Baza je ažurirana 25.05.2024. 

zaključno sa NN 62/24

Članak 1.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o Nacionalnoj zakladi za potporu učeničkom i studentskom standardu (»Narodne novine«, br. 111/07.).

Članak 2.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona Nacionalna zaklada za potporu učeničkom i studentskom standardu prestaje s radom.

Članak 3.

Ministarstvo nadležno za obrazovanje danom stupanja na snagu ovoga Zakona preuzima poslove Nacionalne zaklade za potporu učeničkom i studentskom standardu.

Članak 4.

(1) Ministarstvo nadležno za obrazovanje preuzima osnovnu i svu ostalu imovinu, zatečene prihode, opremu, sredstva za rad, prava i obveze, pismohranu, drugu dokumentaciju i radnike Nacionalne zaklade za potporu učeničkom i studentskom standardu danom stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Preuzeti radnici iz stavka 1. ovoga članka danom stupanja na snagu ovoga Zakona postaju državni službenici.

(3) Do donošenja rješenja o rasporedu odnosno do sklapanja novog ugovora o radu radnici iz stavka 2. ovoga članka nastavljaju obavljati poslove sukladno dosadašnjim ugovorima o radu i zadržavaju sva prava iz radnog odnosa sukladno sklopljenim ugovorima o radu.

(4) Preuzeti radnici iz stavka 2. ovoga članka koji se neće moći rasporediti na odgovarajuće mjesto, bit će stavljeni na raspolaganje Vladi Republike Hrvatske sukladno propisima o državnim službenicima odnosno, ako je riječ o namještenicima, otkazat će im se ugovor o radu sukladno općim propisima o radu.

Članak 5.

Ministarstvo nadležno za obrazovanje će u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu Pravilnika o unutarnjem redu iz članka 7. stavka 2. ovoga Zakona radnike zatečene na preuzetim poslovima Nacionalne zaklade za potporu učeničkom i studentskom standardu rasporediti na nova radna mjesta za koja ispunjavaju uvjete sukladno Pravilniku o unutarnjem redu.

Članak 6.

(1) Predsjednik Upravnog odbora Nacionalne zaklade za potporu učeničkom i studentskom standardu podnijet će prijedlog za brisanje Nacionalne zaklade za potporu učeničkom i studentskom standardu iz Zakladnog upisnika, u roku od osam dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Danom brisanja Nacionalne zaklade za potporu učeničkom i studentskom standardu iz Zakladnog upisnika prestaje mandat predsjedniku, zamjenicima predsjednika i članovima Upravnog odbora Nacionalne zaklade za potporu učeničkom i studentskom standardu.

(3) Danom brisanja Nacionalne zaklade za potporu učeničkom i studentskom standardu iz Zakladnog upisnika Donatorska skupština prestaje s radom.

Članak 7.

(1) Vlada Republike Hrvatske će u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona uskladiti Uredbu o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva znanosti i obrazovanja (»Narodne novine«, br. 86/17.) s odredbama ovoga Zakona.

(2) Ministar nadležan za obrazovanje će u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu Uredbe iz stavka 1. ovoga članka uskladiti Pravilnik o unutarnjem redu s odredbama Uredbe iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 8.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2019.

 

Copyright © Ante Borić