredbi ovoga Zakona i Uredbe (EU) 2017/2402 i od strane subjekata nadzora iz članka 6. stavka 2. ovoga Zakona

6. razmjenu informacija i suradnju s Agencijom, ESMA-om, EBA-om i EIOPA-om sukladno odredbama članaka 30. do 34. i članka 36. Uredbe (EU) 2017/2402

7. objavu na svojim mrežnim stranicama odluka o izrečenim pravomoćnim kaznama sudova i drugih tijela nadležnih za vođenje prekršajnih i upravnih postupaka sukladno odredbama članka 37. Uredbe (EU) 2017/2402

8. obavješćivanje ESMA-e o odobrenju upotrebe sekuritizacijskih pozicija kao odnosnih izloženosti u sekuritizaciji sukladno odredbi članka 8. stavka 2. Uredbe (EU) 2017/2402 te o svim izrečenim pravomoćnim kaznama sudova i drugih tijela nadležnih za vođenje prekršajnih i upravnih postupaka sukladno odredbi članka 37. stavka 6. Uredbe (EU) 2017/2402 za subjekte nadzora iz članka 6. stavka 2. ovoga Zakona

9. preispitivanje aranžmana, postupaka i mehanizama koje su inicijatori, sponzori i izvorni zajmodavci koji su subjekti nadzora iz članka 6. stavka 2. ovoga Zakona primijenili u skladu s člankom 30. Uredbe (EU) 2017/2402

10. obavješćivanje Europskog odbora za sistemske rizike, Europskog parlamenta i Vijeća o mjerama poduzetim kao odgovor na preporuke vezane za makrobonitetni nadzor tržišta sekuritizacije sukladno odredbama članka 31. Uredbe (EU) 2017/2402.

 

III. NADZOR

Postupak nadzora koji provodi Agencija

Članak 9.

(1) Nadzor nad provedbom odredaba ovoga Zakona i Uredbe (EU) 2017/2402 sukladno podjeli nadležnosti iz članka 7. ovoga Zakona obavlja Agencija sukladno odredbama Uredbe (EU) 2017/2402, ovoga Zakona i zakona kojim se uređuje osnivanje i poslovanje subjekata nadzora iz članka 6. stavka 1. ovoga Zakona.

(2) Agencija nadzor iz stavka 1. ovoga članka obavlja:

1. praćenjem, prikupljanjem i provjerom objavljenih podataka i obavijesti koje se sukladno odredbama Uredbe (EU) 2017/2402 dostavljaju sekuritizacijskim repozitorijima u skladu s odredbama članka 7. Uredbe (EU) 2017/2402

2. prikupljanjem podataka koji nisu javno dostupni od subjekata nadzora iz članka 6. stavka 1. ovoga Zakona

3. prikupljanjem javno dostupnih podataka, uključujući ESMA-in popis svih sekuritizacija koje nose STS obavijest iz članka 27. stavka 5. Uredbe (EU) 2017/2402

4. provođenjem posrednog i neposrednog nadzora nad subjektima nadzora iz članka 6. stavka 1. ovoga Zakona

5. izricanjem nadzornih mjera iz članka 11. ovoga Zakona i dodatnih mjera iz članka 12. ovoga Zakona.

(3) Protiv upravnih akata koje u provođenju nadzora Agencija donosi na temelju ovoga Zakona nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

(4) Tužba kojom se pokreće upravni spor protiv rješenja Agencije ne može imati odgodni učinak.

Ovlasti Agencije kod provođenja nadzora

Članak 10.

(1) Ako je to potrebno u svrhu nadzora nad primjenom odredaba ovoga Zakona i Uredbe (EU) 2017/2402, Agencija može od bilo koje fizičke ili pravne osobe zahtijevati:

1. pristup svakom dokumentu u bilo kojem obliku i dostavu njegove preslike

2. pregled razmjene podataka, uključujući i zapise telefonskih poziva.

(2) Agencija može od bilo koje fizičke ili pravne osobe, uključujući i osobe koje su uključene u prijenos naloga ili koje obavljaju druge poslove pri sklapanju transakcija koje su predmet nadzora Agencije, zatražiti sve podatke i očitovanja koji su Agenciji potrebni za nadzor.

(3) Ako to zahtijeva svrha nadzora, Agencija je od osoba iz stavka 2. ovoga članka ovlaštena uzeti izjave ili ih saslušati u smislu odredbi zakona kojim se uređuje opći upravni postupak.

(4) Ako je to potrebno u svrhu nadzora nad poštivanjem odredbi ovoga Zakona i Uredbe (EU) 2017/2402, Agencija nad subjektima iz članka 6. stavka 1. ovoga Zakona može provesti neposredan nadzor s prethodnom dostavom obavijesti o nadzoru ili bez prethodne dostave obavijesti o nadzoru, sukladno odredbama propisanim zakonima kojima se uređuje osnivanje i poslovanje subjekata nadzora iz članka 6. stavka 1. ovoga Zakona.

(5) Kad je to potrebno radi nadzora nad pravnom ili fizičkom osobom na koju se primjenjuju odredbe ovoga Zakona i Uredbe (EU) 2017/2402, Agencija, u skladu s podjelom nadležnosti iz članka 7. ovoga Zakona, može zahtijevati odgovarajuće podatke, dokumentaciju i očitovanja od sljedećih osoba i izvršiti pregled njihova poslovanja:

1. od osoba koje su s pravnom ili fizičkom osobom nad kojom Agencija provodi postupak nadzora u odnosu uske povezanosti, u smislu zakona kojim se uređuje tržište kapitala

2. od osoba na koje je pravna ili fizička osoba nad kojom Agencija provodi postupak nadzora izdvojila poslovne procese

3. od imatelja kvalificiranih udjela u pravnoj ili fizičkoj osobi nad kojom Agencija provodi postupak nadzora.

(6) Kada je za nadzor nad subjektom iz stavka 4. ovoga članka ovlašteno drugo nadležno tijelo, Agencija će pregled poslovanja tog subjekta obaviti u suradnji s drugim nadležnim tijelom.

Nadzorne mjere Agencije

Članak 11.

(1) Kada Agencija sukladno podjeli nadležnosti iz članka 7. ovoga Zakona utvrdi povrede odredbi ovoga Zakona i/ili Uredbe (EU) 2017/2402, ovlaštena je izreći nadzorne mjere propisane zakonima kojima se uređuje osnivanje i poslovanje subjekata nadzora iz članka 6. stavka 1. ovoga Zakona.

(2) Osim nadzornih mjera iz stavka 1. ovoga članka te mjera predviđenih u članku 32. Uredbe (EU) 2017/2402, Agencija je ovlaštena izreći sljedeće nadzorne mjere:

1. opomenu pravnoj ili fizičkoj osobi koja postupa suprotno odredbama ovoga Zakona i Uredbe (EU) 2017/2402

2. naložiti središnjem depozitoriju vrijednosnih papira ili središnjoj drugoj ugovornoj strani privremenu blokadu financijskih instrumenata koja se može provesti na individualno određenom računu nematerijaliziranih vrijednosnih papira ili na cjelokupnom izdanju financijskih instrumenta.

(3) Agencija informacije o svim izrečenim nadzornim mjerama dostavlja ESMA-i sukladno članku 37. stavku 6. Uredbe (EU) 2017/2402 te ih objavljuje sukladno odredbama članka 23. ovoga Zakona.

Dodatne mjere Agencije

Članak 12.

Kada utvrdi povrede odredbi ovoga Zakona i/ili Uredbe (EU) 2017/2402 od strane subjekata nadzora iz članka 6. stavka 1. ovoga Zakona, Agencija može, osim nadzornih mjera iz članka 11. ovoga Zakona, ovisno o težini i značaju povreda:

1. privremeno zabraniti obavljanje djelatnosti za koje je Agencija izdala odobrenje

2. ukinuti odobrenje za rad ili izdanu suglasnost

3. naložiti primjerene mjere koje pridonose uspostavljanju zakonitog postupanja, a koje su propisane zakonom kojim se uređuje osnivanje i poslovanje subjekata nadzora Agencije iz članka 6. stavka 1. ovoga Zakona ili koje su propisane propisima Europske unije koji se primjenjuju na takve subjekte.

Postupak nadzora koji provodi Hrvatska narodna banka

Članak 13.

Na postupak nadzora iz članka 8. točaka 1. do 3. i točke 9. ovoga Zakona koji provodi Hrvatska narodna banka na odgovarajući se način primjenjuju odredbe o postupku supervizije propisane zakonom kojim se uređuje osnivanje i poslovanje kreditnih institucija.

Nadzorne mjere Hrvatske narodne banke

Članak 14.

(1) Kada Hrvatska narodna banka sukladno podjeli nadležnosti iz članka 8. ovoga Zakona utvrdi povrede odredaba ovoga Zakona i/ili Uredbe (EU) 2017/2402 uz mjere predviđene člankom 32. stavkom 2. Uredbe (EU) 017/2402, ovlaštena je izreći i supervizorske mjere propisane zakonom kojim se uređuje osnivanje i poslovanje kreditnih institucija.

(2) Na način izricanja mjera iz stavka 1. ovoga članka na odgovarajući se način primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuje osnivanje i poslovanje kreditnih institucija.

Suradnja između nadležnih tijela i s ESMA-om, EBA-om i EIOPA-om

Članak 15.

(1) Hrvatska narodna banka i Agencija, kao nadležna tijela određena ovim Zakonom, surađuju međusobno i s ESMA-om, EBA-om, EIOPA-om te Odborom za sekuritizaciju osnovanim na temelju Uredbe (EU) 2017/2402 s ciljem razmjene informacija i koordinacije nadzora radi:

1. obavljanja zadaća propisanih člancima 30. do 34. Uredbe (EU) 2017/2402

2. utvrđivanja i uklanjanja povreda odredbi ovoga Zakona i/ili Uredbe (EU) 2017/2402

3. promicanja najboljih praksi i dosljednosti tumačenja odredbi ovoga Zakona i Uredbe (EU) 2017/2402.

(2) Ako nadležno tijelo određeno ovim Zakonom utvrdi povredu ili pretpostavi da će doći do povrede jednog ili više zahtjeva iz članaka 6. do 27. Uredbe (EU) 2017/2402, dužno je o tome obavijestiti tijelo nadležno za nadzor subjekta odgovornog za takvu povredu.

(3) Ako se radi o povredi zahtjeva iz članka 27. stavka 1. Uredbe (EU) 2017/2402, tijelo nadležno za nadzor subjekta koji je određen kao prva osoba za kontakt u skladu s člankom 27. stavkom 1. Uredbe (EU) 2017/2402 dužno je o tome izvijestiti ESMA-u, EBA-u i EIOPA-u, nakon čega slijedi postupak propisan člankom 36. stavkom 6. Uredbe (EU) 2017/2402.

(4) Dostavljanje informacija iz stavka 1. ovoga članka ne smatra se kršenjem obveze čuvanja povjerljivih informacija.

(5) Nadležno tijelo koje primi informacije iz stavka 1. ovoga članka dužno ih je čuvati kao povjerljive i može se njima koristiti samo u svrhu za koju su mu dostavljene, a dostupnima trećima može ih učiniti na način propisan posebnim propisima.

Dostupnost podataka o privatnim sekuritizacijama

Članak 16.

(1) Za potrebe osiguranja učinkovitog nadzora nad primjenom odredbi članka 7. Uredbe (EU) 2017/2402 subjekti nadzora iz članka 6. ovoga Zakona koji djeluju u svojstvu inicijatora, sponzora ili SSPN-a, a bili bi obuhvaćeni primjenom odredbe članka 7. stavka 2. podstavka 3. Uredbe (EU) 2017/2402, obvezni su informacije iz članka 7. stavka 1. Uredbe (EU) 2017/2402 staviti na raspolaganje imateljima sekuritizacijske pozicije, potencijalnim ulagateljima te relevantnom nadležnom tijelu iz članka 5. stavka 1. ovoga Zakona putem mrežne stranice, s odgovarajućim ograničenjima pristupa, kojoj će omogućiti pristup svim navedenim stranama, uz potvrdu da svaka od navedenih strana ima pristup istim podacima. Potencijalnim ulagateljima pristup se omogućuje na zahtjev.

(2) Mrežne stranice iz stavka 1. ovoga članka moraju ispunjavati sljedeće zahtjeve:

1. uključuju sustav kontrole kvalitete podataka

2. podložne su odgovarajućim standardima upravljanja koji osiguravaju kontinuitet i uredno funkcioniranje mrežnih stranica

3. podložne su odgovarajućim sustavima, kontrolama i postupcima kojima se utvrđuju svi relevantni izvori operativnog rizika

4. obuhvaćaju sustave kojima se osigurava zaštita i integritet zaprimljenih informacija i brzo evidentiranje informacija

5. omogućuju da se vodi evidencija o informacijama najmanje pet godina nakon datuma dospijeća sekuritizacije.

(3) Na obrazloženi zahtjev subjekta nadzora iz članka 6. ovoga Zakona relevantno nadležno tijelo iz članka 5. stavka 1. ovoga Zakona može odobriti iznimku od obveze objave informacija iz članka 7. stavka 1. Uredbe (EU) 2017/2402 putem mrežne stranice ako subjekt nadzora dokaže da bi takav zahtjev bio troškovno neproporcionalno opterećujući, a s obzirom na veličinu sekuritizacijskog izdanja, broj i tip ulagatelja te vrstu odnosnih izloženosti.

(4) Subjekt nadzora iz članka 6. ovoga Zakona uz zahtjev će priložiti obrazloženje o tome kako planira informacije iz članka 7. stavka 1. Uredbe (EU) 2017/2402 staviti na raspolaganje imateljima sekuritizacijske pozicije, potencijalnim ulagateljima te relevantnom nadležnom tijelu iz članka 5. stavka 1. ovoga Zakona te kako osigurava da će ti podaci biti dostupni tom relevantnom nadležnom tijelu.

(5) Ako relevantno nadležno tijelo iz članka 5. stavka 1. ovoga Zakona odobri iznimku u skladu sa stavkom 3. ovoga članka, subjekt kojem je izuzeće odobreno informacije iz članka 7. stavka 1. Uredbe (EU) 2017/2402 stavit će na raspolaganje imateljima sekuritizacijske pozicije, potencijalnim ulagateljima te relevantnom nadležnom tijelu iz članka 5. stavka 1. ovoga Zakona na način koji je opisan u zahtjevu.

(6) Agencija će, sukladno podjeli nadležnosti iz članka 7. ovoga Zakona, podzakonskim propisima za subjekte iz članka 6. stavka 1. ovoga Zakona detaljnije propisati i razraditi:

1. način objave informacija iz stavka 1. ovoga članka

2. zahtjeve iz stavka 2. ovoga članka koje mrežne stranice iz stavka 1. ovoga članka moraju zadovoljavati

3. sadržaj zahtjeva iz stavka 3. ovoga članka i dokumentaciju koja se dostavlja uz zahtjev.

(7) Hrvatska narodna banka će sukladno podjeli nadležnosti iz članka 8. ovoga Zakona za subjekte iz članka 6. stavka 2. ovoga Zakona podzakonskim propisom detaljnije propisati i razraditi:

1. način objave informacija iz stavka 1. ovoga članka

2. zahtjeve iz stavka 2. ovoga članka koje mrežne stranice iz stavka 1. ovoga članka moraju zadovoljavati

3. sadržaj zahtjeva iz stavka 3. ovoga članka i dokumentaciju koja se dostavlja uz zahtjev.

Dubinska analiza

Članak 17.

(1) Uz institucionalne ulagatelje u smislu članka 2. točke 12. Uredbe (EU) 2017/2402, obveze provođenja dubinske analize kod ulaganja u sekuritizacijske pozicije iz članka 5. Uredbe (EU) 2017/2402 primjenjuju se i na subjekte iz članka 6. stavka 1. točke 5. i točaka 7. do 13. ovoga Zakona.

(2) Kada je institucionalni ulagatelj na kojeg je preneseno ispunjavanje obveza iz članka 5. Uredbe (EU) 2017/2402 propustio ispuniti navedene obveze, relevantno nadležno tijelo iz članka 5. stavka 1. ovoga Zakona može mu izreći mjere iz članaka 11., 12. i/ili 14. ovoga Zakona.

 

IV. JEZIK DOSTAVE I OBJAVE OBAVIJESTI

Jezik dostave i objave obavijesti nadležnim tijelima

Članak 18.

(1) Na sve obavijesti koje su subjekti nadzora iz članka 6. ovoga Zakona dužni dostavljati Agenciji i/ili Hrvatskoj narodnoj banci i javno objavljivati sukladno odredbama ovoga Zakona i Uredbe (EU) 2017/2402 na odgovarajući se način primjenjuju odredbe o jeziku objavljivanja informacija iz zakona kojima se uređuje osnivanje i poslovanje subjekata nadzora iz članka 6. ovoga Zakona, osim ako delegirane uredbe Europske komisije ili drugi provedbeni propisi doneseni na temelju Uredbe (EU) 2017/2402 u određenim slučajevima ne propisuju izričitu objavu na određenom jeziku.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, sve obavijesti koje su subjekti nadzora iz članka 6. stavka 1. točaka 15. i 16. ovoga Zakona dužni dostavljati Agenciji i nadležnim tijelima i javno objavljivati sukladno odredbama ovoga Zakona i Uredbe (EU) 2017/2402 dostavljaju se i objavljuju na hrvatskom jeziku, osim ako delegirane uredbe Europske komisije ili drugi provedbeni propisi doneseni na temelju Uredbe (EU) 2017/2402 u određenim slučajevima ne propisuju izričitu objavu na određenom jeziku.

 

V. NAKNADE ZA NADZOR

Naknade

Članak 19.

(1) Za obavljanje nadzora na temelju odredaba ovoga Zakona i Uredbe (EU) 2017/2402 subjekti nadzora iz članka 6. stavka 1. ovoga Zakona Agenciji plaćaju naknadu za nadzor, čiju visinu, način izračuna i način plaćanja Agencija propisuje podzakonskim propisom.

(2) Za obavljanje nadzora na temelju odredaba ovoga Zakona i Uredbe (EU) 2017/2402 subjekti nadzora iz članka 6. stavka 2. ovoga Zakona Hrvatskoj narodnoj banci plaćaju naknadu za nadzor, čiju visinu, način izračuna i način plaćanja Hrvatska narodna banka propisuje podzakonskim propisom.

 

VI. PREKRŠAJNE ODREDBE

Opće odredbe

Članak 20.

(1) Ako je počinitelj prekršaja, u smislu propisa kojima se uređuje računovodstvo poduzetnika, matično društvo grupe poduzetnika ili ovisno društvo matičnog društva koje ima obvezu izrade konsolidiranih financijskih izvještaja, ukupni prihod iz članka 21. stavka 1. ovoga Zakona određuje se na temelju konsolidiranih financijskih izvještaja koje je odobrilo upravljačko tijelo krajnjeg matičnog društva.

(2) Ako godišnji financijski izvještaji koje je odobrilo upravljačko tijelo pravnog subjekta za poslovnu godinu u kojoj je počinjen prekršaj nisu dostupni u trenutku izricanja novčane kazne, za osnovicu izračuna visine kazne za prekršaje iz članka 21. ovoga Zakona primijenit će se posljednji dostupni godišnji financijski izvještaji koje je odobrilo upravljačko tijelo pravnog subjekta.

(3) Nadležna tijela iz članka 5. stavka 1. ovoga Zakona pri određivanju vrste i razine nadzornih i ostalih mjera iz članaka 11. i 14. ovoga Zakona uzimaju u obzir i okolnosti određene odredbama članka 33. stavka 2. Uredbe (EU) 2017/2402.

Teži prekršaji

Članak 21. (NN 126/21)

(1) Novčanom kaznom u iznosu koji ne može biti manji od 375.000,00 kuna ni veći od 10 % ukupnog netoprihoda ostvarenog i utvrđenog u godišnjim financijskim izvještajima za tu poslovnu godinu kaznit će se pravna osoba ako:

1. kao inicijator, sponzor ili izvorni zajmodavac, nije ispunila zahtjeve o zadržavanju rizika sukladno uvjetima propisanim člankom 6. stavcima 1. i 2. Uredbe (EU) 2017/2402 odnosno kontinuirano ne zadržava znatan neto ekonomski udjel u sekuritizaciji od najmanje 5 % sukladno kriterijima iz članka 6. stavka 3. Uredbe (EU) 2017/2402

2. kao inicijator, sponzor ili SSPN, nije ispunila zahtjeve za transparentnost za inicijatore, sponzore i SSPN-ove propisane člankom 7. stavcima 1. i 2. Uredbe (EU) 2017/2402

3. kao inicijator, sponzor, izvorni zajmodavac ili SSPN, provede resekuritizaciju bez odobrenja nadležnog tijela sukladno članku 8. stavku 2. Uredbe (EU) 2017/2402

4. kao inicijator, sponzor ili izvorni zajmodavac, nije na izloženosti koje se sekuritiziraju primijenila kriterije u skladu s člankom 9. Uredbe (EU) 2017/2402

5. kao inicijator, sponzor ili SSPN, nije ispunila zahtjeve za upotrebu oznake »jednostavna, transparentna i standardizirana sekuritizacija (STS)« u skladu s člankom 18. Uredbe (EU) 2017/2402

6. kao inicijator, sponzor ili SSPN, kod sekuritizacije koja ima oznaku STS nije ispunila zahtjeve povezane s jednostavnošću, standardizacijom i transparentnošću u skladu s člancima 19. do 22. Uredbe (EU) 2017/2402

7. kao inicijator, sponzor ili SSPN, kod sekuritizacije koja ima oznaku STS nije ispunila zahtjeve na razini transakcije, sponzora programa i zahtjeve na razini programa za jednostavnu, transparentnu i standardiziranu ABCP sekuritizaciju sukladno člancima od 23. do 26. Uredbe (EU) 2017/2402

8. kao sponzor programa ABCP, nadležnom tijelu ne dokaže ispunjavanje zahtjeva iz članka 25. stavaka 2. i 3. Uredbe (EU) 2017/2402

9. kao inicijator ili sponzor, izda STS obavijest koja nije u skladu sa zahtjevima iz članka 27. Uredbe (EU) 2017/2402

10. kao inicijator ili sponzor nije ispunila zahtjeve u vezi sa STS obavijesti sukladno članku 27. stavku 4. Uredbe (EU) 2017/2402 odnosno kao inicijator ili sponzor nije odmah obavijestila ESMA-u i informirala svoje nadležno tijelo da sekuritizacija više ne ispunjava zahtjeve iz članaka 19. do 22., članaka 23. do 26. ili članaka 26.a do 26.e Uredbe (EU) 2017/2402

11. kao treća strana koja provjerava STS usklađenost prema člancima 27. i 28. Uredbe (EU) 2017/2402, nije obavijestila nadležno tijelo o značajnim promjenama informacija koje su dostavljene u skladu s člankom 28. stavcima 1. i 2. Uredbe (EU) 2017/2402 ili bilo kojim drugim promjenama za koje bi se moglo razumno smatrati da utječu na procjenu nadležnog tijela

12. ne postupi u skladu s rješenjem o nadzornim mjerama nadležnog tijela izrečenim sukladno odredbama članaka 11., 12. i 14. ovoga Zakona

13. kao inicijator, sponzor ili SSPN, kod sekuritizacije koja ima oznaku STS nije ispunila zahtjeve za jednostavnu, transparentnu i standardiziranu bilančnu sekuritizaciju sukladno člancima 26.a do 26.e Uredbe (EU) 2017/2402.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, u slučaju da je prekršajem iz stavka 1. ovoga članka ostvarena korist, a iznos tako ostvarene koristi moguće je utvrditi, pravna osoba kaznit će se novčanom kaznom u iznosu dvostruko utvrđenog iznosa tako ostvarene koristi, ako je taj iznos veći od propisanog najvećeg iznosa novčane kazne iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba pravne osobe novčanom kaznom u iznosu od 50.000,00 kuna do 37.200.000,00 kuna.

(4) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka, ako je počinitelj prekršaja fizička osoba, kaznit će se počinitelj prekršaja novčanom kaznom u iznosu koji ne može biti manji od 50.000,00 kuna ni veći od 37.200.000,00 kuna.

Ostali prekršaji

Članak 22.

(1) Novčanom kaznom u iznosu koji ne može biti manji od 50.000,00 kuna ni veći od 1.000.000,00 kuna kaznit će se pravna osoba ako:

1. kao prodavatelj sekuritizacijske pozicije, protivno uvjetima propisanim člankom 3. stavcima 1. i 2. Uredbe (EU) 2017/2402, proda tu poziciju malom ulagatelju kako je definiran odredbama zakona kojim se uređuje tržište kapitala

2. kao institucionalni ulagatelj, prije držanja sekuritizacijske pozicije nije ispunila zahtjeve u vezi s dubinskom analizom u skladu s člankom 5. stavkom 1. i stavcima 3. do 5. Uredbe (EU) 2017/2402

3. kao sponzor kod potpuno osiguranih ABCP transakcija, prije držanja sekuritizacijske pozicije nije ispunila zahtjeve u vezi s dubinskom analizom u skladu s člankom 5. stavkom 1. točkom a. i stavkom 2. Uredbe (EU) 2017/2402

4. kao institucionalna upravljačka strana, u skladu s člankom 5. stavkom 5. Uredbe (EU) 2017/2402, ne ispuni obveze iz članka 5. Uredbe (EU) 2017/2402 koje se odnose na institucionalnog ulagatelja koji je izložen sekuritizaciji.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, u slučaju da je prekršajem iz stavka 1. ovoga članka ostvarena korist, a iznos tako ostvarene koristi moguće je utvrditi, pravna osoba kaznit će se novčanom kaznom u iznosu dvostruko utvrđenog iznosa tako ostvarene koristi, ako je taj iznos veći od propisanog najvećeg iznosa novčane kazne iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba pravne osobe novčanom kaznom u iznosu od 20.000,00 kuna do 200.000,00 kuna.

(4) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka, ako je počinitelj prekršaja fizička osoba, kaznit će se počinitelj prekršaja novčanom kaznom u iznosu koji ne može biti manji od 50.000,00 kuna ni veći od 37.200.000,00 kuna.

(5) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka, ako je počinitelj prekršaja fizička osoba, kaznit će se počinitelj prekršaja novčanom kaznom u iznosu koji ne može biti manji od 20.000,00 kuna ni veći od 200.000,00 kuna.

Objava izrečenih prekršajnih sankcija

Članak 23.

(1) Nadležna tijela iz članka 5. stavka 1. ovoga Zakona, sukladno uvjetima iz članka 37. Uredbe (EU) 2017/2402, bez nepotrebnog će odgađanja, a nakon što je osoba kojoj se izriče prekršajna sankcija obaviještena o takvoj odluci, na svojim mrežnim stranicama javno objaviti podatke o svakoj pravomoćnoj odluci prekršajnih sudova i drugih tijela nadležnih za vođenje postupaka vezano za prekršaje iz članka 21. ovoga Zakona, a koje su donesene u postupcima u kojima su nadležna tijela iz članka 5. stavka 1. ovoga Zakona ovlašteni tužitelji.

(2) Nadležna tijela iz članka 5. stavka 1. ovoga Zakona mogu na svojim mrežnim stranicama javno objaviti i sporazum o uvjetima priznavanja krivnje i sporazumijevanju u sankcijama i mjerama, sklopljen s počiniteljem prekršaja u skladu sa zakonom kojim se uređuje prekršajni postupak.

(3) Objava iz stavaka 1. i 2. ovoga članka sadrži najmanje informacije o vrsti i karakteru kršenja propisa i identitetu počinitelja prekršaja.

(4) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, ako nadležna tijela iz članka 5. stavka 1. ovoga Zakona smatraju da bi objavljivanje identiteta pravnih osoba ili osobnih podataka fizičkih osoba bilo nerazmjerno ili ako bi objavljivanje ugrozilo stabilnost financijskih tržišta ili istragu u tijeku, ovisno o okolnostima pojedinačnih slučajeva, mogu:

1. odgoditi objavu odluke o izricanju prekršajne sankcije do trenutka kada razlozi neobjavljivanja prestanu postojati

2. odluku kojom se izriče prekršajna sankcija objaviti na anonimnoj osnovi, ako takvo anonimno objavljivanje osigurava učinkovitu zaštitu dotičnih osobnih podataka

3. ne objaviti odluku o izricanju prekršajne sankcije ako smatraju da mogućnosti u točkama 1. i 2. ovoga stavka nisu dostatne za osiguravanje neugrožavanja stabilnosti financijskih tržišta ili razmjernost objave takvih odluka u odnosu na mjere koje se smatraju mjerama blaže naravi.

(5) U slučaju odluke o anonimnoj objavi prekršajne sankcije iz stavka 4. ovoga članka, nadležna tijela iz članka 5. stavka 1. ovoga Zakona mogu objavu relevantnih podataka odgoditi na razuman rok, ako je predviđeno da će razlozi za anonimnu objavu prestati postojati tijekom tog roka.

(6) Nadležna tijela iz članka 5. stavka 1. ovoga Zakona objave iz stavaka 1. do 5. ovoga članka držat će objavljene na svojim mrežnim stranicama najmanje pet godina od trenutka njihove objave.

(7) Nadležna će tijela iz članka 5. stavka 1. ovoga Zakona, u skladu s odredbama o rehabilitaciji u smislu zakona kojim se uređuje prekršajni postupak, istekom roka od tri godine od dana pravomoćnosti odluke o prekršaju, sa svojih mrežnih stranica ukloniti osobne podatke u smislu propisa kojima se uređuje zaštita osobnih podataka, a iz kojih bi bilo moguće utvrditi identitet počinitelja prekršaja.

(8) Nadležna tijela iz članka 5. stavka 1. ovoga Zakona mogu, sukladno uvjetima iz članka 37. Uredbe (EU) 2017/2402, bez nepotrebnog odgađanja, a nakon što je osoba kojoj se izriče prekršajna sankcija obaviještena o takvoj odluci, na svojim mrežnim stranicama javno objaviti podatke i o nepravomoćnim odlukama prekršajnih sudova i drugih tijela nadležnih za vođenje postupaka, a koje su donesene u postupcima u kojima su nadležna tijela iz članka 5. stavka 1. ovoga Zakona ovlašteni tužitelji, uz naznaku da se radi o nepravomoćnim odlukama. Na takve se objave na odgovarajući način primjenjuju odredbe stavaka 3. do 6. ovoga članka.

 

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Rokovi za donošenje podzakonskih akata

Članak 24.

(1) Agencija će donijeti podzakonske propise čije je donošenje propisano člankom 5. stavcima 7. i 8., člankom 16. stavkom 6. i člankom 19. stavkom 1. ovoga Zakona u roku od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Hrvatska narodna banka donijet će podzakonske propise čije je donošenje propisano člankom 5. stavkom 6., člankom 16. stavkom 7. i člankom 19. stavkom 2. ovoga Zakona u roku od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Stupanje na snagu

Članak 25.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 126/21

Članak 5.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

 

 

 

Copyright © Ante Borić