Baza je ažurirana 21.03.2019. zaključno sa NN 27/19

Rezultati pretrage

Zakon o tajnosti podataka Zakon o zaštiti tajnosti podataka Zakon o zaštiti osobnih podataka Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka Zakon o prijenosu i obradi podataka o putnicima u zračnom prometu Zakon o prikupljanju, obradi, povezivanju, korištenju i razmjeni podataka o primicima i javnim davanjima po osiguranicima Zakon o prikupljanju podataka po osiguranicima o doprinosima za obvezna mirovinska osiguranja Zakon o pojednostavljenju razmjene podataka između tijela država članica Europske unije nadležnih za provedbu zakona Zakon o zaštiti fizičkih osoba u vezi s obradom i razmjenom osobnih podataka Opća uredba o zaštiti podataka - Uredba (EU) 2016/679 Zakon o jedinstvenom načinu utvrđivanja, evidentiranja i prikupljanja podataka o rezervama mineralnih sirovina i podzemnih voda i o bilanci tih rezervi Zakon o informacijskoj sigurnosti Zakon o sigurnosnim provjerama Zakon o matičnom broju Zakon o kritičnim infrastrukturama Zakon o državnoj informacijskoj infrastrukturi Zakon o međunarodnim mjerama ograničavanja Zakon o pravobranitelju za djecu Zakon o pučkom pravobranitelju Zakon o privatnim detektivima Zakon o zaštiti svjedoka Zakon o poreznoj upravi Zakon o podacima i informacijama u zdravstvu Zakon o elektroničkim komunikacijama Zakon o Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja Zakon o državnom odvjetništvu Zakon o industrijskom dizajnu Zakon o sigurnosno-obavještajnom sustavu Republike Hrvatske Zakon o financijskom inspektoratu Republike Hrvatske

Copyright © Ante Borić