Povezani zakoni

Zakon o popisu poljoprivrede 2020.

NN 63/19, 64/20

na snazi od 30.05.2020.

Uživajte...

Zanimljivi linkovi

Baza je ažurirana 14.062024. 

zaključno sa NN 70/24

DIO PRVI   OSNOVNE ODREDBE

Predmet Zakona

Članak 1.

Ovim Zakonom uređuje se priprema, organizacija i provedba Popisa poljoprivrede u Republici Hrvatskoj u 2020. godini (u daljnjem tekstu: Popis poljoprivrede) te druga pitanja važna za njegovu provedbu.

Usklađenost s propisima Europske unije

Članak 2.

Ovim Zakonom osigurava se provedba Uredbe (EU) br. 2018/1091 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o integriranoj statistici na razini poljoprivrednih gospodarstava i stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 1166/2008 i (EU) br. 1337/2011 (SL L 200 od 7. kolovoza 2018.), (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 2018/1091).

Obuhvat primjene

Članak 3.

Ovaj Zakon odnosi se na sve statističke aktivnosti Popisa poljoprivrede koje omogućuju povezivanje informacija o strukturi s informacijama o metodama poljoprivredne proizvodnje, mjerama ruralnog razvoja, poljoprivredno-okolišnim aspektima i drugim povezanim informacijama na razini poljoprivrednih gospodarstava u Republici Hrvatskoj u proizvodnji službene statistike.

Odgovarajuća primjena drugog propisa

Članak 4.

Na sva pitanja koja nisu uređena ovim Zakonom, a tiču se provedbe Popisa poljoprivrede, odgovarajuće se primjenjuju odredbe drugih propisa kojima se uređuje službena statistika.

Pojmovi

Članak 5.

Pojedini pojmovi u smislu ovoga Zakona imaju sljedeća značenja:

1. popis poljoprivrede jest opsežno statističko istraživanje kojim se u redovitim intervalima provode sve statističke aktivnosti koje omogućuju integraciju informacija o broju poljoprivrednih gospodarstava, njihovoj strukturi, metodama poljoprivredne proizvodnje, mjerama potpore za ruralni razvoj, poljoprivredno-okolišnim aspektima i drugim povezanim informacijama u Republici Hrvatskoj za potrebe službene statistike

2. kontrolni popis poljoprivrede jest dodatna kontrola ocjene pouzdanosti obuhvata popisnih jedinica i kontrole kvalitete odgovora prikupljenih provedbom Popisa poljoprivrede

3. popisna jedinica jest poljoprivredno gospodarstvo koje ima više od 0,40 hektara korištene poljoprivredne površine (KPP-a) i/ili 0,5 stočnih jedinica ili manje od 0,40 hektara korištene poljoprivredne površine (KPP-a), ali ima najmanje 0,1 hektar voćnjaka, vinograda i/ili maslinika, bilo koju površinu rasadnika, površina pod povrćem, sjemenskim usjevima i presadnicama cvijećem i ukrasnim biljem ili gljivama, namijenjene za tržište i sve pčelinje zajednice. Popisom poljoprivrede neće biti obuhvaćene površine pod povrtnjacima za vlastite potrebe s manje od 100 m2

4. poljoprivredno gospodarstvo jest tehnički i gospodarski samostalna jedinica koja ima jedinstvenu upravu i obavlja ekonomske djelatnosti u poljoprivredi u skladu s Uredbom (EZ) br. 1893/2006 i Odlukom o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD-u 2007. (»Narodne novine«, br. 58/07. i 72/07.) koje pripadaju skupinama 01.1., 01.2., 01.3., 01.4. i 01.5. ili »održavanje poljoprivrednog zemljišta u dobrome poljoprivrednom i okolišnom stanju« skupine 01.6. na području Republike Hrvatske bilo kao glavne, bilo kao sporedne djelatnosti. U pogledu djelatnosti razreda 01.49. uključene su samo djelatnosti »uzgoj i rasplod poluudomaćenih ili drugih živih životinja« (uz iznimku uzgoja insekata) i »pčelarstvo i proizvodnja meda i pčelinjeg voska«. Poljoprivredno gospodarstvo podrazumijeva obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo s poljoprivrednom proizvodnjom i poslovne subjekte i dijelove poslovnih subjekata koji obavljaju poljoprivrednu proizvodnju

5. obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo s poljoprivrednom proizvodnjom (u daljnjem tekstu: obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo) jest svako poljoprivredno gospodarstvo koje se bavi poljoprivrednom proizvodnjom i ima jedinstveno upravljanje te se zajednički koristi sredstvima za proizvodnju (strojevi, objekti, zemljište) i radnom snagom

6. poslovni subjekti i dijelovi poslovnih subjekata koji obavljaju poljoprivrednu proizvodnju (u daljnjem tekstu: poslovni subjekti) jesu pravne i fizičke osobe koje su definirane područjem A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo prema NKD-u 2007. te ostali poslovni subjekti i njihovi dijelovi koji obavljaju poljoprivrednu proizvodnju, a razvrstani su drugdje

7. korištena poljoprivredna površina, kako je utvrđeno odredbom članka 2. točke e) Uredbe (EU) br. 2018/1091

8. povrtnjaci, kako je utvrđeno odredbom članka 2. točke g) Uredbe (EU) br. 2018/1091

9. stočna jedinica, kako je utvrđeno odredbom članka 2. točke d) Uredbe (EU) br. 2018/1091

10. popisni obrazac jest zapis u tiskanome i elektroničkom obliku kojim se od poljoprivrednih gospodarstava (obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava i poslovnih subjekata) prikupljaju podaci o strukturi poljoprivrednih gospodarstava, metodama poljoprivredne proizvodnje, mjerama za ruralni razvoj, poljoprivredno-okolišnim aspektima i drugim povezanim informacijama isključivo za svrhu službene statistike

11. referentna godina, kako je utvrđeno odredbom članka 2. točke f) Uredbe (EU) br. 2018/1091

12. referentno razdoblje jest utvrđeno razdoblje ili određeni datum na koji se odnose podaci koji se prikupljaju za jednu referentnu godinu

13. modul, kako je utvrđeno odredbom članka 2. točke h) Uredbe (EU) br. 2018/1091

14. varijabla, kako je utvrđeno odredbom članka 2. točke k) Uredbe (EU) br. 2018/1091

15. važniji usjevi jesu odabrani oranični usjevi i glavne vrste voća

16. popisivači su fizičke osobe koje ravnatelj Državnog zavoda za statistiku (u daljnjem tekstu: Zavod) ovlasti da prikupljaju podatke od obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava za potrebe provedbe Popisa poljoprivrede.

Rodna neutralnost

Članak 6.

Izrazi koji se koriste u ovome Zakonu, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

 

DIO DRUGI   POVJERLJIVOST PODATAKA POPISA POLJOPRIVREDE

Zaštita povjerljivih podataka

Članak 7.

(1) Podaci prikupljeni u Popisu poljoprivrede koji se izravno ili neizravno mogu dovesti u vezu s fizičkom ili pravnom osobom na koju se odnose statistički su povjerljivi i službena su tajna.

(2) Na diseminaciju, korištenje i zaštitu podataka iz stavka 1. ovoga članka primjenjuju se odredbe propisa kojima se uređuje službena statistika, a na osobne podatke o fizičkim osobama primjenjuju se i odredbe propisa koje se odnose na zaštitu osobnih podataka.

(3) Nadzor nad zaštitom osobnih podataka prikupljenih Popisom poljoprivrede obavlja Agencija za zaštitu osobnih podataka.

 

DIO TREĆI   PROVEDBA POPISA POLJOPRIVREDE I OBJAVLJIVANJE REZULTATA

Razdoblje provedbe Popisa poljoprivrede i Kontrolnog popisa poljoprivrede

Članak 8. (NN 64/20)

(1) Popis poljoprivrede se provodi u dvije faze:

– od 1. do 30. lipnja 2020. prikupljaju se podaci od poslovnih subjekata

– od 14. rujna do 14. listopada 2020. prikupljaju se podaci od obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava.

(2) Kontrolni popis poljoprivrede provodi se u listopadu 2020. za obiteljska poljoprivredna gospodarstva na reprezentativnom uzorku radi ocjenjivanja obuhvata i kvalitete podataka prikupljenih Popisom poljoprivrede.

(3) U slučaju nemogućnosti provođenja Popisa poljoprivrede i Kontrolnog popisa poljoprivrede u rokovima utvrđenima stavcima 1. i 2. ovoga članka uslijed pojave posebnih okolnosti, nove rokove utvrdit će glavni ravnatelj Državnog zavoda za statistiku posebnom odlukom, koja će biti objavljena u »Narodnim novinama.

Posebne okolnosti

Članak 8.a (NN 64/20)

Posebne okolnosti podrazumijevaju događaj ili određeno stanje koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje ugrožava život i zdravlje građana, imovinu veće vrijednosti ili narušava gospodarsku aktivnost.

Referentno razdoblje

Članak 9.

(1) Podaci za varijable u vezi s načinom korištenja poljoprivrednog zemljišta i zasijanim površinama prikupljaju se sa stanjem na dan 1. lipnja 2020.

(2) Podaci za varijable u vezi sa stokom i držanjem životinja prikupljaju se sa stanjem na dan 1. lipnja 2020.

(3) Podaci za varijable u vezi s gospodarenjem stajskim gnojem prikupljaju se za dvanaestomjesečno referentno razdoblje od 2. lipnja 2019. do 1. lipnja 2020.

(4) Podaci za varijable u vezi s mjerama ruralnog razvoja koje se provode na pojedinačnim poljoprivrednim gospodarstvima prikupljaju se za trogodišnje referentno razdoblje od 1. siječnja 2018. do 31. prosinca 2020.

(5) Podaci za varijable u vezi s navodnjavanjem, gospodarenjem tlom i radnom snagom prikupljaju se za dvanaestomjesečno referentno razdoblje od 2. lipnja 2019. do 1. lipnja 2020.

Metodologija za provedbu Popisa poljoprivrede

Članak 10.

Metodologija Popisa poljoprivrede i Kontrolnog popisa poljoprivrede utvrđuje se pravilnikom koji donosi ravnatelj Zavoda (u daljnjem tekstu: Pravilnik o metodologiji popisa).

Objavljivanje rezultata Popisa poljoprivrede

Članak 11.

Zavod će prve rezultate Popisa poljoprivrede objaviti do 30. studenoga 2020., a konačne rezultate najkasnije do 31. prosinca 2021. prema dinamici definiranoj u Kalendaru objavljivanja statističkih podataka Državnog zavoda za statistiku (u daljnjem tekstu: Kalendar).

 

DIO ČETVRTI   OPSEG I SADRŽAJ POPISA POLJOPRIVREDE

Opseg Popisa poljoprivrede

Članak 12.

(1) Popisom poljoprivrede obuhvaćena su obiteljska poljoprivredna gospodarstava i poslovni subjekti (u daljnjem tekstu: popisne jedinice) koji imaju više od 0,40 hektara korištene poljoprivredne površine (KPP-a) i/ili 0,5 stočnih jedinica ili manje od 0,40 hektara korištene poljoprivredne površine (KPP-a), ali s najmanje 0,1 hektarom voćnjaka, vinograda i/ili maslinika, bilo koju površinu rasadnika, površine pod povrćem, sjemenskim usjevima i presadnicama cvijećem i ukrasnim biljem ili gljivama, namijenjene za tržište i sve pčelinje zajednice.

(2) Popis poljoprivrede ne obuhvaća površine pod povrtnjacima s manje od 100 m2 koje se koriste za vlastite potrebe.

Sadržaj Popisa poljoprivrede

Članak 13.

(1) Za potrebe europske statistike Popisom poljoprivrede prikupljaju se osnovni strukturni podaci navedeni u Prilogu III. i podaci o modulima navedenim u Prilogu IV. Uredbe (EU) br. 2018/1091 za modul radne snage i drugih dohodovnih djelatnosti, modul ruralnog razvoja i modul držanja životinja i gospodarenja stajskim gnojem koji su utvrđeni opisom varijabli u Prilogu I., II. i III. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 2018/1874 оd 29. studenoga 2018. o podacima koje treba dostaviti za 2020. u skladu s Uredbom (EU) br. 2018/1091 Europskog parlamenta i Vijeća o integriranoj statistici na razini poljoprivrednih gospodarstava i stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 1166/2008 i (EU) br. 1337/2011 u pogledu popisa varijabli i njihova opisa (SL L 306 od 30. studenoga 2018.).

(2) Za nacionalne potrebe prikupljaju se podaci o očekivanim prirodima važnijih usjeva i voća te potrošnji goriva na poljoprivrednom gospodarstvu.

 

DIO PETI   IZVORI I METODE PRIKUPLJANJA PODATAKA

Izvori podataka i njihove obveze

Članak 14.

(1) Za potrebe Popisa poljoprivrede podaci se prikupljaju neposredno od popisnih jedinica i iz administrativnih izvora podataka.

(2) Osobe koje daju podatke o popisnim jedinicama dužne su u roku i bez naknade na sva pitanja u popisnim obrascima dati točne i potpune odgovore te omogućiti provjeru danih podataka.

POGLAVLJE I.   NEPOSREDNO PRIKUPLJANJE PODATAKA

Obiteljska poljoprivredna gospodarstva

Članak 15.

(1) Podatke od obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava prikupljaju popisivači metodom osobnog intervjua.

(2) Popisivači će podatke unositi u elektronički obrazac pomoću elektroničkih uređaja.

(3) Podatke o obiteljskome poljoprivrednom gospodarstvu popisivaču daje osoba koja je nositelj poljoprivrednoga gospodarstva odnosno vlasnik/korisnik ili upravitelj poljoprivrednoga gospodarstva ili punoljetni član poljoprivrednoga gospodarstva kojemu su podaci najviše poznati.

Poslovni subjekti

Članak 16.

(1) Podaci od poslovnih subjekata prikupljaju se, u pravilu, unosom podataka u popisni obrazac u elektroničkom obliku.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, podaci od poslovnih subjekata mogu se prikupiti i pomoću tiskanih obrazaca koje su poslovni subjekti dužni dostaviti Zavodu.

(3) Podatke o poslovnom subjektu daje odgovorna osoba ili druga ovlaštena osoba u poslovnom subjektu.

Popisni obrasci

Članak 17.

(1) Sadržaj i izgled popisnih obrazaca utvrđuju se Pravilnikom o metodologiji popisa.

(2) Osnovni popisni obrasci jesu elektronički obrazac za obiteljska poljoprivredna gospodarstva i elektronički odnosno tiskani obrazac za poslovne subjekte.

POGLAVLJE II.   KORIŠTENJE ADMINISTRATIVNIH IZVORA PODATAKA

Administrativni izvori podataka

Članak 18.

U Popisu poljoprivrede koriste se podaci iz sljedećih administrativnih izvora podataka, i to su:

– baze podataka na temelju članka 117. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 118/18.)

– Integrirani administrativni i kontrolni sustav (IAKS)

– Vinogradarski registar Republike Hrvatske

– Evidencija povezana s određenim mjerama ruralnog razvoja.

 

DIO ŠESTI   ORGANIZACIJA PROVEDBE POPISA POLJOPRIVREDE

Općenito

Članak 19.

(1) Popis poljoprivrede priprema, organizira i provodi Zavod u suradnji s drugim sudionicima Popisa poljoprivrede određenima ovim Zakonom.

(2) Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su, na zahtjev Zavoda i bez naknade, omogućiti prostor te korištenje opreme i drugih sredstava potrebnih za provedbu aktivnosti Popisa poljoprivrede.

POGLAVLJE I.   DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU

Nadležnost

Članak 20.

U nadležnosti je Zavoda obavljanje sljedećih poslova:

– izrada Pravilnika o metodologiji popisa

– utvrđivanje sadržaja svih popisnih i pomoćnih obrazaca

– izrada drugih akata potrebnih za provedbu Popisa poljoprivrede

– nadzor nad organizacijom i provedbom Popisa poljoprivrede

– informiranje javnosti o cilju, značenju i sadržaju Popisa poljoprivrede

– obavljanje svih potrebnih priprema za Popis poljoprivrede po prostornim jedinicama (procjena broja popisnih jedinica, popisnih centara, centara za obuku, potrebnih sudionika svih razina, količine svih popisnih materijala i opreme)

– osnivanje popisnih povjerenstava

– osnivanje popisnih centara

– imenovanje koordinatora i kontrolora

– izbor popisivača

– izdavanje i oduzimanje ovlaštenja za sve sudionike u Popisu poljoprivrede

– pružanje stručno-metodološke i informatičke podrške sudionicima u Popisu poljoprivrede

– distribucija popisnog materijala i opreme do razine županije odnosno Grada Zagreba

– organiziranje dijela pripremnih radnji za odabir sudionika Popisa poljoprivrede

– organiziranje prihvata popisnog materijala i opreme u Zavodu nakon provedbe Popisa poljoprivrede

– organiziranje kontrole i obrade prikupljenih podataka

– priprema, organizacija i provedba Kontrolnog popisa poljoprivrede

– izrada prvih i konačnih rezultata Popisa poljoprivrede te njihovo objavljivanje

– diseminacija statističkih podataka prikupljenih Popisom poljoprivrede

– briga o arhiviranju, čuvanju i uništenju popisne građe

– planiranje, raspoređivanje i raspolaganje financijskim sredstvima za obavljanje Popisa poljoprivrede

– isplata sudionika Popisa poljoprivrede nakon primitka obračuna koje su verificirala popisna povjerenstva

– dostava Komisiji (Eurostatu) podataka u sadržaju i rokovima utvrđenima odredbama Uredbe (EU) br. 2018/1091

– drugi poslovi u vezi s Popisom poljoprivrede.

POGLAVLJE II.   SUDIONICI U POPISU POLJOPRIVREDE

Sudionici i način angažiranja

Članak 21.

(1) Sudionici u Popisu poljoprivrede jesu popisivači, kontrolori, koordinatori, članovi popisnih povjerenstava i članovi popisnih centara.

(2) Sudionike u Popisu poljoprivrede za obavljanje aktivnosti na Popisu poljoprivrede odlukom ovlašćuje ravnatelj Zavoda.

(3) Popisivači se angažiraju putem javnog poziva koji raspisuje ravnatelj Zavoda.

Prava i obveze sudionika u Popisu poljoprivrede

Članak 22.

(1) Sudionici u Popisu poljoprivrede dužni su usvojiti odgovarajući dio metodologije Popisa poljoprivrede na poduci, čije se trajanje i sadržaj utvrđuju Pravilnikom o metodologiji popisa.

(2) Sudionici u Popisu poljoprivrede dužni su obavljati zadane poslove savjesno, kvalitetno i odgovorno u skladu s odredbama ovoga Zakona i drugih propisa koji se odnose na provedbu Popisa poljoprivrede.

(3) Sudionici u Popisu poljoprivrede dužni su povjerljive statističke podatke iz članka 7. stavka 1. ovoga Zakona čuvati kao službenu tajnu, ne smiju ih otkriti trećoj strani niti se njima koristiti za vlastite potrebe ili za obavljanje poslova za drugoga.

(4) Sudionici u Popisu poljoprivrede dužni su potpisati Izjavu o povjerljivosti na obrascu izjave koja je sastavni dio Pravilnika o metodologiji popisa.

ODJELJAK A   POPISIVAČI

Obveze

Članak 23.

(1) Popisivači prikupljaju podatke od obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava unosom podataka u elektronički popisni obrazac.

(2) Popisivači su pri popisivanju dužni postupati u skladu s uputama za popisivače koje su odgovarajući dio Pravilnika o metodologiji popisa.

(3) Popisivači su dužni u popisne obrasce upisivati podatke prema iskazu osobe koja daje podatke.

(4) Popisivači za svoj rad odgovaraju kontrolorima i koordinatorima.

(5) Ako popisivač tijekom popisivanja ne zatekne osobu iz članka 15. stavka 3. ovoga Zakona, ostavit će joj pisanu obavijest o datumu i vremenu ponovnog dolaska u obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo.

ODJELJAK B   KONTROLORI

Obveze

Članak 24.

(1) Kontrolori obavljaju sljedeće poslove:

– provjeravaju identifikacijske podatke za obiteljska poljoprivredna gospodarstava

– predlažu popisnom povjerenstvu kandidate za popisivače

– održavaju poduku za popisivače

– obavještavaju popisno povjerenstvo o potrebi opoziva ovlaštenja za Popis poljoprivrede popisivaču koji ne postupa u skladu s uputama te odredbama ovoga Zakona i drugih propisa koje se odnose na provedbu Popisa poljoprivrede

– pružaju pomoć popisivačima oko pronalaska spornih adresa

– svakodnevno održavaju sastanke s popisivačima tijekom Popisa poljoprivrede

– kontroliraju točnost i obuhvat prikupljenih podataka

– pružaju metodološku pomoć popisivačima

– kontaktiraju s koordinatorima u slučaju bilo kakvih metodoloških ili drugih problema

– obavljaju druge poslove utvrđene Pravilnikom o metodologiji popisa.

(2) Kontrolori za svoj rad odgovaraju koordinatorima.

(3) Kontrolorima mogu biti imenovane osobe koje imaju osnovna informatička znanja, specifična informatička znanja vezana za sustav CMS-CAPI, iskustvo u sličnim akcijama te stručna znanja vezana za poljoprivredu i prirodne znanosti.

ODJELJAK C   KOORDINATORI

Obveze

Članak 25.

(1) Radi omogućivanja ispravne primjene metodologije Popisa poljoprivrede ravnatelj Zavoda imenuje jednog ili više koordinatora za područje pojedine županije i Grada Zagreba.

(2) Koordinatori su zaposlenici Zavoda, a u njihovoj su nadležnosti sljedeći poslovi:

– sudjelovanje u radu popisnog povjerenstva

– priprema i održavanje poduke članovima popisnih povjerenstava i kontrolorima

– nadzor nad provedbom obuke popisivača

– nadzor rada kontrolora i popisivača, a po potrebi zahtijevaju od popisivača dopune ili ispravke

– svakodnevna kontrola obuhvata popisnih jedinica.

ODJELJAK D   POPISNA POVJERENSTVA

Osnivanje

Članak 26.

Ravnatelj Zavoda odlukom osniva popisna povjerenstva za područja županija odnosno Grada Zagreba najkasnije do 20. studenoga 2019.

Članovi popisnih povjerenstava

Članak 27.

(1) Popisno povjerenstvo može imati najviše osam članova.

(2) Obvezatni članovi popisnog povjerenstva za županiju jesu župan, koordinatori, voditelj područne jedinice Zavoda u županiji ili drugi službenik Zavoda kojeg odredi ravnatelj, predstavnik Ministarstva poljoprivrede u čijem su djelokrugu poljoprivredno savjetodavni poslovi i predstavnik područnog ureda za katastar Državne geodetske uprave.

(3) Obvezatni članovi popisnog povjerenstva za Grad Zagreb jesu gradonačelnik Grada Zagreba, koordinatori i voditelj odjela nadležnog za poslove službene statistike Grada Zagreba, predstavnik Gradskog ureda za poljoprivredu i šumarstvo i predstavnik Gradskog ureda za katastar i geodetske poslove.

(4) Članovi popisnog povjerenstva prema potrebi mogu biti i drugi predstavnici tijela javne vlasti koji mogu uspješno pridonijeti organizaciji i provedbi Popisa poljoprivrede.

Upravljanje popisnim povjerenstvom

Članak 28.

(1) Popisnim povjerenstvom upravlja predsjednik popisnog povjerenstva kojeg imenuje ravnatelj Zavoda iz reda koordinatora.

(2) Tajnik popisnog povjerenstva jest voditelj područne jedinice Zavoda u županiji ili drugi službenik Zavoda kojeg odredi ravnatelj Zavoda.

(3) Tajnik popisnog povjerenstva Grada Zagreba jest voditelj odjela nadležnog za poslove službene statistike Grada Zagreba.

Nadležnost popisnog povjerenstva

Članak 29.

U nadležnosti popisnog povjerenstva jesu sljedeći poslovi:

– predlaganje Zavodu broja popisnih centara i kandidata za članove popisnih centara

– pronalaženje i omogućivanje prostora za poduku sudionika Popisa poljoprivrede i rad popisnih centara u suradnji s tijelima državne uprave i lokalne i područne (regionalne) samouprave, bez naknade

– organiziranje rada popisnih centara i provedba nadzora nad njihovim radom

– predlaganje na imenovanje Zavodu kandidata za kontrolora

– predlaganje Zavodu potrebnog broja popisivača

– predlaganje Zavodu opoziva ovlaštenja za Popis poljoprivrede popisivačima i kontrolorima ako ne postupaju u skladu s uputama te odredbama ovog Zakona i drugih propisa koji se odnose na Popis poljoprivrede

– preuzimanje i distribucija popisnog materijala i opreme za popisivanje u skladu s planom distribucije po popisnim centrima

– preuzimanje popisnog materijala i opreme za popisivanje nakon završenog Popisa poljoprivrede od popisnih centara do predaje Zavodu

– organiziranje poduke kontrolora i popisivača

– izrada i verifikacija obračuna za isplatu sudionika Popisa poljoprivrede i njihovo dostavljanje Zavodu

– razmatranje stanja u pripremi i provedbi poslova te poduzimanje odgovarajuće aktivnosti za rješavanje nastalih problema

– drugi poslovi u vezi s provedbom Popisa poljoprivrede koje mu povjeri Zavod.

ODJELJAK E   POPISNI CENTRI

Osnivanje i nadležnost

Članak 30.

(1) Ravnatelj Zavoda odlukom osniva popisne centre za područje jednoga grada ili više gradova i općina odnosno gradskih četvrti Grada Zagreba najkasnije do 31. prosinca 2019.

(2) U nadležnosti popisnih centara jesu sljedeći poslovi:

– omogućivanje prostora za provedbu popisnih aktivnosti, bez naknade

– predlaganje popisnom povjerenstvu kandidata za kontrolore i popisivače

– preuzimanje popisnog materijala i opreme za popisivanje od popisnih povjerenstava

– raspoređivanje popisnog materijala i opreme za popisivanje popisivačima

– organiziranje dežurstva

– preuzimanje popisnog materijala i opreme od popisivača

– drugi poslovi u vezi s Popisom poljoprivrede.

(3) Popisni centar ima predsjednika i jednog člana i imenuje ih odlukom ravnatelj Zavoda na prijedlog popisnog povjerenstva.

 

DIO SEDMI   UNIŠTAVANJE POPISNE GRAĐE

Članak 31.

Uništavanje osnovne popisne građe obavlja se nakon završetka unosa podataka Popisa poljoprivrede na računalni medij, obavljenih kontrola, odnosno obrade podataka Popisa poljoprivrede i odabira dijela popisne građe za Hrvatski državni arhiv na temelju odluke ravnatelja Zavoda, u skladu s rješenjem Hrvatskoga državnog arhiva o odobrenju izlučivanja te u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje arhivsko gradivo i arhivi.

 

DIO OSMI   FINANCIRANJE POPISA POLJOPRIVREDE

Članak 32.

(1) Sredstva potrebna za financiranje pripreme, organizacije, provedbe, obrade i objavljivanja podataka Popisa poljoprivrede osiguravaju se u državnom proračunu Republike Hrvatske u okviru financijskog plana Zavoda.

(2) Zavod izvještava o obavljenim poslovima i sredstvima utrošenima za Popis poljoprivrede iz stavka 1. ovoga članka u okviru godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna i rokovima određenima zakonom kojim se uređuje državni proračun.

 

DIO DEVETI   NAKNADA SUDIONICIMA POPISA POLJOPRIVREDE

Članak 33.

(1) Sudionici u Popisu poljoprivrede imaju pravo na naknadu za svoj rad osim ako je isplata naknade u suprotnosti s propisima u Republici Hrvatskoj.

(2) Mjerila za određivanje naknade popisivačima i kontrolorima utvrđuje odlukom ravnatelj Zavoda.

(3) Naknada iz stavka 1. ovoga članka koja se isplaćuje popisivačima i kontrolorima ne smatra se primitkom tih osoba od kojeg se utvrđuje dohodak prema odredbama zakona kojim se uređuje porez na dohodak.

(4) Naknade ostalim sudionicima Popisa poljoprivrede utvrđuju se u sljedećim netoiznosima, jednokratno:

– za članove popisnih povjerenstava u iznosu od 3000,00 kuna

– za članove popisnih centara u iznosu od 2000,00 kuna.

 

DIO DESETI   PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 34.

Novčanom kaznom od 2000,00 do 5000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba − popisivač ako u popisne obrasce unese podatke različite od iskaza osobe koja daje podatke (članak 23. stavak 3.).

Članak 35.

(1) Novčanom kaznom od 5000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj prekršajno odgovorna pravna osoba ako odbije dati podatke u roku, da netočne ili nepotpune podatke ili onemogući provjeru podataka koji se prikupljaju (članak 14. stavak 2.).

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 2000,00 do 5000,00 kuna.

(3) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i fizička osoba novčanom kaznom od 2000,00 do 5000,00 kuna.

 

DIO JEDANAESTI   ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 36.

Ravnatelj Zavoda donijet će:

– Pravilnik o metodologiji popisa iz članka 10. ovoga Zakona u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona

– odluku iz članka 31. ovoga Zakona u roku od 30 dana od dana dobivenog odobrenja za izlučivanje od Hrvatskoga državnog arhiva

– odluku iz članka 33. stavka 2. ovoga Zakona najkasnije do 31. prosinca 2019.

Članak 37.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 64/20

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

 

 

Copyright © Ante Borić