Povezani zakoni

Zakon o obeštećenju radnika trgovačkog društva Plobest d.d.

NN 13/20 

na snazi od 08.02.2020.

Uživajte...

 

Baza je ažurirana 30.05.2024. 

zaključno sa NN 62/24

Članak 1.

Ovim se Zakonom uređuje obeštećenje radnika trgovačkog društva Plobest d. d. Ploče, Lučka b. b., MBS: 060004317 i Plobest d. d. u stečaju, Ploče, Lučka b. b., MBS: 060004317 zbog višegodišnje izloženosti azbestu (u daljnjem tekstu: obeštećenje), postupak i tijela nadležna za rješavanje obeštećenja te osiguravanje sredstava za isplatu radnicima.

Članak 2.

(1) Pravo na obeštećenje priznaje se radniku koji je bio u radnom odnosu u trgovačkim društvima iz članka 1. ovoga Zakona od 8. listopada 1991. do 21. listopada 2002. i koji je najmanje pet godina u istim trgovačkim društvima radio izložen azbestu odnosno njegovu nasljedniku (u daljnjem tekstu: radnik).

(2) Radnik podnosi zahtjev Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(3) Zahtjev iz stavka 2. ovoga članka mora sadržavati dokaze o ispunjenju uvjeta iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 3.

(1) Svota obeštećenja iznosi 219.000,00 kuna i isplaćuje se obročno kroz razdoblje od tri godine od dana pravomoćnosti rješenja tako da se isplati do kraja 2020. godine iznos od 73.000,00 kuna, do kraja 2021. godine iznos od 73.000,00 kuna i do kraja 2022. godine iznos od 73.000,00 kuna.

(2) Tražbina dospjele novčane naknade koja nije isplaćena zbog smrti osobe kojoj je ista priznata, nasljeđuje se.

Članak 4.

Obvezu osiguranja sredstava za isplatu obeštećenja, kao i obvezu isplate obeštećenja na temelju ovoga Zakona preuzima Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Članak 5.

(1) O zahtjevima radnika za obeštećenje iz članka 2. ovoga Zakona rješava Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost koji donosi rješenje u roku od 30 dana od dana zaprimanja zahtjeva.

(2) Protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka dopuštena je žalba o kojoj rješava Povjerenstvo za žalbe.

(3) Povjerenstvo za žalbe iz stavka 2. ovoga članka ima tri člana i čine ga predstavnik ministarstva nadležnog za financije, ministarstva nadležnog za zaštitu okoliša i predstavnik Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

(4) Članove Povjerenstva za žalbe iz stavka 2. ovoga članka imenuje Vlada Republike Hrvatske.

(5) U postupku ostvarivanja prava na obeštećenje prema ovome Zakonu primjenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje opći upravni postupak.

(6) Protiv rješenja Povjerenstva za žalbe može se pokrenuti upravni spor.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 6.

Vlada Republike Hrvatske imenovat će članove Povjerenstva za žalbe iz članka 5. ovoga Zakona u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 7.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

Copyright © Ante Borić