Povezani zakoni

Zakon o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti

NN 98/94

na snazi od 31.12.1994.

Uživajte...

Baza je ažurirana 20.05.2024. 

zaključno sa NN 55/24

Članak 1.

Podaci koji su od značenja za usmjeravanje društvenoga i gospodarskog razvitka te podaci o stanju i kretanjima u pojedinim područjima društvenoga i gospodarskog života u Republici Hrvatskoj prikupljaju se, upisuju, obrađuju i iskazuju po djelatnostima prema nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (u daljnjem tekstu: Nacionalna klasifikacija). Nacionalna klasifikacija ne smije se koristiti kao osnova za određivanje prava i obveza pravnih i fizičkih osoba.

Članak 2.

Prema Nacionalnoj klasifikaciji razvrstavaju se po djelatnostima pravne osobe, fizičke osobe koje obavljaju djelatnost sukladno propisima, tijela državne vlasti, tijela državne uprave i jedinice lokalne samouprave i uprave.

Članak 3.

Kod prikupljanja, upisivanja, obrade, davanja na korištenje i objave podataka koristi se Nacionalna klasifikacija kao statistički normativ.

Članak 4.

Nacionalnom klasifikacijom se određuju područja, potpodručja, odjeljci, skupine, razredi i podrazredi gospodarskih i inih djelatnosti. Nacionalnu klasifikaciju propisuje Vlada Republike Hrvatske.

3. Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2025. – NKD 2025.

Članak 5.

Razvrstavanje po djelatnostima subjekata iz članka 2. ovoga Zakona sukladno Nacionalnoj klasifikaciji obavlja Državni zavod za statistiku. Subjektima iz članka 2. ovoga Zakona, razvrstanim prema Nacionalnoj klasifikaciji, određuje se i pripadajući matični broj kao stalna oznaka subjekta upisana u registar, a upotrebljava se i u svim statističkim istraživanjima. Sadržaj i način podnošenja prijave za razvrstavanje prema Nacionalnoj klasifikaciji, sadržaj i način dostavljanja obavijesti o razvrstavanju i način utivrđivanja matičnog broja subjekata iz članka 2. ovoga Zakona propisuje ravnatelj Državnog zavoda za statistiku.

Članak 6.

Subjekti iz članka 2. ovoga Zakona razvrstavaju se u područja, potpodručja, odjeljke, skupine, razrede i podrazrede Nacionalne klasifikacije prema djelatnostima što ih obavljaju. Ako subjekt iz članka 2. ovoga Zakona obavlja više djelatnosti, razvrstava se prema djelatnosti kojom se pretežito bavi.

Članak 7.

Državni zavod za statistiku dužan je obavijestili subjekt iz članka 2. ovoga Zakona o razvrstavanju po djelatnostima. Subjekt iz članka 2. ovoga Zakona koji na temelju obavijesti iz stavka 1. ovoga članka drži da je nepropisno razvrstan, ima pravo u roku 15 dana od dana primitka obavijesti o razvrstavanju podnijeti zahtjev za ponovno razvrstavanje. Rješenje o razvrstavanju u povodu zahtjeva iz stavka 2. ovoga članka donosi ravnatelj Državnog zavoda za statistiku. Protiv rješenja iz stavka 3. ovoga članka nije dopuštena žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

Članak 8.

Državni zvod za statistiku vodi registar subjekata iz članka 2. ovoga Zakona razvrstanih po djelatnostima sukladno Nacionalnoj klasifikaciji. Sadržaj, oblik i način vođenja registra iz stavka 1. ovoga članka propisuje ravnatelj Državnog zavoda za statistiku.

Članak 9.

Propis za koji je po ovome Zakonu ovlaštena, Vlada Republike Hrvatske donijet će u roku 15 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona. Propise za koje je po ovome Zakonu ovlašten, ravnatelj Državnog zavoda za statistiku donijet će u roku 30 dana od dana stupanja na snagu propisa iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 10.

Državni zavod za statistiku dužan je do 31. prosinca 1995. godine razvrstati prema Nacionalnoj klasifikaciji subjekte koji su do dana stupanja na snagu ovoga Zakona razvrstani prema Odluci o jedinstvenoj klasifikaciji djelatnosti ("Narodne novine", br. 53/91, 63/93, 67/93. i 79/93.).

Članak 11.

Do dana stupanja na snagu propisa iz članka 9. ovoga Zakona, primjenjivat će se propisi koji su donijeti za izvršenje Zakona o jedinstvenoj klasifikaciji djelatnosti ("Narodne novine", br. 53/91.), ako nisu u suprotnosti s ovim Zakonom, osim odluke o jedinstvenoj klasifikaciji djelatnosti ("Narodne novine", br. 53/91, 63/93, 67/93. i 79/93.) koja se primjenjuje do 31. prosinca 1996. samo za statističke i analitičke potrebe.

Članak 12.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o jedinstvenoj klasifikaciji djelatnosti ("Narodne novine", br. 53/91.).

Članak 13.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

 

Copyright © Ante Borić