Povezani zakoni

Zakon o prestanku važenja Zakona o poticanju zapošljavanja

NN 118/18

na snazi od 01.01.2019.

Uživajte...

Baza je ažurirana 12.07.2024. 

zaključno sa NN 81/24

EU 2024/1874

Članak 1.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o poticanju zapošljavanja (»Narodne novine«, br. 57/12., 120/12. i 16/17.).

Članak 2.

Korisnici prava na novčanu pomoć za vrijeme stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa i prava na novčanu pomoć za vrijeme produženog mirovinskog osiguranja na temelju ugovora o radu na određeno vrijeme za stalne sezonske poslove, koji su do dana stupanja na snagu ovoga Zakona ta prava ostvarili prema propisima o poticanju zapošljavanja koji su bili na snazi do toga dana, ta prava ostvaruju u istom opsegu i nakon stupanja na snagu ovoga Zakona, sve do njihova prestanka.

Članak 3.

Zahtjevi za ostvarivanje prava na novčanu pomoć za vrijeme stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa i prava na novčanu pomoć za vrijeme produženog mirovinskog osiguranja na temelju ugovora o radu na određeno vrijeme za stalne sezonske poslove, koji su podneseni do dana stupanja na snagu ovoga Zakona, dovršit će se prema propisima koji su bili na snazi do toga dana.

Članak 4.

Odredbe Pravilnika o sadržaju i obliku ugovora o sezonskom radu u poljoprivredi i vrijednosnog kupona (»Narodne novine«, br. 64/12.) u dijelu koji se odnosi na sadržaj i oblik ugovora o sezonskom radu u poljoprivredi ostaju na snazi do donošenja pravilnika iz članka 79. stavka 6. Zakona o tržištu rada.

Članak 5.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2019.

 

Copyright © Ante Borić