Povezani zakoni

Zakon o izvršavanju rada za opće dobro na slobodi i uvjetne osude za zaštitnim nadzorom u prekršajnom postupku

prestao važiti 01.06.2013.

NN 75/09, 39/13

Uživajte...

GLAVA I.   UVODNE ODREDBE

Osnovne odredbe

Članak 1.

Ovim se Zakonom uređuje izvršavanje prekršajnopravnih sankcija rada za opće dobro na slobodi (u daljnjem tekstu: rad za opće dobro) i uvjetne osude sa zaštitnim nadzorom izrečenih punoljetnim osuđenicima u prekršajnom postupku.

Zabrana diskriminacije

Članak 2.

Zabranjena je diskriminacija osuđenika prema rasi, etničkoj pripadnosti, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovnom stanju, članstvu u sindikatu, obrazovanju, društvenom položaju, bračnom ili obiteljskom statusu, dobi, zdravstvenom stanju, invaliditetu, genetskom naslijeđu, rodnom identitetu, izražavanju ili spolnoj orijentaciji, ili po bilo kojoj drugoj osnovi.


 

GLAVA II.   IZVRŠAVANJE RADA ZA OPĆE DOBRO

Nadležnost za izvršavanje rada za opće dobro

Članak 3.

(1) Poslovi izvršavanja rada za opće dobro u nadležnosti su prekršajnog suda prema mjestu prebivališta, odnosno boravišta osuđenika.

(2) Nadležni prekršajni sud za izvršavanje rada za opće dobro (u daljnjem tekstu: prekršajni sud izvršenja) surađuje s državnim tijelima, ustanovama i drugim pravnim osobama.

Mjesto i troškovi izvršavanja rada za opće dobro

Članak 4.

(1) Rad za opće dobro izvršava se u mjestu prebivališta, odnosno boravišta osuđenika.

(2) Osuđeniku ne pripada pravo na naknadu za rad za opće dobro.

(3) Osuđenik ne snosi troškove izvršavanja rada za opće dobro niti plaća pristojbe na podneske, službene radnje i odluke u svezi s primjenom ovoga Zakona.

(4) Pravilnik o određivanju ustanova i drugih pravnih osoba u kojima se izvršava rad za opće dobro i uvjetima izvršavanja rada donosi ministar nadležan za poslove pravosuđa.

Raspoređivanje na rad za opće dobro

Članak 5.

(1) Prekršajni sud izvršenja, nakon pravomoćnosti i izvršnosti rješenja o zamjeni novčane kazne radom za opće dobro, poziva osuđenika radi uručivanja naredbe o upućivanju na izvršavanje rada za opće dobro koja sadrži naziv ustanove ili druge pravne osobe u kojoj će osuđenik izvršavati rad za opće dobro te datum početka i završetka rada.

(2) Naredba o upućivanju na izvršavanje rada za opće dobro dostavlja se i ustanovi ili drugoj pravnoj osobi u kojoj će se rad za opće dobro izvršavati.

(3) Vrijeme i dnevno trajanje rada za opće dobro prilagodit će se potrebama osuđenika.

(4) Ako ustanova ili druga pravna osoba nema uvjeta za obavljanje rada za opće dobro, o tome će odmah po primitku naredbe o upućivanju na izvršavanje rada za opće dobro obavijestiti prekršajni sud izvršenja.

Uvjeti rada za opće dobro na slobodi

Članak 6.

(1) Ustanova ili druga pravna osoba osuđenika će rasporediti na rad u skladu s njegovim psihofizičkim sposobnostima.

(2) Rad za opće dobro izvršava se na način koji osuđeniku jamči poštivanje ljudskog dostojanstva, temeljnih prava i sloboda te privatnosti.

(3) Za vrijeme izvršavanja rada za opće dobro na slobodi prekršajni sud izvršenja osigurat će osuđenika od profesionalnog oboljenja i nesreće na poslu.

Odgoda i prekid izvršavanja rada za opće dobro

Članak 7.

(1) Izvršavanje rada za opće dobro može biti odgođeno ili prekinuto na molbu osuđenika koju osuđenik podnosi prekršajnom sudu izvršenja.

(2) Molba za odgodu izvršavanja rada za opće dobro može se podnijeti u roku od tri dana od uručenja naredbe o upućivanju na izvršavanje rada za opće dobro, a ako su razlozi za odgodu nastali nakon proteka toga roka, a izvršavanje rada još nije započeto, u roku ne duljem od četrdeset osam sati po saznanju za njihovo postojanje. Molba za odgodu izvršavanja rada za opće dobro zadržava izvršavanje rješenja.

(3) Molba za prekid izvršavanja rada za opće dobro može se podnijeti u roku od dvadeset četiri sata od nastupa okolnosti koja je razlog za prekid.

(4) Rješenje o odgodi i prekidu izvršavanja rada za opće dobro donosi prekršajni sud izvršenja u roku od tri dana od primitka molbe.

(5) Protiv rješenja kojim se odbija molba za odgodu ili prekid izvršavanja rada za opće dobro osuđenik može u roku od tri dana od dana uručenja (primitka) rješenja podnijeti žalbu Visokom prekršajnom sudu.

(6) Rješenje o odgodi ili prekidu izvršavanja rada za opće dobro dostavlja se ustanovi ili drugoj pravnoj osobi u kojoj se izvršava rad za opće dobro.

Razlozi i trajanje odgode i prekida izvršavanja rada za opće dobro

Članak 8.

(1) Razlozi za odgodu i prekid izvršavanja rada za opće dobro jesu:

1) akutno oboljenje ili znatno pogoršanje postojeće kronične bolesti osuđenika,

2) smrt člana uže obitelji, teška bolest ili obveza izbivanja člana uže obitelji osuđenika čime osuđenik postaje jedini obvezni skrbnik malodobne djece, bračnog ili izvanbračnog druga, roditelja ili posvojitelja ili posvojenika,

3) potreba obavljanja ili dovršenja radova izazvanih elementarnom nepogodom ili drugom nesrećom zbog čijeg bi neobavljanja nastala znatna materijalna šteta, a u užoj obitelji osuđenika nema druge radno sposobne osobe.

(2) Iznimno, prekršajni sud izvršenja može i u drugim opravdanim slučajevima izvan razloga iz stavka 1. ovoga članka prekinuti izvršavanje rada za opće dobro.

(3) Uz molbu za odgodu, odnosno prekid izvršavanja rada za opće dobro osuđenik će priložiti ispravu ili drugi dokaz o razlozima za odgodu ili prekid izvršavanja rada za opće dobro.

(4) Izvršavanje rada za opće dobro iz razloga iz stavka 1. točke 1. ovoga članka može se odgoditi ili prekinuti dok bolest traje; zbog razloga iz točke 2. najdulje do dvadeset dana; zbog razloga iz točke 3. do dovršetka posla, a najdulje do dvadeset dana; a iz razloga iz stavka 2. ovoga članka najdulje do tri dana.

(5) Opetovana odgađanja izvršavanja rada za opće dobro ne mogu trajati ukupno dulje od tri mjeseca. (6) Opetovani prekidi izvršavanja rada za opće dobro ne mogu trajati dulje od trideset dana.

Obavještavanje o izvršavanju rada za opće dobro

Članak 9.

(1) Ustanove i druge pravne osobe obavijestit će prekršajni sud izvršenja o početku osuđenikovog rada na izvršavanju rada za opće dobro, o izvršenom radu za opće dobro i o osuđenikovom zanemarivanju izvršavanja rada za opće dobro.

(2) Zanemarivanje obveze rada je: kašnjenje na rad ili neopravdano izbivanje s rada, dovođenje u stanje umanjene radne sposobnosti, namjerno oštećenje sredstava za rad, nepoštivanje organizacije i načina rada, ponašanje i odnosi sa zaposlenicima ustanove ili druge pravne osobe ili korisnicima rada ustanove ili pravne osobe koji su protivni općoj svrsi prekršajnopravnih sankcija.

Preispitivanje izvršavanja rada za opće dobro

Članak 10.

Prekršajni sud izvršenja povodom obavijesti ustanove ili pravne osobe o zanemarivanju rada za opće dobro, preispitat će izvršavanje rada za opće dobro te će rješenjem odlučiti o nastavku rada kod iste ili druge ustanove ili druge pravne osobe ili će prekinuti izvršavanje rada za opće dobro i zamijeniti novčanu kaznu kaznom zatvora.

Evidencija izvršavanja rada za opće dobro

Članak 11.

Prekršajni sud izvršenja vodi evidenciju izvršavanja rada za opće dobro koja sadrži: osobne podatke osuđenika, podatke o rješenju kojim je novčana kazna zamijenjena radom za opće dobro, podatke o naredbi o upućivanju na izvršavanje rada za opće dobro, podatke o odgodi i prekidu rada za opće dobro, podatke o odlukama povodom preispitivanja izvršavanja rada za opće dobro i podatke o izvršenom radu.

 

GLAVA III.   UVJETNA OSUDA SA ZAŠTITNIM NADZOROM

Izvršavanje uvjetne osude sa zaštitnim nadzorom i posebnih obveza uz zaštitni nadzor

Članak 12.

Uvjetna osuda sa zaštitnim nadzorom i posebne obveze uz zaštitni nadzor izrečene u prekršajnom postupku izvršavaju se prema zakonu koji uređuje izvršavanje uvjetne osude sa zaštitnim nadzorom izrečene u kaznenom postupku.

 

GLAVA IV.   PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Provedbeni propis

Članak 13.

Ministar nadležan za poslove pravosuđa će u roku od tri mjeseca od stupanja na snagu ovoga Zakona donijeti Pravilnik o određivanju ustanova i drugih pravnih osoba u kojima se izvršava rad za opće dobro i uvjetima izvršavanja rada iz članka 4. stavka 4. ovoga Zakona.

Stupanje na snagu

Članak 14.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama.«

Copyright © Ante Borić