Povezani zakoni

Zakon o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi

NN 94/18

na snazi od 01.12.2018.

Uživajte...

I. OPĆE ODREDBE

Predmet i područje primjene Zakona

Članak 1.

(1) Ovaj se Zakon primjenjuje na elektroničke račune koji su izdani na temelju ugovora o javnoj nabavi ili okvirnih sporazuma sklopljenih sukladno posebnom zakonu kojim se uređuje javna nabava.

(2) Odredbe ovoga Zakona primjenjuju se i na elektroničke račune koji su izdani na temelju ugovora proizašlih iz postupka nabave robe i usluga te provedenih projektnih natječaja procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kuna te radova procijenjene vrijednosti manje od 500.000,00 kuna.

(3) Ovaj se Zakon primjenjuje na javne i sektorske naručitelje kao obveznike javne nabave, izdavatelje elektroničkih računa u postupcima javne nabave te informacijske posrednike koji pružaju usluge razmjene elektroničkih računa i pratećih isprava u postupcima javne nabave.

(4) Ovaj se Zakon ne primjenjuje na elektroničke račune izdane po izvršenju ugovora o javnoj nabavi koji spadaju u područje primjene zakona kojim se uređuje javna nabava, ako su nabava i izvršenje ugovora proglašeni tajnima ili moraju uključivati posebne sigurnosne mjere u skladu sa zakonima i drugim propisima koji su na snazi u državi članici te pod uvjetom da je država članica Europske unije (u daljnjem tekstu: država članica) utvrdila da ključni interesi ne mogu biti zajamčeni manje drastičnim mjerama.

Pravna stečevina Europske unije

Članak 2.

Ovim se Zakonom u pravni poredak Republike Hrvatske prenosi Direktiva 2014/55/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (SL L 133, 6. 5. 2014.); (u daljnjem tekstu: Direktiva 2014/55/EU) te Provedbena odluka Komisije (EU) 2017/1870 od 16. listopada 2017. o objavi upućivanja na europsku normu o elektroničkom izdavanju računa i popisa sintaksi u skladu s Direktivom 2014/55/EU Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 266, 17. 10. 2017.); (u daljnjem tekstu: Provedbena odluka Komisije 2017/1870).

Značenje pojmova

Članak 3.

U smislu ovoga Zakona pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

1. elektronički račun ili eRačun je račun koji je izdan, poslan i zaprimljen u strukturiranom elektroničkom obliku, a koji omogućuje njegovu automatsku i elektroničku obradu

2. europska norma je norma koju je izdao Europski odbor za normizaciju (CEN) 28. lipnja 2017. EN 16931-1:2017, Elektronički račun – 1. dio: Semantički model podataka osnovnih elemenata elektroničkog računa i popis sintaksi CEN/TS 16931-2:2017, Elektronički račun – 2. dio: Lista sintaksi u skladu s EN 16931-1, prema CEN-ovu sustavu razvrstavanja, koju je, sukladno Direktivi 2014/55/EU, ispitala Europska komisija te je nakon ispitivanja objavila upućivanje na tu normu (Provedbena odluka Komisije 2017/1870)

3. Financijska agencija (FINA) je centralni informacijski posrednik koji obavlja uslugu zaprimanja i slanja elektroničkih računa i pratećih isprava čiji je djelokrug definiran posebnim zakonom, odnosno obavlja elektroničku razmjenu računa između izdavatelja eRačuna i javnih naručitelja, u skladu s europskom normom, te na čiju su se centralnu platformu za razmjenu eRačuna dužni povezati ostali informacijski posrednici iz točke 4. ovoga članka

4. informacijski posrednik je pravna osoba koja, u skladu s europskom normom, pruža usluge zaprimanja i slanja elektroničkih računa i pratećih isprava, odnosno koja obavlja elektroničku razmjenu računa između izdavatelja eRačuna i primatelja, a koja može obavljati i usluge upravljanja cjelokupnim poslovnim procesom izdavanja, zaprimanja, slanja i arhiviranja eRačuna

5. izdavatelj eRačuna je subjekt ili tijelo koje izdaje, šalje ili u ime kojeg se šalje elektronički račun i prateće isprave

6. javni naručitelji i decentralizirani javni naručitelji su javni naručitelji kako su definirani u zakonu kojim se uređuje javna nabava

7. naručitelji su javni naručitelji iz točke 6. ovoga članka i sektorski naručitelji iz točke 9. ovoga članka

8. osnovni elementi elektroničkog računa su niz ključnih podatkovnih elemenata koje elektronički račun mora sadržavati kako bi se omogućila prekogranična interoperabilnost, uključujući potrebne informacije kako bi se zajamčila sukladnost sa zakonom

9. sektorski naručitelji su sektorski naručitelji kako su definirani u zakonu kojim se uređuje javna nabava

10. semantički podatkovni model je strukturirani i logički uzajamno povezan niz pojmova i njihovih značenja koji definiraju osnovne elemente elektroničkog računa

11. sintaksa je strojno čitljiv jezik ili narječje koji se upotrebljavaju za prikazivanje podatkovnih elemenata sadržanih u elektroničkom računu

12. sintaktička pravila su smjernice o tome kako bi semantički podatkovni model za elektronički račun mogao biti zastupljen u različitim sintaksama

13. središnje tijelo za javnu nabavu je središnje tijelo za nabavu kako je definirano u zakonu kojim se uređuje javna nabava

14. međunarodna norma je norma kako je definirana u članku 2. stavku 1. točki (a) Uredbe (EU) br. 1025/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o europskoj normizaciji, o izmjeni direktiva Vijeća 89/686/EEZ i 93/15/EEZ i direktiva 94/9/EZ, 94/25/EZ, 95/16/EZ, 97/23/EZ, 98/34/EZ, 2004/22/EZ, 2007/23/EZ, 2009/23/EZ i 2009/105/EZ Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Odluke Vijeća 87/95/EEZ i Odluke br. 1673/2006/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 316, 14. 11. 2012).

 

II. ELEKTRONIČKI RAČUN

Europska norma

Članak 4.

Elektronički računi koji su izdani na temelju izvršenja ugovora sklopljenog nakon provedenog postupka javne nabave moraju biti u skladu s europskom normom i njezinim ispravcima, izmjenama i dopunama.

1. Pravilnik o tehničkim elementima, izdavanju i razmjeni elektroničkog računa i pratećih isprava u javnoj nabavi 

Osnovni elementi elektroničkog računa

Članak 5.

(1) Obvezni osnovni elementi elektroničkog računa jesu, među ostalim:

1.

oznake procesa i računa te vrijeme izdavanja računa (godina, mjesec i dan te sat i minuta)

2.

razdoblje koje račun obuhvaća

3.

podaci o prodavatelju

4.

podaci o kupcu

5.

podaci o primatelju plaćanja

6.

podaci o poreznom predstavniku prodavatelja

7.

upućivanje na ugovor

8.

detalji o isporuci

9.

upute za plaćanje

10.

podaci o naknadama ili davanjima

11.

podaci o stavkama na računu

12.

ukupni iznos računa

13.

raščlanjeni prikaz PDV-a.

(2) Osim elemenata iz stavka 1. ovoga članka, elektronički račun mora sadržavati i druge podatke koje zahtijevaju posebni porezni propisi kojima se uređuje izdavanje određene vrste računa te propisi kojima se uređuje računovodstvo poduzetnika.

(3) Čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove gospodarstva, uz prethodnu suglasnost čelnika središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove financija, pravilnikom propisuje tehničku specifikaciju, semantički podatkovni model, sintaksu i sintaktička pravila elemenata iz stavaka 1. i 2. ovoga članka.

2. Pravilnik o vrsti i visini naknada za usluge zaprimanja i slanja elektroničkih računa za javne naručitelje u javnoj nabavi

 

III. POSTUPANJE S eRAČUNIMA

Zaprimanje i obrada elektroničkih računa

Članak 6. (na snazi od 01.12.2018)

(1) Naručitelji su obvezni zaprimati i obrađivati te izvršiti plaćanje elektroničkih računa i pratećih isprava izdanih sukladno europskoj normi.

(2) Javni naručitelji obvezni su usluge informacijskog posredništva zaprimanja i slanja elektroničkih računa povjeriti Financijskoj agenciji (FINA).

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i tijela javnog prava koja u iznosu većem od 50 % financira jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ili su podložna upravljačkom nadzoru od strane jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ili je više od polovine članova njihovih upravnih, upravljačkih ili nadzornih tijela imenovala jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, usluge informacijskog posredništva zaprimanja i slanja elektroničkih računa mogu povjeriti bilo kojem informacijskom posredniku registriranom na području Republike Hrvatske ili druge države članice.

(4) Sektorski naručitelji usluge informacijskog posredništva zaprimanja i slanja elektroničkih računa mogu povjeriti bilo kojem informacijskom posredniku registriranom na području Republike Hrvatske ili druge države članice.

(5) Međusobni odnosi naručitelja ili izdavatelja elektroničkog računa s informacijskim posrednicima, koji nastanu pružanjem usluge zaprimanja i slanja elektroničkih računa i pratećih isprava, uređuju se ugovorom.

(6) Informacijski posrednik ne odgovara za materijalni sadržaj elektroničkih računa i pratećih isprava za koje, po ovlaštenju javnih ili sektorskih naručitelja ili izdavatelja elektroničkih računa, pruža usluge zaprimanja i slanja elektroničkih računa.

(7) Usluge informacijskog posrednika iz ovoga Zakona ne uključuju usluge sistemske integracije, odnosno međusobnog povezivanja hardverskih komponenata u jednu cjelinu zajedno s implementiranim softverskim komponentama čineći zajedno informacijski sustav.

(8) Visinu naknade za usluge zaprimanja i slanja elektroničkih računa za javne naručitelje, koji usluge informacijskog posredništva zaprimanja i slanja elektroničkih računa povjeravaju Financijskoj agenciji, pravilnikom propisuje čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove gospodarstva.

Izdavanje i slanje elektroničkih računa

Članak 7. (na snazi od 01.07.2019.)

Izdavatelji elektroničkih računa obvezni su izdavati i slati elektroničke račune i prateće isprave sukladno europskoj normi.

Ostale usluge informacijskih posrednika

Članak 8.

Osim usluga iz članka 6. i 7. ovoga Zakona, informacijski posrednik može u ime naručitelja i izdavatelja elektroničkih računa obavljati i usluge upravljanja cjelokupnim poslovnim procesom izdavanja, zaprimanja, slanja i arhiviranja elektroničkih računa.

Zaštita podataka

Članak 9.

(1) Osobni podaci prikupljeni u svrhu elektroničkog izdavanja računa mogu se koristiti isključivo u tu svrhu odnosno u svrhu koja je podudarna sa svrhom prikupljanja.

(2) Međusobni odnosi između naručitelja i informacijskih posrednika i/ili izdavatelja elektroničkih računa i informacijskih posrednika kao voditelja i izvršitelja obrade osobnih podataka u vezi s osobnim podacima koji se obrađuju u postupku izdavanja, zaprimanja, slanja, arhiviranja i obrade elektroničkih računa, uređuju se sukladno propisima iz područja zaštite osobnih podataka.

Pohrana elektroničkih računa

Članak 10.

Elektronički računi i prateće isprave čuvaju se na način i u roku utvrđenima u propisima iz područja računovodstva i poreza, kojima se uređuje knjigovodstveno-računovodstveno poslovanje.

Korištenje elektroničkih računa za potrebe PDV-a

Članak 11.

Ovaj Zakon ne utječe na primjenu odredbi zakona kojim se uređuju obračunavanje i plaćanje poreza na dodanu vrijednost i pripadajućih podzakonskih akata.

 

IV. NADZOR

Inspekcijski nadzor

Članak 12.

(1) Inspekcijski nadzor nad odredbama ovoga Zakona u području porezne ispravnosti elektroničkih računa provode inspektori i drugi ovlašteni državni službenici Ministarstva financija prema odredbama posebnog zakona.

(2) Inspekcijski nadzor nad odredbama ovoga Zakona u području usklađenosti elektroničkih računa s europskom normom i njezinim ispravcima, izmjenama i dopunama provode ovlašteni državni službenici Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta.

Obveze dionika

Članak 13.

Izdavatelji i primatelji elektroničkih računa te informacijski posrednici koji pružaju uslugu razmjene elektroničkih računa dužni su radi provedbe inspekcijskog nadzora omogućiti inspektorima i drugim ovlaštenim državnim službenicima iz članka 12. ovoga Zakona uvid u podatke o poslovanju, uvid u poslovnu dokumentaciju i pridruženu računalnu opremu i uređaje koji su u svezi s obvezama propisanima ovim Zakonom i provedbenim propisima donesenim na temelju ovoga Zakona.

 

V. PREKRŠAJNE ODREDBE

Novčane kazne

Članak 14.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj prekršajno odgovorna pravna osoba – naručitelj ako:

1. u izvršenju ugovora o javnoj nabavi zaprima i obrađuje elektroničke račune i prateće isprave koji nisu sukladni europskoj normi i njezinim ispravcima, izmjenama i dopunama (članak 4.)

2. u izvršenju ugovora o javnoj nabavi ne zaprima ili ne obrađuje elektroničke račune i prateće isprave (članak 6. stavak 1.)

3. u izvršenju ugovora o javnoj nabavi izvrši plaćanje elektroničkog računa koji nije sukladan odredbama ovoga Zakona (članak 6. stavak 1.)

4. kao izdavatelj eRačuna, ne izdaje elektroničke račune (članak 7.).

(2) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka novčanom kaznom u iznosu od 5000,00 do 20.000,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba prekršajno odgovorne pravne osobe iz stavka 1. ovog članka.

(3) Novčanom kaznom u iznosu od 5000,00 do 20.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj i odgovorna osoba državnog tijela koji je javni naručitelj ako:

1. u izvršenju ugovora o javnoj nabavi zaprima i obrađuje elektroničke račune i prateće isprave koji nisu sukladni europskoj normi i njezinim ispravcima, izmjenama i dopunama (članak 4.)

2. u izvršenju ugovora o javnoj nabavi ne zaprima ili ne obrađuje elektroničke račune i prateće isprave (članak 6. stavak 1.)

3. u izvršenju ugovora o javnoj nabavi naručitelj izvrši plaćanje elektroničkog računa koji nije sukladan odredbama ovoga Zakona (članak 6. stavak 1.)

4. kao izdavatelj eRačuna, ne izdaje elektroničke račune (članak 7.).

(4) Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba – informacijski posrednik koji pruži uslugu zaprimanja ili izdavanja/slanja elektroničkog računa koji nije sukladan odredbama ovoga Zakona odnosno ako pruža usluge zaprimanja i slanja elektroničkih računa i pratećih isprava, koji nisu u skladu s europskom normom (članak 3. toč­ka 4.).

 

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Provedbeni akti i prijelazno razdoblje

Članak 15.

(1) Čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove gospodarstva donijet će pravilnike iz članka 5. stavka 3. i članka 6. stavka 8. ovoga Zakona u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) U prijelaznom razdoblju, do stupanja na snagu članka 6 stavka 1. i članka 7. ovoga Zakona, zaprimanje i izdavanje računa dovršit će se sukladno ugovorenim načinima plaćanja računa koji ugovori su proizašli iz postupaka javne nabave.

Stupanje na snagu

Članak 16.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim članka 6. stavka 1. ovoga Zakona koji stupa na snagu 1. prosinca 2018. te članka 7. ovoga Zakona koji stupa na snagu 1. srpnja 2019.

Klasa: 022-03/18-01/76

Zagreb, 12. listopada 2018.

HRVATSKI SABOR

 

 

Copyright © Ante Borić