Povezani zakoni

Zakon o duhanu

pročišćeni tekst zakona

NN 69/99, 14/14, 32/19

na snazi od 01.04.2019.

Uživajte...

 

I. OPĆE ODREDBE 

Članak 1.

Ovim se Zakonom uređuju odnosi u proizvodnji, otkupu, obradi i prometu duhana, te proizvodnji duhanskih proizvoda u Republici Hrvatskoj.

Članak 2.

Duhan prema ovom Zakonu jesu listovi kultivirane biljne vrste Nicotiana tabacum L. u svim oblicima i stupnjevima uzgoja, obrade i pakiranja koji ne služe krajnjoj potrošnji.

Duhanskim se proizvodima smatraju proizvodi napravljeni od duhana koji su namijenjeni pušenju, žvakanju i šmrkanju.

Članak 3.

Duhan se može proizvoditi, otkupljivati, obrađivati i stavljati u promet prema odredbama ovoga Zakona.

U Republici Hrvatskoj proizvode se nearomatični tipovi duhana: virginija sušena toplim zrakom, berlej sušen u hladu i hercegovački duhan sušen na suncu, a drugi tipovi duhana iznimno, pod uvjetima i na način utvrđen ovim Zakonom.

Članak 4.

Proizvodnjom duhana smatra se proizvodnja duhanskih presadnica, uzgoj duhana u polju, berba, sušenje, sortiranje i pakiranje duhana kod proizvođača.

Obradom duhana smatra se sređivanje i industrijska fermentacija duhana, te druge radnje u tehnološkom postupku obrade i pakiranja duhana.

Proizvodnjom duhanskih proizvoda smatraju se industrijski postupci u proizvodnji i pakiranju proizvoda napravljenih od duhana koji su namijenjeni pušenju, žvakanju ili šmrkanju.

Prometom duhana smatra se promet duhana do izrade dovršenoga industrijskog proizvoda (duhanski proizvod).

 

II. PROIZVODNJA I PROMET DUHANA 

Članak 5.

Fizička i pravna osoba (u daljnjem tekstu: proizvođač duhana) može proizvoditi duhan u listu samo na temelju pisanog ugovora o proizvodnji duhana s pravnom osobom koja je registrirana za obradu duhana, sukladno članku 6. ovoga Zakona.

Članak 6.

Obrađivač duhana jest pravna osoba koja je registrirana za obavljanje djelatnosti obrade duhana, te upisana u Upisnik obrađivača duhana kod Ministarstva poljoprivrede i šumarstva (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

Članak 7.

Duhanske presadnice za vlastitu proizvodnju i proizvodnju zasnovanu na temelju ugovora mogu proizvoditi proizvođači duhana iz članka 5. ovoga Zakona, obrađivači duhana iz članka 6. ovoga Zakona te znanstvene ustanove u znanstvene svrhe.

Sjeme duhana i duhanske presadnice mogu se prodavati, odnosno davati za sadnju samo proizvođačima duhana koji ispunjavaju uvjete za proizvodnju duhana propisane člankom 5. ovoga Zakona, te znanstvenim ustanovama.

Članak 8.

Za proizvodnju duhanskih presadnica može se upotrijebiti samo sjeme duhana proizvedeno u skladu s propisima o sjemenu poljoprivrednog bilja.

Članak 9.

Ministar poljoprivrede i šumarstva (u daljnjem tekstu: ministar) može propisati da se na određenom području mogu proizvoditi samo određeni tipovi i sorte duhana.

Na temelju prijedloga Gospodarskoga interesnog udruženja (u daljnjem tekstu: GIU) hrvatske duhanske industrije Ministarstvo može odobriti proizvodnju tipova duhana različitih od navedenih u članku 3. stavku 2. ovoga Zakona ako se utvrdi opravdana potreba za proizvodnjom određenoga duhanskog proizvoda ili za poznatog kupca - izvoznika duhana.

Članak 10.

Ugovor o proizvodnji duhana sklopljen između proizvođača duhana i obrađivača duhana mora sadržavati:

1. podatke o katastarskoj čestici i površini poljoprivrednog zemljišta na kojoj će se saditi duhan,

2. naziv tipa i sorte duhana koja će se saditi,

3. način na koji ugovorne stranke osiguravaju sjeme odnosno duhanske presadnice,

4. obveze u pogledu primjene mjera za suzbijanje biljnih bolesti i štetočina na duhanu, te primjene ostalih obvezatnih uzgojnih mjera,

5. cijenu proizvedenog duhana po klasama koju će obrađivač duhana platiti proizvođaču,

6. obvezu proizvođača da će u ugovorenom roku obrađivaču duhana s kojim je sklopljen ugovor o proizvodnji isporučiti sav proizvedeni duhan, te obvezu obrađivača duhana da će od njega preuzeti i platiti mu proizvedeni duhan,

7. izjavu proizvođača duhana da za isto vremensko razdoblje nije sklopio ugovor o proizvodnji duhana s drugim obrađivačem duhana za istu površinu iz točke 1. ovoga članka.

Članak 11.

Ugovor o proizvodnji sklapa proizvođač duhana koji je vlasnik, odnosno posjednik zemljišta.

Vlasnik odnosno posjednik zemljišta iz stavka 1. ovoga članka može dati punomoć za sklapanje ugovora o proizvodnji samo jednom članu svog domaćinstva.

Članak 12.

Ugovori sklopljeni protivno odredbama članka 5., 10. i 11. ovoga Zakona ništavni su.

Članak 13.

Ugovori o proizvodnji duhana iz članka 10. ovoga Zakona sklapaju se na vrijeme od godinu dana, i to do 31. ožujka tekuće godine.

Članak 14.

O sklopljenim ugovorima o proizvodnji obrađivač duhana vodi posebnu evidenciju.

Obrađivač duhana na osnovi ugovorene proizvodnje dužan je županijskom uredu nadležnom za poslove poljoprivrede dostavljati u propisanim rokovima izvješća o:

1. broju sklopljenih ugovora o proizvodnji s podacima proizvođača,

2. površini zemljišta zasađenog duhanom prema ugovorima, te o očekivanoj proizvodnji,

3. masi, tipu i klasama proizvedenog i preuzetog duhana na osnovi ugovora o proizvodnji.

Sadržaj evidencije iz stavka 1. i izvješća iz stavka 2. ovoga članka propisuje ministar.

Članak 15.

Obrađivač duhana dužan je voditi odvojene skladišne i druge evidencije o masi proizvedenog duhana iz vlastite proizvodnje, odnosno preuzetog duhana iz ugovorene proizvodnje.

Evidencije iz stavka 1. ovoga članka moraju sadržavati podatke o proizvođaču, masi, tipu, klasi i ukupno plaćenoj otkupnoj cijeni za proizvedeni odnosno preuzeti duhan.

Sadržaj evidencije iz stavka 1. ovoga članka propisuje ministar.

Članak 16.

Proizvođač duhana dužan je obrađivaču duhana u tijeku vegetacije omogućiti nadzor nad ispunjavanjem ugovorenih obveza u proizvodnji i procjeni očekivanog priroda duhana.

Članak 17.

Sav duhan proizveden u skladu sa sklopljenim ugovorom s obrađivačem duhana mora biti isporučen i preuzet, i to:

- nearomatični tipovi duhana (virginija, berlej) do 31. prosinca tekuće godine,

- ostali tipovi duhana do 31. ožujka iduće godine za proizvodnju prethodne godine.

Članak 18.

Procjena kakvoće duhana prema utvrđenim mjerilima obavlja se pri preuzimanju duhana od proizvođača.

Ministar donosi mjerila za ocjenu kakvoće, na osnovi prijedloga GIU hrvatske duhanske industrije.

Članak 19.

Duhan preuzima Povjerenstvo od tri člana. Povjerenstvo imenuje obrađivač duhana od svojih zaposlenika za kojeg se duhan preuzima.

Jedan član Povjerenstva iz stavka 1. ovoga članka mora biti diplomirani inženjer poljoprivrede.

Članak 20.

Ako proizvođač duhana nije zadovoljan procjenom kakvoće duhana, može u roku od 24 sata od obavljene procjene podnijeti pisani zahtjev Županijskom povjerenstvu za procjenu kakvoće duhana (u daljnjem tekstu: Županijsko povjerenstvo), da ono procijeni kakvoću duhana.

Županijsko povjerenstvo mora procijeniti kakvoću duhana u roku od tri dana od dana podnošenja zahtjeva.

Procjena Županijskog povjerenstva konačna je.

Duhan kojemu je procjena kakvoće osporena ostaje do kraja procjene Županijskog povjerenstva na čuvanju u skladištu obrađivača duhana.

Članak 21.

Županije u kojima se vrši otkup duhana imenuje Županijsko poverenstvo, iz članka 20. ovoga Zakona, od tri člana.

Jedan član Županijskog povjerenstva iz stavka 1. ovoga članka imenuje se iz redova proizvođača, jedan je predstavnik obrađivača duhana, a treći član je diplomirani inženjer poljoprivrede s radnim iskustvom u proizvodnji, obradi ili preradi duhana.

 

III. OBRADA DUHANA 

Članak 22.

Proizvedeni duhan smije obraditi samo obrađivač duhana iz članka 6. ovoga Zakona.

Obrada duhana obavlja se prema postupku i na način propisan hrvatskim normama.

Članak 23.

Obrađivač duhana mora za obradu duhana osigurati odgovarajuću opremu prostorije za smještaj i stručnu osobu za vođenje postupka obrade duhana.

Na pisani zahtjev obrađivača duhana Ministarstvo rješenjem utvrđuje jesu li ispunjeni uvjeti iz savka 1. ovoga članka.

U sudski se registar kao predmet poslovanja pravne osobe može, na temelju rješenja iz stavka 2. ovoga članka, upisati obrada duhana.

Trgovački sud odbit će upis u sudski registar kao predmet poslovanja obradu duhana ako obrađivač duhana uz prijavu za upis u sudski registar ne priloži rješenje iz stavka 2. ovoga članka.

Obrađivač duhana može početi obavljati poslove obrade duhana na temelju rješenja Ministarstva o upisu u Upisnik obrađivača.

Ministar će propisati uvjete koje mora ispunjavati obrađivač duhana iz stavka 1. ovoga članka za stjecanje svojstva obrađivača duhana radi upisa u Upisnik obrađivača.

Pravilnik o obradi duhana, proizvodnji i markama duhanskih proizvoda

 

IV. PROIZVODNJA DUHANSKIH PROIZVODA

 Članak 24.

Pravne osobe mogu obavljati djelatnost proizvodnje duhanskih proizvoda ako ispunjavaju sljedeće uvjete:

- raspolažu instaliranom opremom koja im omogućuje sve faze proizvodnje od pripreme i rezanja duhana do izrade i higijenskog pakiranja proizvoda,

- raspolažu odgovarajućom tehnološkom opremom u skladu s obujmom proizvodnje,

- raspolažu odgovarajućim laboratorijem za analizu i kontrolu kakvoće duhanskih proizvoda,

- raspolažu odgovarajućim prostorom za smještaj duhana i gotovih proizvoda,

- zapošljavaju odgovarajuće stručno osoblje u proizvodnji i nadzoru kakvoće.

Pobliže uvjete iz stavka 1. ovoga članka propisuje ministar.

Pravilnik o obradi duhana, proizvodnji i markama duhanskih proizvoda

Članak 25.

Na pisani zahtjev proizvođača duhanskih proizvoda Ministarstvo rješenjem utvrđuje jesu li ispunjeni uvjeti iz članka 24. ovoga Zakona.

U sudski se registar kao predmet poslovanja pravne osobe može, na temelju rješenja iz stavka 1. ovoga članka, upisati proizvodnja duhanskih proizvoda.

Trgovački sud odbit će upis u sudski registar kao predmet poslovanja proizvodnju duhanskih proizvoda ako pravna osoba uz prijavu za upis u sudski registar ne priloži rješenje iz stavka 1. ovoga članka.

Proizvođač duhanskih proizvoda može početi obavljati poslove proizvodnje duhanskih proizvoda na temelju rješenja Ministarstva o upisu u Upisnik proizvođača duhanskih proizvoda.

Uvjete koje mora ispunjavati proizvođač duhanskih proizvoda radi upisa u Upisnik iz stavka 4. ovoga članka propisuje ministar.

Pravilnik o obradi duhana, proizvodnji i markama duhanskih proizvoda

 

V. PRAĆENJE UPORABE DUHANA U DUHANSKIM PROIZVODIMA 

Članak 26.

Duhanski proizvodi u smislu ovoga zakona su: cigarete, cigare, cigarilosi, duhan za lulu, duhan za pušenje, duhan za šmrkanje, duhan za žvakanje i drugi duhanski proizvodi.

Duhanski proizvodi iz stavka 1. ovoga članka stavljeni u promet na tržištu Republike Hrvatske razvrstavaju se i upisuju u Upisnik o markama duhanskih proizvoda.

Pravilnik o obradi duhana, proizvodnji i markama duhanskih proizvoda

Članak 27.

Cigarete se razvrstavaju prema kakvoći duhanskih mješavina i njihovim organoleptičkim svojstvima pri pušenju, tehničkoj izradi i opremljenosti cigareta, te prema oznaci cigareta.

Prema kakvoći duhanske mješavine i organoleptičkim svojstvima pri pušenju razlikuju se cigarete koje su temeljene na mješavini s najmanje 60 posto nearomatičnih tipova duhana virginija sušena toplim zrakom i berlej sušen u hladu, te cigarete koje su temeljene na mješavini s više od 40 posto drukčijih tipova duhana.

S obzirom na tehničku izradu i opremljenost cigarete se razvrstavaju:

- prema omotu pakiranja na tvrdo i meko pakiranje,

- prema ugrađenosti filtera na cigarete s filtrom i cigarete bez filtra.

Prema oznaci cigarete se razvrstavaju ovisno o mjestu prvog stavljanja u promet pojedine marke cigareta.

Članak 28.

Cigarete se, sukladno obilježjima iz članka 27. stavka 1. ovoga Zakona razvrstavaju u tri skupine, i to:

- skupina A (popularna skupina),

- skupina B (standardna skupina),

- skupina C (ekstra skupina).

Članak 29.

Obilježja svake skupine cigareta u smislu odredbi ovoga Zakona su:

- u skupinu A upisuju se cigarete kojima mješavina sadrži najmanje 60 posto nearomatičnih duhana (tipova virginija sušena toplim zrakom, berlej sušen u hladu), od čega najmanje četvrtina nižih klasa ili na njima temeljenih surogata (duhanska folija i tehnološki obrađeno rebro), s filtrom ili bez filtra, koje su pakirane u mekom omotu, te su prvi puta stavljene u promet u Republici Hrvatskoj,

- u skupinu B upisuju se cigarete čija mješavina sadrži najmanje 60 posto nearomatičnih duhana (tipova virginija sušena toplim zrakom ili berlej sušen u hladu) ili na njima temeljenih surogata (duhanska folija i tehnološki obrađeno rebro), s filtrom, koje su pakirane u tvrdom omotu, te su prvi puta stavljene u promet u Republici Hrvatskoj,

- u skupinu C upisuju se sve ostale vrste cigareta koje ne ispunjavaju uvjete za cigarete iz skupine A ili B.

Pri odobravanju upisa cigareta u Upisnik o markama iz članka 30. stavka 1. točke 3. ovoga Zakona Ministarstvo će provjeriti točnost podataka u prijavi za upis.

 

VI. REGISTAR OBRAÐIVAČA DUHANA, UVOZNIKA, IZVOZNIKA, MARKI I PROIZVOÐAČA DUHANSKIH PROIZVODA

Članak 30.

Ministarstvo vodi upisnike o:

1. obrađivačima duhana,

2. uvoznicima i izvoznicima duhana i duhanskih proizvoda,

3. markama duhanskih proizvoda koji su stavljeni u promet u Republici Hrvatskoj,

4. proizvođačima duhanskih proizvoda.

Djelatnost obrade duhana, proizvodnje duhanskih proizvoda te prometa duhana i duhanskih proizvoda mogu obavljati pravne osobe koje imaju sjedište u Republici Hrvatskoj i koje su na temelju ispunjavanja uvjeta propisanih ovim Zakonom, upisane u odgovarajući upisnik iz stavka 1. ovoga članka.

Osobe iz stavka 2. ovoga članka obvezne su Ministarstvu, bez odgađanja prijaviti promjenu naziva, adrese sjedišta ili djelatnost.

Ministar će propisati sadržaj obrazaca i način vođenja upisnika iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 31.

Obrađivač duhana, proizvođači duhanskih proizvoda i uvoznici duhana i duhanskih proizvoda obvezatni su voditi evidencije o proizvodnji, prometu, utrošku duhana, uvozu, izvozu i zalihama duhana i duhanskih proizvoda. Navedene evidencije obvezatni su čuvati pet godina.

Osobe iz stavka 1. ovoga članka dužne su dostavljati Ministarstvu izvješće o nastalim promjenama u tijeku godine.

Ministarstvo je obvezatno obavljati nadzor proizvodnje, prometa i zaliha duhana i duhanskih proizvoda.

Za korištenje ili isporuku duhana u svrhe koje nisu proizvodnja duhanskih proizvoda mora se tražiti odobrenje Ministarstva.

Sadržaj, oblik i način vođenja evidencije iz stavka 1. te izrade izvješća iz stavka 2. ovoga članka propisat će ministar.

Pravilnik o obradi duhana, proizvodnji i markama duhanskih proizvoda

 

VII. NADZOR

Članak 32. (NN 32/19)

Upravni nadzor nad provedbom ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega donosi Ministarstvo.

Inspekcijski nadzor propisan ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju njega obavljaju poljoprivredni inspektori Državnog inspektorata.

Nadzor nad provedbom ovoga Zakona provodi Ministarstvo financija, Carinska uprava te poljoprivredni inspektori Državnog inspektorata u dijelu proizvodnje duhana.

Protiv rješenja poljoprivrednih inspektora može se u roku od 15 dana od dana dostave rješenja izjaviti žalba.

Žalbu protiv rješenja poljoprivrednog inspektora rješava unutarnja ustrojstvena jedinica za drugostupanjski upravni postupak u središnjem uredu Državnog inspektorata.

Protiv drugostupanjskog rješenja unutarnje ustrojstvene jedinice za drugostupanjski upravni postupak u središnjem uredu Državnog inspektorata može se pokrenuti upravni spor.

Članak 33.

Poljoprivredni inspektor pri obavljanju inspekcijskog nadzora ovlašten je:

1. nadzirati proizvodnju duhana i zahtijevati podatke i obavještenja od proizvođača duhana radi utvrđivanja obavlja li se proizvodnja duhana u skladu s odredbama ovoga Zakona,

2. nadzirati proizvodnju, promet i uporabu duhanskih presadnica te promet i uporabu sjemena duhana,

3. zabraniti stavljanje u promet sjemena duhana, duhanskih presadnica i duhana ako se promet obavlja protivno odredbama ovoga Zakona,

4. nadzirati točnost i potpunost evidencija o sklopljenim ugovorima o proizvodnji i preuzetom duhanu,

5. nadzirati procjenu kakvoće i preuzimanje duhana prema utvrđenim mjerilima,

6. nadzirati obavlja li se obrada duhana u skladu s odredbama ovoga Zakona,

7. nadzirati ispunjava li obrađivač duhana propisane uvjete,

8. zabraniti obavljanje obrade duhana ako obrađivač ne ispunjava uvjete propisane ovim Zakonom.

Članak 34.

Duhan ili rezani duhan proizveden ili stavljen u promet protivno odredbama ovoga Zakona oduzet će se.

Poljoprivredni inspektorat donijet će rješenje o uništenju duhanskih presadnica i rasađenog duhana ako se proizvode ili stavljaju u promet suprotno odredbama ovoga Zakona.

Članak 35.

Iznimno, ako se rasađeni duhan iz članka 34. stavka 2. ovoga Zakona ne uništi, nakon berbe će se isporučiti obrađivaču duhana kojeg rješenjem odredi poljoprivredni inspektorat.

Rješenjem iz stavka 1. ovoga članka odredit će se i obveze obrađivača duhana glede primjene mjera suzbijanja biljnih bolesti i štetočina na duhanu, vrijeme, mjesto i način isporuke duhana, te druge obveze obrađivača duhana glede obrade i isporuke duhana.

Rješenje iz stavka 1. ovoga članka ne može biti osnovom za oslobađanje proizvođača od odgovornosti za prekršaj utvrđen ovim Zakonom.

Članak 36.

Nemaju pravo na naknadu proizvođač, vlasnik ili posjednik uništenoga duhanskog rasada, rasađenog duhana ili oduzetog duhana u skladu s odredbama ovoga Zakona.

 

VIII. KAZNENE ODREDBE 

Članak 37.

Novčanom kaznom u iznosu od 100.000,00 do 500.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička ili pravna osoba ako:

1. proizvodi, nabavlja, drži, koristi ili obavlja promet duhana suprotno odredbama ovoga Zakona (članak 3.),

2. proizvodi duhan suprotno odredbama članka 5. ovoga Zakona,

3. proizvodi duhanske presadnice suprotno odredbi članka 7. stavka 1. ovoga Zakona,

4. se bavi obradom duhana suprotno odredbi članka 23. ovoga Zakona.

Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 do 30.000,00 kuna.

Članak 38.

Novčanom kaznom u iznosu od 50.000,00 do 300.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

1. s duhanom postupa suprotno odredbi članka 7. stavka 2. ovoga Zakona,

2. za proizvodnju duhanskih presadnica upotrijebi sjeme koje nije proizvedeno u skladu s propisima o poljoprivrednom sjemenu (članak 8.),

3. sklopi ugovor o proizvodnji duhana s neovlaštenom osobom (članak 11.),

4. sklopi ugovor o proizvodnji duhana poslije propisanoga roka (članak 13.),

5. ne preuzme ili ne preuzme u određenom roku sav duhan proizveden u skladu sa sklopljenim ugovorom (članak 17.),

6. ne obrađuje duhan prema postupku i načinu propisanom hrvatskim normama (članak 22. stavak 2.).

Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 do 20.000,00 kuna.

Članak 39.

Novčanom kaznom u iznosu od 20.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

1. ugovor o proizvodnji duhana ne sadrži propisane podatke (članak 10.),

2. ne vodi propisanu evidenciju o sklopljenim ugovorima o proizvodnji duhana (članak 14. stavak 1.),

3. županijskom uredu nadležnom za poslove poljoprivrede ne dostavi u određenom roku ili dostavi netočno izvješće iz članka 14. stavka 2. ovoga Zakona,

4. ne vodi ili neuredno vodi evidenciju iz članka 15. ovoga Zakona.

Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 15.000,00 kuna.

Članak 40.

Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 60.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj proizvođač ako:

1. neovlašteno otkupljuje, drži, koristi ili obavlja promet duhana (članak 3.),

2. proizvodi duhan suprotno odredbi članka 5. ovoga Zakona,

3. proizvodi duhanske presadnice suprotno odredbi članka 7. stavka 2. ovoga Zakona,

4. za proizvodnju duhanskih presadnica upotrijebi sjeme duhana koje nije proizvedeno u skladu s propisima o sjemenu (članak 8.),

5. u ugovor o proizvodnji duhana unese netočne podatke (članak 10.),

6. ugovori proizvodnju duhana suprotno odredbi članka 12. ovoga Zakona,

7. obrađivač duhana s kojim je sklopio ugovor o proizvodnji ne omogući nadzor ispunjenja ugovora i procjenu očekivanog priroda duhana (članak 16.),

8. obrađivaču s kojim je sklopio ugovor o proizvodnji ne isporuči prema ugovoru proizvedeni duhan ili ga ne isporuči u ugovorenom roku (članak 17.).

Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 do 16.000,00 kuna.

Članak 41.

Pravna osoba iz članka 30. stavka 2. ovoga Zakona koja se u proizvodnji cigareta ne pridržava registriranih svojstava kakvoće navedenih u prijavi radi upisa u Upisnik o markama ili koja obavlja proizvodnju duhanskih proizvoda suprotno odredbama članka 24. ovoga Zakona kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom u iznosu od 10.000.000,00 do 20.000.000,00 kuna.

Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 50.000,00 do 200.000,00 kuna.

Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka može se uz novčanu kaznu izreći privremena mjera brisanja marke cigareta iz Upisnika o markama na rok od najmanje tri godine.

 

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 42.

Ministar će na temelju ovlaštenja iz ovoga Zakona donijeti provedbene propise u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Do stupanja na snagu propisa iz stavka 1. ovoga članka ostaju na snazi propisi koji su doneseni za provedbu Zakona o duhanu (»Narodne novine«, br. 40/75., 26/93. i 29/94.).

Članak 43.

Pravne osobe koje su obavljale djelatnost obrade duhana ili proizvodnje duhanskih proizvoda dužne su uskladiti svoj rad s odredbama ovoga Zakona u roku od godine dana od donošenja provedbenog propisa iz članka 23. stavka 6. i članka 24. stavka 2. ovoga Zakona.

Ako pravna osoba ne postupi u skladu sa stavkom 1. ovoga članka, ministar će donijeti rješenje o prestanku rada i o brisanju iz Upisnika obrađivača duhana, odnosno iz Upisnika proizvođača duhanskih proizvoda.

Rješenje iz stavka 2. ovoga članka dostavit će se i Trgovačkom sudu radi brisanja navedenih djelatnosti iz predmeta poslovanja pravne osobe upisanog u sudskom registru.

Članak 44.

U svrhu poticanja i unaprjeđenja proizvodnje domaćeg duhana, razvrstavanju cigareta prema kakvoći duhanske mješavine i organoleptičkim svojstvima pri pušenju u skupine A i B u smislu odredbi članka 27. i 29. ovoga Zakona, provodit će se ako cigarete u mješavini sadrže najmanje 60 posto nearomatičnih domaćih duhana tipa virginija i berlej.

Odredba iz stavka 1. ovoga članka provodit će se do dana prijama Republike Hrvatske u članstvo Svjetske trgovinske organizacije.

Danom prijama Republike Hrvatske u Svjetsku trgovinsku organizaciju, na uvoz cigareta podrijetlom iz zemalja članica ove organizacije, primjenjivat će se razvrstavanje cigareta sukladno članku 27. i 29. ovoga Zakona, osim obilježja mjesta prvog stavljanja u promet.

Članak 45.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o duhanu (»Narodne novine«, br. 40/75., 26/93. i 29/94.).

Članak 46.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 32/19

Članak 2.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. travnja 2019.

 


 

Copyright © Ante Borić