Baza je ažurirana 22.05.2024. 

zaključno sa NN 60/24

Rezultati pretrage - zakoni

Zakon o pravu na pristup informacijama Zakon o podacima i informacijama u zdravstvu Zakon o međunarodnom privatnom pravu Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima Zakon o pravu na dodatak uz mirovinu određenih kategorija korisnika mirovine Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 1286/2014 o dokumentima s ključnim informacijama za upakirane investicijske proizvode Zakon o državnoj informacijskoj infrastrukturi Zakon o elektroničkoj trgovini Zakon o instrumentima politike boljih propisa Zakon o Registru zaposlenih i centraliziranom obračunu plaća u državnoj službi i javnim službama Zakon o računovodstvu Zakon o zaštiti fizičkih osoba u vezi s obradom i razmjenom osobnih podataka Zakon o tržištu kapitala Zakon o zaštiti od neionizirajućeg zračenja Zakon o tajnosti podataka Zakon o uslugama Zakon o udomiteljstvu Zakon o zaštiti okoliša Zakon o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova Ustavni zakon za provedbu Ustava Republike Hrvatske Zakon o kibernetičkoj sigurnosti Zakon o željeznici Zakon o mjerama za smanjenje troškova postavljanja elektroničkih komunikacijskih mreža velikih brzina Zakon o arhivskom gradivu i arhivima Zakon o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti Zakon o olakšavanju uporabe financijskih i drugih informacija u svrhu sprječavanja, otkrivanja, istraživanja ili progona teških kaznenih djela Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka Zakon o medijima Zakon o mjerama ograničavanja Zakon o zaštiti potrošača Zakon o zaštiti neobjavljenih informacija s tržišnom vrijednosti Zakon o stambenom potrošačkom kreditiranju Zakon o igrama na sreću Zakon o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2020/1503 o europskim pružateljima usluga skupnog financiranja Zakon o upućivanju radnika u Republiku Hrvatsku i prekograničnoj provedbi odluka o novčanoj kazni Zakon o upravnim pristojbama Zakon o meteorološkoj i hidrološkoj djelatnosti Zakon o tržištu plina Zakon o pružanju usluga u turizmu Zakon o potrošačkom kreditiranju Zakon o porezu na promet nekretnina Zakon o javnoj nabavi Zakon o provedbi Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/161 оd 2. listopada 2015. o dopuni Direktive 2001/83/EZ Europskog parlamenta i Vijeća utvrđivanjem detaljnih pravila za sigurnosne oznake na pakiranjima lijekova za humanu primjenu Zakon o usporedivosti naknada, prebacivanju računa za plaćanje i pristupu osnovnom računu Zakon o platnom prometu Zakon o suzbijanju diskriminacije Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/1238 o paneuropskom osobnom mirovinskom proizvodu (PEPP) Zakon o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom

Copyright © Ante Borić