Povezani zakoni

Zakon o evidencijama u oblasti zdravstva

Službeni list SFRJ 22/78, 18/88

Uživajte...

Baza je ažurirana 22.01.2019. zaključno sa NN 06/19

I. Osnovne odredbe

Član 1.

U oblasti zdravstva ustanovljavaju se evidencije koje sadrže podatke od interesa za cijelu zemlju (u nastavku teksta »evidencije«), i to:

1) evidencija o sistematskim i periodičnim zdravstvenim pregledima stanovništva;

2) evidencija o stanju i mjerama zaštite čovjekove okoline;

3) evidencija o zdravstvenoj ispravnosti živežnih namirnica i predmeta opće upotrebe;

4) evidencija o porođajima i prekidima trudnoće;

5) evidencija o djelatnostima u vezi s planiranjem obitelji;

6) evidencija o imunizaciji protiv zaraznih bolesti;

7) evidencija o posjetima, zdravstvenim uslugama, utvrđenim bolestima, stanjima i ozljedama;

8) evidencija o zaraznim bolestima;

9) evidencija o potrošnji lijekova;

10) evidencija o primanju i izdavanju opojnih droga;

11) evidencija o uživaocima opojnih droga;

12) evidencija o kadrovima u organizacijama udruženog rada u oblasti zdravstva i u vojnim zdravstvenim ustanovama.

Član 2.

Evidencije služe kao izvor podataka za statistička istraživanja u oblasti zdravstva od interesa za cijelu zemlju i koriste se za praćenje i proučavanje zdravstvenog stanja stanovništva, za programiranje i planiranje odnosno poduzimanje potrebnih mjera u oblasti zdravstvene zaštite, za potrebe znanstvenog istraživanja, za potrebe samoupravnih interesnih zajednica u oblasti zdravstva, za potrebe obrane zemlje, za obavještavanje javnosti, za izvršenje međunarodnih obaveza u oblasti zdravstva i u druge službene svrhe.

Podacima sadržanim u evidencijama mogu se koristiti i pojedinci na koje se ti podaci odnose radi ostvarivanja svojih prava.

Član 3.

Evidencija se vodi upisivanjem podataka u osnovnu medicinsku dokumentaciju (individualni karton, registar, knjiga, povijest bolesti, sredstva za automatsku obradu podataka i dr.) i druga sredstva za vođenje evidencije određena propisom nadležnoga republičkog odnosno pokrajinskog organa.

Vođenje evidencija upisivanjem podataka u sredstva iz stava 1. ovog člana smatra se, prema ovom zakonu, sastavnim dijelom stručnoga medicinskog rada.

Član 4.

Radi osiguravanja jedinstvenog sistema statističkih istraživanja, pri vođenju evidencija primjenjuju se jedinstveni metodološki principi i statistički standardi (definicije, klasifikacije, nomenklature).

Član 5.

Evidencije vode organizacije udruženog rada u oblasti zdravstva i vojne zdravstvene ustanove (u nastavku teksta »zdravstvene organizacije«), druge organizacije udruženog rada, nadležni organi uprave te zdravstveni radnici koji osobnim radom samostalno u obliku zanimanja pružaju zdravstvenu zaštitu – koji u okviru svoje djelatnosti obavljaju poslove za koje se ustanovljava evidencija na temelju ovog zakona.

 

II. Vođenje evidencija

Član 6.

Evidenciju o sistematskim i periodičnim zdravstvenim pregledima stanovništva vode zdravstvene organizacije koje se u okviru svoje djelatnosti bave tim poslovima.

Evidencija o sistematskim i periodičnim zdravstvenim pregledima stanovništva sadrži ove podatke:

1) datum pregleda;

2) vrstu izvršenih pregleda;

3) bolesti odnosno stanja utvrđena pri pregledu;

4) mjere poduzete u vezi s bolešću odnosno stanjem utvrđenim pri pregledu.

Zdravstvene organizacije koje obavljaju zdravstvene preglede osoba što rade na poslovima štetnim za zdravlje ili život vode evidenciju koja, pored podataka iz stava 2. ovog člana, sadrži i podatak o utjecaju poslova koje obavlja pregledana osoba na bolesti utvrđene pri periodičnom pregledu.

Član 7.

Evidenciju o stanju i mjerama zaštite čovjekove okoline vode organi uprave, zdravstvene organizacije i druge organizacije udruženog rada koje se u okviru svoje djelatnosti bave problemima zaštite zraka, voda, zemljišta, ljudske i stočne hrane od ionizirajućih zračenja i drugih štetnih stvari, pojava i uzročnika koji ugrožavaju zdravlje ili život ljudi.

Evidencija o stanju i mjerama zaštite čovjekove okoline sadrži ove podatke:

1) izvor zagađenja;

2) uzrok zagađenja;

3) mjesto zagađenja;

4) datum pregleda;

5) vrstu i količinu štetnih tvari koje se ispuštaju iz pojedinih izvora zagađenja;

6) stupanj zagađenosti iz pojedinih izvora zagađenja;

7) stupanj zagađenosti okoline koja se promatra;

8) posljedice zagađenosti zraka, voda, zemljišta, ljudske hrane i stočne hrane za zdravlje ili život ljudi;

9) vrstu mjera poduzetih z azaštitu odnosno dekontaminaciju zraka, voda, zemljišta i ljudske odnosno stočne hrane od pojedinih izvora zagađenja.

Član 8.

Evidenciju o zdravstvenoj ispravnosti živežnih namirnica i predmeta opće upotrebe vode zdravstvene organizacije i druge organizacije udruženog rada koje obavljaju laboratorijske i druge analize radi utvrđivanja zdravstvene ispravnosti živežnih namirnica odnosno predmeta opće upotrebe.

Evidencija o zdravstvenoj ispravnosti živežnih namirnica i predmeta opće upotrebe sadrži ove podatke;

1) datum analize;

2) vrstu živežne namirnice odnosno predmeta opće upotrebe koji se analizira;

3) tvrtku ili naziv organizacije odnosno ime i prezime vlasnika živežne namirnice odnosno predmeta opće upotrebe čiji se uzroci analiziraju;

4) vrstu izvršenih analiza;

5) rezultate analiza.

Član 9.

Evidenciju o porođajima i prekidima trudnoće vode zdravstvene organizacije koje se u okviru svoje djelatnosti bave tim poslovima.

Evidencija o porođajima i prekidima trudnoće sadrži ove podatke:

a) o porođajima:

1) broj ranijih porođaja i prekida trudnoće;

2) zdravstveno stanje rodilje;

3) porođaj, položaj ploda i broj novorođene djece;

4) spol djeteta;

5) duljinu i težinu djeteta;

6) patološka stanja djeteta;

7) trajanje boravka i stanje zdravlja rodilje i djeteta pri odlasku iz zdravstvene organizacije;

8) uzrok smrti rodilje ili djeteta;

b) o prekidima trudnoće:

1) tjedan trudnoće;

2) kategoriju prekida trudnoće;

3) komplikacije u toku prekida trudnoće;

4) broj žive djece i broj pobačaja prije posljednje prekida trudnoće;

5) sredstva korištena za sprečavanje neželjene trudnoće.

Član 10.

Evidenciju o djelatnostima u vezi s planiranjem obitelji vode zdravstvene organizacije koje se bave zdravstvenom zaštitom žena, majki i djece.

Evidencija o djelatnostima u vezi s planiranjem obitelji sadrži podatke o uslugama koje se daju pojedincima, i to:

1) datum posjeta;

2) vrstu dane usluge pri posjetu;

3) vrstu sredstava primijenjenih odnosno propisanih za sprečavanje neželjene trudnoće;

4) količinu sredstava izdanih za sprečavanje neželjene trudnoće.

Član 11.

Evidenciju o imunizaciji protiv zaraznih bolesti vode zdravstvene organizacije koje vrše imunizaciju protiv zaraznih bolesti određenih zakonom.

Evidencija o imunizaciji protiv zaraznih boelsti vodi se za svaku osobu koja podliježe obaveznoj uminizaciji i sadrži ove podatke:

1) datum imunizacije;

2) vrstu imunizacije;

3) vrstu i seriju sredstva koje je upotrijebljeno za imunizaciju i tvrtku ili naziv proizvođača tog sredstva;

4) količinu sredstva utrošenog za imunizaciju;

5) uspjeh imunizacije;

6) razlog zbog kojeg nije izvršena imunizacija.

Član 12.

Evidenciju o posjetima, zdravstvenim uslugama, utvrđenim bolestima, stanjima i ozljedama vode zdravstvene organizacije i zdravstveni radnici koji osobnim radom samostalno u obliku zanimanja pružaju zdravstvenu zaštitu.

Evidencija o posjetima, zdravstvenim uslugama, utvrđenim bolestima, stanjima i ozljedama sadrži ove podatke:

1) datum posjeta i vrstu pružene usluge;

2) rezultat pregleda, dijagnozu odnosno utvrđeno stanje;

3) terapiju;

4) komplikacije za vrijeme liječenja;

5) rehabilizaciju;

6) uzrok privremene nesposobnosti odnosno spriječenosti za rad;

7) trajanje privremene nesposobnosti odnosno spriječenosti za rad;

8) ocjenu radne sposobnosti;

9) uzrok smrti.

Zdravstvene organizacije koje pružaju stacionarnu zdravstvenu zaštitu vode evidenciju koja, osim podataka iz stava 2. ovog člana, sadrži i ove podatke:

1) trajanje i ishod stacionarnog liječenja;

2) datum i vrstu izvršenih kirurških zahvata.

Član 13.

Evidenciju o zaraznim bolestima vode zdravstvene organizacije koje utvrde zaraznu bolest odnosno koje se u okviru svoje djelatnosti bave sprečavanjem širenja, suzbijanjem i liječenjem zaraznih bolesti.

Evidencija o zaraznim bolestima sadrži ove podatke:

1) dijagnozu (kliničku i laboratorijsku);

2) datum početka bolesti;

3) kontakte oboljele osobe s mogućim izvorima zaraze;

4) kretanje bolesne osobe do utvrđivanjaj bolesti i mjere poduzete za izolaciju i liječenje;

5) da li je i kad vršena odgovarajuća imunizacija oboljele osobe;

6) datum podnošenja prijave o utvrđenoj zaraznoj bolesti;

7) ishod liječenja;

8) datum i rezultat pregleda na kliconoštvo.

Član 14.

Evidenciju o potrošnji lijekova vode ljekarne i druge zdravstvene organizacije koje se bave izdavanjem lijekova.

Evidencija o potrošnji lijekova sadrži ove podatke:

1) naziv izdanog lijeka;

2) vrstu izdanog lijeka;

3) količinu izdanog lijeka;

4) cijenu izdanog lijeka.

Zdravstvene organizacije koje se bave prikupljanjem odnosno prikupljanjem i preradom krvi vode evidenciju koja, uz podatke iz stava 2. ovog člana, sadrži i ove podatke:

1) ime i prezime osobe koja je dala krv;

2) datum uzimanja i količinu uzete krvi;

3) ukupnu količinu krvi dobivenu za preradu;

4) vrstu i količinu preparata dobivenih preradom krvi.

Član 15.

Evidenciju o primanju i izdavanju opojnih droga vode ljekarne i druge zdravstvene organizacije koje nabavljaju i u okviru svoje djelatnosti upotrebljavaju opojne droge.

Evidencfija o primanju i izdavanju opojnih droga sadrži ove podatke:

1) vrstu primljene odnosno izdane opojne droge;

2) količinu primljene odnosno izdane opojne droge;

3) ime i prezime, prebivališe odnosno boravište i adresu osobe kojoj je izdana opojna droga;

4) vrstu bolesti osobe kojoj je izdana opojna droga;

5) tvrtku odnosno naziv zdravstvene organizacije kojoj je izdana opojna droga;

6) ime i prezime zdravstvenog radnika koji je izdao recept za izdavanje opojne droge odnosno koji je primijenio opojnu drogu u terapiji.

Član 16.

Evidenciju o uživaocima opojnih droga vode zdravstvene organizacije koje utvrde zavisnost osoba od opojnih droga.

Evidencija o uživaocima opojnih droga sadrži ove podatke:

1) zdravstveno stanje uživaoca opojne droge;

2) vrstu opojne droge koju osoba uživa;

3) početak (mjesec i godina) uživanja opojne droge;

4) socijalne prilike;

5) terapiju i ishod liječenja.

Član 17.

Evidenciju o kadrovima u organizacijama udruženog rada u oblesti zdravstva i u vojnim zdravstvenim ustanovama vodi zdravstvena organizacija.

Evidencija iz stava 1. ovog člana, osim podataka utvrđenih propisima o evidencijama u oblasti rada (evidencija o zaposlenim radnicima), sadrži i podatke o stručnom profilu i o specijalnosti kadrova.

Član 18.

Evidencije iz čl. 6., 9., 10., 11., 12., 13. i 16. ovog zakona sadrže i opće podatke o pregledanim, oboljelim, ozlijeđenim, liječenim i drugim osobama kojima je pružena zdravstvena zaštita, i to:

1) ime, prezime i jedinstveni matični broj;

2) spol;

3) dan, mjesec i godinu rođenja;

4) bračno stanje;

5) zanimanje;

6) mjesto i adresu stalnog boravka;

7) oblik zdravstvene zaštite;

8) registarski broj i šifru djelatnosti;

9) kategoriju zdravstvenog osiguranja;

10) osobni broj osiguranika (iz matične evidencije osiguranika i uživalaca mirovine);

11) naziv samoupravne interesne zajednice odnosno drugog obveznika koji snosi troškove za pruženu zdravstvenu zaštitu.

Član 19.

Radnik u zdravstvenoj organizaciji odnosno zdravstveni radnik koji osobnim radom samostalno u obliku zanimanja pruža zdravstvenu zaštitu dužan je, u sredstvu za vođenje evidencije, svojim potpisom potvrditi nalaz i rezultate pregleda odnosno drugih usluga što ih je pružio.

 

III. Evidentiranje i čuvanje podataka

Član 20.

Upisivanje podataka u sredstva za vođenje evidencije obavlja se na osnovi rezultata pregleda i dokumentacije zdravstvene organizacije i drugih organizacija udruženog rada odnosno na temelju javnih i drugih isprava.

Ako se podatak ne može upisati u sredstva za vođenje evidencije na način iz stava 1. ovog člana, upisuje se na osnovi izjave osobe od koje se uzimaju podaci koji se upisuju u evidenciju.

Član 21.

Podaci se moraju unositi u evidenciju pri obavljanju zdravstvenih pregleda odnosno poduzimanju drugih mjera u oblasti zdravstvene zaštite ili obavljanja drugih djelatnosti koje se evidentiraju na temelju ovog zakona.

Član 22.

Za ptopunost i točnost podataka upisanih u evidencije na temelju člana 20. stava 1. ovog zakona odgovoran je radnik koji upisuje podatke u evidenciju.

Za točnost podataka danih izjavom na temelju člana 20. stava 2. ovog zakona odgovorna je osoba koja je dala izjavu.

Član 23.

Podaci koji se unose u evidenciju o posjetima, zdravstvenim uslugama, utvrđenim bolestima, stanjima i ozljedama čuvaju se kao podaci trajne vrijednosti.
Podaci koji se unose u evidencije iz stava 1. ovog člana mogu se čuvati na mikrofilmu.

Član 24.

Jedinstvene metodološke principe i statističke stadarde za vođenje evidencija utvrđuje Savezni zavod za zdravstvenu zaštitu, u skladu sa Zakonom o statističkim istraživanjima od interesa za cijelu zemlju.

Savezni sekretar za narodnu obranu, u skladu s ovim zakonom, donosi potanje propise o sredstvima za vođenje evidencija u vojnim zdravstvenim ustanovama.

 

IV. Kaznene odredbe

Član 25.

Novčanom kaznom od 200.000 do 2.000.000 dinara kaznit će se za prekršaj organizacije udruženog rada u oblasti zdravstva ili druga organizacija udruženog rada ako u okviru svoje djelatnosti ne vodi ili neuredno vodi evidenciju propisanu ovim zakonom.

Za radnju iz stava 1. ovog člana kaznit će se novčanom kaznom od 40.000 do 400.000 dinara i odgovorna osoba u organizaciji udruženog rada u oblasti zdravstva ili drugoj organizaciji udruženog rada.

Član 26.

Novčanom kaznom od 10.000 do 400.000 dinara kaznit će se za prekršaj zdravstveni radnik koji osobnim radom samostalno u obliku zanimanja pruža zdravstvenu zaštitu ako ne vodi ili neuredno vodi evidenciju propisanu ovim zakonom (član 5.).

Član 27.

Novčanom kaznom od 40.000 do 200.000 dinara kaznit će se za prekršaj radnik u zdravstvenoj ili drugoj organizaciji udruženog rada koji upisuje podatke u evidenciju ako nepotpuno ili netočno upisuje podatke u evidenciju (član 22. stav 1.).

Član 28.

Novčanom kaznom od 40.000 do 400.000 dinara kaznit će se za prkeršaj pojedinac koji izjavom dade nepotpune ili netočne podatke (član 23. stav 2.).

 

V. Završne odredbe

Član 29.

Na dan stupanja na snagu ovog zakona prestaje važiti Zakon o evidencijama na području zdravstva (»Službeni list SFRJ«, br. 6/74 i 66/74).

Član 30.

Odredbe čl. 6. i 8. ovog zakona primjenjuju se od 1. siječnja 1979.

Član 31.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenom listu SFRJ«.

 

 

Copyright © Ante Borić