Baza je ažurirana 17.062024. 

zaključno sa NN 71/24

NN 4/2021 (15.1.2021.), Naputak o načinu provođenja popisa osoba iz članaka 33. do 36. Zakona o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine

DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU

82

Na temelju članka 28. stavka 4. Zakona o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine (»Narodne novine«, broj 25/20), uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za vanjske i europske poslove, ministra nadležnog za obranu, ministra nadležnog za pravosuđe i upravu i ministra nadležnog za unutarnje poslove, glavna ravnateljica Državnog zavoda za statistiku donosi

NAPUTAK

O NAČINU PROVOĐENJA POPISA OSOBA IZ ČLANAKA 33. DO 36. ZAKONA O POPISU STANOVNIŠTVA, KUĆANSTAVA I STANOVA U REPUBLICI HRVATSKOJ 2021. GODINE

Članak 1.

Ovim naputkom utvrđuje se način provedbe popisa osoba iz članaka 33. do 36. Zakona o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine (»Narodne novine«, broj 25/20 – dalje u tekstu: Zakon) u skladu s nadležnostima određenima Zakonom.

Članak 2.

Popis osoba iz članaka 33. do 36. Zakona provodi se prema Metodologiji za provedbu Popisa stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine (dalje u tekstu: Popis), koju donosi glavna ravnateljica Državnog zavoda za statistiku.

Članak 3.

Popis osoba iz članaka 33. do 36. Zakona provode povjerenstva za provedbu Popisa koje imenuju nadležni ministri.

Članak 4.

Predsjednik povjerenstva iz članka 3. ovog Naputka jest ministar ili osoba koju ministar za to ovlasti.

Članak 5.

Nadležna ministarstva samostalno određuju organizaciju provođenja popisa osoba iz članaka 33. do 36. Zakona.

Članak 6.

Ministar će odrediti jednog člana povjerenstva koji će biti odgovoran za koordinaciju pripreme i provedbe Popisa iz nadležnosti njegova ministarstva.

Članak 7.

Radi osiguranja ispravne primjene Metodologije za provedbu Popisa pri popisivanju osoba iz članaka 33. do 36. Zakona glavna ravnateljica Državnog zavoda za statistiku odredit će iz reda koordinatora predstavnika Državnog zavoda za statistiku koji prema potrebi može sudjelovati u radu povjerenstva nadležnih ministarstava.

Članak 8.

Državni zavod za statistiku organizirat će u nadležnim ministarstvima stručno-metodološko osposobljavanje sudionika u provedbi popisivanja osoba iz članaka 33. do 36. Zakona.

Članak 9.

Ovaj Naputak stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 953-02/20-01/2

Urbroj: 555-01-07-02-02-21-6

Zagreb, 31. prosinca 2020.

Glavna ravnateljica Državnog zavoda za statistiku Lidija Brković, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić