Baza je ažurirana 07.12.2023. 

zaključno sa NN 144/23

Rezultati pretrage - zakoni

Zakon o zaštiti fizičkih osoba u vezi s obradom i razmjenom osobnih podataka Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka Zakon o obradi biometrijskih podataka Opća uredba o zaštiti podataka - Uredba (EU) 2016/679 Zakon o zaštiti prava pacijenata Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti Zakon o zaštiti svjedoka Zakon o zaštiti tajnosti podataka ...klikni za još rezultata pretrage unutar zakona

Rezultati pretrage - podzakonski propisi

NN 62/2020 (27.5.2020.), Obvezatne upute broj Z IV – o zaštiti osobnih podataka NN 112/2019 (20.11.2019.), Obvezatne upute broj P IV o zaštiti osobnih podataka NN 12/2021 (10.2.2021.), OBVEZATNE UPUTE BROJ L II o zaštiti osobnih podataka NN 30/2019 (26.3.2019.), Obvezatne upute broj EP IV, O zaštiti osobnih podataka NN 30/2019 (26.3.2019.), Obvezatne upute broj EP IV, O zaštiti osobnih podataka NN 61/2021 (1.6.2021.), Pravilnik o radu Agencije za zaštitu osobnih podataka NN 105/2004 (28.07.2004.) Uredba o načinu vođenja i obrascu evidencije o zbirkama osobnih podataka NN 5/2020 (15.1.2020.), Kriterij za obročnu otplatu i uvjeti za raskid obročne otplate upravne novčane kazne Agencije za zaštitu osobnih podataka ...klikni za još rezultata pretrage unutar podzakonskih propisa

Rezultati pretrage - sudska praksa

Kž-518/17 Županijski sud u Varaždinu NN 16/2023 (13.2.2023.), Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-5197/2022 od 7. veljače 2023. Gž R-1099/2017 Županijski sud u Splitu NN 16/2023 (13.2.2023.), Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-2215/2022 i dr. od 7. veljače 2023. Kr 27/17 Vrhovni sud Republike Hrvatske NN 21/2021 (1.3.2021.), Izvješće o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku uređenoj člancima 63. - 70. Zakona o sudovima (»Narodne novine« broj 28/13., 33/15., 82/15. i 67/18.) Kž-1114/16 Županijski sud u Zagrebu Kž 353/2018 Vrhovni sud Republike Hrvatske ...klikni za još rezultata pretrage unutar sudske prakse

Rezultati pretrage - EU propisi

32016R0679: Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podatak 32109R1157: Uredba (EU) 2019/1157 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o jačanju sigurnosti osobnih iskaznica građana Unije i boravišnih isprava koje se izdaju građanima Unije i članovima njihovih obitelji koji ostvaruju pravo na slobodno kre 32019L1937: Direktiva (EU) 2019/1937 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2019. o zaštiti osoba koje prijavljuju povrede prava Unije 32019R0816: Uredba (EU) 2019/816 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2019. o uspostavi centraliziranog sustava za utvrđivanje država članica koje imaju podatke o osuđujućim presudama protiv državljana trećih zemalja i osoba bez državljanstva (sus 32013R0608: Uredba (EU) br. 608/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. lipnja 2013. o carinskoj provedbi prava intelektualnog vlasništva i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1383/2003 32008R0767: Uredba (EZ) br. 767/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. srpnja 2008. o viznom informacijskom sustavu (VIS) i razmjeni podataka među državama članicama o vizama za kratkotrajni boravak (Uredba o VIS-u) 32019R0881: Uredba (EU) 2019/881Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2019. o ENISA-i (Agencija Europske unije za kibersigurnost) te o kibersigurnosnoj certifikaciji u području informacijske i komunikacijske tehnologije i stavljanju izvan snage Ure 32001R1049: Uredba (EZ) br. 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2001. o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije ...klikni za još rezultata pretrage unutar EU propisa

Rezultati pretrage - vijesti

Novosti u Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima iz NN 61/18 Vijesti o Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara NN 125/2020 (13.11.2020.), Odluka o uspostavi prekogranične interoperabilnosti mobilne aplikacije za obavještavanje korisnika o izloženosti COVID-19 u svrhu javnozdravstvenog interesa praćenja i suzbijanja zaraznih bolesti 14. Novosti u izmjenama Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja objavljenim u NN 41/21 Novosti u Zakonu o platnom prometu iz NN 66/18 NN 115/2022 (5.10.2022.), Odluka o određivanju visine naknade za vođenje jedinstvenog računovodstva osobnih računa članova obveznih mirovinskih fondova NN 113/2023 (29.9.2023.), Odluka o određivanju visine naknade za vođenje jedinstvenog računovodstva osobnih računa članova obveznih mirovinskih fondova 6. Novosti u izmjenama Zakona o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka objavljenim u NN 30/21 ...klikni za još rezultata pretrage unutar vijesti

Copyright © Ante Borić