Baza je ažurirana 04.08.2022. 

zaključno sa NN 86/22

Rezultati pretrage - vijesti

Novosti u Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima iz NN 61/18 NN 20/2021 (26.2.2021.), Plan usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije za 2021. godinu 1. Plan zakonodavnih aktivnosti Vlade Republike Hrvatske za 2021 Vijesti o Zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma 21. Novi Zakon o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja objavljen u NN 52/21 NN 105/2020 (25.9.2020.), Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-II-2379/2020 od 14. rujna 2019. i tri izdvojena mišljenja sudaca Vijesti o Zakonu o stambenom potrošačkom kreditiranju 14. Novosti u izmjenama Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja objavljenim u NN 41/21 25. Novosti u izmjenama Zakona o pružanju usluga u turizmu objavljenim u NN 70/21 NN 26/2021 (12.3.2021.), Odluka o osnivanju Savjeta za mlade Novi Zakon o promicanju čistih vozila u cestovnom prijevozu objavljen u NN 52/21 9. Novi Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/1148 Europskog parlamenta i vijeća od 20. lipnja 2019. o stavljanju na tržište i uporabi prekursora eksploziva te izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006 i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 98/2013 objavljen u NN 3 8. Novi Zakon o osnivanju Sveučilišta obrane i sigurnosti objavljen u NN 34/21 23. Novosti u izmjenama Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom objavljenim u NN 52/21 7. Novosti u izmjenama Zakona o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika objavljenim u NN 30/21 IZVORI PRAVA EUROPSKE UNIJE NN 86/2021 (30.7.2021.), Odluka o donošenju Nacionalnog plana sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske za razdoblje od 2021. do 2030. NN 43/2022 (6.4.2022.), Ugovor o Caritasu Katoličke Crkve u Republici Hrvatskoj 15. Novosti u izmjenama Zakona o energetskoj učinkovitosti objavljenim u NN 41/21 NN 21/2021 (1.3.2021.), Izvješće o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku uređenoj člancima 63. - 70. Zakona o sudovima (»Narodne novine« broj 28/13., 33/15., 82/15. i 67/18.) NN 23/2022 (25.2.2022.), Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2022. godinu Pravosudna suradnja EU u građanskim stvarima NN 45/2022 (13.4.2022.), Odluka o donošenju Smjernica politike državnih potpora za razdoblje 2022. – 2024. Vijesti o Zakonu o obveznim mirovinskim fondovima NN 125/2020 (13.11.2020.), Odluka o uspostavi prekogranične interoperabilnosti mobilne aplikacije za obavještavanje korisnika o izloženosti COVID-19 u svrhu javnozdravstvenog interesa praćenja i suzbijanja zaraznih bolesti Vijesti o Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara Vijesti o Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi Vijesti o Zakonu o Hrvatskoj poljoprivrednoj komori Vijesti o Zakonu o audiovizualnim djelatnostima Vijesti o Zakonu o otpisu dugova fizičkim osobama NN 1/2021 (4.1.2021.), Odluka o proglašenju katastrofe na području pogođenom potresom Vijesti o Zakonu o održivom gospodarenju otpadom NN 1/2021 (4.1.2021.), Prosječna kamatna stopa na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima NN 75/2022 (1.7.2022.), Prosječna kamatna stopa na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima Novosti u Zakonu o platnom prometu iz NN 66/18 6. Novosti u izmjenama Zakona o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka objavljenim u NN 30/21 Novosti u izmjenama Zakona o sudovima iz NN 67/18 Odluka o mjeri strogog ograničavanja zadržavanja na ulicama i drugim javnim mjestima - pročišćeni tekst NN 33/2020 (20.3.2020.), Odluka o Brodovima na međunarodnoj plovidbi u karanteni ili samoizolaciji 3. Novosti u izmjenama Zakona o poticanju ulaganja objavljenim u NN 20/21 Propisi Geodezija NN 46/2022 (15.4.2022.), Odluka o puštanju na tržište obveznih zaliha nafte i naftnih derivata NN 60/2022 (27.5.2022.), Pravilnik o lovostaju jegulje (Anguilla anguilla) u 2022. godini 18. Novosti u izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji objavljenim u NN 52/21 20. Novosti u izmjenama Zakona o uzgoju domaćih životinja objavljenim u NN 52/21 12. Novosti u izmjenama Zakona o sportskoj inspekciji objavljenim u NN 34/21 Novosti u izmjenama Zakona o deviznom poslovanju objavljenim u NN 52/21 NN 78/2021 (9.7.2021.), Odluka o prodaji stanova u vlasništvu Republike Hrvatske NN 104/2021 (27.9.2021.), Odluka o prihvaćanju sredstava na osnovi opće alokacije posebnih prava vučenja Međunarodnoga monetarnog fonda NN 28/2020 (13.3.2020.), Odluka o sudjelovanju Hrvatske radiotelevizije u provedbi nastavnog programa i izvođenju nastave na daljinu

Copyright © Ante Borić