Baza je ažurirana 19.02.2018. zaključno sa NN 15/18

Zakoni po abecedi

(Europska) Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda Carinski zakonik EU Kazneni zakon Obiteljski zakon Obiteljski zakon 2003-2015 Opći porezni zakon Ovršni zakon Pomorski zakonik Prekršajni zakon Stečajni zakon Ustav Republike Hrvatske Ustavni zakon o Ustavnom sudu Republike Hrvatske Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina Ustavni zakon za provedbu Ustava Republike Hrvatske Zakon o Agenciji za mobilnost i programe Europske unije Zakon o Agenciji za regulaciju tržišta željezničkih usluga Zakon o Agenciji za sigurnost željezničkog prometa Zakon o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih Zakon o Centru za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija Zakon o Državnoj agenciji za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka Zakon o Državnom uredu za reviziju Zakon o Fondu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji Zakon o Fondu za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško Zakon o Fondu za naknadu oduzete imovine Zakon o Fondu za stipendiranje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata Zakon o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Zakon o Gradu Zagrebu Zakon o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga Zakon o Hrvatskoj agronomskoj komori Zakon o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti Zakon o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja Zakon o Hrvatskoj gospodarskoj komori Zakon o Hrvatskoj komori inženjera tehnologije prometa i transporta Zakon o Hrvatskoj narodnoj banci Zakon o Hrvatskoj poljoprivredno-šumarskoj savjetodavnoj službi Zakon o Hrvatskoj poljoprivrednoj komori Zakon o Hrvatskoj radioteleviziji Zakon o Hrvatskoj zakladi za znanost Zakon o Hrvatskom crvenom križu Zakon o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru Zakon o Hrvatskom registru brodova Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka Zakon o Nacionalnoj zakladi za razvoj civilnog društva Zakon o Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja Zakon o Pravosudnoj akademiji Zakon o Registru vijeća, koordinacija i predstavnika nacionalnih manjina Zakon o Registru zaposlenih u javnom sektoru Zakon o Središnjem registru osiguranika Zakon o Upisniku sudskih i javnobilježničkih osiguranja tražbina vjerovnika na pokretnim stvarima i pravima Zakon o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta Zakon o Vijeću za financijsku stabilnost Zakon o Vladi Republike Hrvatske Zakon o Zakladi Hrvatska kuća - Croatian House Zakon o Zakladi hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji Zakon o Zakladi policijske solidarnosti Zakon o administrativnoj suradnji u području poreza Zakon o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju Zakon o akreditaciji Zakon o akvakulturi Zakon o alternativnim investicijskim fondovima Zakon o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova Zakon o arbitraži Zakon o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji Zakon o arhivskom gradivu i arhivima Zakon o audiovizualnim djelatnostima Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima Zakon o azilu Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći Zakon o biljnom zdravstvu Zakon o biocidnim pripravcima Zakon o biogorivima za prijevoz Zakon o blagdanima, spomendanima i neradanim danima u Republici Hrvatskoj Zakon o boravišnoj pristojbi Zakon o brdsko-planinskim područjima Zakon o carinskoj službi Zakon o carinskoj tarifi Zakon o cestama Zakon o civilnoj službi Zakon o dadiljama Zakon o dentalnoj medicini Zakon o deviznom poslovanju Zakon o djelatnosti socijalnog rada Zakon o djelatnostima u zdravstvu Zakon o dobrovoljnim mirovinskim fondovima Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju Zakon o dodatku na mirovine ostvarene prema Zakonu o mirovinskom osiguranju Zakon o doplatku za djecu Zakon o doprinosima Zakon o doživotnoj otpremnini odnosno dokupu mirovine Zakon o društveno poticanoj stanogradnji Zakon o drvenastim kulturama kratkih ophodnji Zakon o državnim maticama Zakon o državnim potporama Zakon o državnim službenicima Zakon o državnoj informacijskoj infrastrukturi Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina Zakon o državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave Zakon o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu Zakon o državnom inspektoratu Zakon o državnom izbornom povjerenstvu Zakon o državnom odvjetništvu Zakon o državnom sudbenom vijeću Zakon o duhanu Zakon o edukacijsko-rehabilitacijskoj djelatnosti Zakon o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda Zakon o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja Zakon o elektroničkim komunikacijama Zakon o elektroničkim medijima Zakon o elektroničkoj ispravi Zakon o elektroničkoj trgovini Zakon o elektroničkom novcu Zakon o elektroničkom potpisu Zakon o energetskoj učinkovitosti Zakon o energiji Zakon o europskim radničkim vijećima Zakon o faktoringu Zakon o financijskim konglomeratima Zakon o financijskoj policiji Zakon o financijskom inspektoratu Republike Hrvatske Zakon o financijskom osiguranju Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom Zakon o fiskalnoj odgovornosti Zakon o fizioterapeutskoj djelatnosti Zakon o genetski modificiranim organizmima Zakon o gnojivima i poboljšivačima tla Zakon o gospodarenju kemikalijama sadržanim u Konvenciji o zabrani razvijanja, proizvodnje, gomilanja i korištenja kemijskog oružja i o njihovu uništenju Zakon o gradnji Zakon o građevinskoj inspekciji Zakon o građevnim proizvodima Zakon o grobljima Zakon o hidrografskoj djelatnosti Zakon o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu Zakon o hrani Zakon o hrani za posebne prehrambene potrebe Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji Zakon o hrvatskom državljanstvu Zakon o hrvatskom znakovnom jeziku i ostalim sustavima komunikacije gluhih i gluhoslijepih osoba u Republici Hrvatskoj Zakon o humanitarnoj pomoći Zakon o igralištima za golf Zakon o igrama na sreću Zakon o industrijskom dizajnu Zakon o informacijskoj sigurnosti Zakon o informiranju potrošača o hrani Zakon o inspekcijama u gospodarstvu Zakon o inspekcijama u poljoprivredi Zakon o inspekciji cestovnog prometa i cesta Zakon o inspektoratu rada Zakon o investicijskim fondovima Zakon o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika Zakon o istraživanju, uređenju i održavanju vojnih groblja, groblja žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja Zakon o izborima zastupnika u Hrvatski sabor Zakon o izbornim jedinicama za izbor zastupnika u Zastupnički dom Hrvatskog državnog sabora Zakon o izboru Predsjednika Republike Hrvatske Zakon o izboru članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske Zakon o iznimnim mjerama kontrole cijena Zakon o izvlaštenju Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. godinu Zakon o izvršavanju kazne zatvora Zakon o izvršavanju rada za opće dobro na slobodi i uvjetne osude za zaštitnim nadzorom u prekršajnom postupku Zakon o izvršavanju sankcija izrečenih maloljetnicima za kaznena djela i prekršaje Zakon o jamstvenom fondu za gospodarski oporavak i razvitak Zakon o jamstvenom fondu za poticaj gospodarskom razvitku Zakon o javno-privatnom partnerstvu Zakon o javnoj nabavi Zakon o javnom bilježništvu Zakon o javnom okupljanju Zakon o jedinstvenom tijelu vještačenja Zakon o kamatama Zakon o kazalištima Zakon o kaznenom postupku Zakon o kemikalijama Zakon o knjižnicama Zakon o komasaciji Zakon o komasaciji poljoprivrednog zemljišta Zakon o kombiniranom prijevozu tereta Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju Zakon o komunalnom gospodarstvu Zakon o konačnosti namire u platnim sustavima i sustavima za namiru financijskih instrumenata Zakon o koncesijama Zakon o kontaminantima Zakon o kreditnim institucijama Zakon o kreditnim unijama Zakon o kriterijima za sudjelovanje u tripartitnim tijelima i reprezentativnosti za kolektivno pregovaranje Zakon o kritičnim infrastrukturama Zakon o krvi i krvnim pripravcima Zakon o kulturnim vijećima Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi Zakon o leasingu Zakon o lijekovima Zakon o liječništvu Zakon o ljekarništvu Zakon o lokalnim izborima Zakon o lokalnim porezima Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Zakon o lovstvu Zakon o lučkim kapetanijama Zakon o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom Zakon o medicinski pomognutoj oplodnji Zakon o medicinskim proizvodima Zakon o medicinsko-biokemijskoj djelatnosti Zakon o medijima Zakon o međunarodnim mjerama ograničavanja Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti Zakon o međunarodnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima Zakon o međunarodnom privatnom pravu Zakon o minimalnim mjerama zaštite u poslovanju s gotovim novcem i vrijednostima Zakon o minimalnoj plaći Zakon o mirenju Zakon o mirovinskim osiguravajućim društvima Zakon o mirovinskim osiguravajućim društvima i isplati mirovina na temelju individualne kapitalizirane štednje Zakon o mirovinskom osiguranju Zakon o mjenici Zakon o mjerama naplate poreznog duga uzrokovanoga gospodarskom krizom Zakon o mjerama za smanjenje troškova postavljanja elektroničkih komunikacijskih mreža velikih brzina Zakon o mjeriteljstvu Zakon o morskom ribarstvu Zakon o morskom ribarstvu 2013-2017 Zakon o muzejima Zakon o nacionalnom preventivnom mehanizmu za sprečavanje mučenja Zakon o nadzoru državne granice Zakon o nadzoru predmeta od plemenitih kovina Zakon o nadzoru prometa robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava Zakon o nadzoru robe s dvojnom namjenom Zakon o najmu stanova Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine Zakon o naplati poreznog duga fizičkih osoba Zakon o naplati poreznog duga uzrokovanog gospodarskom krizom Zakon o nasljeđivanju Zakon o nastavku isplate dokupljenih mirovina Zakon o načinu primjene pravnih propisa donesenih prije 6. travnja 1941. godine Zakon o nedopuštenom oglašavanju Zakon o nezastarijevanju kaznenih djela ratnog profiterstva i kaznenih djela iz procesa pretvorbe i privatizacije Zakon o ništetnosti određenih pravnih akata pravosudnih tijela bivše JNA, bivše SFRJ i Republike Srbije Zakon o ništetnosti ugovora o kreditu s međunarodnim obilježjima sklopljenih u Republici Hrvatskoj s neovlaštenim vjerovnikom Zakon o normizaciji Zakon o novčanoj naknadi žrtvama kaznenih djela Zakon o obalnoj straži Republike Hrvatske Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti Zakon o obeštećenju radnika profesionalno izloženih azbestu Zakon o obnovi Zakon o obnovi i razvoju Grada Vukovara Zakon o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji Zakon o obrani Zakon o obrazovanju odraslih Zakon o obrtu Zakon o obvezama i pravima državnih dužnosnika Zakon o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima Zakon o obveznim mirovinskim fondovima Zakon o obveznim odnosima Zakon o obveznim osiguranjima u prometu Zakon o obveznom zdravstvenom nadzoru radnika profesionalno izloženih azbestu Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj Zakon o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi Zakon o odgovornosti Republike Hrvatske za štetu nastalu u bivšoj SFRJ za koju je odgovarala bivša SFRJ Zakon o odgovornosti Republike Hrvatske za štetu uzrokovanu od strane pripadnika hrvatskih oružanih i redarstvenih snaga za vrijeme domovinskog rata Zakon o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske Zakon o održivoj uporabi pesticida Zakon o održivom gospodarenju otpadom Zakon o odvjetništvu Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih i srodnih proizvoda Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda Zakon o općem oprostu Zakon o općem upravnom postupku Zakon o općoj sigurnosti proizvoda Zakon o oružju Zakon o osiguranju Zakon o osiguranju depozita Zakon o osiguranju depozita 2004 Zakon o osiguranju potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca Zakon o osiguranju radničkih tražbina Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju Zakon o osnivanju Agencije za investicije i konkurentnost Zakon o osnivanju Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu Zakon o osnivanju Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju Zakon o osnivanju Agencije za ugljikovodike Zakon o osnivanju Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo Zakon o osnovici plaće u javnim službama Zakon o osnutku Hrvatske kontrole zračne plovidbe Zakon o osobnoj iskaznici Zakon o osobnom identifikacijskom broju Zakon o osobnom imenu Zakon o otocima Zakon o otpadu Zakon o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom Zakon o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskog sabora Zakon o parničnom postupku Zakon o patentu Zakon o platnom prometu Zakon o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika Zakon o plaćama u javnim službama Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda Zakon o područjima i sjedištima državnih odvjetništava Zakon o područjima i sjedištima sudova Zakon o područjima posebne državne skrbi Zakon o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj Zakon o pogrebničkoj djelatnosti Zakon o pojednostavljenju razmjene podataka između tijela država članica Europske unije nadležnih za provedbu zakona Zakon o policiji Zakon o policijskim poslovima i ovlastima Zakon o političkim strankama Zakon o poljoprivredi Zakon o poljoprivrednom zemljištu Zakon o pomilovanju Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama Zakon o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2011.g. Zakon o poreznoj upravi Zakon o poreznom savjetništvu Zakon o porezu na dobit Zakon o porezu na dodanu vrijednost Zakon o porezu na dohodak Zakon o porezu na premije osiguranja od automobilske odgovornosti i premije kasko osiguranja cestovnih vozila Zakon o porezu na promet nekretnina Zakon o posebnim pravima Predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti Zakon o posebnim uvjetima za stavljanje brašna na tržište Zakon o posebnom porezu kavu i bezalkoholna pića Zakon o posebnom porezu na motorna vozila Zakon o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke Zakon o posebnom porezu na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti Zakon o posredovanju u prometu nekretnina Zakon o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama Zakon o postupcima naknade štete zbog povreda prava tržišnog natjecanja Zakon o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku Zakon o postupku oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom i prekršajem Zakon o postupku primopredaje vlasti Zakon o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja Zakon o poticanju prodaje stanova Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva Zakon o poticanju ulaganja Zakon o poticanju zapošljavanja Zakon o potporama za očuvanje radnih mjesta Zakon o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju Zakon o potpori za očuvanje radnih mjesta Zakon o potrošačkom kreditiranju Zakon o poštanskim uslugama Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji Zakon o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom saboru Zakon o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba Zakon o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva Zakon o pravima žrtava seksualnog nasilja za vrijeme oružane agresije na Republiku Hrvatsku u Domovinskom ratu Zakon o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji Zakon o pravnom položaju vjerskih zajednica Zakon o pravobranitelju za djecu Zakon o pravobranitelju za osobe s invaliditetom Zakon o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije Zakon o pravu državljana drugih država članica Europske unije u izborima za predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Zakon o pravu na pristup informacijama Zakon o prebivalištu Zakon o predmetima opće uporabe Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju Zakon o prehrambenim aditivima, aromama i prehrambenim enzimima Zakon o prehrambenim i zdravstvenim tvrdnjama te hrani obogaćenoj nutrijentima Zakon o prekograničnoj provedbi odluka o novčanoj kazni u području upućivanja radnika Zakon o prekograničnom prometu i trgovini divljim vrstama Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira Zakon o presađivanju ljudskih organa u svrhu liječenja Zakon o prestanku važenja Zakona o potporama za očuvanje radnih mjesta Zakon o preuzimanju dioničkih društava Zakon o prijenosu mirovinskih prava Zakon o prijevozu opasnih tvari Zakon o prijevozu u cestovnom prometu Zakon o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu Zakon o prikupljanju podataka po osiguranicima o doprinosima za obvezna mirovinska osiguranja Zakon o prikupljanju, obradi, povezivanju, korištenju i razmjeni podataka o primicima i javnim davanjima po osiguranicima Zakon o primaljstvu Zakon o primjeni ljudskih tkiva i stanica Zakon o primjeni statuta međunarodnog kaznenog suda i progonu za kaznena djela protiv međunarodnog ratnog i humanitarnog prava Zakon o privatnim detektivima Zakon o privatnoj zaštiti Zakon o privremenom uzdržavanju Zakon o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija Zakon o probaciji Zakon o procjeni učinaka propisa Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo Zakon o prodaji stanova namijenjenih za nadstojnika stambene zgrade Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom Zakon o proglašenju nestalih osoba umrlima i dokazivanju smrti Zakon o proizvodnji, remontu i prometu naoružanja i vojne opreme Zakon o promicanju čistih i energetski učinkovitih vozila u cestovnom prometu Zakon o pronalaženju, obilježavanju i održavanju grobova komunističkih zločina nakon drugog svjetskog rata Zakon o proračunu Zakon o prostornom uređenju Zakon o prostornom uređenju i gradnji Zakon o prosvjetnoj inspekciji Zakon o protuminskom djelovanju Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2015/2283 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. o novoj hrani Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2015/2365 o transparentnosti transakcija financiranja vrijednosnih papira i ponovne uporabe Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2015/757 o praćenju emisija ugljikova dioksida iz pomorskog prometa, izvješćivanju o njima i njihovoj verifikaciji te o izmjeni Direktive 2009/16/EZ Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 181.2011 o pravima putnika u prijevozu autobusima Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 211.2011 Europskog parlamenta i Vijaća o građanskoj inicijativi Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 517/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o fluoriranim stakleničkim plinovima i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 842/2006 Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 528.2012 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi stavljanja na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 606.2013 o uzajamnom priznavanju zaštitnih mjera u građanskim stvarima Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 609/2013 Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 650.2012 Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 909/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o oboljšanju namire vrijednosnih papira u Europskoj uniji i o središnjim depozitorijima vrijednosnih papira te izmjeni direktiva 98/26/EZ i 2014/65/EU te Uredbe (E Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 910/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu i stavljanju izvan snage Direktive 1999/93/EZ Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1060/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. o agencijama za kreditni rejting Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1107.2009 o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1223.2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. studenog 2009. o kozmetičkim proizvodima Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1272.2008 o razvrstavanju, označavanju i pakiranju tvari i smjesa Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1829.2003 o genetski modificiranoj hrani i hrani za životinje i Uredbe (EZ) br. 1830.2003 o sljedivosti i označavanju genetski modifirianih organizama Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1946.2003 o prekograničnom prijenosu genetski modificiranih organizama Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 2003.2003 o gnojivima Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 396.2005 Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 850.2004 o postojanim organskim onečišćujućim tvarima Zakon o provedbi Uredbe EU br. 649.2012 Zakon o provedbi Uredbe Europske unije o europskim fondovima poduzetničkog kapitala Zakon o provedbi Uredbe Europske unije o europskim fondovima socijalnog poduzetništva Zakon o provedbi Uredbe Komisije (EZ) br. 1234.2008 o ispitivanju izmjena uvjeta odobrenja za stavljanje veterinarsko-medicinskih proizvoda u promet Zakon o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 2201.2003 Zakon o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 4.2009 Zakon o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br.834.2007 o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda Zakon o provedbi carinskih propisa Europske unije Zakon o provedbi carinskog zakonodavstva Europske unije Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima Zakon o provedbi uredbe (EZ) br. 1907.2006 Europskog parlamenta i Vijeća EZ o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalije Zakon o provedbi uredbi Europske unije iz područja platnog prometa Zakon o provedbi uredbi Europske unije iz područja prekursora za droge Zakon o provedbi uredbi Europske unije o Europskoj grupaciji za teritorijalnu suradnju Zakon o provedbi uredbi Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti Zakon o provedbi uredbi Europske unije o zaštiti životinja Zakon o provedbi uredbi Europske unije u vezi s trgovinom ilegalno posječenim drvom i proizvodima od takvog drva Zakon o pružanju usluga u turizmu Zakon o pružanju usluga u turizmu 2007-2017 Zakon o psihološkoj djelatnosti Zakon o putnim ispravama hrvatskih državljana Zakon o pučkim otvorenim učilištima Zakon o pučkom pravobranitelju Zakon o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti Zakon o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu Zakon o radu Zakon o ravnopravnosti spolova Zakon o računovodstvu Zakon o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne i područne (regionalne) samouprave Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske Zakon o registru birača Zakon o regulaciji energetskih djelatnosti Zakon o regulaciji tržišta željezničkih usluga i zaštiti prava putnika u željezničkom prijevozu Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija Zakon o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata Zakon o reviziji Zakon o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim pitanjima Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama Zakon o rudarstvu Zakon o sanaciji javnih ustanova Zakon o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava Zakon o saniranju posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije Zakon o sanitarnoj inspekciji Zakon o savjetima mladih Zakon o sestrinstvu Zakon o sigurnosnim provjerama Zakon o sigurnosno-obavještajnom sustavu Republike Hrvatske Zakon o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka Zakon o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava Zakon o sigurnosti pri odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika Zakon o sigurnosti prometa na cestama Zakon o sigurnosti u željezničkom prometu Zakon o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja Zakon o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora Zakon o slatkovodnom ribarstvu Zakon o slobodnim zonama Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj samoupravi Zakon o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja Zakon o službenoj statistici Zakon o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske Zakon o smanjenju mirovina određenih, odnosno ostvarenih prema posebnim propisima o mirovinskom osiguranju Zakon o socijalnoj skrbi Zakon o sportskoj inspekciji Zakon o sportu Zakon o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma Zakon o sprječavanju sukoba interesa Zakon o sprječavanju unošenja i širenja stranih te invazivnih stranih vrsta i upravljanju njima Zakon o sredstvima za zaštitu bilja Zakon o stambenoj štednji i državnom poticanju stambene štednje Zakon o stambenom potrošačkom kreditiranju Zakon o stažu osiguranja s povećanim trajanjem Zakon o stečaju potrošača Zakon o stočarstvu Zakon o strancima Zakon o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske Zakon o strateškim robnim zalihama Zakon o strukovnom obrazovanju Zakon o strukturnoj potpori i uređenju tržišta u ribarstvu 2009-2013 Zakon o subvencioniranju i državnom jamstvu stambenih kredita Zakon o subvencioniranju stambenih kredita Zakon o sudjelovanju pripadnika oružanih snaga Republike Hrvatske, policije, civilne zaštite te državnih službenika i namještenika u mirovnim operacijama i drugim aktivnostima u inozemstvu Zakon o sudjelovanju radnika u odlučivanju u europskom društvu (SE) i u europskoj zadruzi (SCE) Zakon o sudovima Zakon o sudovima za mladež Zakon o sudskim pristojbama Zakon o sudskom registru Zakon o suradnji Hrvatskog sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima Zakon o sustavu civilne zaštite Zakon o sustavu domovinske sigurnosti Zakon o sustavu državne uprave Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru Zakon o suzbijanju diskriminacije Zakon o suzbijanju zlouporabe droga Zakon o tajnosti podataka Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju suglasnosti Zakon o tehničkoj kulturi Zakon o transparentnosti tokova javnih sredstava Zakon o trgovačkim društvima Zakon o trgovini Zakon o trošarinama Zakon o tržištu električne energije Zakon o tržištu kapitala Zakon o tržištu nafte i naftnih derivata Zakon o tržištu plina Zakon o tržištu toplinske energije Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma Zakon o turističkoj inspekciji Zakon o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije Zakon o udomiteljstvu Zakon o udrugama Zakon o udžbenicima za osnovnu i srednju školu Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti 2006-2015 Zakon o umirovljeničkom fondu Zakon o umjetničkom obrazovanju Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture Zakon o upravljanju državnom imovinom Zakon o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi Zakon o upravnim pristojbama Zakon o upravnim pristojbama u području intelektualnog vlasništva Zakon o upravnim sporovima Zakon o upravnoj inspekciji Zakon o uređenju prava i obveza brodogradilišta u postupku restrukturiranja Zakon o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda Zakon o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina Zakon o uskladištenju i skladišnici za žitarice i industrijsko bilje Zakon o uskrati isplate pojedinih materijalnih prava zaposlenima u javnim službama Zakon o uskrati prava na uvećanje plaće po osnovi ostvarenih godina radnog staža Zakon o uslugama Zakon o usporedivosti naknada, prebacivanju računa za plaćanje i pristupu osnovnom računu Zakon o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u razdoblju 2014-2020 Zakon o ustanovama Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave Zakon o uvjetima za stjecanje prava na starosnu mirovinu radnika profesionalno izloženih azbestu Zakon o uvozu hrane i hrane za životinje iz trećih zemalja Zakon o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji Zakon o vanjskim poslovima Zakon o vatrogastvu Zakon o veterinarsko-medicinskim proizvodima Zakon o veterinarstvu Zakon o vinu Zakon o vježbenicima u pravosudnim tijelima i pravosudnom ispitu Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima Zakon o vodama Zakon o vodi za ljudsku potrošnju Zakon o volonterstvu Zakon o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti Zakon o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom Zakon o zadrugama Zakon o zajedničkoj organizaciji tržišta poljoprivrednih proizvoda i posebnim mjerama i pravilima vezanim za tržište poljoprivrednih proizvoda Zakon o zakladama i fundacijama Zakon o zakladi 'Hrvatska za djecu' Zakon o zakladi Kultura nova Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima Zakon o zastupanju u području prava industrijskog vlasništva Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara Zakon o zaštiti i spašavanju Zakon o zaštiti na radu Zakon o zaštiti novčarskih institucija Zakon o zaštiti od buke Zakon o zaštiti od elementarnih nepogoda Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji Zakon o zaštiti od neionizirajućeg zračenja Zakon o zaštiti od požara Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja Zakon o zaštiti okoliša Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama Zakon o zaštiti osobnih podataka Zakon o zaštiti potrošača Zakon o zaštiti prava pacijenata Zakon o zaštiti prirode Zakon o zaštiti svjedoka Zakon o zaštiti tajnosti podataka Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata Zakon o zaštiti znaka i naziva Crveni križ Zakon o zaštiti zraka Zakon o zaštiti životinja Zakon o zaštićenim oznakama izvornosti, zaštićenim oznakama zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnim specijalitetima poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda Zakon o zdravstvenoj zaštiti Zakon o zemljišnim knjigama Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju Zakon o zračnim lukama Zakon o zračnom prometu Zakon o čeku Zakon o članarinama u turističkim zajednicama Zakon o šumama Zakon o šumskom reprodukcijskom materijalu Zakon o željeznici Zakon o žigu Zakon o životnom partnerstvu osoba istog spola Zakon o žičarama za prijevoz osoba Zakon reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija 2009-2014 zzz Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti 2008-2017 zzz Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 258.97 Eurospkog parlamenta i Vijeća od 27.01.1997. o novoj hrani i sastojcima nove hrane zzz Zakon o savjetodavnoj službi zzz Zakon o eksplozivnim tvarima zzz Zakon o kaznenom postupku 2014-2017 zzz Zakon o kreditnim institucijama 2015-2018 zzz Zakon o porezu na dohodak 2016 zzz Carinski zakon zzz Kazneni zakon 1997-2012 zzz Kazneni zakon 2013-2015 zzz Kazneni zakon 2015-2017 zzz Obiteljski zakon 2014 zzz Opći porezni zakon 2012 zzz Opći porezni zakon 2013 zzz Opći porezni zakon 2015 zzz Opći porezni zakon 2016 zzz Ovršni zakon 2008-2012 zzz Ovršni zakon 2010 zzz Ovršni zakon 2014-2017 zzz Stečajni zakon 1996-2015 zzz Zakon o carinskoj službi 2009-2013 zzz Zakon o doprinosima 2014 zzz Zakon o doprinosima 2015-2016 zzz Zakon o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju 2011 zzz Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi 2012-2015 zzz Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 2015-2016 zzz Zakon o genetski modificiranim organizmima 2005-2013 zzz Zakon o građevnim proizvodima 2008 2013 zzz Zakon o hrani 2007-2013 zzz Zakon o javnoj nabavi 2014-2016 zzz Zakon o kaznenom postupku 1997-2011 zzz Zakon o kaznenom postupku 2008-2013 zzz Zakon o kemikalijama 2005-2013 zzz Zakon o kreditnim institucijama 2009-2013 zzz Zakon o mirovinskom osiguranju 1998-2013 zzz Zakon o mjeriteljstvu 2003-2014 zzz Zakon o morskom ribarstvu 2010-2013 zzz Zakon o obrtu 1993-2013 zzz Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju 2008-2013 zzz Zakon o osiguranju 2013 zzz Zakon o osiguranju 2014-2015 zzz Zakon o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom 2013 zzz Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda 2013-2014 zzz Zakon o poljoprivredi 2009-2015 zzz Zakon o porezu na dobit 2014 zzz Zakon o porezu na dobit 2016 zzz Zakon o porezu na dodanu vrijednost 1995-2013 zzz Zakon o porezu na dodanu vrijednost 2014 zzz Zakon o porezu na dodanu vrijednost 2015-2016 zzz Zakon o porezu na dohodak 2014 zzz Zakon o porezu na dohodak 2015 zzz Zakon o porezu na promet nekretnina 2011-2014 zzz Zakon o porezu na promet nekretnina 2014-2016 zzz Zakon o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju 2012-2013 zzz Zakon o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije 2015-2017 zzz Zakon o prijevozu u cestovnom prometu 2004-2013 zzz Zakon o proizvodnji, distribuciji i opskrbi toplinskom energijiom 2010-2013 zzz Zakon o radu 1995-2009 zzz Zakon o radu 2010 zzz Zakon o radu 2013-2014 zzz Zakon o računovodstvu 2007-2016 zzz Zakon o računovodstvu 2016 zzz Zakon o reviziji 2005-2017 zzz Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama 2008-2013 zzz Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama 2015-2017 zzz Zakon o socijalnoj skrbi 2015 zzz Zakon o trošarinama 2015-2016 zzz Zakon o tržištu kapitala 2008-2013 zzz Zakon o tržištu kapitala 2013 zzz Zakon o tržištu kapitala 2014 zzz Zakon o tržištu kapitala 2015-2017 zzz Zakon o upravnim pristojbama 2014-2017 zzz Zakon o veterinarstvu 2007-2013 zzz Zakon o zaštiti na radu 1996-2014 zzz Zakon o zaštiti okoliša 2015-2018 zzz Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama 1997-2014 zzz Zakon o zaštiti potrošača 2007-2014 zzz Zakon o zaštiti prirode 2005-2013 zzz Zakon o zaštiti životinja 2006-2013 zzz Zakon o zaštiti životinja 2013-2017 zzzz Pravilnik o načinu obračuna površine i obujma u projektima zgrada pročišćeni zzzz Pravilnik o unutarnjem ustroju, vođenju zemljišnih knjiga i obavljanju drugih poslova u zemljišnoknjižnim odjelima sudova (Zemljišnoknjižni poslovnik) zzzz Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju 2017 zzzz Pravilnik o nostrifikaciji projekata pročišćeni zzzz Pravilnik o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva pročišćeni zzzz Uredba o postupku, načinu polaganja i Programu državnog stručnog ispita - pročišćeni tekst

Copyright © Ante Borić