Zakon o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine

NN 25/20, 34/21

na snazi od 03.04.2021.

Uživajte...

Baza je ažurirana 20.05.2024. 

zaključno sa NN 55/24

DIO PRVI   OSNOVNE ODREDBE

Predmet Zakona

Članak 1.

Ovim Zakonom uređuje se priprema, organizacija i provedba Popisa stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine (u daljnjem tekstu: Popis) te druga pitanja važna za provedbu Popisa.

Usklađenost s propisima Europske unije

Članak 2.

Ovim Zakonom osigurava se provedba sljedećih uredbi Europske unije:

Uredbe (EZ) br. 763/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. srpnja 2008. o popisu stanovništva i stanova (SL L 218, 13. 8. 2008.); (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 763/2008)

Uredbe Komisije (EU) 2017/712 od 20. travnja 2017. o utvrđivanju referentne godine i usvajanju programa statističkih podataka i metapodataka za popis stanovništva i stanova predviđenih Uredbom (EZ) br. 763/2008 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 105, 21. 4. 2017.).

Odnos propisa prema drugim propisima

Članak 3.

(1) Na sva pitanja koja nisu uređena ovim Zakonom, a tiču se provedbe Popisa primjenjuju se odgovarajuće odredbe propisa kojima se uređuje službena statistika.

(2) Osim sukladno odredbama ovoga Zakona, Popis se provodi i sukladno uredbama Europske unije.

(3) Na popisivače i kontrolore ne primjenjuju se odredbe članka 10. stavka 1. Zakona o tržištu rada (»Narodne novine«, br. 118/18.).

Pojmovi

Članak 4.

Pojedini pojmovi u smislu ovoga Zakona imaju sljedeća značenja:

1. Popis je najveće statističko istraživanje u Republici Hrvatskoj koje se provodi svakih deset godina radi prikupljanja osnovnih podataka o broju, prostornom rasporedu i sastavu stanovništva prema njegovim demografskim, ekonomskim, obrazovnim, migracijskim i ostalim obilježjima, podataka o kućanstvima i stanovima te o njihovim obilježjima

2. stanovništvo, kako je utvrđeno odredbom članka 2. točke a) Uredbe (EZ) br. 763/2008

3. uobičajeno mjesto stanovanja, kako je utvrđeno odredbom članka 2. točke d) Uredbe (EZ) br. 763/2008

4. osobe koje se popisuju su fizičke osobe koje su državljani Republike Hrvatske, strani državljani i osobe bez državljanstva koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj te osobe koje u referentnom trenutku Popisa imaju boravište u Republici Hrvatskoj

5. kućanstvo, prema obilježju status u kućanstvu, koncept kućanstva kao stambene jedinice kako je utvrđeno u Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2017/543 od 22. ožujka 2017. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EZ) br. 763/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o popisu stanovništva i stanova u pogledu tehničkih specifikacija obilježja i njihovih raščlanjivanja (SL L 78, 23. 3. 2017.); (u daljnjem tekstu: Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/543)

6. stan, prema obilježju uvjeti stanovanja kako je utvrđeno u Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2017/543

7. popisivač je fizička osoba koja je osposobljena i ovlaštena za prikupljanje podataka za potrebe provedbe Popisa

8. Popisni upitnik je elektronički oblik upitnika kojim se prikupljaju podaci o osobama, kućanstvima i stanovima

9. Kontrolni popis je kontrola obuhvata i sadržaja podataka Popisa

10. uparivanje je spajanje dvaju ili više skupova podataka prema zajedničkim obilježjima.

Rodna neutralnost

Članak 5.

Izrazi koji se upotrebljavaju u ovom Zakonu, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

 

DIO DRUGI   OSNOVNE ODREDBE O PROVEDBI POPISA

Način provedbe Popisa

Članak 6.

(1) Popis se provodi na dva načina:

– osobe se mogu popisati samostalno, koristeći se popisnim upitnikom u elektroničkom obliku koji će biti dostupan kroz elektronički sustav e-Građani, istodobno popisujući kućanstvo i stan u kojem stanuju

– popisivači popisuju s pomoću elektroničkih uređaja sve popisne jedinice koje nisu samostalno popisane te obavlja kontrolu podataka prikupljenih samostalnim popisivanjem.

(2) Za pristup popisnom upitniku u elektroničkom sustavu e-Građani upotrebljava se Nacionalni identifikacijski i autentifikacijski sustav (NIAS).

Referentni trenutak Popisa

Članak 7. (NN 34/21)

Popis se provodi prema stanju na dan 31. kolovoza 2021. u 24 sata, što se smatra referentnim trenutkom Popisa.

Razdoblje provedbe Popisa i Kontrolnog popisa

Članak 8. (NN 34/21)

(1) Popis se provodi u dvije faze:

– od 13. rujna 2021. do 26. rujna 2021. samostalnim popisivanjem stanovništva kroz elektronički sustav e-Građani

– od 27. rujna 2021. do 17. listopada 2021. popisivači obavljaju popisivanje svih popisnih jedinica koje nisu samostalno popisane, putem osobnog intervjua sa stanovništvom s pomoću elektroničkih uređaja te obavljaju kontrolu podataka prikupljenih u prvoj fazi Popisa.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, Popis se može provoditi do 29. listopada 2021. ako se ustanovi da do 17. listopada 2021. nisu popisane sve popisne jedinice.

(3) Odluku o produženju provedbe Popisa, do roka utvrđenog u stavku 2. ovoga članka, donosi glavni ravnatelj Državnog zavoda za statistiku (u daljnjem tekstu: glavni ravnatelj Zavoda) i o tome pravodobno obavještava javnost.

(4) Neposredno nakon provedenog Popisa provest će se Kontrolni popis na reprezentativnom uzorku popisnih krugova radi ocjenjivanja obuhvata i kvalitete podataka prikupljenih Popisom.

(5) U slučaju nemogućnosti provođenja Popisa u rokovima utvrđenima stavcima 1. i 2. ovoga članka zbog pojave posebnih okolnosti, nove rokove utvrdit će Vlada Republike Hrvatske posebnom odlukom, koja će se objaviti u »Narodnim novinama«.

Posebne okolnosti

Članak 8.a (NN 34/21)

Posebne okolnosti podrazumijevaju događaj ili određeno stanje koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a ugrožava život i zdravlje građana ili imovinu veće vrijednosti.

Popisne jedinice

Članak 9.

Popisom će se obuhvatiti sljedeće popisne jedinice:

– stanovništvo

– kućanstva

– stanovi i ostale stambene jedinice koje nisu stanovi prema definiciji stana iz članka 4. ovoga Zakona, ali se u vrijeme Popisa koriste za stanovanje.

Prava i obveze osoba koje daju podatke

Članak 10.

(1) Osobe obuhvaćene Popisom dužne su dati podatke o popisnim jedinicama iz članka 9. ovoga Zakona.

(2) Osobe koje daju podatke dužne su na pitanja u Popisu dati točne i potpune odgovore.

(3) Na pitanja o nacionalnoj i vjerskoj pripadnosti osobe se mogu slobodno izjasniti.

(4) Tijekom razdoblja provedbe Popisa popisane osobe za koje je podatke dao punoljetni član kućanstva u skladu s člankom 12. stavkom 1. ovoga Zakona imaju pravo uvida i izmjene vlastitih osobnih podataka koji su uneseni u popisni upitnik, u nadležnoj popisnoj ispostavi, ako zahtjev za uvid u podatke odobri sudionik Popisa kojeg je ovlastio Državni zavod za statistiku (u daljnjem tekstu: Zavod).

Jezik i pismo popisnog upitnika

Članak 11.

(1) Popisni upitnik ispunjava se na hrvatskom jeziku i latiničnim pismom.

(2) Pripadnicima nacionalnih manjina omogućuje se pravo uvida u ogledni primjerak popisnog upitnika na jeziku i pismu nacionalne manjine kojoj pripadaju.

Popisivanje odsutnih članova kućanstva i djece

Članak 12.

(1) Podatke o odsutnim članovima kućanstva daje punoljetni član kućanstva.

(2) Za djecu do 15 godina podatke daje jedan od roditelja, posvojitelj ili skrbnik.

(3) Ako popisivač u vrijeme popisivanja u kućanstvu ne zatekne osobu obuhvaćenu Popisom, a podatke ne može prikupiti na način propisan u stavcima 1. i 2. ovoga članka, ostavit će osobi pisanu obavijest o dužnosti davanja podatka u nadležnoj popisnoj ispostavi ili u popisnom centru, uz prethodni dogovor s popisivačem.

Povjerljivost podataka prikupljenih Popisom

Članak 13.

(1) Podaci prikupljeni u Popisu koji se izravno ili neizravno mogu dovesti u vezu s fizičkom osobom na koju se odnose statistički su povjerljivi i službena su tajna.

(2) Na diseminaciju, korištenje i zaštitu podataka iz stavka 1. ovoga članka primjenjuju se odredbe propisa kojima se uređuje službena statistika i zaštita osobnih podataka.

Podaci koji se prikupljaju Popisom

Članak 14.

Popisom se prikupljaju sljedeći podaci:

a) o stanovništvu: prezime i ime, spol, osobni identifikacijski broj (OIB), datum rođenja, bračno stanje; vrsta životne zajednice u kojoj osoba živi; broj živorođene djece; prebivalište/boravište; prisutnost u naselju popisa u trenutku Popisa; razlog odsutnosti/prisutnosti; vrijeme odsutnosti/prisutnosti; vrijeme namjere odsutnosti/prisutnosti; mjesto odsutnosti/mjesto stanovanja; mjesto rođenja; mjesto stanovanja majke u vrijeme rođenja osobe; mjesto iz kojeg se osoba doselila te godina i razlog doseljenja; strana zemlja u kojoj je osoba boravila godinu ili duže, godina doseljenja u Republiku Hrvatsku i razlog boravka u inozemstvu; državljanstvo; narodnost (nacionalna pripadnost); materinski jezik; vjerska pripadnost; postignuto obrazovanje; pohađanje škole/studija; ekonomska aktivnost, položaj u zaposlenju; zanimanje; djelatnost; glavni izvori sredstava za život; mjesto rada/školovanja; učestalost vraćanja u mjesto stanovanja; sredstvo putovanja na posao/školu/studij

b) o kućanstvima: srodnički i obiteljski sastav kućanstva; tip kućanstva; osnova po kojoj se kućanstvo koristi stanom; površina korištenoga poljoprivrednog zemljišta te posjedovanje stoke ili peradi

c) o stanovima i ostalim stambenim jedinicama: vrsta i način korištenja stambene jedinice; vlasništvo stana; površina stana; broj soba u stanu; kuhinja, kupaonica i zahod u stanu; vrste instalacija u stanu (vodovod, kanalizacija, električna energija, plinske instalacije); način grijanja stana; vrsta energenta; klimatizacija; vrsta zgrade u kojoj se nalazi stan; broj stanova u zgradi u kojoj se nalazi stan, položaj stana u zgradi; godina gradnje zgrade u kojoj se nalazi stan.

Administrativni izvori podataka

Članak 15.

U fazama pripreme, prikupljanja i obrade podataka Popisa Zavod može koristiti podatke o osobama iz administrativnih izvora podataka te ih uparivati s podacima prikupljenima u Popisu.

 

Metodologija provedbe Popisa i Kontrolnog popisa

Članak 16.

Popis i Kontrolni popis provode se prema metodološkim i drugim uputama Zavoda kojima se definira priprema, organizacija, provedba i obrada podataka Popisa.

Objavljivanje rezultata

Članak 17.

(1) Zavod objavljuje prve rezultate Popisa najkasnije 60 dana od završetka popisivanja na terenu, a konačne rezultate Popisa prema programima publiciranja i kalendarima objavljivanja statističkih podataka Zavoda.

(2) Službeni rezultati Popisa nisu osnova za uspoređivanje s drugim državnim evidencijama koje se vode o osobnim stanjima građana.

 

DIO TREĆI   ORGANIZACIJA PROVEDBE POPISA

Općenito

Članak 18.

(1) Popis priprema, organizira, koordinira i provodi Zavod u suradnji s tijelima državne uprave utvrđenim ovim Zakonom, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te sudionicima Popisa.

(2) Sudionici Popisa jesu: popisivači, kontrolori, instruktori, koordinatori, zamjenici koordinatora, članovi županijskih popisnih povjerenstava i Popisnog povjerenstva Grada Zagreba, članovi popisnih povjerenstava ispostava i voditelji popisnih centara.

POGLAVLJE I.   ZAVOD

Nadležnost Zavoda

Članak 19.

Zavod obavlja sljedeće poslove:

– priprema, organizira, koordinira i provodi Popis i Kontrolni popis

– definira metodologiju za provedbu Popisa

– obavještava javnost o cilju, značenju i sadržaju Popisa

– izrađuje upute za sudionike u Popisu i nadzire njihovu jedinstvenu primjenu

– definira sadržaj, organizira i nadzire stručno-metodološko osposobljavanje sudionika u Popisu

– pruža stručno-metodološku i tehničku pomoć sudionicima u Popisu i osobama koje se samostalno popisuju kroz sustav e-Građani

– obrađuje podatke Popisa

– izrađuje prve i konačne rezultate Popisa

– objavljuje i diseminira statističke podatke prikupljene Popisom

– dostavlja Komisiji (Eurostatu) podatke vezane uz Popis u sadržaju i rokovima sukladno uredbama Europske unije

– brine se o pohranjivanju i zaštiti podataka Popisa

– planira i raspoređuje financijska sredstva za obavljanje Popisa te raspolaže njima

– imenuje koordinatore i zamjenike koordinatora za područja županija i Grada Zagreba

– imenuje instruktore za područja gradova i općina odnosno gradskih četvrti Grada Zagreba

– obračunava i isplaćuje naknade instruktorima u skladu s ovim Zakonom na temelju izvještaja koje su verificirala županijska popisna povjerenstva odnosno Popisno povjerenstvo Grada Zagreba

– obavlja i druge popisne aktivnosti u skladu s ovim Zakonom i propisima kojima se uređuje službena statistika.

POGLAVLJE II.   JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

Obveze

Članak 20.

(1) Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su na zahtjev Zavoda i bez naknade osigurati prostor te korištenje opreme i drugih sredstava potrebnih za provedbu aktivnosti Popisa.

(2) Jedinice područne (regionalne) samouprave obračunavaju i isplaćuju naknade za rad popisivača, kontrolora, članova županijskih popisnih povjerenstava odnosno članova Popisnog povjerenstva Grada Zagreba, članova popisnih povjerenstava ispostava i voditelja popisnih centara koji obavljaju poslove na njihovu području te Zavodu dostavljaju izvješće o isplaćenim sredstvima.

(3) U jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave osnivaju se:

– županijska popisna povjerenstva i Popisno povjerenstvo Grada Zagreba za područje županija odnosno Grada Zagreba

– popisna povjerenstva ispostava za područje gradova i općina odnosno gradskih četvrti Grada Zagreba

– popisni centri za područje grada ili općine odnosno dijela grada ili općine ili gradskih četvrti Grada Zagreba.

ODJELJAK A   ŽUPANIJSKA POPISNA POVJERENSTVA I POPISNO POVJERENSTVO GRADA ZAGREBA

Osnivanje i članovi

Članak 21.

(1) Županijska popisna povjerenstva osniva župan, a Popisno povjerenstvo Grada Zagreba gradonačelnik Grada Zagreba do 30. rujna 2020.

(2) Županijska popisna povjerenstva odnosno Popisno povjerenstvo Grada Zagreba može imati najviše sedam članova.

(3) Predsjednik županijskoga popisnog povjerenstva jest župan, a tajnik je voditelj odjela u područnoj jedinici Zavoda ili zaposlenik ispostave područne jedinice Zavoda.

(4) Obvezni članovi županijskoga popisnog povjerenstva, uz članove iz stavka 3. ovoga članka, jesu koordinator i pročelnik područnog ureda za katastar Državne geodetske uprave.

(5) Ostali članovi županijskoga popisnog povjerenstva jesu predstavnici županije koji mogu pridonijeti uspješnoj provedbi Popisa.

(6) Predsjednik Popisnog povjerenstva Grada Zagreba jest gradonačelnik Grada Zagreba, a tajnik je zaposlenik Zavoda.

(7) Obvezni članovi Popisnog povjerenstva Grada Zagreba, uz članove iz stavka 6. ovoga članka, jesu koordinator i pročelnik Gradskog ureda za katastar i geodetske poslove Grada Zagreba.

(8) Ostali članovi Popisnog povjerenstva Grada Zagreba jesu predstavnici Grada Zagreba koji mogu pridonijeti uspješnoj provedbi Popisa.

Nadležnost županijskog popisnog povjerenstva i Popisnog povjerenstva Grada Zagreba

Članak 22.

U nadležnosti županijskog popisnog povjerenstva i Popisnog povjerenstva Grada Zagreba jesu sljedeći poslovi:

– imenovanje kontrolora i popisivača i davanje ovlaštenja za provedbu Popisa prema uputama Zavoda

– osnivanje popisnih centara i imenovanje voditelja popisnih centara

– osnivanje ispostava i popisnih povjerenstava ispostava

– koordinacija i nadzor rada popisnih povjerenstava ispostava

– obavještavanje stanovništva o Popisu na području za koje je osnovano povjerenstvo

– preuzimanje tehničke dokumentacije za provedbu Popisa

– osiguravanje prostora za rad popisnih povjerenstava ispostava i poduku sudionika Popisa u ispostavama

– osiguravanje prostora za smještaj, preuzimanje i čuvanje tehničke opreme i ostalog materijala za Popis

– nadzor pripreme i provedbe Popisa te poduzimanje odgovarajućih aktivnosti za rješavanje problema

– priprema izvještaja za isplatu naknada sudionicima Popisa prema uputama Zavoda

– i druge popisne aktivnosti u skladu s uputama za sudionike Popisa i ovim Zakonom.

ODJELJAK B   POPISNA POVJERENSTVA ISPOSTAVA

Osnivanje

Članak 23.

(1) Popisna povjerenstva ispostava (u daljnjem tekstu: Povjerenstva ispostava) za provedbu Popisa na području ispostava iz članka 25. stavka 1. ovoga Zakona osniva županijsko popisno povjerenstvo do 30. studenoga 2020.

(2) Povjerenstvo ispostave može imati najviše pet članova.

(3) Predsjednik Povjerenstva ispostave jest gradonačelnik odnosno općinski načelnik, a ostali članovi imenuju se iz redova predstavnika tijela i stručnih službi gradova i općina na području za koje je Povjerenstvo ispostave osnovano.

(4) Ako je Povjerenstvo ispostave osnovano za područje više gradova i/ili općina na području županije, predsjednik Povjerenstva ispostave jest gradonačelnik grada ili općinski načelnik općine s najvećim brojem stanovnika, a ostali članovi imenuju se iz redova gradonačelnika odnosno općinskih načelnika gravitirajućih gradova i općina odnosno predstavnika tijela i stručnih službi na području ispostave.

(5) Povjerenstva ispostava za područje Grada Zagreba za provedbu Popisa na području ispostava iz članka 25. stavka 2. ovoga Zakona osniva Popisno povjerenstvo Grada Zagreba do 30. studenoga 2020.

(6) Povjerenstvo ispostave za područje Grada Zagreba može imati najviše pet članova.

(7) Predsjednik Povjerenstva ispostave za područje Grada Zagreba jest predsjednik Vijeća gradske četvrti, a ostali članovi imenuju se iz redova predstavnika tijela i stručnih službi Grada Zagreba.

Nadležnost Povjerenstva ispostave

Članak 24.

U nadležnosti Povjerenstva ispostave jesu sljedeći poslovi:

– predlaže županijskome popisnom povjerenstvu odnosno Popisnom povjerenstvu Grada Zagreba imenovanje voditelja popisnih centara, kontrolora i popisivača

– predlaže glavnom ravnatelju Zavoda imenovanje instruktora

– na području za koje je osnovano obavještava stanovništvo o provedbi Popisa

– preuzima tehničku opremu i ostali materijal za Popis za područje ispostave za koju je osnovano

– osigurava prostor za rad popisnih centara na području za koje je osnovano

– nadzire rad voditelja popisnih centara

– i druge popisne aktivnosti u skladu s uputama za sudionike Popisa i ovim Zakonom.

Osnivanje ispostave

Članak 25.

(1) Ispostave za provedbu Popisa za područje jednoga ili više gradova i/ili općina u županiji osniva županijsko popisno povjerenstvo, uz prethodnu suglasnost glavnog ravnatelja Zavoda, do 15. studenoga 2020.

(2) Ispostave za provedbu Popisa za područje gradskih četvrti Grada Zagreba osniva Popisno povjerenstvo Grada Zagreba, uz prethodnu suglasnost glavnog ravnatelja Zavoda, do 15. studenoga 2020.

(3) U ispostavi se obavljaju sljedeći poslovi:

– poduka kontrolora i popisivača

– zaduživanje tehničke opreme i ostalog materijala za Popis za instruktore, kontrolore i popisivače

– raspoređivanje kontrolora i popisivača po popisnim krugovima

– popisivanje osoba iz članka 12. stavka 3. ovoga Zakona samo uz prethodni dogovor s popisivačem

– omogućivanje uvida u popisni upitnik i izmjenu podataka sukladno članku 10. stavku 4. ovoga Zakona.

ODJELJAK C   POPISNI CENTRI

Osnivanje popisnog centra

Članak 26.

(1) Popisne centre u gradovima i općinama odnosno gradskim četvrtima Grada Zagreba osniva županijsko popisno povjerenstvo i Popisno povjerenstvo Grada Zagreba do 31. prosinca 2020.

(2) Za područje grada i gradske četvrti Grada Zagreba osniva se jedan ili više popisnih centara, a za područje općine u pravilu jedan popisni centar.

(3) Popisnim centrom upravlja voditelj popisnog centra kojeg imenuje županijsko popisno povjerenstvo odnosno Popisno povjerenstvo Grada Zagreba na prijedlog Povjerenstva ispostave.

Nadležnost popisnog centra

Članak 27.

U popisnim centrima obavljaju se sljedeći poslovi:

– sastanci kontrolora s popisivačima

– kontrola popisnog materijala

– popisivanje osoba iz članka 12. stavka 3. ovoga Zakona samo uz prethodni dogovor s popisivačem

– ostali poslovi u vezi s Popisom.

 

POGLAVLJE III.   TIJELA DRŽAVNE UPRAVE

Sudjelovanje tijela državne uprave u Popisu

Članak 28.

(1) U pripremi Popisa u okviru svog djelokruga sudjeluje Državna geodetska uprava.

(2) U provođenju Popisa sudjeluju sljedeća tijela državne uprave: Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, Ministarstvo unutarnjih poslova, Ministarstvo obrane i Ministarstvo pravosuđa.

(3) Popis osoba koje se popisuju iz nadležnosti tijela državne uprave iz stavka 2. ovoga članka provest će povjerenstva za provedbu Popisa koja imenuju nadležni ministri.

(4) Način provođenja Popisa u tijelima državne uprave iz stavka 2. ovoga članka utvrđuje se naputkom koji donosi glavni ravnatelj Zavoda uz prethodnu suglasnost nadležnog ministra.

ODJELJAK A   DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA

Nadležnost Državne geodetske uprave u Popisu

Članak 29.

(1) Popis se provodi na temelju službenih podataka Registra prostornih jedinica koji vodi i održava Državna geodetska uprava.

(2) Tehničku dokumentaciju za provedbu Popisa izrađuje Državna geodetska uprava na temelju podataka iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Za svrhu izrade tehničke dokumentacije za provedbu Popisa glavni ravnatelj Državne geodetske uprave odlukom imenuje povjerenstvo za izradu tehničke dokumentacije koje čine službenici Državne geodetske uprave i zaposlenici Gradskog ureda za katastar i geodetske poslove Grada Zagreba.

(4) Tehničku dokumentaciju za provedbu Popisa Državna geodetska uprava dostavlja Zavodu, županijskome popisnom povjerenstvu i Popisnom povjerenstvu Grada Zagreba.

(5) Tehnička dokumentacija za provođenje Popisa odražava stanje podataka o prostornim jedinicama, ulicama i kućnim brojevima zgrada na dan 1. prosinca 2020.

(6) Glavni ravnatelj Državne geodetske uprave, uz prethodnu suglasnost glavnog ravnatelja Zavoda, donosi naputak za izradu tehničke dokumentacije za provođenje Popisa.

Sadržaj tehničke dokumentacije

Članak 30.

Tehnička dokumentacija sastoji se od popisa prostornih jedinica, preglednih kartografskih prikaza, skica statističkih i popisnih krugova te obrazaca PK − Podaci o popisnom krugu za sve prostorne jedinice relevantne za provođenje Popisa (država − ujedno i statistička prostorna jedinica 1. razine, statističke prostorne jedinice 2. razine, županije i Grad Zagreb − statističke prostorne jedinice 3. razine, gradovi i općine, jedinice mjesne samouprave – gradski kotari, gradske četvrti i područja mjesnih odbora, naselje, statistički krug, popisni krug, ulica i trg te zgrada s pripadajućim kućnim brojevima).

Rokovi dostave tehničke dokumentacije

Članak 31.

(1) Državna geodetska uprava dužna je popise prostornih jedinica i pregledne kartografske prikaze relevantne za Popis predati Zavodu do 15. prosinca 2020. u tiskanome i digitalnom obliku.

(2) Državna geodetska uprava dužna je pripadajuće popise, pregledne kartografske prikaze, skice statističkih i popisnih krugova te obrasce PK – Podaci o popisnom krugu predati županijskome popisnom povjerenstvu i Popisnom povjerenstvu Grada Zagreba do 1. veljače 2021. u tiskanome i digitalnom obliku.

Posljedice osiguranja ažurne tehničke dokumentacije

Članak 32. (NN 34/21)

Radi osiguranja ažurne tehničke dokumentacije iz članka 30. ovoga Zakona nadležna tijela u razdoblju od 1. prosinca 2020. do 31. kolovoza 2021. neće mijenjati nazive, granice i područja županija, gradova i općina, naselja, jedinica mjesne samouprave, statističkih i popisnih krugova i ulica, trgova te kućne brojeve zgrada.

ODJELJAK B   MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA

Nadležnost u Popisu

Članak 33.

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova provodi popis državljana Republike Hrvatske na radu u diplomatskim i drugim predstavništvima Republike Hrvatske te međunarodnim organizacijama i članova njihovih obitelji koji s njima borave u inozemstvu.

ODJELJAK C  MINISTARSTVO OBRANE

Nadležnost Ministarstva obrane u Popisu

Članak 34.

Ministarstvo obrane provodi popis osoba na dragovoljnom vojnom osposobljavanju, pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske koji se nalaze u operacijama potpore miru i drugim aktivnostima u inozemstvu, pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske polaznika vojne izobrazbe koji su smješteni u vojnim lokacijama te drugih pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske koji stanuju u vojnim lokacijama.

ODJELJAK D   MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

Nadležnost Ministarstva pravosuđa u Popisu

Članak 35.

(1) Ministarstvo pravosuđa provodi popis osoba na izdržavanju kazne zatvora, kazne maloljetničkog zatvora, kazne zatvora izrečene u prekršajnom postupku, supletorne kazne zatvora, mjere pritvora i mjere upućivanja u odgojni zavod.

(2) Ministarstvo pravosuđa provodi i popis zaposlenika koji stanuju u smještajnim prostorima kaznenih tijela.

ODJELJAK E   MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

Nadležnost Ministarstva unutarnjih poslova u Popisu

Članak 36.

Ministarstvo unutarnjih poslova provodi popis svih osoba smještenih u objektima Ministarstva unutarnjih poslova.

 

POGLAVLJE IV.   SUDIONICI POPISA

Obveze sudionika Popisa

Članak 37.

(1) Sudionici Popisa dužni su usvojiti odgovarajući dio metodologije Popisa na poduci.

(2) Sudionici Popisa dužni su obavljati zadane poslove savjesno, kvalitetno i odgovorno u skladu s odredbama ovoga Zakona i drugih propisa koji se odnose na službenu statistiku te akata vezanih za provedbu Popisa.

(3) Sudionici Popisa dužni su povjerljive statističke podatke čuvati kao službenu tajnu, ne smiju ih otkriti trećoj strani niti se njima koristiti za vlastite potrebe ili za obavljanje poslova za drugoga.

(4) Sudionici Popisa dužni su potpisati Izjavu o povjerljivosti na obrascu koji je sastavni dio metodologije Popisa.

ODJELJAK A   POPISIVAČI

Obveze popisivača

Članak 38.

(1) Popisivači kao neposredni izvršitelji Popisa na terenu obavljaju sljedeće poslove:

– popisuju popisne jedinice na određenom području

– kontaktiraju s kontrolorima u slučaju metodoloških i drugih problema

– obavljaju druge poslove utvrđene metodologijom Popisa.

(2) Popisivači su pri popisivanju dužni postupati u skladu s uputama za popisivače.

(3) Popisivači su dužni u popisni upitnik upisivati podatke prema iskazu osobe koja daje podatke.

(4) Popisivači za svoj rad odgovaraju kontroloru.

ODJELJAK B   KONTROLORI

Obveze kontrolora

Članak 39.

(1) Kontrolori obavljaju sljedeće poslove:

– nadziru rad određenog broja popisivača te im daju smjernice za rad

– održavaju sastanke s popisivačima tijekom trajanja Popisa

– kontroliraju točnost i obuhvat prikupljenih podataka

– pružaju metodološku pomoć popisivačima

– kontaktiraju s instruktorima u slučaju metodoloških ili drugih problema

– obavljaju druge poslove utvrđene metodologijom Popisa.

(2) Kontrolori za svoj rad odgovaraju instruktoru.

ODJELJAK C  INSTRUKTORI

Obveze instruktora

Članak 40.

(1) Instruktori obavljaju sljedeće poslove:

– nadziru rad određenog broja kontrolora te im daju smjernice za rad

– sudjeluju u radu ispostave

– raspoređuju kontrolore i popisivače po popisnim krugovima

– održavaju poduku kontrolorima i popisivačima

– kontroliraju obuhvat popisnih jedinica

– pružaju metodološku pomoć kontrolorima

– kontaktiraju s koordinatorima i zamjenicima koordinatora u slučaju metodoloških ili drugih problema

– obavljaju druge poslove utvrđene metodologijom Popisa.

(2) Instruktori za svoj rad odgovaraju koordinatoru.

ODJELJAK D   KOORDINATORI I ZAMJENICI KOORDINATORA

Obveze koordinatora i zamjenika koordinatora

Članak 41.

(1) Koordinatori i zamjenici koordinatora jesu zaposlenici Zavoda zaduženi za provedbu Popisa u pojedinoj županiji odnosno Gradu Zagrebu.

(2) Koordinatori i zamjenici koordinatora obavljaju sljedeće poslove:

– nadziru rad instruktora u pojedinoj županiji te im daju smjernice za rad

– održavaju poduku instruktorima

– kontroliraju obuhvat popisnih jedinica

– obavljaju druge poslove utvrđene metodologijom Popisa.

(3) Koordinatori sudjeluju u radu županijskih popisnih povjerenstava odnosno Popisnog povjerenstva Grada Zagreba.

(4) Koordinatori i zamjenici koordinatora za svoj rad odgovaraju glavnom ravnatelju Zavoda.

 

DIO ČETVRTI   FINANCIRANJE POPISA

Članak 42.

Sredstva za financiranje pripreme, organizacije i provedbe Popisa te obrade i objavljivanja rezultata Popisa osiguravaju se u državnom proračunu Republike Hrvatske.

Članak 43.

(1) Sredstva za organizaciju i provedbu Popisa u županijama i Gradu Zagrebu Zavod doznačuje jedinicama područne (regionalne) samouprave odnosno Gradu Zagrebu.

(2) Isplatu financijskih sredstava doznačenih županiji odnosno Gradu Zagrebu odobrava župan odnosno gradonačelnik Grada Zagreba i koordinator zaposlenik Zavoda.

(3) Za zakonito i namjensko korištenje doznačenih financijskih sredstava odgovorni su župan odnosno gradonačelnik Grada Zagreba i koordinator zaposlenik Zavoda.

Članak 44. (NN 34/21)

(1) Sredstva za financiranje poslova Popisa moraju se koristiti namjenski i racionalno.

(2) Državna geodetska uprava podnijet će Hrvatskom saboru izvješće o obavljenim poslovima i utrošenim sredstvima do 15. studenoga 2021.

(3) Župan odnosno gradonačelnik Grada Zagreba koristi i raspoređuje primljena financijska sredstva za Popis u skladu s ovim Zakonom te dostavlja Zavodu cjelovito izvješće o utrošenim sredstvima do 28. veljače 2022.

(4) Zavod podnosi izvješće Hrvatskom saboru o obavljenim poslovima i sredstvima utrošenima za Popis do 30. lipnja 2023.

 

DIO PETI   NAKNADA SUDIONICIMA POPISA

Članak 45.

(1) Sudionici Popisa imaju pravo na naknadu za svoj rad, osim ako je isplata naknade u suprotnosti s propisima u Republici Hrvatskoj.

(2) Mjerila za određivanje i isplatu naknade popisivačima i kontrolorima na Popisu utvrđuje odlukom glavni ravnatelj Zavoda.

(3) Naknada iz stavka 1. ovoga članka koja se isplaćuje popisivačima i kontrolorima ne smatra se primitkom tih osoba od kojeg se utvrđuje dohodak prema odredbama zakona kojim se uređuje porez na dohodak.

(4) Naknada iz stavka 1. ovoga članka koju ostvare redoviti studenti kao popisivači ili kontrolori na Popisu ne uzima se u obzir pri utvrđivanju visine primitaka na temelju kojih se osoba smatra uzdržavanim članom.

(5) Naknade ostalim sudionicima Popisa utvrđuju se u sljedećim netoiznosima, jednokratno:

– za članove županijskih popisnih povjerenstava, Popisnog povjerenstva Grada Zagreba i Povjerenstava ispostava u iznosu od 5000,00 kuna

– za voditelje popisnih centara u iznosu od 4000,00 kuna

– za instruktore u iznosu od 8000,00 kuna.

DIO ŠESTI   PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 46.

Novčanom kaznom od 2000,00 do 5000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba ako:

– odbije dati podatke o popisnim jedinicama iz članka 9. ovoga Zakona (članak 10. stavak 1.)

– prilikom davanja odgovora na pitanja u Popisu da netočne podatke (članak 10. stavak 2.)

– prilikom davanja odgovora na pitanja u Popisu da nepotpune podatke (članak 10. stavak 2.).

Članak 47.

Novčanom kaznom od 3000,00 do 7000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba – popisivač ili druga osoba ovlaštena za Popis ako u popisni upitnik unese podatke različite od iskaza osobe koja daje podatke (članak 38. stavak 3.).

 

DIO SEDMI   PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 48.

(1) Glavni ravnatelj Zavoda donijet će:

– naputke iz članka 28. stavka 4. ovoga Zakona do 31. prosinca 2020.

– odluku iz članka 45. stavka 2. ovoga Zakona do 31. prosinca 2020.

(2) Glavni ravnatelj Državne geodetske uprave donijet će naputak iz članka 29. stavka 6. ovoga Zakona u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 49.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 34/21

Članak 6.

Ovaj Zakon stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

 

 

Copyright © Ante Borić