Povezani zakoni

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

na snazi od 21.12.2012. do 12.12.2017.

NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15

Baza je ažurirana 17.062024. 

zaključno sa NN 71/24

 
Ovaj zakon je bio na snazi od 21.12.2012. do 12.12.2017., a možete ga preuzeti ovdje.
 
Nakon izmjena iz NN 123/17 zakon pogledajte ovdje.

 

Copyright © Ante Borić