Povezani zakoni

Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti

NN 25/18

na snazi od 22.03.2018.

Uživajte...

DIO PRVI   UVODNE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim se Zakonom uređuje obavljanje geodetske djelatnosti i stručnih geodetskih poslova iz područja državne izmjere, katastra nekretnina, katastra zgrada i katastra infrastrukture te drugih stručnih geodetskih poslova koji se obavljaju kao usluge pravnim i fizičkim osobama, stručni ispit i stručno usavršavanje te uvjeti za strane osobe koje obavljaju stručne geodetske poslove.

(2) Ovim se Zakonom uređuje temeljni ustroj, djelokrug, javne ovlasti i članstvo u Hrvatskoj komori ovlaštenih inženjera geodezije (u daljnjem tekstu: Komora) tako da se uređuje javnost rada Komore, tijela Komore, opći akti koje donosi Komora, upisi u Imenik, upisnike i evidencije Komore, mirovanje i prestanak članstva u Komori, stegovna tijela i stegovni postupak te nadzor nad provođenjem ovoga Zakona.

Članak 2.

Ovim se Zakonom u hrvatsko zakonodavstvo preuzimaju sljedeće direktive Europske unije:

1. Direktiva 2005/36/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 7. rujna 2005. o priznavanju stručnih kvalifikacija (Tekst značajan za EGP) (SL L 255, 30. 9. 2005.) kako je posljednji put izmijenjena i dopunjena Direktivom 2013/55/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 20. studenoga 2013. o izmjeni Direktive 2005/36/EZ o priznavanju stručnih kvalifikacija i Uredbe (EU) br. 1024/2012 o administrativnoj suradnji putem Informacijskog sustava unutarnjeg tržišta (»Uredba IMI«) (Tekst značajan za EGP) (SL L 354, 28. 12. 2013.)

2. Direktiva 2006/123/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o uslugama na unutarnjem tržištu (SL L 376, 27. 12. 2006.).

Članak 3.

(1) Pojmovi: stalne geodetske točke, osnovni geodetski radovi, Hrvatska osnovna karta, digitalna ortofotokarta, topografska karta, homogenizacija katastarskog plana, katastarska izmjera, tehnička reambulacija, parcelacijski i drugi geodetski elaborati, katastar infrastrukture, tehničko vođenje katastra zgrada i katastra infrastrukture imaju značenje određeno posebnim propisom kojim se uređuje državna izmjera i katastar nekretnina.

(2) Pojmovi: geodetski projekt, geodetske podloge i elaborat iskolčenja imaju značenje određeno posebnim propisima kojima se uređuje prostorno uređenje i gradnja.

(3) Pojmovi: projekt komasacije poljoprivrednog zemljišta, geodetski poslovi koji se obavljaju u okviru komasacije poljoprivrednog zemljišta imaju značenje određeno posebnim propisima kojima se uređuje komasacija poljoprivrednog zemljišta.

(4) Pojmovi: pomorsko dobro, vodno dobro, kulturno dobro i zaštićeno područje prirode imaju značenje određeno posebnim propisima kojima se uređuju ti pravni režimi.

(5) Pojmovi: hidrografska izmjera, marinska geodezija, objekti u priobalju i moru i objekti na morskom dnu i podmorju imaju značenje određeno posebnim propisima kojima se uređuje hidrografska djelatnost.

Članak 4.

Izrazi koji se koriste u ovome Zakonu, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 5.

(1) Pod stručnim geodetskim poslovima koji utječu na kvalitetu službenih državnih evidencija o prostoru Državne geodetske uprave i koji služe za vođenje i održavanje katastra zemljišta i katastra nekretnina te time utječu na sigurnost u pravnom prometu nekretninama u smislu ovoga Zakona i propisa kojima se uređuje državna izmjera i katastar nekretnina podrazumijevaju se stručni geodetski poslovi za potrebe državne izmjere, stručni geodetski poslovi za potrebe osnivanja katastra nekretnina, stručni geodetski poslovi za potrebe održavanja katastra zemljišta i katastra nekretnina, stručni geodetski poslovi za potrebe katastra infrastrukture i stručni geodetski poslovi za potrebe katastra zgrada.

(2) Pod obavljanjem stručnih geodetskih poslova za potrebe državne izmjere u smislu ovoga Zakona podrazumijeva se pružanje usluga projektiranja, obavljanja terenskih poslova i izrade elaborata stalnih geodetskih točaka za potrebe osnovnih geodetskih radova, usluga obavljanja geodetskih, fotogrametrijskih i kartografskih poslova koji se odnose na izradu i održavanje Hrvatske osnovne karte i izradu odgovarajućih elaborata, usluga obavljanja geodetskih i fotogrametrijskih poslova koji se odnose na izradu službenih digitalnih ortofotokarata i odgovarajućeg elaborata, usluga obavljanja geodetskih, fotogrametrijskih i kartografskih poslova koji se odnose na izradu i održavanje državnih topografskih karata i izradu odgovarajućih elaborata, usluga izmjere, označivanja i održavanja točaka državne granice i izrade odgovarajućeg elaborata te pružanje drugih geodetskih usluga za potrebe državne izmjere.

(3) Pod obavljanjem stručnih geodetskih poslova za potrebe osnivanja katastra nekretnina u smislu ovoga Zakona podrazumijeva se pružanje usluga homogenizacije katastarskog plana i izrade elaborata homogenizacije, usluga provođenja katastarske izmjere i izrade elaborata katastarske izmjere te usluga provođenja tehničke reambulacije i izrade elaborata tehničke reambulacije, usluga tehničkog nadzora nad provođenjem katastarske izmjere i izrade elaborata katastarske izmjere te usluga tehničkog nadzora nad provođenjem tehničke reambulacije i izrade elaborata tehničke reambulacije.

(4) Pod obavljanjem stručnih geodetskih poslova za potrebe održavanja katastra zemljišta i katastra nekretnina u smislu ovoga Zakona podrazumijeva se pružanje usluga obavljanja terenskih mjerenja i prikupljanja podataka s izradom parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata koji služe za održavanje katastra zemljišta, geodetskih elaborata koji služe za održavanje katastra nekretnina i geodetskih elaborata za pojedinačno prevođenje katastarskih čestica katastra zemljišta u katastarske čestice katastra nekretnina, izrade geodetskog projekta, ako se u okviru tog projekta izrađuju elaborati koji služe za održavanje katastra zemljišta i katastra nekretnina, te pružanje drugih geodetskih usluga za potrebe katastra zemljišta i katastra nekretnina.

(5) Pod obavljanjem stručnih geodetskih poslova za potrebe katastra infrastrukture u smislu ovoga Zakona podrazumijeva se pružanje geodetskih usluga obavljanja terenskih mjerenja i prikupljanja podataka s izradom elaborata za potrebe održavanja katastra infrastrukture, usluga tehničkog vođenja katastra infrastrukture za potrebe jedinica lokalne samouprave te pružanje drugih geodetskih usluga za potrebe katastra infrastrukture.

(6) Pod obavljanjem stručnih geodetskih poslova za potrebe katastra zgrada u smislu ovoga Zakona podrazumijeva se pružanje geodetskih usluga za potrebe katastra zgrada.

Članak 6.

(1) Pod stručnim geodetskim poslovima za tehničke i druge potrebe u smislu ovoga Zakona podrazumijevaju se stručni geodetski poslovi koji se obavljaju kao usluge fizičkim i pravnim osobama te stručni geodetski poslovi koji se obavljaju po posebnim propisima, i to: stručni geodetski poslovi za potrebe prostornoga uređenja, stručni geodetski poslovi za potrebe gradnje, stručni geodetski poslovi za potrebe komasacije poljoprivrednog zemljišta, stručni geodetski poslovi za potrebe proglašenja zaštićenih područja, stručni geodetski poslovi vezani uz djelatnost hidrografske izmjere, stručni geodetski poslovi za potrebe upravnih i sudskih postupaka, stručni geodetski poslovi za potrebe civilnog zrakoplovstva, stručni geodetski poslovi iz područja rudarstva, stručni geodetski poslovi na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, stručni geodetski poslovi vezani uz posebne državne karte, poslovi stručnog geodetskog nadzora, stručni geodetski poslovi snimanja iz zraka i drugi stručni geodetski poslovi koji se obavljaju kao usluge fizičkim i pravnim osobama.

(2) Pod obavljanjem stručnih geodetskih poslova za potrebe prostornoga uređenja u smislu ovoga Zakona podrazumijeva se pružanje usluga izrade geodetskih podloga za potrebe izrade dokumenata i akata prostornoga uređenja te pružanje drugih geodetskih usluga za potrebe prostornoga uređenja.

(3) Pod obavljanjem stručnih geodetskih poslova za potrebe gradnje u smislu ovoga Zakona podrazumijeva se pružanje usluga izrade geodetskih podloga za potrebe projektiranja za gradnju, usluga izrade geodetskih elaborata stanja građevine prije rekonstrukcije, usluga projektiranja, uspostave i izrade elaborata operativne geodetske osnove, usluga izrade situacijskog nacrta stvarnog stanja terena prije gradnje, usluga izrade geodetskog projekta, usluga iskolčenja i izrade elaborata iskolčenja građevine, usluga izrade geodetskog situacijskog nacrta izgrađene građevine, usluga geodetskog praćenja građevine u gradnji i praćenja pomaka građevine u njezinu održavanju s izradom odgovarajućih elaborata te pružanje drugih geodetskih usluga za potrebe gradnje.

(4) Pod obavljanjem stručnih geodetskih poslova za potrebe komasacije poljoprivrednog zemljišta u smislu ovoga Zakona podrazumijeva se pružanje usluga izrade projekata koji se izrađuju za potrebe započinjanja i provedbe komasacije poljoprivrednog zemljišta te pružanje geodetskih usluga obavljanja terenskih i drugih stručnih geodetskih poslova koji se obavljaju u svrhu provedbe komasacije poljoprivrednog zemljišta.

(5) Pod obavljanjem stručnih geodetskih poslova za proglašenje zaštićenih područja u smislu ovoga Zakona podrazumijeva se izrada geodetske podloge kojom se prostorno određuje područje koje se predlaže zaštititi i upis posebnog pravnog režima u katastar i zemljišnu knjigu te obavljanje drugih stručnih geodetskih poslova za potrebe zaštite prirode.

(6) Pod obavljanjem stručnih geodetskih poslova vezanih uz djelatnost hidrografske izmjere podrazumijeva se pružanje geodetskih usluga koje se odnose na izmjeru dubine mora, rijeka i jezera, marinsku geodeziju, geodetsko snimanje objekata u priobalju i u moru, geodetsko snimanje objekata na morskom dnu i u podmorju, geodetsko snimanje u priobalju rijeka i jezera te snimanje objekata na dnu rijeka i jezera i izradu odgovarajućih elaborata.

(7) Pod obavljanjem stručnih geodetskih poslova za potrebe upravnih i sudskih postupaka u smislu ovoga Zakona podrazumijeva se pružanje geodetskih usluga i izrada mišljenja i vještačenja potrebnih za donošenje odluka u upravnim i sudskim postupcima.

(8) Pod obavljanjem stručnih geodetskih poslova za potrebe civilnog zrakoplovstva podrazumijeva se pružanje geodetskih usluga za potrebe zračnih luka i drugih geodetskih usluga za potrebe civilnog zrakoplovstva.

(9) Pod obavljanjem stručnih geodetskih poslova u okviru rudarske djelatnosti u smislu ovoga Zakona podrazumijeva se pružanje geodetskih usluga određenih propisima kojima se uređuje rudarska djelatnost.

(10) Pod obavljanjem stručnih geodetskih poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara u smislu ovoga Zakona podrazumijeva se pružanje geodetskih usluga određenih propisima kojima se uređuje zaštita i očuvanje kulturnih dobara.

(11) Pod obavljanjem stručnih geodetskih poslova vezanih uz posebne državne karte i kartama srodne prikaze u smislu ovoga Zakona podrazumijeva se pružanje geodetskih i kartografskih usluga izrade posebnih državnih karata i kartama srodnih prikaza u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje izrada tih karata i prikaza.

(12) Pod obavljanjem stručnog geodetskog nadzora podrazumijeva se pružanje usluga geodetskog nadzora nad obavljanjem stručnih geodetskih poslova.

(13) Pod obavljanjem stručnih geodetskih poslova snimanja iz zraka u smislu ovoga Zakona podrazumijeva se pružanje geodetskih usluga izrade plana leta, obavljanja snimanja iz zraka, obrade materijala dobivenog snimanjem iz zraka te izrade geodetskih podloga koje su rezultat obavljenog snimanja iz zraka.

(14) Pod obavljanjem stručnih geodetskih poslova u smislu ovoga Zakona podrazumijeva se i pružanje geodetskih usluga kojima je rezultat prikaz određenog stanja u prostoru izrađen u važećem koordinatnom sustavu Republike Hrvatske, pružanje geoinformatičkih usluga kojima je rezultat standardiziranje prostornih podataka i/ili prevođenje prostornih podataka u važeći koordinatni sustav Republike Hrvatske, kao i pružanje usluga kojima je rezultat iskaz određenih podataka o prostoru koji se temelje na službenim evidencijama o prostoru i nekretninama.

Članak 7.

(1) Pod obavljanjem geodetske djelatnosti u smislu ovoga Zakona podrazumijeva se obavljanje svih ili nekih od stručnih geodetskih poslova iz članaka 5. i 6. ovoga Zakona.

(2) Stručne geodetske poslove i djelatnosti iz članka 5. ovoga Zakona mogu obavljati osobe koje imaju suglasnost Državne geodetske uprave.

(3) Stručni geodetski poslovi i djelatnosti iz članka 6. ovoga Zakona obavljaju se u skladu s ovim Zakonom i posebnim propisima, ako je tim propisima propisano ishođenje posebnog ovlaštenja.

(4) Stručni geodetski poslovi i djelatnosti iz članka 6. stavka 6. ovoga Zakona, u pravnoj osobi osnovanoj posebnim zakonom kojim se propisuje obavljanje hidrografske djelatnosti, obavljaju se u skladu s tim zakonom i propisima donesenim na temelju toga zakona.

 

DIO DRUGI   OBAVLJANJE STRUČNIH GEODETSKIH POSLOVA

GLAVA I.   ODGOVORNA OSOBA I SURADNICI

Članak 8.

(1) Stručne geodetske poslove iz članaka 5. i 6. ovoga Zakona u svojstvu odgovorne osobe može obavljati fizička osoba koja ima pravo uporabe strukovnog naziva ovlašteni inženjer geodezije sukladno ovom Zakonu.

(2) Stručne geodetske poslove iz članaka 5. i 6. ovoga Zakona u svojstvu stručnog suradnika ovlaštenog inženjera geodezije (u daljnjem tekstu: stručni suradnik) može obavljati osoba koja ima akademski naziv magistar inženjer geodezije, osoba koja je uspješno završila odgovarajući specijalistički diplomski stručni studij kojim se stječe stručni naziv stručni specijalist inženjer geodetskog usmjerenja i osoba koja je stekla akademski naziv sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) inženjer geodezije odnosno osoba koja je na drugi način propisan posebnim propisom stekla odgovarajući stupanj obrazovanja geodetske struke, ako je upisana u odgovarajuću evidenciju Komore.

(3) Stručne geodetske poslove u svojstvu stručnog suradnika može obavljati i osoba koja ima status vježbenika – kandidata za upis u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije sukladno ovom Zakonu, ako je upisana u odgovarajuću evidenciju Komore.

(4) Stručne geodetske poslove iz članaka 5. i 6. ovoga Zakona u svojstvu stručnog suradnika može obavljati i osoba koja ima akademski naziv magistar inženjer geodezije, osoba koja je uspješno završila odgovarajući specijalistički diplomski stručni studij kojim se stječe stručni naziv stručni specijalist inženjer geodetskog usmjerenja i osoba koja je stekla akademski naziv sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) inženjer geodezije, koja se u uredima određenim ovim Zakonom ili kod pravne osobe registrirane za obavljanje geodetske djelatnosti nalazi na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa, ako je upisana u odgovarajuću evidenciju Komore.

(5) Stručne geodetske poslove iz članaka 5. i 6. ovoga Zakona u svojstvu suradnika ovlaštenog inženjera geodezije (u daljnjem tekstu: suradnik) može obavljati osoba koja ima stečenu strukovnu kvalifikaciju geodetski tehničar (razina 4.2 Hrvatskog kvalifikacijskog okvira), ako je upisana u odgovarajuću evidenciju Komore.

(6) Stručne geodetske poslove iz članaka 5. i 6. ovoga Zakona u svojstvu suradnika može obavljati i osoba koja ima stečenu strukovnu kvalifikaciju geodetski tehničar (razina 4.2 Hrvatskog kvalifikacijskog okvira), koja se u uredima određenim ovim Zakonom ili u pravnoj osobi registriranoj za obavljanje geodetske djelatnosti nalazi na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa, ako je upisana u odgovarajuću evidenciju Komore.

(7) Stručni suradnik i suradnik upisuju se u odgovarajuće evidencije Komore na temelju prijave ovlaštene osobe ureda određenih ovim Zakonom odnosno pravne osobe registrirane za obavljanje geodetske djelatnosti uz predočenje dokaza da su zaposleni u uredima određenim ovim Zakonom ili u pravnoj osobi registriranoj za obavljanje geodetske djelatnosti odnosno dokaza da se u njima nalaze na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa.

(8) Protiv rješenja kojim je odlučeno o upisu u odgovarajuće evidencije Komore iz stavka 7. ovoga članka i rješenja o upisu u upisnike te brisanju iz tih evidencija dopuštena je žalba.

(9) O žalbi iz stavka 8. ovoga članka rješava Državna geodetska uprava.

(10) Stručni suradnik i suradnik za svoj rad odgovorni su ovlaštenom inženjeru geodezije.

Članak 9.

(1) Ovlašteni inženjer geodezije i osoba koja sukladno ovom Zakonu ima svojstvo stručnog suradnika i suradnika imaju prava i obveze koje se odnose na pristup i obavljanje radnji na nekretninama, propisane posebnim propisom kojim se uređuje državna izmjera i katastar nekretnina.

(2) Svoju ovlast prema osobama nositeljima prava na nekretninama odgovorna osoba, stručni suradnik i suradnik dokazuju iskaznicom koju im izdaje Komora nakon upisa u odgovarajuću evidenciju Komore.

Članak 10.

(1) Stručne geodetske poslove u uredima propisanim ovim Zakonom i pravnoj osobi registriranoj za obavljanje geodetske djelatnosti može obavljati samo stručni suradnik ili suradnik koji je u tim uredima ili pravnoj osobi u radnom odnosu sukladno propisima o radu odnosno koji se u njima stručno osposobljava za rad bez zasnivanja radnog odnosa i koji nije zaposlen kod drugog poslodavca na stručnim geodetskim poslovima.

(2) Stručne geodetske poslove u svojstvu odgovorne osobe u pravnoj osobi registriranoj za obavljanje geodetske djelatnosti može obavljati ovlašteni inženjer geodezije koji je zaposlen u toj pravnoj osobi i koji stručne geodetske poslove ne obavlja samostalno ili kod drugog poslodavca.

Poglavlje I.   ODGOVORNOST I OBVEZA OSIGURANJA OD ODGOVORNOSTI

Članak 11.

Ovlašteni inženjer geodezije koji ima svojstvo odgovorne osobe u obavljanju stručnih geodetskih poslova i djelatnosti odgovara za stručnost obavljenog posla, odgovara za posao koji je pod njegovim nadzorom obavio stručni suradnik ili suradnik, odgovara za kvalitetu proizvoda koji je rezultat pružene usluge te je ovlašten potpisati i ovjeriti elaborat, iskaz, mišljenje, izvješće ili drugi dokument kojim se dokazuje izvršenost usluge koju je obavio ili koja je obavljena pod njegovim nadzorom.

Članak 12.

(1) Za obavljeni stručni geodetski posao ovlašteni inženjer geodezije odgovara za štetu koju bi obavljanjem stručnih geodetskih poslova učinio naručitelju i drugim osobama prema odredbama ovoga Zakona i posebnih propisa.

(2) Pravna osoba u kojoj je zaposlen ovlašteni inženjer geodezije solidarno odgovara za štetu koju bi kod nje zaposleni ovlašteni inženjer geodezije obavljanjem stručnog geodetskog posla učinio naručitelju i drugim osobama.

Članak 13.

(1) Prema nositeljima prava na nekretnini na kojoj se obavljaju stručni geodetski poslovi za štetu koja bi nastala obavljanjem stručnih geodetskih poslova odgovoran je ovlašteni inženjer geodezije.

(2) Pravna osoba u kojoj je zaposlen ovlašteni inženjer geodezije solidarno odgovara za štetu koju bi na nekretnini kod nje zaposleni ovlašteni inženjer geodezije učinio obavljanjem stručnog geodetskog posla.

(3) Odgovornost za štetu iz stavaka 1. i 2. ovoga članka ne postoji ako su stručni geodetski poslovi obavljeni sukladno propisima o državnoj izmjeri i katastru nekretnina.

Članak 14.

(1) Ovlašteni inženjer geodezije i strana osoba koja u Republici Hrvatskoj obavlja ili namjerava obavljati stručne geodetske poslove ili geodetsku djelatnost dužni su osigurati se od odgovornosti, primjereno vrsti i stupnju opasnosti, za štetu koju bi obavljanjem tih poslova odnosno djelatnosti mogli učiniti naručitelju ili drugim osobama za sve vrijeme njihova obavljanja, pri čemu iznos osiguranja ne može biti manji od 1.000.000,00 kuna.

(2) Stranoj osobi koja je ovlaštena obavljati stručne geodetske poslove odnosno geodetsku djelatnost u Republici Hrvatskoj sukladno ovom Zakonu priznat će se već prije sklopljeni ugovor o osiguranju od odgovornosti u državi ugovornici Europskog gospodarskog prostora (u daljnjem tekstu: EGP) i Švicarskoj Konfederaciji u kojoj ima poslovni nastan odnosno sjedište ako je osiguranik pokriven jamstvom koje je najmanje istovrijedno i bitno usporedivo s obzirom na namjenu ili pokriće koje se osigurava u odnosu na osiguranje iz stavka 1. ovoga članka, pod uvjetom da to osiguranje pokriva štetu nastalu u Republici Hrvatskoj. U slučaju djelomične istovrijednosti osiguranik je dužan dodatno se osigurati za pokriće nepokrivenih aspekata: osiguranog rizika, osigurane gornje granice jamstva ili mogućeg isključenja iz pokrića.

Članak 15.

(1) Komora preuzima osnovno osiguranje od profesionalne odgovornosti iz članka 14. stavka 1. ovoga Zakona za svoje članove, a članovi su dužni Komori plaćati naknadu za osiguranje od profesionalne odgovornosti.

(2) Uvjete osiguranja od profesionalne odgovornosti za ovlaštene inženjere geodezije za članove Komore zajedno utvrđuju osiguravatelji u dogovoru s Komorom.

(3) Kršenje obveze osiguranja od profesionalne odgovornosti odnosno neplaćanje naknade za osiguranje od profesionalne odgovornosti Komori teža je povreda dužnosti ovlaštenog inženjera geodezije člana Komore.

(4) Osiguranje od profesionalne odgovornosti ovlaštenog inženjera geodezije koje je preuzeto od Komore ne isključuje mogućnost dodatnog osiguranja od odgovornosti za štetu koja bi se obavljanjem poslova odnosno djelatnosti mogla učiniti naručitelju ili drugim osobama.

Poglavlje II.   ORGANIZACIJSKI OBLICI OBAVLJANJA STRUČNIH GEODETSKIH POSLOVA

Članak 16.

(1) Ovlašteni inženjer geodezije u svojstvu odgovorne osobe može stručne geodetske poslove obavljati samostalno u vlastitom uredu ovlaštenog inženjera geodezije, u zajedničkom geodetskom uredu ili kao zaposlenik u pravnoj osobi registriranoj za obavljanje geodetske djelatnosti.

(2) Osobe koje osnuju zajednički geodetski ured solidarno odgovaraju za obveze nastale u obavljanju stručnih geodetskih poslova tog ureda.

(3) Ovlašteni inženjeri geodezije obavljaju poslove regulirane profesije te u obavljanju stručnih geodetskih poslova postupaju samostalno i odgovorno.

Članak 17.

(1) Ured ovlaštenog inženjera geodezije (u daljnjem tekstu: ured) osniva se upisom u Upisnik ureda ovlaštenih inženjera geodezije.

(2) Više ovlaštenih inženjera geodezije može osnovati zajednički geodetski ured.

(3) Međusobna prava ovlašteni inženjeri geodezije iz stavka 2. ovoga članka uređuju pisanim ugovorom koji je osnova za upis zajedničkog geodetskog ureda u upisnik iz stavka 4. ovoga članka u skladu s ovim Zakonom.

(4) Zajednički geodetski ured osniva se upisom u Upisnik zajedničkih geodetskih ureda.

(5) Upise iz stavaka 1. i 4. ovoga članka Komora je dužna obaviti u roku od osam dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.

(6) Protiv rješenja kojim je odlučeno o upisu u upisnike iz stavaka 1. i 4. ovoga članka ili brisanju iz tih upisnika dopuštena je žalba.

(7) O žalbi iz stavka 6. ovoga članka rješava Državna geodetska uprava.

Članak 18.

(1) Pravna osoba registrirana za obavljanje geodetske djelatnosti mora za obavljanje stručnih geodetskih poslova imati zaposlenog ovlaštenog inženjera geodezije.

(2) Pravna osoba registrirana za obavljanje geodetske djelatnosti dužna je obavljati geodetsku djelatnost tako da se pri obavljanju stručnih geodetskih poslova poštuju odredbe ovoga Zakona i posebnih zakona te osigurati da se stručni geodetski poslovi obavljaju u skladu s temeljnim načelima i pravilima koja moraju poštivati ovlašteni inženjeri geodezije.

Poglavlje III.   SUGLASNOST ZA OBAVLJANJE STRUČNIH GEODETSKIH POSLOVA

Članak 19.

(1) Stručne geodetske poslove iz članka 5. stavaka 4., 5. i 6. ovoga Zakona može obavljati samo ovlašteni inženjer geodezije koji ima suglasnost Državne geodetske uprave.

(2) Ovlaštenom inženjeru geodezije Državna geodetska uprava izdat će suglasnost za obavljanje stručnih geodetskih poslova iz članka 5. stavaka 4., 5. i 6. ovoga Zakona ako je:

− upisan u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije, pod uvjetom da mu članstvo u Komori nije u mirovanju

− ured u kojem ovlašteni inženjer geodezije obavlja stručne geodetske poslove upisan u odgovarajući upisnik pri Komori odnosno ako je pravna osoba u kojoj obavlja stručne geodetske poslove registrirana za obavljanje djelatnosti iz članka 5. stavaka 4., 5. i 6. ovoga Zakona

− stekao iskustvo u obavljanju stručnih geodetskih poslova u trajanju od najmanje tri godine

− u proteklom razdoblju od tri godine prije podnošenja zahtjeva za izdavanje suglasnosti obavio stručno usavršavanje u skladu s propisom Komore kojim se regulira stručno usavršavanje osoba koje obavljaju stručne geodetske poslove.

(3) U slučaju brisanja ovlaštenog inženjera geodezije iz Imenika ovlaštenih inženjera geodezije odnosno nastupom mirovanja članstva u Komori suglasnost za obavljanje stručnih geodetskih poslova iz stavka 1. ovoga članka ukinut će se rješenjem Državne geodetske uprave.

(4) Stručne geodetske poslove iz članka 5. stavaka 2. i 3. ovoga Zakona mogu obavljati samo ovlašteni inženjeri geodezije u zajedničkom geodetskom uredu i pravna osoba registrirana za obavljanje geodetske djelatnosti ako ured u kojem obavljaju stručne geodetske poslove odnosno pravna osoba imaju suglasnost Državne geodetske uprave.

(5) Zajedničkom geodetskom uredu i pravnoj osobi registriranoj za obavljanje geodetske djelatnosti Državna geodetska uprava izdat će suglasnost za obavljanje stručnih geodetskih poslova iz članka 5. stavaka 2. i 3. ovoga Zakona ako je:

− zajednički geodetski ured upisan u odgovarajući upisnik pri Komori odnosno ako je pravna osoba registrirana za djelatnosti iz članka 5. stavaka 2. i 3. ovoga Zakona

− u zajedničkom geodetskom uredu odnosno pravnoj osobi registriranoj za obavljanje geodetske djelatnosti osigurano da stručne geodetske poslove iz članka 5. stavaka 2. i 3. ovoga Zakona obavljaju najmanje tri ovlaštena inženjera geodezije koji ispunjavaju uvjete iz stavka 2. podstavaka 1., 3. i 4. ovoga članka i tri geodetska stručnjaka koji stručne geodetske poslove obavljaju najmanje u statusu stručnog suradnika ili suradnika s položenim ili priznatim stručnim ispitom.

(6) Državna geodetska uprava suglasnosti iz stavaka 2. i 5. ovoga članka daje rješenjem na zahtjev ovlaštenog inženjera geodezije odnosno zajedničkog geodetskog ureda ili pravne osobe.

(7) Sadržaj zahtjeva te dokumentaciju koja se predaje uz zahtjev u svrhu dobivanja suglasnosti iz stavaka 2. i 5. ovoga članka pravilnikom propisuje ravnatelj Državne geodetske uprave (u daljnjem tekstu: ravnatelj).

6. Pravilnik o izdavanju suglasnosti za obavljanje stručnih geodetskih poslova

Članak 20.

(1) U uredu, zajedničkom geodetskom uredu i pravnoj osobi registriranoj za obavljanje geodetske djelatnosti obvezno se vodi evidencija obavljanja stručnih geodetskih poslova iz članka 5. ovoga Zakona.

(2) Ovlašteni inženjer geodezije kojem je izdana suglasnost iz članka 19. stavka 2. ovoga Zakona dužan je obavijestiti elektroničkim putem Državnu geodetsku upravu o brisanju iz Imenika ovlaštenih inženjera geodezije ili o nastupu mirovanja članstva u Komori, kao i o svakoj promjeni koja utječe na izdanu suglasnost, najkasnije u roku od osam dana od dana nastale promjene.

(3) Zajednički geodetski ured i pravna osoba koji imaju suglasnost iz članka 19. stavka 5. ovoga Zakona dužni su jednom godišnje, do 1. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu, Državnoj geodetskoj upravi dostaviti i dokaze da se uvjeti na temelju kojih su dobili suglasnost nisu izmijenili te su dužni Državnu geodetsku upravu obavijestiti o svakoj promjeni koja utječe na izdanu suglasnost, najkasnije u roku od osam dana od dana nastale promjene.

(4) Sadržaj podataka evidencije iz stavka 1. ovoga članka pravilnikom propisuje ravnatelj.

7. Pravilnik o sadržaju podataka evidencije obavljanja stručnih geodetskih poslova

Članak 21.

Suglasnost za obavljanje stručnih geodetskih poslova iz članka 19. stavaka 2. i 5. ovoga Zakona Državna geodetska uprava ukinut će rješenjem ako ovlašteni inženjer geodezije ili zajednički geodetski ured odnosno pravna osoba:

− prestane ispunjavati uvjete propisane ovim Zakonom za davanje suglasnosti

− stručne geodetske poslove iz članka 5. ovoga Zakona obavlja protivno ovom Zakonu, propisima donesenim na temelju ovoga Zakona ili protivno propisima kojima se uređuje državna izmjera i katastar nekretnina.

Članak 22.

(1) Protiv rješenja kojim se daje suglasnost za obavljanje stručnih geodetskih poslova iz članka 5. ovoga Zakona i rješenja kojim se to rješenje ukida žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor.

(2) Upravni spor pokrenut protiv navedenih rješenja je hitan.

 

GLAVA II.   STRANE OSOBE I OBAVLJANJE STRUČNIH GEODETSKIH POSLOVA I DJELATNOSTI NA PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 23.

(1) Fizička osoba koja u stranoj državi ima pravo obavljati stručne geodetske poslove u svojstvu odgovorne osobe (u daljnjem tekstu: strana ovlaštena fizička osoba) ima pravo pod jednakim uvjetima koji vrijede za ovlaštene inženjere geodezije u Republici Hrvatskoj, pod pretpostavkom uzajamnosti, trajno obavljati te poslove u Republici Hrvatskoj u svojstvu ovlaštenog inženjera geodezije ako ima stručne kvalifikacije potrebne za obavljanje tih poslova u skladu s posebnim zakonom kojim se uređuje postupak priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija i općim aktom Komore iz članka 35. stavka 4. ovoga Zakona.

(2) Pretpostavka uzajamnosti iz stavka 1. ovoga članka ne primjenjuje se na državljanina države ugovornice EGP-a i Švicarske Konfederacije te države članice Svjetske trgovinske organizacije.

(3) Ispunjavanje uvjeta uzajamnosti za fizičku osobu iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje Državna geodetska uprava potvrdom koja nije upravni akt.

Članak 24.

Strana ovlaštena fizička osoba iz države ugovornice EGP-a i Švicarske Konfederacije ima pravo u Republici Hrvatskoj trajno obavljati stručne geodetske poslove u svojstvu odgovorne osobe pod strukovnim nazivom koje ovlaštene osobe za obavljanje tih poslova imaju u Republici Hrvatskoj, ako je upisana u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije koji se vodi u Komori.

Članak 25.

Strana ovlaštena fizička osoba iz države ugovornice EGP-a i Švicarske Konfederacije ima pravo u Republici Hrvatskoj privremeno i povremeno obavljati stručne geodetske poslove u svojstvu odgovorne osobe ako prije početka prvog posla izjavom u pisanom ili elektroničkom obliku izvijesti o tome Komoru, uz uvjet da:

− ima stručne kvalifikacije potrebne za obavljanje stručnih geodetskih poslova u skladu s posebnim zakonom kojim se uređuje postupak priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija i općim aktom Komore iz članka 35. stavka 4. ovoga Zakona

− je osigurana od profesionalne odgovornosti za štetu koju bi obavljanjem stručnih geodetskih poslova mogla učiniti investitoru ili drugim osobama sukladno ovom Zakonu, pod uvjetom da to osiguranje pokriva štetu nastalu u Republici Hrvatskoj.

Članak 26.

(1) Uz izjavu iz članka 25. ovoga Zakona podnositelj mora priložiti:

− dokaz o državljanstvu

− potvrdu kojom se potvrđuje da u državi ugovornici EGP-a odnosno Švicarskoj Konfederaciji obavlja stručne geodetske poslove u svojstvu ovlaštene osobe

− uvjerenje/dokaz o nekažnjavanju odnosno da mu nije izrečena mjera privremenog ili trajnog oduzimanja prava na obavljanje profesije

− ovlaštenje za obavljanje stručnih geodetskih poslova u svojstvu odgovorne osobe u državi iz koje dolazi

− dokaz da je osiguran od profesionalne odgovornosti za štetu koju bi obavljanjem stručnih geodetskih poslova mogao učiniti naručitelju ili drugim osobama u skladu s ovim Zakonom.

(2) Podnositelj iz stavka 1. ovoga članka nije obvezan priložiti dokaze koji se mogu provjeriti putem Informacijskog sustava unutarnjeg tržišta (IMI).

(3) Ako se u državi iz koje dolazi strana fizička osoba stručni geodetski poslovi u svojstvu odgovorne osobe obavljaju bez posebnog ovlaštenja, umjesto dokaza iz stavka 1. podstavka 4. ovoga članka uz izjavu se prilaže dokaz da je podnositelj izjave stručne geodetske poslove u svojstvu odgovorne osobe obavljao u punom ili nepunom radnom vremenu istovjetnog ukupnog trajanja najmanje godinu dana tijekom zadnjih deset godina u državi članici u kojoj ta profesija nije regulirana.

Članak 27.

Stranoj ovlaštenoj fizičkoj osobi priznaje se sklopljeni ugovor o profesionalnom osiguranju u državi ugovornici EGP-a i Švicarskoj Konfederaciji, u kojoj ima poslovni nastan, ako je osiguranik pokriven jamstvom koje je jednakovrijedno visini osiguranja koje su dužni imati ovlašteni inženjeri geodezije u Republici Hrvatskoj, pod uvjetom da to osiguranje pokriva štetu nastalu u Republici Hrvatskoj. U slučaju djelomične jednakovrijednosti strana ovlaštena fizička osoba dužna je dodatno osigurati se.

Članak 28.

(1) Povodom izjave iz članka 25. ovoga Zakona Komora, u skladu s odredbama posebnog zakona kojim se uređuje postupak priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija, provjerava ispunjava li podnositelj propisane uvjete za privremeno odnosno povremeno obavljanje stručnih geodetskih poslova u svojstvu odgovorne osobe i u slučaju pozitivne ocjene o tome izdaje potvrdu.

(2) Potvrda iz stavka 1. ovoga članka nije upravni akt i upisuje se u odgovarajuću evidenciju Komore.

Članak 29.

(1) Izjava iz članka 25. ovoga Zakona podnosi se za svaku godinu u kojoj podnositelj namjerava privremeno ili povremeno obavljati stručne geodetske poslove u svojstvu odgovorne osobe u Republici Hrvatskoj.

(2) Povodom druge i sljedećih izjava Komora ocjenjuje je li riječ o privremenom i povremenom obavljanju stručnih geodetskih poslova u svojstvu odgovorne osobe prema okolnostima pojedinog slučaja, uzimajući u obzir trajanje, učestalost, pravilnost i kontinuitet u pružanju usluga.

Članak 30.

(1) Uz zahtjev za ponovno izdavanje potvrde iz članka 28. stavka 1. ovoga Zakona, ako je osiguranje od profesionalne odgovornosti za štetu za koje je dokaz dostavljen sukladno članku 26. ovoga Zakona prestalo važiti, potrebno je priložiti dokaz o važećem osiguranju od profesionalne odgovornosti za štetu koju bi obavljanjem stručnih geodetskih poslova mogao učiniti naručitelju ili drugim osobama. Ako je došlo do bitnih promjena okolnosti temeljem kojih je izdana potvrda iz članka 28. ovoga Zakona, zahtjevu za ponovno izdavanje potvrde podnositelj zahtjeva dužan je priložiti dokumentaciju odlučnu za ocjenu te bitne promjene.

(2) Akt o ponovnom izdavanju potvrde iz stavka 1. ovoga članka odnosno rješenje o odbijanju zahtjeva za ponovno izdavanje potvrde upisuje se u odgovarajuću evidenciju Komore.

(3) Protiv rješenja iz stavka 2. ovoga članka dopuštena je žalba koja se podnosi Državnoj geodetskoj upravi.

Članak 31.

(1) Strana pravna osoba sa sjedištem u državi ugovornici EGP-a i Švicarskoj Konfederaciji, koja je u tim državama registrirana za obavljanje geodetske djelatnosti, može u Republici Hrvatskoj trajno obavljati tu djelatnost pod istim uvjetima kao i pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, u skladu s ovim Zakonom i drugim posebnim propisima.

(2) Strana pravna osoba sa sjedištem u trećoj državi koja je u trećoj državi registrirana za obavljanje geodetske djelatnosti ima pravo u Republici Hrvatskoj, pod pretpostavkom uzajamnosti, privremeno ili povremeno obavljati tu djelatnost u skladu s ovim Zakonom i drugim posebnim propisima.

(3) Pretpostavka uzajamnosti iz stavka 2. ovoga članka ne primjenjuje se na pravnu osobu koja ima sjedište u državi članici Svjetske trgovinske organizacije.

(4) Ispunjavanje uvjeta uzajamnosti za pravnu osobu iz stavka 2. ovoga članka utvrđuje Državna geodetska uprava potvrdom koja nije upravni akt.

Članak 32.

(1) Strana pravna osoba iz članka 31. ovoga Zakona može u Republici Hrvatskoj na privremenoj i povremenoj osnovi obavljati one stručne geodetske poslove koje je prema propisima države u kojoj ima sjedište ovlaštena obavljati, nakon što o tome obavijesti Državnu geodetsku upravu izjavom koja se može podnijeti u pisanom ili elektroničkom obliku.

(2) Uz izjavu iz stavka 1. ovoga članka moraju se priložiti isprave kojima se dokazuje:

− pravo obavljanja geodetske djelatnosti u državi sjedišta

− da ima zaposlenu osobu koja je u Republici Hrvatskoj ovlaštena obavljati stručne geodetske poslove u svojstvu odgovorne osobe sukladno ovom Zakonu

− da je pravna osoba osigurana od odgovornosti za štetu koju bi obavljanjem geodetske djelatnosti mogla učiniti naručitelju ili drugim osobama, pod uvjetom da to osiguranje pokriva štetu nastalu u Republici Hrvatskoj.

(3) Podnositelj iz stavka 1. ovoga članka nije obvezan priložiti dokaze koji se mogu provjeriti putem IMI sustava.

(4) Povodom izjave iz stavka 2. ovoga članka Državna geodetska uprava izdaje potvrdu koja nije upravni akt.

Članak 33.

Strana ovlaštena fizička osoba koja u Republici Hrvatskoj obavlja stručne geodetske poslove u svojstvu odgovorne osobe odgovara za teže i lakše povrede dužnosti i ugleda ovlaštenog inženjera geodezije pred stegovnim tijelima Komore ako je upisana u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije ili u Evidenciju stranih fizičkih ovlaštenih osoba koje povremeno ili privremeno obavljaju stručne geodetske poslove, koji se vode u Komori.

Članak 34.

(1) U obavljanju stručnih geodetskih poslova u svojstvu odgovorne osobe u Republici Hrvatskoj strana ovlaštena fizička osoba dužna je primjenjivati propise Republike Hrvatske i služiti se hrvatskim jezikom i latiničnim pismom.

(2) Strana ovlaštena fizička osoba i strana pravna osoba koja u obavljanju stručnih geodetskih poslova u svojstvu odgovorne osobe ili obavljanju geodetske djelatnosti koristi uslugu prevođenja čini to na vlastitu odgovornost i trošak.

Članak 35.

(1) Postupak priznavanja inozemne stručne kvalifikacije za obavljanje stručnih geodetskih poslova provodi i rješenje o tome donosi Komora na način propisan posebnim zakonom kojim se uređuje priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija i općim aktom Komore iz stavka 4. ovoga članka.

(2) Podaci o osobama kojima je priznata inozemna stručna kvalifikacija upisuju se u odgovarajuću evidenciju Komore.

(3) O žalbi protiv rješenja kojim je odlučeno o zahtjevu za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije odlučuje Državna geodetska uprava.

(4) Uvjete za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija iz stavka 1. ovoga članka te pravila za pružanje usluga na privremenoj i povremenoj osnovi na temelju inozemnih stručnih kvalifikacija utvrdi će općim aktom Komora.

Članak 36.

Potvrdu za neometano pružanje usluga na teritoriju države ugovornice EGP-a i Švicarske Konfederacije fizičkoj osobi poslovno nastanjenoj u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: EU potvrda), koja namjerava u državi ugovornici EGP-a i Švicarskoj Konfederaciji obavljati stručne geodetske poslove u svojstvu ovlaštene osobe, izdaje Komora prema posebnom propisu kojim se uređuje izdavanje EU potvrde i odgovarajućem općem aktu Komore.

 

GLAVA III.   EVIDENCIJA O SUGLASNOSTIMA KOJU VODI DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA

Članak 37.

(1) Državna geodetska uprava vodi službenu evidenciju o izdanim suglasnostima iz članka 19. stavaka 2. i 5. ovoga Zakona i rješenjima o ukidanju tih suglasnosti.

(2) Evidencija iz stavka 1. ovoga članka koja se odnosi na suglasnosti iz članka 19. stavka 2. ovoga Zakona sadrži:

− ime, prezime i OIB ovlaštenog inženjera geodezije

− stručne poslove za obavljanje kojih je izdana suglasnost

− klasifikacijsku oznaku, urudžbeni broj i datum akta

− odjeljak za napomene i promjene.

(3) Evidencija iz stavka 1. ovoga članka koja se odnosi na suglasnosti iz članka 19. stavka 5. ovoga Zakona sadrži:

− podatke o pravnoj osobi (naziv, skraćeni naziv, OIB, adresu sjedišta) odnosno podatke o zajedničkom geodetskom uredu

− imena, prezimena i OIB ovlaštenih inženjera geodezije koji obavljaju stručne geodetske poslove u pravnoj osobi odnosno zajedničkom geodetskom uredu

− imena, prezimena i OIB stručnih suradnika i suradnika koji su zaposleni u pravnoj osobi odnosno zajedničkom geodetskom uredu

− djelatnosti i stručne poslove za obavljanje kojih je izdana suglasnost

− klasifikacijsku oznaku, urudžbeni broj i datum akta

− odjeljak za napomene i promjene.

(4) O izdanim suglasnostima te njihovu ukidanju Državna geodetska uprava obavještava Komoru.

(5) Ravnatelj pravilnikom iz članka 19. stavka 7. ovoga Zakona propisuje pobliži sadržaj i način vođenja evidencije iz stavka 1. ovoga članka.

6. Pravilnik o izdavanju suglasnosti za obavljanje stručnih geodetskih poslova

 

DIO TREĆI   STRUČNI ISPIT I STRUČNO USAVRŠAVANJE

Članak 38.

(1) Osoba koja namjerava obavljati stručne geodetske poslove u svojstvu odgovorne osobe i osoba koja obavlja stručne geodetske poslove u svojstvu stručnog suradnika i suradnika dužna je položiti stručni ispit.

(2) Stručni suradnik upisan u odgovarajuću evidenciju Komore mora položiti stručni ispit u roku od dvije godine od dana upisa u evidenciju stručnih suradnika.

(3) Stručni suradnik može pristupiti polaganju stručnog ispita nakon proteka godine dana od dana upisa u evidenciju stručnih suradnika.

(4) Suradnik upisan u odgovarajuću evidenciju Komore mora položiti stručni ispit u roku od godine dana od dana upisa u evidenciju suradnika.

(5) Suradnik može pristupiti polaganju stručnog ispita nakon proteka devet mjeseci od dana upisa u evidenciju suradnika.

(6) Stručnim ispitom provjerava se poznavanje propisa iz područja navedenih u članku 3. ovoga Zakona i drugih propisa važnih za primjenu ovoga Zakona.

(7) Stručni ispit polaže se u Državnoj geodetskoj upravi.

(8) Članove ispitnog povjerenstva, koje čini pet osoba iz reda stručnjaka za pojedina ispitna područja, tajnika ispitnog povjerenstva i njihove zamjenike rješenjem imenuje ravnatelj.

(9) Ispitivači i tajnik ispitnog povjerenstva imaju pravo na naknadu za održani stručni ispit.

(10) Troškove za polaganje stručnog ispita snosi pristupnik ispitu ili njegov poslodavac.

(11) Nakon položenog stručnog ispita Državna geodetska uprava izdaje uvjerenje o položenom stručnom ispitu.

(12) Državna geodetska uprava vodi evidenciju izdanih uvjerenja o položenom stručnom ispitu i evidenciju priznatih stručnih ispita.

(13) Evidencija iz stavka 12. ovoga članka sadrži:

− ime, prezime i OIB osobe koja je položila stručni ispit odnosno kojoj je priznat stručni ispit

− klasifikacijsku oznaku, urudžbeni broj i datum uvjerenja o položenom stručnom ispitu odnosno klasifikacijsku oznaku, urudžbeni broj i datum odluke o priznavanju stručnog ispita

− oznaku dokumenta na temelju kojeg je donesena odluka o priznavanju stručnog ispita

− odjeljak za napomene i promjene.

(14) Ravnatelj pravilnikom detaljno propisuje način polaganja stručnog ispita, detaljan popis propisa koji su predmetom stručnog ispita za stjecanje svojstva odgovorne osobe, stručnog suradnika i suradnika, visinu naknade za troškove stručnog ispita, način rada i sastav ispitnog povjerenstva, sadržaj i oblik obrazaca za provedbu stručnog ispita i uvjerenja o položenom stručnom ispitu te detaljan sadržaj i način vođenja evidencija iz kojih se izdaju potvrde o položenom ili priznatom stručnom ispitu.

8. Pravilnik o stručnom ispitu osoba koje obavljaju stručne geodetske poslove

Članak 39.

(1) Komora je na zahtjev osobe koja je položila stručni ispit odnosno osobe koja je ishodila upis u evidenciju priznatih stručnih ispita Državne geodetske uprave dužna upisati činjenicu o položenom stručnom ispitu u odgovarajuću evidenciju Komore.

(2) Osobe koje u rokovima iz članka 38. stavaka 2. i 4. ovoga Zakona ne polože stručni ispit rješenjem Komore brisat će se iz odgovarajuće evidencije.

(3) Osobe iz stavka 2. ovoga članka dužne su Komori vratiti izdanu iskaznicu.

(4) Protiv rješenja iz stavka 2. ovoga članka dopuštena je žalba.

(5) O žalbi iz stavka 4. ovoga članka rješava Državna geodetska uprava.

Članak 40.

(1) Osoba iz članka 38. stavka 1. ovoga Zakona nakon položenog stručnog ispita nastavlja stručno usavršavanje koje obuhvaća različite oblike usavršavanja stjecanjem i unaprjeđivanjem stručnog znanja.

(2) Stručno usavršavanje provodi Komora u suradnji sa strukovnim organizacijama, visokim učilištima i drugim ovlaštenim pravnim osobama.

(3) Načela provedbe stručnog usavršavanja jesu:

− dostupnost izobrazbe svima, što podrazumijeva mogućnost uključivanja u program izobrazbe svih ovlaštenih inženjera geodezije te njihovih stručnih suradnika i suradnika

− stručna osnovanost izobrazbe uz istodobno prenošenje svjetskih i vlastitih stručnih iskustava i dostignuća

− slobodan izbor područja izobrazbe, što podrazumijeva da svaki ovlašteni inženjer geodezije ima pravo izabrati sadržaj i oblik stručnog usavršavanja za područje za koje se želi specijalizirati

− kontinuirana evaluacija pružatelja stručne izobrazbe, što znači da će sve pružatelje stručne izobrazbe evaluirati polaznici izobrazbe.

(4) U okviru stručnog usavršavanja provodi se temeljno i napredno stručno usavršavanje.

(5) Temeljno stručno usavršavanje obuhvaća usavršavanje u područjima od važnosti za uspješno obavljanje stručnih geodetskih poslova i poslovanje organizacijskih oblika u kojima se obavlja geodetska djelatnost.

(6) Napredno stručno usavršavanje obuhvaća napredna i/ili specijalizirana znanja i vještine za obavljanje stručnih geodetskih poslova u pojedinim područjima odnosno djelatnostima iz članaka 5. i 6. ovoga Zakona.

(7) Osobi koja je završila temeljno ili napredno stručno usavršavanje Komora će podatke o tom usavršavanju upisati u odgovarajuće evidencije Komore.

(8) Osobi koja je završila napredno stručno usavršavanje Komora će, na njezin zahtjev, o tome izdati potvrdu.

(9) Program i način provođenja te praćenja stručnog usavršavanja Komora utvrđuje općim aktom, koji se donosi uz prethodnu suglasnost ravnatelja.

 

DIO ČETVRTI   UDRUŽIVANJE U KOMORU

GLAVA I.   USTROJ, PODRUČJE I NAČIN RADA KOMORE

Članak 41.

(1) Komora je samostalna organizacija koja čuva ugled, čast i prava ovlaštenih inženjera geodezije, skrbi se da oni savjesno i u skladu sa zakonom obavljaju svoje poslove te promiče, zastupa i usklađuje njihove zajedničke interese pred državnim i drugim tijelima u zemlji i inozemstvu.

(2) U Komoru se obvezno udružuju ovlašteni inženjeri geodezije radi zastupanja i usklađivanja zajedničkih interesa, zaštite javnog interesa i zaštite interesa trećih osoba.

(3) Osobe iz stavka 2. ovoga članka obavljaju poslove regulirane profesije u skladu s posebnim propisima te postupaju samostalno i odgovorno.

Članak 42.

(1) Članovi Komore ostvaruju svoje interese u Komori neposredno u strukovnom obliku organiziranja i posredno preko svojih izabranih predstavnika u tijelima Komore i drugim ustrojenim oblicima rada utvrđenih statutom Komore.

(2) Komora surađuje s drugim komorama i odgovarajućim udruženjima u zemlji i inozemstvu.

(3) Komora surađuje s tijelima državne uprave osobito u postupku izrade propisa iz područja geodetske djelatnosti i stručnih geodetskih poslova, i to:

− sudjelujući u radu radnih skupina za izradu zakona i podzakonskih akata

− davanjem mišljenja, prijedloga i primjedaba na prijedloge zakona i podzakonskih akata te upućivanjem inicijativa za donošenje novih propisa od interesa za njezine članove.

Članak 43.

(1) Komora je pravna osoba sa sjedištem u Zagrebu.

(2) Komora ima svoj znak, pečat i žigove.

(3) Međusobni odnosi s drugim strukovnim komorama mogu se urediti statutom ili sporazumom.

Članak 44.

(1) Komora ima javne ovlasti koje su propisane ovim Zakonom te drugim posebnim zakonima.

(2) U postupcima koje Komora vodi prema ovom Zakonu primjenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje opći upravni postupak, osim u postupku pred stegovnim tijelima Komore.

Poglavlje I.   JAVNOST RADA I TIJELA KOMORE

Članak 45.

(1) Rad Komore je javan.

(2) Komora javnosti i zainteresiranim osobama osigurava pristup informacijama o svom radu u skladu s odredbama posebnih propisa kojima se uređuje pravo na pristup informacijama i objavama na mrežnim stranicama Komore.

Članak 46.

(1) Tijela Komore su Skupština, Upravni odbor, Nadzorni odbor, predsjednik te druga tijela propisana ovim Zakonom i statutom Komore.

(2) Ustrojstvo, nadležnost, sastav, način izbora, mandati te prava i dužnosti tijela Komore utvrđuju se statutom i drugim općim aktima Komore.

Članak 47.

(1) Skupština Komore (u daljnjem tekstu: Skupština) najviše je tijelo Komore koje odlučuje u skladu s ovlaštenjima danima ovim Zakonom i statutom Komore.

(2) Skupštinu čine predstavnici izabrani u skladu sa statutom Komore.

Članak 48.

(1) Sjednica Skupštine može biti redovita ili izvanredna.

(2) Redovitu sjednicu Skupštine saziva predsjednik Komore najmanje jednom godišnje.

(3) Predsjednik Komore može sazvati izvanrednu sjednicu Skupštine u svako doba ako to zbog rješavanja određenih pitanja pisano zatraži Upravni odbor Komore ili najmanje jedna trećina članova Komore, uz navođenje predmeta rasprave.

(4) U slučaju iz stavka 3. ovoga članka predsjednik Komore dužan je sazvati izvanrednu sjednicu Skupštine te predložiti dnevni red koji se dostavlja uz poziv najkasnije u roku od osam dana od primitka zahtjeva za sazivanje sjednice Skupštine.

(5) Ako predsjednik Komore ne sazove redovitu sjednicu Skupštine sukladno ovom Zakonu ili ne sazove izvanrednu sjednicu Skupštine sukladno rokovima određenim ovim Zakonom, Skupština može pokrenuti postupak razrješenja predsjednika.

Članak 49.

(1) Skupština donosi:

− statut Komore i druge opće akte određene ovim Zakonom i statutom Komore

− program rada Komore i odluku o prihvaćanju izvješća o izvršenju tog programa

− godišnji proračun prihoda i rashoda Komore i odluku o prihvaćanju izvješća o izvršenju tog proračuna

− poslovnik o radu Skupštine i drugih tijela Komore

− druge akte određene ovim Zakonom ili statutom Komore

− strateške odluke važne za rad Komore.

(2) Skupština odlučuje o:

− visini upisnine, članarine i naknade za usluge članovima Komore

− raspisivanju izbora te imenovanjima i razrješenjima u skladu s ovim Zakonom, statutom Komore te drugim općim aktima Komore

− međusobnim odnosima i suradnji s drugim komorama i udrugama radi provedbe programa od zajedničkog interesa

− drugim pitanjima određenim ovim Zakonom ili statutom Komore.

(3) Skupština obavlja i druge poslove određene ovim Zakonom i statutom Komore.

Članak 50.

(1) Upravni odbor Komore (u daljnjem tekstu: Upravni odbor) izvršno je tijelo koje vodi poslovanje Komore i nadležan je za izvršenje programa rada Komore i donesenih odluka.

(2) Članove Upravnog odbora Skupštini predlaže predsjednik Komore iz reda članova Skupštine.

(3) Predsjednik Komore predsjeda sjednicom i rukovodi radom Upravnog odbora.

(4) Zadaće Upravnog odbora su da:

− provodi odluke i zaključke Skupštine

− utvrđuje prijedlog statuta i drugih općih akata koje donosi Skupština

− predlaže odluke, zaključke i stajališta te daje mišljenja o pitanjima o kojima Skupština raspravlja

− utvrđuje i usklađuje interese članova Komore prilikom oblikovanja mjera ekonomske politike i izrade zakona i podzakonskih propisa

− procjenjuje učinak važećih propisa i tijelima državne uprave predlaže mjere za učinkovitije obavljanje stručnih geodetskih poslova i jačanje geodetske djelatnosti

− osniva i imenuje članove radnih skupina, povjerenstava, stručnih savjeta, stručnih radnih skupina za pojedina stručna područja

− rješava sva pitanja koja nisu stavljena u djelokrug kojem drugom tijelu Komore.

(5) Upravni odbor obavlja i druge poslove određene ovim Zakonom i statutom Komore.

(6) Upravni odbor odgovara za svoj rad Skupštini.

Članak 51.

(1) Nadzorni odbor Komore (u daljnjem tekstu: Nadzorni odbor) nadzire:

− provođenje statuta Komore i drugih općih akata Komore te ostvarivanje prava i ispunjavanje obveza članova Komore

− materijalno i financijsko poslovanje Komore i raspolaganje sredstvima Komore

− rad tajništva Komore.

(2) Članove Nadzornog odbora Skupštini predlaže predsjednik Komore.

(3) Skupština može ovlastiti Nadzorni odbor i za obavljanje drugih poslova.

(4) Članovi Nadzornog odbora ne mogu biti članovi drugih tijela Komore.

(5) Nadzorni odbor za svoj rad odgovara Skupštini.

Članak 52.

(1) Predsjednika Komore iz reda svojih članova bira Skupština.

(2) Predsjednik Komore bira se na mandat od četiri godine i može biti ponovno biran na još jedan mandat.

(3) Predsjednik Komore predstavlja i zastupa Komoru, odgovara za zakonitost njezina rada te obavlja druge poslove određene ovim Zakonom i statutom Komore.

(4) Predsjednik Komore može samostalno odlučivati o sklapanju pravnih poslova čija vrijednost ne prelazi iznos određen statutom Komore.

(5) Predsjednik Komore odlučuje o sklapanju ugovora o radu te o pravima i obvezama iz radnih odnosa zaposlenika Komore, ako statutom Komore nije drukčije određeno.

(6) Predsjednik Komore za svoj rad odgovara Skupštini.

Članak 53.

(1) Tajništvo Komore obavlja stručne, administrativne i pravne poslove te vodi njezino redovito i tekuće poslovanje.

(2) Tajništvo čini glavni tajnik i potreban broj stalno zaposlenih stručnih i administrativnih službenika.

(3) Radom tajništva Komore upravlja glavni tajnik.

(4) Za glavnog tajnika može biti izabrana osoba koja ima završeni preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij geodetske ili pravne struke i najmanje pet godina radnog iskustva.

(5) Pitanja vezana za rad tajništva Komore podrobnije se uređuju statutom Komore i općim aktom o radu koje donosi Skupština.

Članak 54.

(1) U stegovnim predmetima protiv članova Komore u prvom stupnju odlučuje Stegovni sud, a u drugom stupnju Viši stegovni sud.

(2) Suce Stegovnog suda, Višega stegovnog suda te Stegovnog tužitelja i zamjenike (u daljnjem tekstu: stegovna tijela) imenuje Skupština na prijedlog Upravnog odbora. Imenovani na funkcije u stegovna tijela ne mogu obavljati druge funkcije u tijelima Komore.

(3) Stegovna djela, pokretanje stegovnog postupka, postupak pred Stegovnim sudom i Višim stegovnim sudom, uvjeti odgovornosti, stegovne mjere te ostala pitanja vezana za rad stegovnih tijela uređuju se ovim Zakonom, statutom Komore i općim aktom koje donosi Skupština.

(4) Stegovna tijela su u svom radu nezavisna i samostalna u odlučivanju.

Članak 55.

U postupku pred Stegovnim sudom odlučuje sudac pojedinac, a Viši stegovni sud odlučuje u vijeću od tri suca.

Članak 56.

(1) Komora može osnovati Centar za mirenje.

(2) Centar za mirenje pruža usluge rješavanja sporova mirenjem u kojem jedan ili više izmiritelja pomaže strankama – domaćim i stranim fizičkim i pravnim osobama da zaključe nagodbu u građanskim, trgovačkim, radnim i drugim imovinskopravnim sporovima koji su nastali u okviru obavljanja stručnih geodetskih poslova i geodetske djelatnosti ili kao rezultat obavljanja stručnog geodetskog posla, o pravima kojima slobodno raspolažu.

(3) Mirenje pred Centrom za mirenje provodi se u skladu s odredbama propisa kojima se uređuje mirenje.

(4) Statutom i općim aktom Komore uređuje se organizacija Centra za mirenje, nadležnost, postupak, način odlučivanja, obavljanje administrativno-tehničkih poslova, financiranje i druga pitanja vezana uz rad Centra za mirenje.

(5) Listu izmiritelja utvrđuje Skupština.

(6) Lista izmiritelja objavljuje se u »Narodnim novinama«.

Članak 57.

(1) Odbor za etiku, stručna pitanja i propise vodi brigu o tome da se stručni geodetski poslovi obavljaju u skladu sa strukovnom etikom geodetske profesije, brine se o podizanju kvalitete obavljanja stručnih geodetskih poslova te obavlja druge poslove koji su određeni ovim Zakonom ili statutom Komore.

(2) Odbor za etiku, stručna pitanja i propise daje prijedloge, preporuke ili ocjene o kvaliteti obavljenog stručnog geodetskog posla i u skladu s općim aktima Komore koji se odnose na strukovnu etiku i strukovni standard pružanja geodetskih usluga predlaže pokretanje postupaka pred stegovnim tijelima Komore odnosno pokretanje inspekcijskog nadzora.

(3) Odbor za etiku, stručna pitanja i propise prijedloge, preporuke, ocjene i pokretanje postupaka provodi na temelju obavijesti ili primjedbi koje od svojih članova ili naručitelja geodetskih usluga zaprimi Komora.

(4) Odbor za etiku, stručna pitanja i propise daje mišljenja, prijedloge i primjedbe na prijedloge zakona i podzakonskih akata osobito u postupku izrade propisa iz područja geodetske djelatnosti i stručnih geodetskih poslova.

(5) Članove odbora za etiku, stručna pitanja i propise predlaže predsjednik Komore.

(6) Odbor za etiku, stručna pitanja i propise čini najmanje pet članova, koje na prijedlog predsjednika Komore imenuje Upravni odbor.

Članak 58.

(1) Odbor za upis provodi postupke određene ovim Zakonom, statutom Komore i drugim aktima Komore.

(2) Radom Odbora za upis rukovodi predsjednik Komore.

(3) Odbor za upis u skladu s važećim propisima:

− odlučuje o upisu u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije i odgovarajuće upisnike i evidencije Komore i o brisanju iz njih

− izdaje iskaznice i pečate

− provodi izrečene stegovne mjere

− odlučuje o mirovanju statusa članova u Komori

− odlučuje o zahtjevima za oslobađanje od plaćanja članarina

− provodi postupak za izdavanje odobrenja, potvrda ili odluka o ispunjavanju uvjeta za obavljanje stručnih geodetskih poslova za strane osobe, uključujući i postupak priznavanja inozemne stručne kvalifikacije

− odlučuje o drugim pitanjima određenim statutom Komore i drugim općim aktima Komore.

(4) Članove Odbora za upis Skupštini predlaže predsjednik Komore.

(5) Odbor za upis je samostalan i neovisan, a za svoj rad odgovara Skupštini Komore.

(6) Odbor za upis čine četiri člana koje iz reda svojih članova bira Skupština i predsjednik Komore.

Poglavlje II.   OPĆI AKTI KOMORE

Članak 59.

Opće akte Komore, i to statut, Kodeks strukovne etike, pravilnike, poslovnike i druge opće akte donose tijela Komore u okviru svojih nadležnosti.

Članak 60.

(1) Statutom Komore pobliže se uređuje:

− ustrojstvo Komore i njezinih tijela

− postupak izbora i razrješenja te mandati članova tijela Komore

− oblici udruživanja ovlaštenih inženjera geodezije za područje jedne ili više jedinica područne (regionalne) samouprave

− postupak upisa i način vođenja Imenika ovlaštenih inženjera geodezije, upisnika i evidencija Komore

− stručne zadaće i strukovna područja ovlaštenih inženjera geodezije

− prava i dužnosti ovlaštenih inženjera geodezije

− stegovna djela, tijela za pokretanje i vođenje stegovnog postupka, stegovni postupak za utvrđivanje povrede dužnosti i ugleda ovlaštenih inženjera geodezije te stegovne mjere

− ustrojstvo i poslovi tajništva Komore i glavnog tajnika Komore

− druga pitanja određena ovim Zakonom

− druga pitanja važna za rad ovlaštenih inženjera geodezije.

(2) Statut Komore donosi Skupština uz prethodnu suglasnost Državne geodetske uprave.

(3) Statut Komore objavljuje se u »Narodnim novinama«.

Članak 61.

(1) Kodeksom strukovne etike u obavljanju stručnih geodetskih poslova utvrđuje se skup etičkih načela i pravila kojih su se članovi Komore dužni pridržavati pri obavljanju poslova.

(2) Kodeks strukovne etike u obavljanju stručnih geodetskih poslova donosi Skupština.

(3) Kodeks strukovne etike u obavljanju stručnih geodetskih poslova objavljuje se u »Narodnim novinama«.

Članak 62.

(1) Standard geodetskih usluga je opći akt Komore kojem je svrha pružiti informaciju naručiteljima geodetskih usluga o vremenskom opsegu koji je potreban za obavljanje određenog stručnog geodetskog posla te usmjeravanje članova Komore u smjeru ekonomski najpovoljnijeg pružanja usluga.

(2) Standard geodetskih usluga je skup utvrđenih i od Komore usvojenih količina prosječno potrebnog vremena i utroška materijala iskazanog kroz količinu vremena potrebnog za ekonomski najpovoljnije obavljanje pojedinog stručnog geodetskog posla.

(3) Standard geodetskih usluga u sebi sadrži vremenske parametre za pokretanje, izvršenje i dovršenje stručnih geodetskih poslova prema njihovu tipu i prema jedinici mjere.

(4) Standard geodetskih usluga donosi Skupština.

(5) Standard geodetskih usluga objavljuje se na mrežnim stranicama Komore.

 

GLAVA II.   JAVNE OVLASTI KOMORE

Članak 63.

(1) Komora u skladu s ovim Zakonom ima sljedeće javne ovlasti:

− vodi Imenik ovlaštenih inženjera geodezije koji sadrži podatke o stručnoj spremi ovlaštenog inženjera geodezije, podatke o uredu ili pravnoj osobi u kojemu on obavlja stručne geodetske poslove, podatke o položenom ili priznatom stručnom ispitu te podatke o stručnom usavršavanju

− vodi Upisnik ureda ovlaštenih inženjera geodezije

− vodi Upisnik zajedničkih geodetskih ureda

− vodi evidenciju stranih fizičkih ovlaštenih osoba koje povremeno ili privremeno obavljaju stručne geodetske poslove

− vodi evidenciju vježbenika ‒ kandidata za upis u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije koja sadrži stručnu spremu, podatke o uredu ili pravnoj osobi u kojoj vježbenik ‒ kandidat obavlja stručni geodetski posao te podatke o stručnom usavršavanju

− vodi evidenciju stručnih suradnika i suradnika koja sadrži stručnu spremu tih suradnika, podatke o uredu ili pravnoj osobi u kojoj obavlja posao, podatke o položenom ili priznatom stručnom ispitu te podatke o stručnom usavršavanju

− vodi evidenciju osoba kojima je priznala inozemne stručne kvalifikacije

− vodi evidenciju osoba kojima je izdana EU potvrda

− vodi evidenciju počasnih članova Komore

− izdaje i oduzima ovlaštenom inženjeru geodezije pečat i iskaznicu ovlaštenog inženjera geodezije

− izdaje i oduzima stručnom suradniku i suradniku iskaznicu

− obavlja stručni nadzor nad radom ovlaštenih inženjera geodezije sukladno ovom Zakonu

− vodi evidenciju o provedenim stručnim nadzorima nad radom članova Komore i pokretanju stegovnih i drugih postupaka

− uspostavlja, organizira i provodi stručno usavršavanje

− izdaje uvjerenja, odnosno potvrde o činjenicama o kojima Komora vodi službenu evidenciju

− obavlja stručni nadzor privremenog i povremenog odnosno trajnog obavljanja stručnih geodetskih poslova koje obavljaju strane ovlaštene fizičke osobe u Republici Hrvatskoj.

(2) Evidencije iz stavka 1. ovoga članka koje uspostavlja i vodi Komora moraju se voditi u elektroničkom obliku.

(3) Podaci iz evidencija iz stavka 1. ovoga članka moraju u svakom trenutku biti dostupni Državnoj geodetskoj upravi i tijelu nadležnom za katastar i geodetske poslove Grada Zagreba.

Članak 64.

Upis u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije, upisnik odnosno evidenciju iz članka 63. stavka 1. ovoga Zakona Komora je dužna izvršiti u roku od osam dana od dana primitka urednog zahtjeva za upis.

Članak 65.

(1) Akt na temelju kojega se obavlja upis ili promjena stanja u Imeniku ovlaštenih inženjera geodezije, upisniku ili drugoj evidenciji koje vodi Komora te izvadak i potvrda izdana na temelju podataka iz tog Imenika, upisnika ili evidencije javne su isprave.

(2) Komora se na javnim ispravama koje izdaje u obavljanju javnih ovlasti koristi pečatom s grbom Republike Hrvatske, u skladu s posebnim odobrenjem.

Poglavlje I.   UPIS U IMENIK OVLAŠTENOG INŽENJERA GEODEZIJE, MIROVANJE I PRESTANAK ČLANSTVA U KOMORI

Članak 66.

(1) Članstvo u Komori i pravo uporabe strukovnog naziva stječe se upisom u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije.

(2) Upisom u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije stječe se strukovni naziv ovlašteni inženjer geodezije.

(3) Rješenje o upisu u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije donosi Komora te se osobi iz stavka 2. ovoga članka izdaje pečat i iskaznica.

(4) Komora može imati i počasne članove u skladu s uvjetima propisanim statutom Komore.

Članak 67.

(1) Pravo na upis u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije ima fizička osoba koja kumulativno ispunjava sljedeće uvjete:

− da je završila odgovarajući preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij i stekla akademski naziv magistar inženjer geodetske struke ako je tijekom cijelog svog studija stekla najmanje 300 ECTS bodova odnosno da je na drugi način propisan posebnim propisom stekla odgovarajući stupanj obrazovanja geodetske struke

− da je nakon završetka odgovarajućeg diplomskog sveučilišnog studija provela na odgovarajućim poslovima u struci kao vježbenik ‒ kandidat za upis u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije najmanje dvije godine ili bila zaposlena na stručnim poslovima državne izmjere i katastra nekretnina u tijelima državne uprave odnosno u tijelu nadležnom za katastar i geodetske poslove Grada Zagreba najmanje tri godine

− da je položila ili da joj je u skladu s ovim Zakonom priznat položeni stručni ispit

− da nije osuđena za kazneno djelo protiv Republike Hrvatske, za kazneno djelo protiv javnog reda ili službene dužnosti iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98. ‒ ispravak, 50/00. ‒ Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 129/00., 51/01., 111/03., 190/03. ‒ Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 105/04., 84/05. ‒ ispravak, 71/06., 110/07., 152/08., 57/11. i 77/11. ‒ Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) te za kaznena djela protiv službene dužnosti, kaznena djela protiv javnog reda, kaznena djela protiv Republike Hrvatske iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 125/11., 144/12., 56/15., 61/15. ‒ ispravak i 101/17.).

(2) Vježbeniku ‒ kandidatu za upis u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije nadležno tijelo Komore će, na njegov zahtjev, imenovati mentora.

(3) Mentor iz stavka 2. ovoga članka može biti ovlašteni inženjer geodezije koji stručne geodetske poslove obavlja najmanje pet godina u statusu odgovorne osobe, a koji je iz redova ovlaštenih inženjera geodezije u uredu odnosno pravnoj osobi registriranoj za obavljanje geodetske djelatnosti u kojoj je vježbenik ‒ kandidat zaposlen kao stručni suradnik.

(4) Strana ovlaštena fizička osoba koja u Republici Hrvatskoj namjerava trajno obavljati stručne geodetske poslove ispunjavanje uvjeta iz stavka 1. ovoga članka dokazuje rješenjem Komore o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije u skladu s ovim Zakonom.

Članak 68.

(1) Ovlaštenom inženjeru geodezije članstvo u Komori miruje:

− ako je u pritvoru ili istražnom zatvoru

− ako mu je izrečena vremenska stegovna mjera zabrane obavljanja stručnih geodetskih poslova

− ako je izabran ili imenovan na kakvu plaćenu javnu dužnost

− ako je zaposlen u tijelima državne uprave ili tijelima jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave

− ako to sam zatraži.

(2) Ovlašteni inženjer geodezije kojemu miruje članstvo u Komori može upotpunjavati i usavršavati svoje znanje u skladu s ovim Zakonom.

Članak 69.

(1) Rješenje o mirovanju donosi nadležno tijelo Komore, po službenoj dužnosti ili na osobni zahtjev ovlaštenog inženjera geodezije.

(2) Za vrijeme mirovanja ovlaštenom inženjeru geodezije miruju prava i obveze koje proizlaze iz članstva u Komori, sukladno ovom Zakonu.

(3) Rješenje iz stavka 1. ovoga članka ukinut će se po službenoj dužnosti ili na osobni zahtjev ovlaštenog inženjera geodezije nakon prestanka razloga zbog kojih je određeno mirovanje.

Članak 70.

(1) Ovlaštenom inženjeru geodezije prestaje članstvo u Komori:

− ako mu bude oduzeta poslovna sposobnost

− ako postane trajno zdravstveno nesposoban za obavljanje stručnih geodetskih poslova

− ako podnese zahtjev za prestanak članstva u Komori

− ako je osuđen na kaznu zatvora dulju od šest mjeseci

− ako mu je izrečena sigurnosna mjera zabrane obavljanja stručnih geodetskih poslova

− ako je stegovno kažnjen prestankom članstva u Komori

− ostvarivanjem prava na mirovinu ako to pisanim putem zatraži

− smrću.

(2) U slučaju prestanka članstva nadležno tijelo Komore, po službenoj dužnosti ili na zahtjev ovlaštenog inženjera geodezije, rješenjem određuje brisanje člana iz Imenika ovlaštenih inženjera geodezije.

Članak 71.

(1) Prestankom članstva u Komori gubi se strukovni naziv ovlašteni inženjer geodezije te pravo na obavljanje stručnih geodetskih poslova u svojstvu odgovorne osobe.

(2) Pravo na obavljanje stručnih geodetskih poslova u svojstvu odgovorne osobe u slučaju iz članka 70. stavka 1. podstavaka 1., 4., 5. i 6. ovoga Zakona prestaje danom pravomoćnosti odluke o oduzimanju poslovne sposobnosti, danom pravomoćnosti presude kojom je ovlašteni inženjer geodezije osuđen na kaznu zatvora u trajanju duljem od šest mjeseci, danom pravomoćnosti odluke kojom se izriče sigurnosna mjera zabrane obavljanja djelatnosti odnosno odluke o stegovnoj mjeri zabrane obavljanja stručnih geodetskih poslova.

(3) Pravo na obavljanje stručnih geodetskih poslova u svojstvu odgovorne osobe u slučaju iz članka 70. stavka 1. podstavaka 2., 3. i 7. ovoga Zakona prestaje danom nastupa zdravstvene nesposobnosti, danom podnošenja zahtjeva za prestanak članstva u Komori odnosno danom zaprimanja pisanog zahtjeva za prestanak članstva u Komori ovlaštenog inženjera geodezije u mirovini.

Članak 72.

(1) Osoba kojoj je prestalo članstvo u Komori ne smije biti ponovno upisana u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije:

− ako joj je izrečena sigurnosna mjera zabrane obavljanja djelatnosti, prije nego što ta zabrana istekne ili bude obustavljena

− ako je podnijela zahtjev za prestanak članstva u Komori, prije nego što istekne šest mjeseci od dana pravomoćnosti rješenja o brisanju člana iz Imenika ovlaštenih inženjera geodezije.

(2) U ostalim slučajevima osoba kojoj je prestalo članstvo u Komori može zahtijevati ponovni upis u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije kad prestanu razlozi zbog kojih joj je prestalo članstvo u Komori.

Članak 73.

(1) Protiv rješenja kojim je odlučeno o upisu u Upisnik ureda ovlaštenih inženjera geodezije odnosno Upisnik zajedničkih geodetskih ureda i Imenik ovlaštenih inženjera geodezije te o mirovanju članstva u Komori ili brisanju člana iz Imenika ovlaštenih inženjera geodezije dopuštena je žalba.

(2) O žalbi iz stavka 1. ovoga članka rješava Državna geodetska uprava.

Članak 74.

Upis u Evidenciju vježbenika ‒ kandidata za upis u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije pobliže se utvrđuje općim aktom koji donosi Skupština.

Članak 75.

Upis u Evidenciju stručnih suradnika i suradnika pobliže se utvrđuje općim aktom koji donosi Skupština.

Članak 76.

Detaljan način vođenja Imenika ovlaštenih inženjera geodezije, upisnika i drugih evidencija Komore utvrđuje se općim aktom koji donosi Skupština.

Članak 77.

(1) Komora može provoditi stručni nadzor nad radom ovlaštenih inženjera geodezije na temelju javnih ovlasti iz ovoga Zakona i općeg akta kojim se pobliže uređuje način organiziranja i provođenja stručnog nadzora koji donosi Skupština.

(2) Komora je u obavljanju poslova stručnog nadzora obvezna s podacima koji su zaštićeni odgovarajućim stupnjem tajnosti postupati u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje tajnost podataka.

Članak 78.

(1) Ako se u provođenju stručnog nadzora nad radom člana Komore utvrde nepravilnosti, Komora je dužna:

− dati potrebne upute za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti

− o utvrđenim nepravilnostima obavijestiti nadležna tijela ako su tijekom stručnog nadzora uočene nepravilnosti u vezi s kojima Komora nije ovlaštena postupati

− poduzeti druge potrebne radnje te pokrenuti postupke u skladu s ovim Zakonom i općim aktima Komore.

(2) Član Komore nad čijim se radom provodi stručni nadzor i odgovorna osoba u pravnoj osobi koja obavlja geodetsku djelatnost dužni su Komori u roku koji im je određen pisanim putem omogućiti provedbu stručnog nadzora i osigurati uvjete za neometan rad.

Članak 79.

(1) U obavljanju stručnog nadzora iz članka 77. ovoga Zakona Komora surađuje s Državnom geodetskom upravom.

(2) Ako se pri obavljanju stručnog nadzora nad radom člana Komore utvrdi povreda propisa kojima se uređuje državna izmjera i katastar nekretnina i propisa kojima se uređuje obavljanje stručnih geodetskih poslova, Komora je dužna o tome bez odgađanja, a najkasnije u roku od osam dana od dana saznanja, izvijestiti Državnu geodetsku upravu.

(3) O provedenim stručnim nadzorima i poduzetim mjerama Komora je jednom godišnje dužna izvijestiti Državnu geodetsku upravu.

Poglavlje II.   STEGOVNA ODGOVORNOST OVLAŠTENOG INŽENJERA GEODEZIJE

Članak 80.

(1) Ovlašteni inženjer geodezije odgovara za teže i lakše povrede dužnosti i ugleda ovlaštenih inženjera geodezije pred stegovnim tijelima Komore.

(2) Teža povreda je svako narušavanje dužnosti i ugleda ovlaštenih inženjera geodezije i povreda načela i pravila utvrđenih statutom i Kodeksom strukovne etike u obavljanju stručnih geodetskih poslova, koje ima teže značenje s obzirom na važnost ugroženog dobra, prirodu povrijeđene dužnosti, visinu materijalne štete ili druge posljedice te s obzirom na okolnosti pod kojima je radnja izvršena ili propuštena.

(3) Lakša povreda je narušavanje dužnosti i ugleda ovlaštenih inženjera geodezije i Kodeksa strukovne etike koja je manjeg značenja.

Članak 81.

(1) Za teže povrede dužnosti i ugleda ovlaštenog inženjera geodezije statutom Komore može se kao stegovna mjera odrediti:

1. ukor

2. novčana kazna u iznosu od 10.000,00 do 50.000,00 kuna

3. zabrana obavljanja poslova u trajanju od šest mjeseci do tri godine

4. trajni prestanak članstva u Komori.

(2) Za lakše povrede dužnosti i ugleda ovlaštenog inženjera geodezije statutom Komore može se kao stegovna mjera odrediti:

1. opomena

2. novčana kazna u iznosu od 2000,00 do 10.000,00 kuna.

(3) U slučaju izricanja stegovne mjere zabrane obavljanja poslova nadležno tijelo Komore po službenoj će dužnosti tu mjeru upisati u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije.

(4) Ovlašteni inženjer geodezije kojem je izrečena stegovna mjera iz stavka 1. točaka 3. i 4. ovoga članka dužan je u roku od osam dana od pravomoćnosti odluke kojom je takva mjera izrečena vratiti pečat i iskaznicu ovlaštenog inženjera geodezije.

(5) O pravomoćno određenim stegovnim mjerama iz stavka 1. točaka 3. i 4. ovoga članka Komora je bez odgađanja, a najkasnije u roku od pet dana od dana pravomoćnosti, dužna obavijestiti Državnu geodetsku upravu.

Članak 82.

Iznos novčane kazne i iznos troškova stegovnog postupka uplaćuju se u korist proračuna Komore.

Članak 83.

Stegovni postupak po službenoj dužnosti pokreće Stegovni tužitelj.

Članak 84.

(1) Pravo žalbe u stegovnom postupku za teže povrede dužnosti i ugleda ovlaštenog inženjera geodezije ima ovlašteni inženjer geodezije kojem je izrečena stegovna mjera i Stegovni tužitelj.

(2) Žalba se podnosi Stegovnom sudu ili Višem stegovnom sudu Komore, a o njoj odlučuje Viši stegovni sud.

 

 

Članak 85.

U stegovnom postupku protiv ovlaštenog inženjera geodezije na pitanja materijalnopravne i procesnopravne naravi koja nisu uređena ovim Zakonom, statutom ili drugim općim aktom Komore na odgovarajući se način primjenjuju odredbe kaznenog materijalnog i procesnog zakonodavstva.

Članak 86.

Pravomoćna odluka stegovnih tijela Komore kojom je izrečena novčana kazna i/ili kojom je član Komore u postupku obvezan snositi trošak stegovnog postupka predstavlja ovršnu ispravu temeljem koje Komora može tražiti prisilnu naplatu.

Poglavlje III.   POKRETANJE POSTUPKA PRED NADLEŽNIM SUDOM I ZASTARA POKRETANJA STEGOVNOG POSTUPKA

Članak 87.

Protiv odluke Višeg stegovnog suda Komore može se pokrenuti odgovarajući postupak pred nadležnim redovnim sudom.

Članak 88.

(1) Pravo pokretanja stegovnog postupka za teže povrede dužnosti i ugleda ovlaštenog inženjera geodezije zastarijeva nakon četiri godine, a za lakše povrede nakon dvije godine od dana počinjene povrede.

(2) Ovrha stegovne mjere zastarijeva za tri godine od dana pravomoćnosti odluke kojom je izrečena stegovna mjera ili od dana isteka roka za koji je ovrha odnosno izvršenje stegovne mjere odgođeno.

 

GLAVA III.   FINANCIJSKO POSLOVANJE I IMOVINA KOMORE

Članak 89.

(1) Financijsko poslovanje Komore obavlja se prema godišnjem proračunu prihoda i rashoda Komore.

(2) Prihodi Komore jesu: upisnina, članarina, vlastiti prihodi Komore, donacije i druga sredstva ostvarena u skladu s važećim propisima.

(3) Visinu upisnine, članarine i visinu naknade za usluge Komore utvrđuje Skupština.

(4) Računovodstvo Komore obavlja se u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija.

Članak 90.

Sredstvima proračuna Komore upravlja i raspolaže Upravni odbor, ako statutom nije drukčije određeno.

Članak 91.

(1) Imovinu Komore čine njezine nekretnine, pokretnine, novčana sredstva i imovinska prava.

(2) Komora odgovara za svoje obveze cijelom svojom imovinom.

(3) Članovi Komore ne odgovaraju za obveze Komore.

(4) Statutom Komore određuju se tijela ovlaštena za stjecanje, opterećivanje ili otuđenje imovine.

 

DIO PETI   NADZOR NAD PROVEDBOM OVOGA ZAKONA

Članak 92.

(1) Nadzor nad provedbom ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona provodi Državna geodetska uprava.

(2) Državna geodetska uprava u okviru nadzora nad primjenom ovoga Zakona obavlja nadzor zakonitosti rada i postupanja Komore u obavljanju poslova koji su Komori utvrđeni kao javne ovlasti na temelju ovoga Zakona.

(3) Nadzor iz stavaka 1. i 2. ovoga članka provodi službenik Državne geodetske uprave kojeg za provođenje nadzora ovlasti ravnatelj.

(4) Nadzor iz stavaka 1. i 2. ovoga članka provodi se u skladu s odredbama zakona kojim se uređuje sustav državne uprave.

(5) Ako službena osoba Državne geodetske uprave u provedbi nadzora utvrdi nezakonitosti u radu Komore u obavljanju javnih ovlasti, rješenjem naređuje otklanjanje nezakonitosti koja se utvrdi u provedbi nadzora.

(6) Protiv rješenja kojim se naređuje otklanjanje nepravilnosti utvrđenih u provedi nadzora žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor.

Članak 93.

(1) Nadzor nad provedbom ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona glede zakonitosti rada ureda ovlaštenih inženjera geodezije i zajedničkih geodetskih ureda, kao i pravnih osoba registriranih za obavljanje geodetske djelatnosti provode inspektori i drugi državni službenici Državne geodetske uprave ovlašteni za provedbu nadzora sukladno propisima o državnoj izmjeri i katastru nekretnina.

(2) Inspektori i drugi državni službenici Državne geodetske uprave ovlašteni za provedbu nadzora provode nadzor nad provedbom ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona i u dijelu koji se odnosi na ispunjavanje uvjeta koje moraju ispunjavati osobe kojima je, sukladno ovom Zakonu, dana suglasnost Državne geodetske uprave.

(3) Inspektori i drugi državni službenici Državne geodetske uprave ovlašteni za provedbu nadzora provode inspekcijski nadzor nad obavljanjem stručnih geodetskih poslova iz članka 5. ovoga Zakona.

(4) Ovlašteni inženjer geodezije u uredu ovlaštenog inženjera geodezije i zajedničkom geodetskom uredu odnosno odgovorna osoba u pravnoj osobi registriranoj za obavljanje geodetske djelatnosti dužna je inspektoru i drugom državnom službeniku Državne geodetske uprave ovlaštenom za provedbu nadzora u svrhu provođenja nadzora dostaviti sve zatražene podatke, dokumente i izvješća u zatraženom roku.

(5) Inspekcijski nadzor iz stavaka 1. i 2. ovoga članka provodi se u skladu s odredbama o inspekcijskom nadzoru zakona kojim se uređuje sustav državne uprave.

Članak 94.

Komora odnosno pravna i fizička osoba kojoj je sukladno ovom Zakonu izdana suglasnost Državne geodetske uprave dužna je Državnoj geodetskoj upravi u svrhu provođenja nadzora dostaviti sve tražene podatke, dokumente i izvješća u zatraženom roku.

 

DIO ŠESTI   PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 95.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 25.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se pravna osoba registrirana za obavljanje geodetske djelatnosti ili zajednički geodetski ured odnosno ovlašteni inženjer geodezije koji stručne geodetske poslove obavlja u uredu ovlaštenog inženjera geodezije ako obavlja poslove propisane ovim Zakonom, a nema suglasnost Državne geodetske uprave propisanu člankom 7. stavkom 2. ovoga Zakona.

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 25.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se pravna osoba registrirana za obavljanje geodetske djelatnosti ako stručne geodetske poslove iz članaka 5. i 6. ovoga Zakona ne obavlja osoba iz članka 8. ovoga Zakona (članak 19. stavak 5. podstavak 2.).

(3) Novčanom kaznom u iznosu od 25.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se pravna osoba registrirana za obavljanje geodetske djelatnosti ako obavlja stručne geodetske poslove iz članaka 5. i 6. ovoga Zakona, a nema zaposlenog ovlaštenog inženjera geodezije (članak 18. stavak 1.).

(4) Novčanom kaznom u iznosu od 25.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba – ovlašteni inženjer geodezije koji samostalno obavlja stručne geodetske poslove ako stručne geodetske poslove iz članaka 5. i 6. ovoga Zakona ne obavlja osoba iz članka 8. ovoga Zakona (članak 8.).

(5) Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 20.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

Članak 96.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 20.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj ured, zajednički geodetski ured i pravna osoba registrirana za obavljanje geodetske djelatnosti ako ne vode evidenciju obavljanja stručnih geodetskih poslova iz članka 5. ovoga Zakona (članak 20. stavak 1.).

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 20.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj ovlašteni inženjer geodezije koji ima suglasnost iz članka 19. stavka 2. ovoga Zakona ako u propisanom roku ne obavijesti Državnu geodetsku upravu o brisanju iz Imenika ovlaštenih inženjera geodezije ili o nastupu mirovanja članstva u Komori, kao i o svakoj promjeni koja utječe na izdanu suglasnost (članak 20. stavak 2.).

(3) Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 20.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj zajednički geodetski ured i pravna osoba koja ima suglasnost iz članka 19. stavka 5. ovoga Zakona ako u propisanom roku ne dostave Državnoj geodetskoj upravi dokaze da se uvjeti na temelju kojih su dobili suglasnost nisu izmijenili te ako u propisanom roku ne obavijeste Državnu geodetsku upravu o svakoj promjeni koja utječe na izdanu suglasnost (članak 20. stavak 3.).

Članak 97.

(1) Novčanom kaznom od 35.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj strana ovlaštena fizička osoba iz države ugovornice EGP-a i Švicarske Konfederacije koja obavlja poslove u Republici Hrvatskoj ako nije upisana u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije koji se vodi u Komori (članak 24.).

(2) Novčanom kaznom od 35.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj strana ovlaštena fizička osoba iz države ugovornice EGP-a i Švicarske Konfederacije iz članka 25. ovoga Zakona koja u Republici Hrvatskoj:

− privremeno ili povremeno obavlja poslove, a prije početka prvog posla izjavom u pisanom ili elektroničkom obliku o tome ne obavijesti Komoru u skladu s odredbom članka 25. ovoga Zakona

− uz izjavu iz članka 25. ovoga Zakona ne priloži dokumentaciju u skladu s odredbom članka 26. stavka 1. ovoga Zakona.

(3) Novčanom kaznom od 35.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj strana ovlaštena fizička osoba koja obavlja posao u Republici Hrvatskoj ako nema sklopljen ugovor o profesionalnom osiguranju u državi ugovornici EGP-a i Švicarskoj Konfederaciji, u kojoj ima poslovni nastan, u skladu s odredbama članka 27. ovoga Zakona.

(4) Novčanom kaznom u iznosu od 25.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se strana pravna osoba iz članka 32. stavka 1. ovoga Zakona ako bez potvrde iz članka 32. stavka 4. ovoga Zakona obavlja ili obavi stručni geodetski posao u Republici Hrvatskoj.

Članak 98.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 5000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj predsjednik Komore ako ne sazove Skupštinu (članak 48. stavci 2. i 3.).

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 5000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj ovlašteni inženjer geodezije nad čijim se radom provodi nadzor i odgovorna osoba u pravnoj osobi koja obavlja geodetsku djelatnost ako Komori u određenom roku ne omogući provedbu stručnog nadzora ili ne osigura uvjete za neometan rad (članak 78. stavak 2.).

Članak 99.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 50.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj Komora ako ne postupi po rješenju Državne geodetske uprave iz članka 92. stavka 5. ovoga Zakona.

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 20.000,00 do 30.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj ovlašteni inženjer geodezije u uredu ovlaštenog inženjera geodezije i zajedničkom uredu ovlaštenih inženjera geodezije odnosno odgovorna osoba u pravnoj osobi registriranoj za obavljanje geodetske djelatnosti koja inspektoru i drugom državnom službeniku Državne geodetske uprave ovlaštenom za provedbu nadzora u svrhu provođenja nadzora iz članka 93. stavka 1. ovoga Zakona ne dostavi sve zatražene podatke, dokumente i izvješća u zatraženom roku (članak 93. stavak 4.).

(3) Novčanom kaznom u iznosu od 20.000,00 do 30.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj Komora odnosno pravna i fizička osoba kojoj je sukladno ovom Zakonu izdana suglasnost Državne geodetske uprave ako Državnoj geodetskoj upravi u svrhu provođenja nadzora ne dostavi sve tražene podatke, dokumente i izvješća u zatraženom roku (članak 94.).

(4) Novčanom kaznom u iznosu od 15.000,00 do 25.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka i odgovorna osoba u Komori.

 

DIO SEDMI   PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 100.

(1) Postupci davanja suglasnosti za započinjanje obavljanja stručnih geodetskih poslova i postupci oduzimanja te suglasnosti započeti do stupanja na snagu ovoga Zakona prema odredbama Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti (»Narodne novine«, br. 152/08., 61/11. i 56/13.) i Pravilnika o uvjetima i mjerilima za davanje i oduzimanje suglasnosti za obavljanje poslova državne izmjere i katastra nekretnina (»Narodne novine«, br. 105/07. i 116/07.) dovršit će se prema odredbama tih propisa.

(2) Osobama koje su na dan stupanja na snagu ovoga Zakona upisane u evidenciju vježbenika – kandidata za upis u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije ostvareni vježbenički staž do dana stupanja na snagu ovoga Zakona priznat će se kao ostvareni vježbenički staž prema ovom Zakonu.

Članak 101.

(1) Ovlašteni inženjer geodezije koji stručne geodetske poslove obavlja samostalno u uredu ovlaštenog inženjera geodezije ili zajedničkom geodetskom uredu nastavlja s obavljanjem poslova za koje mu je izdana suglasnost Državne geodetske uprave prema odredbama Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti (»Narodne novine«, br. 152/08., 61/11. i 56/13.) i Pravilnika o uvjetima i mjerilima za davanje i oduzimanje suglasnosti za obavljanje poslova državne izmjere i katastra nekretnina (»Narodne novine«, br. 105/07. i 116/07.).

(2) Ovlašteni inženjer geodezije iz stavka 1. ovoga članka dužan je uskladiti svoje poslovanje s odredbama ovoga Zakona u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu pravilnika iz članka 19. stavka 7. ovoga Zakona.

(3) Pravna osoba registrirana za obavljanje geodetske djelatnosti koja obavlja stručne geodetske poslove nastavlja s obavljanjem poslova za koje joj je izdana suglasnost Državne geodetske uprave prema odredbama Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti (»Narodne novine«, br. 152/08., 61/11. i 56/13.) i Pravilnika o uvjetima i mjerilima za davanje i oduzimanje suglasnosti za obavljanje poslova državne izmjere i katastra nekretnina (»Narodne novine«, br. 105/07. i 116/07.).

(4) Pravna osoba iz stavka 3. ovoga članka dužna je uskladiti svoje poslovanje s odredbama ovoga Zakona u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu pravilnika iz članka 19. stavka 7. ovoga Zakona.

(5) Istekom roka iz stavaka 2. i 4. ovoga članka osobe koje ne usklade svoje poslovanje s odredbama ovoga Zakona brisat će se iz evidencije o suglasnostima koju vodi Državna geodetska uprava sukladno članku 37. ovoga Zakona.

Članak 102.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona ovlašteni inženjeri geodezije, vježbenici – kandidati, stručni suradnici i suradnici upisani u odgovarajuće evidencije komore, koji rade u uredima ovlaštenih inženjera geodezije, zajedničkim geodetskim uredima i pravnim osobama registriranim za obavljanje geodetske djelatnosti, nastavljaju s radom kao odgovorne osobe, stručni suradnici i suradnici ovlaštenih inženjera geodezije sukladno ovom Zakonu.

Članak 103.

Fizičke osobe ovlaštene za obavljanje poslova državne izmjere i katastra nekretnina prema Zakonu o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (»Narodne novine«, br. 128/99., 153/05. i 142/06.), a koje nisu ovlašteni inženjeri geodezije iz članka 8. stavka 1. ovoga Zakona mogu iznimno nastaviti trajno, dok su kao fizičke osobe upisane u Obrtni registar, obavljati poslove izrade parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra zemljišta, izrade elaborata katastra infrastrukture, izrade situacijskih nacrta za objekte za koje ne treba izraditi geodetski projekt te poslove iskolčenja građevina.

Članak 104.

Police osiguranja od odgovornosti izdane ovlaštenim inženjerima geodezije i pravnim osobama registriranim za obavljanje geodetske djelatnosti vrijede do isteka roka na koji su izdane.

Članak 105.

Komora je dužna u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona utvrditi listu izmiritelja Centra za mirenje te imenovati suce Stegovnog i Višeg stegovnog suda, donijeti opće akte te provesti druge radnje za početak rada Centra za mirenje i stegovnih tijela Komore u skladu s odredbama ovoga Zakona.

Članak 106.

(1) Stupanjem na snagu ovoga Zakona Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije osnovana na temelju Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti (»Narodne novine«, br. 152/08., 61/11. i 56/13.) nastavlja s radom u skladu s odredbama toga Zakona.

(2) Postupci za upis u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije te stegovni postupci započeti prema odredbama Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti (»Narodne novine«, br. 152/08., 61/11. i 56/13.) do stupanja na snagu ovoga Zakona dovršit će se prema odredbama toga Zakona i općih akata donesenih na temelju toga Zakona.

(3) Komora je dužna uspostaviti i uskladiti Imenik ovlaštenih inženjera geodezije, upisnike i evidencije iz članka 63. ovoga Zakona u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 107.

Obvezuje se ravnatelj donijeti pravilnike iz članka 19. stavka 7., članka 20. stavka 4. i članka 38. stavka 14. ovoga Zakona, u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 108.

Do stupanja na snagu pravilnika iz članka 20. stavka 4. i članka 38. stavka 14. ovoga Zakona na odgovarajući način primjenjuju se odredbe članaka 1. ‒ 10. Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja upisnika obavljanja geodetske djelatnosti (»Narodne novine«, br. 67/09.) i odredbe članaka 1. ‒ 56. Pravilnika o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju stručne geodetske poslove (»Narodne novine«, br. 30/10. i 65/13.).

Članak 109.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Pravilnik o uvjetima i mjerilima za davanje i oduzimanje suglasnosti za obavljanje poslova državne izmjere i katastra nekretnina (»Narodne novine«, br. 105/07. i 116/07.) i Pravilnik o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija za regulirane profesije u području geodetske djelatnosti (»Narodne novine«, br. 81/14.).

Članak 110.

(1) Obvezuje se Komora da u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona donese novi Statut Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije i druge akte Komore usklađene s odredbama ovoga Zakona.

(2) Obvezuje se Komora donijeti opći akt iz članka 35. stavka 4. i članka 62. ovoga Zakona u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 111.

Do stupanja na snagu Statuta Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije i Kodeksa strukovne etike ovlaštenih inženjera geodezije na odgovarajući način primjenjuju se odredbe članaka 1. ‒ 149. Statuta Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije (»Narodne novine«, br. 52/09., 7/10., 39/17. i 40/17.), osim članka 12. stavka 1. podstavka 3., članka 19. stavka 1. podstavaka 27. i 32., članaka 32. ‒ 35., članka 50., članka 55. stavka 3., članaka 61. i 62., članaka 80. ‒ 82., članka 83. stavka 2., članka 84., članka 88. stavaka 1. i 2., članka 92. stavka 2., članka 99., članka 107. stavka 2. podstavaka 9., 13. i 19., članka 108., članka 110. stavka 1., članaka 114. i 115. i članka 135. stavka 3. te odredbe članaka 1. ‒ 24. Kodeksa strukovne etike ovlaštenih inženjera geodezije (»Narodne novine«, br. 19/10.), osim članka 9. stavka 4. i članka 19. stavaka 1., 2. i 3.

Članak 112.

Sve evidencije koje se ustrojavaju na temelju ovoga Zakona moraju biti u računalnom obliku i u formatu koji je dostupan e-dozvoli.

Članak 113.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti (»Narodne novine«, br. 152/08., 61/11. i 56/13.).

Članak 114.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

 

Copyright © Ante Borić