Povezani zakoni

Zakon o financijskoj policiji

pročišćeni tekst zakona

NN 177/04, 55/11, 25/12

Uživajte...

Baza je ažurirana 25.05.2024. 

zaključno sa NN 62/24

 Zakon o financijskoj policiji (NN 177/04, 55/11) prestao važiti temeljem odredaba:

  

ZAKON O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O FINANCIJSKOJ POLICIJI

Članak 1.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o Financijskoj policiji (»Narodne novine«, br. 177/04. i 55/11.).

Članak 2.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje s radom Financijska policija.

Članak 3.

Poslove koje je do dana stupanja na snagu ovoga Zakona obavljala Financijska policija kao upravna organizacija u sastavu Ministarstva financija nastavlja obavljati Ministarstvo financija.

Članak 4.

(1) Vlada Republike Hrvatske uredit će uredbom, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona, unutarnji ustroj Ministarstva financija.

(2) Ministar financija uskladit će pravilnik o unutarnjem redu u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu uredbe iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Državni službenici i namještenici u radnom odnosu u Financijskoj policiji raspoređuju se u Ministarstvo financija.

(4) Do donošenja pravilnika o unutarnjem redu iz stavka 2. ovoga članka i rasporedu na radna mjesta prema tom pravilniku, državni službenici iz stavka 3. ovoga članka obavljaju poslove po nalogu ministra financija, a pravo na plaću i ostala prava iz službe ostvaruju prema dotadašnjim rješenjima.

(5) Državni službenici iz stavka 3. ovoga članka koji se po donošenju pravilnika o unutarnjem redu ne mogu rasporediti jer nema slobodnih radnih mjesta za koje ispunjavaju stručne i druge uvjete za raspored, stavljaju se na raspolaganje Vladi Republike Hrvatske.

(6) Namještenicima iz stavka 3. ovoga članka koji se ne mogu rasporediti otkazat će se radni odnos sukladno općim propisima o radu.

Članak 5.

Ministar financija propisat će postupak povrata službenih iskaznica i znački inspektora Financijske policije.

Članak 6.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 470-05/12-01/01
Zagreb, 24. veljače 2012.

HRVATSKI SABOR

Copyright © Ante Borić