Baza je ažurirana 07.12.2023. 

zaključno sa NN 144/23

Rezultati pretrage - zakoni

Zakon o tajnosti podataka Zakon o zaštiti tajnosti podataka Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka Zakon o informacijskoj sigurnosti Zakon o sigurnosnim provjerama Zakon o kritičnim infrastrukturama Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka Zakon o obradi biometrijskih podataka ...klikni za još rezultata pretrage unutar zakona

Rezultati pretrage - podzakonski propisi

Pravilnik o tajnosti podataka obrane Pravilnik o tajnosti podataka obrane – pročišćeni tekst NN 67/2018 (25.7.2018.), Pravilnik o tajnosti podataka obrane NN 39/08 od 04.04.2008. Pravilnik o tajnosti podataka obrane NN 39/08 od 04.04.2008. Pravilnik o tajnosti podataka obrane NN 112/1997 (24.10.1997.) Pravilnik o zaštiti tajnosti podataka obrane NN 112/97 od 24.10.1997. Pravilnik o zaštiti tajnosti podataka obrane NN 107/12 od 28.09.2012. Pravilnik o tajnosti službenih podataka Ministarstva unutarnjih poslova ...klikni za još rezultata pretrage unutar podzakonskih propisa

Rezultati pretrage - sudska praksa

Kž-518/17 Županijski sud u Varaždinu Kž 443/2018-4 Vrhovni sud Republike Hrvatske NN 52/2022 (4.5.2022.), Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-4251/2010 i dr. od 29. ožujka 2022. NN 16/2023 (13.2.2023.), Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-5197/2022 od 7. veljače 2023. Kž 150/17 Vrhovni sud Republike Hrvatske Kž-487/16 Županijski sud u Zagrebu Rev 987/11 Vrhovni sud Republike Hrvatske NN 16/2023 (13.2.2023.), Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-2215/2022 i dr. od 7. veljače 2023. ...klikni za još rezultata pretrage unutar sudske prakse

Rezultati pretrage - EU propisi

32019L1937: Direktiva (EU) 2019/1937 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2019. o zaštiti osoba koje prijavljuju povrede prava Unije 32016R0679: Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podatak 32008R0767: Uredba (EZ) br. 767/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. srpnja 2008. o viznom informacijskom sustavu (VIS) i razmjeni podataka među državama članicama o vizama za kratkotrajni boravak (Uredba o VIS-u) 32009R1217: Uredba Vijeća (EZ) br. 1217/2009 od 30. studenoga 2009. o uspostavi sustava za prikupljanje knjigovodstvenih podataka o prihodima i poslovnim aktivnostima poljoprivrednih gospodarstava u Europskoj zajednici (kodificirana verzija) 32002R1030: Uredba Vijeća (EZ) br. 1030/2002 od 13. lipnja 2002. o utvrđivanju jedinstvenog obrasca boravišnih dozvola za državljane trećih zemalja 32013R0608: Uredba (EU) br. 608/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. lipnja 2013. o carinskoj provedbi prava intelektualnog vlasništva i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1383/2003 32009R1185: Uredba (EZ) br. 1185/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2009. o statističkim podacima o pesticidima Tekst značajan za EGP 32005R0184: Uredba (EZ) br. 184/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. siječnja 2005. o statistikama Zajednice u vezi s platnom bilancom, međunarodnom trgovinom uslugama i izravnim stranim ulaganjima ...klikni za još rezultata pretrage unutar EU propisa

Rezultati pretrage - vijesti

Novosti u Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima iz NN 61/18 1. Plan zakonodavnih aktivnosti Vlade Republike Hrvatske za 2021 Novi Zakon o promicanju čistih vozila u cestovnom prijevozu objavljen u NN 52/21 8. Novi Zakon o osnivanju Sveučilišta obrane i sigurnosti objavljen u NN 34/21 Vijesti o Zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma Vijesti o Zakonu o obveznim mirovinskim fondovima Novosti u izmjenama Zakona o deviznom poslovanju objavljenim u NN 52/21 21. Novi Zakon o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja objavljen u NN 52/21 ...klikni za još rezultata pretrage unutar vijesti

Copyright © Ante Borić