Povezani zakoni

Zakon o listi profesionalnih bolesti

NN 162/98, 107/07

na snazi od 27.10.2007.

Uživajte...

Baza je ažurirana 25.05.2024. 

zaključno sa NN 62/24

Članak 1. (NN 107/07)

Ovim se Zakonom utvrđuju bolesti koje se, prema članku 38. stavku 1. Zakona o mirovinskom osiguranju (u daljnjem tekstu: ZOMO), smatraju profesionalnim bolestima i uvjeti pod kojima se te bolesti smatraju profesionalnim bolestima.

Članak 2.

(1) Profesionalnom bolešću smatra se bolest za koju se dokaže da je posljedica djelovanja štetnosti u procesu rada i/ili radnom okolišu, odnosno bolest za koju je poznato da može biti posljedica djelovanja štetnosti koje su u svezi s procesom rada i/ili radnim okolišem, a intenzitet štetnosti i duljina trajanja izloženosti toj štetnosti je na razini za koju je poznato da uzrokuje oštećenje zdravlja.

(2) Profesionalne bolesti iz stavka 1. ovoga članka dokazuju se pomoću u medicini rada prihvaćenih programa obrade (algoritama), a dijagnostički postupak obuhvaća:

1) radnu anamnezu i dokazivanje povezanosti bolesti i izloženosti pri radu;

2) kliničku sliku s pojavom oštećenja funkcije i/ili morfologije organa ili organskih sustava za koje je poznato da je određena radna štetnost može uzrokovati;

3) pozitivne nalaze dijagnostičkih metoda koje mogu objektivizirati to oštećenje.

(3) Prisutnost štetnosti iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se:

1) procjenom opasnosti ili na drugi način koji omogućava da se sa sigurnošću utvrdi prisutnost štetnosti,

2) određivanjem intenziteta (mjerenjem, neposrednim uvidom u uvjete rada ili na drugi način koji omogućava da se sa sigurnošću utvrdi intenzitet štetnosti) i trajanja izloženosti toj štetnosti.

Članak 3. (NN 107/07)

(1) Profesionalnim bolestima smatraju se bolesti utvrđene u listi profesionalnih bolesti koja glasi:
 

LISTA PROFESIONALNIH BOLESTI

PROFESIONALNE BOLESTI UZROKOVANE KEMIJSKIM, FIZIKALNIM I BIOLOŠKIM ŠTETNOSTIMA

Bolesti uzrokovane kemijskim tvarima

1.

Akrilonitril

2.

Arsen ili njegovi spojevi

3.

Berilij ili njegovi spojevi

4.1

Ugljik (II)-oksid (monoksid)

4.2

Fozgen

5.1

Cijanovodična kiselina

5.2

Cijanidi i njihovi spojevi

5.3

Izocijanati

6.

Kadmij ili njegovi spojevi

7.

Krom ili njegovi spojevi

8.

Živa ili njeni spojevi

9.

Mangan ili njegovi spojevi

10.1

Nitratna kiselina

10.2

Dušikovi oksidi

10.3

Amonijak

11.

Nikalj ili njegovi spojevi

12.

Fosfor ili njegovi spojevi

13.

Olovo ili njegovi spojevi

14.1

Sumporovi oksidi

14.2

Sulfatna kiselina

14.3

Ugljik (II)-sulfid

14.4

Sumporovodik

15

Vanadij ili njegovi spojevi

16.1

Klor

16.2

Brom

16.3

Jod

16.4

Fluor ili njegovi spojevi

17.

Alifatski ili aliciklički ugljikovodici dobiveni iz nafte

18.

Halogenirani derivati alifatskih ili alicikličkih ugljikovodika

19.

Alkoholi (butanol, metanol, izopropanol)

20.

Glikoli (etilen glikol, dietilenglikol, 1,4-butandiol), nitroglikoli, nitroglicerin i derivati

21.

Eteri (metil eter, etil eter, izopropil eter, vinil eter, diklorizopropil eter, gvajakol, metil i etil eter etilenglikola)

22.

Ketoni (aceton, kloroaceton, bromoaceton, heksafluoroaceton, metil etil keton, metil n-butil keton, metil izobutil keton, diaceton alkohol, mezitil oksid, 2-metilcikloheksanon)

23.

Organofosforni esteri

24.

Organske kiseline

25.

Formaldehid

26.

Alifatski nitro-derivati

27.1

Benzen ili homolozi benzena (CnH2n-6)

27.2

Naftalen ili homolozi naftalena (CnH2n-12)

27.3

Stiren i vinilstiren

28.

Halogenirani derivati aromatskih ugljikovodika

29.1

Fenoli ili njihovi homolozi ili njihovi halogenirani derivati

29.2

Naftoli ili njihovi homolozi ili njihovi halogenirani derivati

29.3

Halogenirani derivati alkilarilnih oksida

29.4

Halogenirani derivati alkilarilnih sulfonata

29.5

Benzokinoni

30.1

Aromatski amini ili aromatski hidrazini ili njihovi halogenirani, fenolni, nitritni, nitratni ili sulfonirani derivati

30.2

Alifatski amini i njihovi halogenirani derivati

31.1

Nitro-derivati aromatskih ugljikovodika

31.2

Nitro-derivati fenola ili njihovih homologa

32.

Antimon i njegovi derivati

33.

Esteri nitratne kiseline

34.

Encefalopatije uzrokovane organskim otapalima koja nisu navedena u drugim zaglavljima

35.

Polineuropatije uzrokovane organskim otapalima koja nisu navedena u drugim zaglavljima

Bolesti uzrokovane fizikalnim štetnostima i naprezanjima

36.

Nagluhost ili gluhoća uzrokovana bukom

37.1

Bolesti uzrokovane vibracijama koje se prenose na ruke (oštećenja perifernih žila i živaca, kostiju, zglobova, tetiva i okozglobnih tkiva)

37.2

Bolesti uzrokovane vibracijama koje se prenose na cijelo tijelo (oštećenja intervertebralnog diska slabinske kralježnice)

38.

Bolesti uzrokovane ionizirajućim zračenjima

39.

Bolesti uzrokovane neionizirajućim zračenjima

40.

Bolesti uzrokovane povišenim ili sniženim atmosferskim tlakom i naglim promjenama tlaka

41.

Sindromi prenaprezanja uzrokovani kumulativnom traumom (ponavljajući pokreti, primjena sile, nefiziološki položaj, vibracije, pritisak)

42.

Burzitisi i oštećenja meniska koljena vezani uz dugotrajni rad u klečećem i čučećem položaju

43.

Čvorići glasnica uzrokovani kontinuiranim naporom glasnica na radu

Bolesti uzrokovane biološkim štetnostima

44.

Zarazne ili parazitske bolesti prenesene na čovjeka sa životinja ili životinjskih ostataka

45.

Zarazne ili parazitske bolesti uzrokovane radom u djelatnostima gdje je dokazan povećan rizik zaraze

PROFESIONALNE BOLESTI POJEDINIH ORGANSKIH SUSTAVA

Kožne bolesti uzrokovane tvarima koje nisu obuhvaćene u drugim zaglavljima

46.

Kožne bolesti i maligni tumori kože uzrokovani čađom, katranom, bitumenom, antracenom ili njegovim spojevima, mineralnim i drugim uljima, karbazolom ili njegovim spojevima i nusproizvodima destilacije ugljena

47.

Bolesti kože uzrokovane tvarima kojima je znanstveno potvrđeno alergijsko ili nadražujuće djelovanje, nespomenutim u drugim zaglavljima

Dišne bolesti uzrokovane udisanjem tvari koje nisu obuhvaćene u drugim zaglavljima

48.

Silikoza i druge bolesti dišnog sustava uzrokovane silicijevim dioksidom

49.1

Bolesti dišnog sustava uzrokovane azbestozom

49.2

Mezoteliom seroznih membrana uzrokovan azbestom

49.3

Malignom pluća, bronha i grkljana uzrokovan azbestom

50.

Druge pneumokonioze

51.

Bolest dišnog sustava uzrokovana prašinom tvrdog metala

52.

Ekstrinzički alergijski alveolitis

53.

Plućne bolesti uzrokovane udisanjem prašina ili vlakana pamuka, lana, konoplje, jute i sisala

54.

Astma uzrokovana udisanjem tvari kojima je potvrđeno alergijsko ili nadražujuće djelovanje

55.

Alergijski rinitis uzrokovan udisanjem tvari koje su priznate kao uzročnici alergije i koje su karakteristične za radni proces

56.

Kronični opstruktivni bronhitis ili emfizem rudara ugljena u dubinskim kopovima

57.

Maligne bolesti gornjih dišnih putova uzrokovane prašinama drveta te maligne bolesti pluća i kože koje su uzrokovane čađom, isparavanjem smole i katranom drvenog ugljena

(2) Poslovima na kojima se javljaju profesionalne bolesti smatraj se poslovi na kojima su radnici izloženim kemijskim, fizikalnim i biološkim štetnostima i naprezanjima iz Liste profesionalnih bolesti navedene u stavku 1. ovoga članka.
(3) Podzakonskim propisom ministar nadležan za zdravstvo uz suglasnost ministra nadležnog za rad propisat će način vođenja registra profesionalnih bolesti

Članak 4.

Do početka primjene posebnog zakona o stažu osiguranja s povećanim trajanjem, primjenjuju se propisi o utvrđivanju staža osiguranja s povećanim trajanjem koji su na snazi do početka primjene ovoga Zakona.

Članak 5.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama", a primjenjivat će se od 1. siječnja 1999.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 107/07

Članak 3.

Postupci priznavanja profesionalnih bolesti započeti po odredbama Zakona o listi profesionalnih bolesti (»Narodne novine«, br. 162/98.) dovršit će se po odredbama toga Zakona.

Članak 4.

Propis iz članka 2. stavka 3. ovoga Zakona donijet će se u roku od šest mjeseci od stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 5.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

Copyright © Ante Borić