Zakon o Hrvatskom autoklubu

NN 02/94

na snazi od 20.01.1994.

Uživajte...

Članak 1.

Ovim Zakonom uređuju se položaj i ovlasti Hrvatskog autokluba.

Članak 2.

Hrvatski autoklub jedinstvena je nacionalna udruga u koju se udružuju autoklubovi s područja Republike Hrvatske, a mogu se i neposredno udruživati vlasnici i vozaži vozila na motorni pogon te drugi građani. U Hrvatski autoklub mogu se pod uvjetima i na način utvrđenim Statutom Hrvatskog autokluba udružiti i druge pravne osobe. Odnosi između Hrvatskog autokluba i autoklubova uređuju se Statutom Hrvatskog autokluba.

Članak 3.

Hrvatski autoklub pravna je osoba s pravima i obvezama određenim Zakonom, međunarodnim ugovorima i Statutom Hrvatskog autokluba. Sjedište Hrvatskog autokluba je u Zagrebu. Hrvatski autoklub ima znak i obilježja koji se određuju Statutom Hrvatskog autokluba.

Članak 4.

Hrvatski autoklub obavlja poslove koji su mu kao javne ovlasti povjerene zakonom. odnosno za čije je obavljanje ovlašten.

Članak 5.

U pitanjima koja nisu uređena ovim Zakonom na Hrvatski autoklub primjenjuju se odredbe zakona koji uređuje udruživanje građana u udruge građana.

Članak 6.

Hrvatski autoklub ima slijedeće javne ovlasti:

1. Izdaje karnete, triptike, isprave automobilistima za prijelaz državne granice bez plaćanja carine na automobil i druge međunarodne isprave za prijevoz robe, motornih vozila, autodijelova i opreme te je odgovoran za izdate isprave na osnovu međunarodnih ugovora koji obvezuju Republiku Hrvatsku. Hrvatski autoklub jamac je za nositelja isprava izdatih za osiguranje naplate carinskih i drugih davanja u skladu s medunarodnim ugovorima i Zakonom. za obveze nastale na području Republike Hrvatske.

2. Izdaje vozačima koji imaju važeću vozačku dozvolu izdanu u Republici Hrvatskoj, na njihov zahtjev, međunarodnu vozačku dozvolu i o izdanim međunarodnim vozačkim dozvolama vodi upisnik.

3. Izdaje vozačima dozvolu za upravljanje tudim motornim vozilom u inozemstvu i o tome vodi popis.

4. Preuzima, prikuplja i čuva motorna i priključna vozila i plovila te njihove dijelove koji su uvezeni u Republiku Hrvatsku, a zbog kojih se vodi carinski, upravni ili prekršajni postupak. osim redovnog postupka carinjenja, i o tome vodi popis. Obavlja prodaju tih vozila i njihovih dijelova, a prihode dobivene tom prodajom uplaćuje u državni proračun po odbitku troškova preuzimanja, prikupljanja, čuvanja i prodaje.

5. Obavlja prodaju novčanih bonova inozemnim vozačima za kupnju motornog goriva. prodaje novčane bonove za korištenje auto-cesta i cestovnih objekata za područje Republike Hrvatske na osnovu ugovora, a u skladu sa zakonom odnosno drugim propisima.

6. Obavlja poslove Službe "Pomoć-informacije" pružanjem tehničke pomoći domaćim i inozemnim vozaćima motornih vozila u prometu na javnim cestama. te pružanjem turing pomoći.

7. Obavlja i druge poslove javnih ovlasti utvrdene posebnim zakonom ili koje su mu na temelju ovlaštenja iz posebnog zakona povjereni. Vlada Republike Hrvatske pobliže će propisati nažin i uvjete za obavljanje poslova iz stavka 1., točke 1., 5. i 6. ovoga članka. Način osiguranja sredstava za obavljanje poslova iz stavka 1. ovoga članka te visinu troškova prikupljanja, preuzimanja, čuvanja motornih vozila iz stavka 1. točke 4. ovoga članka i način obračuna i uplate sredstava u državni proračun od prodaje tih vozila i njihovih dijelova.

Članak 7.

Hrvatski autoklub posebno brine, unapređuje i podupire razvitak domaćeg i međunarodnog motoriziranog turizma.

Članak 8.

Hrvatski autoklub će svojim Statutom utvrditi način na koji će vršiti poslove u obavljanju javnih ovlasti i druge poslove iz članka 6. ovoga Zakona. Vlasnici i vozači vozila na motorni pogon i druge fizičke osobe, te autoklubovi i druge pravne osobe učlanjeni u Hrvatski autoklub i njihovi članovi, prava koja se temelje na javnim ovlastima povjerenim Hrvatskom autoklubu ostvaruju u Hrvatskom autoklubu odnosno autoklubovima i pravnim osobama udruženim u Hrvatski autoklub kojima je Hrvatski autoklub u skladu sa svojim Statutom povjerio odredene poslove u obavljanju javnih ovlasti u ime Hrvatskog autokluba. Vlada Republike Hrvatske daje suglasnost na odredbe Statuta hrvatskog autokluba koje se odnose na obavljanje javnih ovlasti iz članka 6. stavka 1. ovoga Zakona.

Članak 9.

Upravni nadzor nad obavljanjem javnih ovlasti povjerenih ovim zakonom Hrvatskom autoklubu provode: 1. Ministarstvo financija nad poslovima iz članka 6. stavak 1. točke 1., 4. i 5. ovoga Zakona; 2. Ministarstvo unutarnjih poslova nad poslovima iz članka 6. stavak 1. točke 2. i 3. ovoga Zakona; 3. Ministarstvo pomorstva, prometa i veza nad poslovima iz članka 6. stavak 1. točka 6. ovoga Zakona, izuzev poslova pružanja turing pomoći; 4. Ministarstvo turizma nad poslovima pružanja turing pomoći (članak 6. stavak 1. točka 6.". Druga ministarstva će provoditi upravni nadzor nad obavljanjem javnih ovlasti iz svoje nadležnosti. ako su te javne ovlasti posebnim zakonom povjerene Hrvatskom autoklubu.

Članak 10.

Hrvatski autoklub obavljanjem povjerenih mu javnih ovlasti stiče sredstva u skladu sa Zakonom, drugim propisima i svojim Statutom, koja koristi za ostvarivanje svojih ciljeva i zadataka.

Članak 11.

Hrvatski autoklub može pored poslova vezanih uz obavljanje povjerenih mu javnih ovlasti, obavljati i poslove drugih privrednih i društvenih djelatnosti kada mu je to određeno zakonom i pod uvjetima određenim zakonom i drugim propisima. Poslove iz stavka 1. ovoga članka Hrvatski autoklub može obavljati neposredno ili može radi obavljanja tih poslova osnovati poduzeće ili drugu pravnu osobu, u skladu sa zakonom.

Članak 12.

Hrvatski autoklub može radi ostvarivanja svojih ciljeva i zadataka utvrđenih Statutom obavljati privrednu ili društvenu djelatnost u inozemstvu, pod uvjetima određenim zakonom odnosno drugim propisima.

Članak 13.

Hrvatskim autoklubom upravljaju njegovi članovi neposredno i preko predstavnika u upravnim tijelima utvrđenim Statutom. Skupština Hrvatskog autokluba donosi Statut kojim se naročito ureduju: ciljevi i zadaci hrvatskog autokluba: djelatnosti koje obavlja i način obavljanja poslova u svezi s obavljanjem javnih ovlasti koje su povjerene Hrvatskom autoklubu; odnosi s autoklubovima s područja Republike Hrvatske; odnosi s odgovarajućim udrugama drugih država i članstvo u međunarodnim udrugama; članstvo u Hrvatskom autoklubu. te prava, dužnosti i odgovornosti članova. sjedište, pečat i štambilja, predstavljanje i zastupanje Hrvatskog autokluba; unutarnji ustroj i način rada; Skupština i Upravni odbor, način njihova izbora. uvjeti i način opoziva članova, trajanje mandata, način odlučivanja; uvjeti i način imenovanja i razrješenja glavnog tajnika i obavljanje administrativno - stručnih poslova za Hrvatski autoklub; sredstva Hrvatskog autokluba.

Članak 14.

Propise iz članka 6. stavak 2. ovoga Zakona Vlada Republike Hrvatske donijet će u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona. Hrvatski autoklub uskladit će svoj Statut s odredbama ovoga Zakona u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona

Članak 15.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona Hrvatski autoklub i postojeći autoklubovi nastavljaju djelovati kao udruge građana.

Članak 16.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona sredstva u društvenom vlasništvu na koja su pravo raspolaganja, odnosno pravo korištenja imali Hrvatski autoklub ili postojeći autoklubovi postaju sredstva u njihovom vlasništvu. Hrvatski autoklub i autoklubovi ne mogu nekretnine koje su stekli prema odredbi stavka 1. ovoga članka, a koje služe obavljanju poslova u obavljanju javnih ovlasti otuđiti iz vlasništva ili im promijeniti namjenu bez suglasnosti ministra pomorstva, prometa i veza. U slučaju prestanka ili zabrane djelovanja autokluba sredstva u njegovom vlasništvu postaju vlasništvo hrvatskog autokluba, a u slučaju prestanka ili zabrane djelovanja Hrvatskog autokluba, sredstva u njegovom vlasništvu postaju vlasništvo Republike Hrvatske.

Članak 17.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 340-09/93-01/01

Zagreb, 30. prosinca 1993.

 

 

Copyright © Ante Borić