Baza je ažurirana 12.07.2024. 

zaključno sa NN 81/24

EU 2024/1874

NN 14/2014 (5.2.2014.)

 

HRVATSKI SABOR

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O DUHANU

Proglašavam Zakon o izmjeni Zakona o duhanu, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 24. siječnja 2014. godine.

Klasa: 011-01/14-01/21

Urbroj: 71-05-03/1-14-2

Zagreb, 28. siječnja 2014.

Predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović, v. r.

 

ZAKON O IZMJENI ZAKONA O DUHANU

Članak 1.

U Zakonu o duhanu (»Narodne novine«, br. 69/99.) u članku 32. stavak 3. mijenja se i glasi:

»Nadzor nad provedbom ovoga Zakona provodi Ministarstvo financija, Carinska uprava te poljoprivredni inspektori u dijelu proizvodnje duhana.«.

Članak 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/13-01/303

Zagreb, 24. siječnja 2014.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik Hrvatskoga sabora Josip Leko, v. r.

 

 

Copyright © Ante Borić