Baza je ažurirana 12.07.2024. 

zaključno sa NN 81/24

EU 2024/1874

Povezani zakoni

Poljoprivreda, životinje i okoliš
Zakon o prestanku važenja Zakona o zabrani nomadske ispaše ovaca Zakon o proglašenju otoka Lokruma upravljanim prirodnim rezervatom Zakon o proglašenju zapadnog dijela Medvednice parkom prirode Zakon o Parku prirode "Kopački rit" Zakon o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda Zakon o Hrvatskoj poljoprivrednoj komori Zakon o zaštiti biljnih sorti Zakon o zaštiti okoliša Zakon o prekograničnom prometu i trgovini divljim vrstama Zakon o popisu poljoprivrede 2003 Zakon o proglašenju Nacionalnog parka "Sjeverni Velebit" Zakon o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja Zakon o šumskom reprodukcijskom materijalu Zakon o vinu Zakon o slatkovodnom ribarstvu Zakon o zadrugama Zakon o proglašenju zapadnog dijela otoka Mljeta nacionalnim parkom Zakon o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja Zakon o proglašenju Parka prirode "Papuk" Zakon o meteorološkoj i hidrološkoj djelatnosti Zakon o gnojidbenim proizvodima Zakon o duhanu Zakon o zaštiti od buke Zakon o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja Zakon o proglašenju Hajdučkih i Rožanskih kukova strogim prirodnim rezervatom Zakon o osnivanju Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju Zakon o proglašenju Plitvičkih jezera nacionalnim parkom Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva Zakon o proglašenju šume Dundo na Rabu upravljanim prirodnim rezervatom Zakon o proglašenju Parka prirode »Dinara« Zakon o proglašenju šume Paklenica nacionalnim parkom Zakon o jedinstvenom načinu utvrđivanja, evidentiranja i prikupljanja podataka o rezervama mineralnih sirovina i podzemnih voda i o bilanci tih rezervi Zakon o provedbi uredbi Europske unije o prometu drva i proizvoda od drva Zakon o odgovornosti za nuklearnu štetu Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 1257/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. studenoga 2013. o recikliranju brodova i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1013/2006 i Direktive 2009/16/EZ Zakon o sprječavanju unošenja i širenja stranih te invazivnih stranih vrsta i upravljanju njima Zakon o Fondu za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško Zakon o proglašenju Žumberka i Samoborskog gorja parkom prirode Zakon o proglašenju šume Risnjak nacionalnim parkom Zakon o vodi za ljudsku potrošnju Zakon o popisu poljoprivrede 2020. Zakon o biljnom zdravstvu Zakon o zaštiti od požara Zakon o provedbi uredbi Europske unije o zaštiti životinja Zakon o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1946.2003 o prekograničnom prijenosu genetski modificiranih organizama Zakon o proglašenju Parka prirode "Lastovsko otočje" Zakon o igralištima za golf Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 528.2012 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi stavljanja na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima Zakon o zaštiti zraka Zakon o drvenastim kulturama kratkih ophodnji Zakon o proglašenju Nacionalnog parka "Krka" Zakon o sustavu obrane od tuče Zakon o poljoprivrednom zemljištu Zakon o zdravlju životinja Zakon o Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu Zakon o vodama Zakon o lovstvu Zakon o održivoj uporabi pesticida Zakon o uzgoju domaćih životinja Zakon o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 396.2005 o maksimalnim razinama ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životnjskog podrijetla Zakon o provedbi Uredbe Komisije (EZ) br. 1234.2008 o ispitivanju izmjena uvjeta odobrenja za stavljanje veterinarsko-medicinskih proizvoda u promet Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 511/2014 o mjerama usklađivanja za korisnike Protokola iz Nagoye o pristupu genetskim resursima te poštenoj i pravičnoj podjeli dobiti koja proizlazi iz njihova korištenja u Uniji Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/1021 o postojanim organskim onečišćujućim tvarima Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1107.2009 o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja Zakon o obavljanju poslova hidrometeorološke službe u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj Zakon o seizmološkim poslovima Zakon o uskladištenju i skladišnici za žitarice i industrijsko bilje Zakon o morskom ribarstvu Zakon o proglašenju Parka prirode "Vransko jezero" Zakon o zaštiti prirode Zakon o komunalnom gospodarstvu Zakon o hidrografskoj djelatnosti Zakon o priznavanju svojti šumskog drveća i grmlja Zakon o proglašenju parka prirode "Lonjsko polje" Zakon o veterinarsko-medicinskim proizvodima Zakon o gospodarenju otpadom Zakon o poljoprivredi Zakon o zaštiti životinja Zakon o akvakulturi Zakon o šumama Zakon o Hrvatskoj agronomskoj komori Zakon o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda Zakon o proglašenju planine Velebit parkom prirode Zakon o kontaminantima Zakon o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji Zakon o proglašenju parka prirode Telašćica Zakon o vatrogastvu Zakon o biogorivima za prijevoz Zakon o Hrvatskoj poljoprivredno-šumarskoj savjetodavnoj službi

Copyright © Ante Borić