Baza je ažurirana 18.10.2021. 

zaključno sa NN 110/21

Rezultati pretrage - zakoni

Zakon o javnoj nabavi Zakon o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi Zakon o državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave Zakon o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu Zakon o promicanju čistih vozila u cestovnom prijevozu Zakon o nabavi i posjedovanju oružja građana Zakon o proizvodnji, remontu i prometu naoružanja i vojne opreme Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi ...klikni za još rezultata pretrage unutar zakona

Rezultati pretrage - podzakonski propisi

Uredba o javnoj nabavi u području obrane i sigurnosti NN 10/12 od 23.01.2012. Uredba o nadzoru nad provedbom Zakona o javnoj nabavi NN 89/12 od 02.08.2012. Uredba o javnoj nabavi za potrebe obrane i sigurnosti NN 19/12 od 17.02.2012. Pravilnik o popisu obveznika primjene Zakona o javnoj nabavi NN 65/17 od 07.07.2017. Pravilnik o nadzoru nad provedbom Zakona o javnoj nabavi NN 101/2017 (12.10.2017.) Pravilnik o elektroničkoj žalbi u javnoj nabavi NN 145/14 od 08.12.2014. Uredba o izmjeni Uredbe o javnoj nabavi za potrebe obrane i sigurnosti NN 69/17 od 14.07.2017. Uredba o prestanku važenja Uredbe o nadzoru nad provedbom Zakona o javnoj nabavi ...klikni za još rezultata pretrage unutar podzakonskih propisa

Rezultati pretrage - sudska praksa

Kž-Us 145/14 Vrhovni sud Republike Hrvatske Kž-Us 145/14 Vrhovni sud Republike Hrvatske Revt 196/15 Vrhovni sud Republike Hrvatske Gž-4056/08 Županijski sud u Rijeci Rev 1333/2016-2 Vrhovni sud Republike Hrvatske P-1205/2015 Trgovački sud u Rijeci Gž 698/10 Županijski sud u Varaždinu Gž-1214/15 Županijski sud u Varaždinu ...klikni za još rezultata pretrage unutar sudske prakse

Rezultati pretrage - EU propisi

32014L0055: Direktiva 2014/55/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi 32004L0113: Direktiva Vijeća 2004/113/EZ od 13. prosinca 2004. o provedbi načela jednakog postupanja prema muškarcima i ženama u pristupu i nabavi robe, odnosno pružanju usluga 32007R1370: Uredba (EZ) br. 1370/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2007. o uslugama javnog željezničkog i cestovnog prijevoza putnika i stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EEZ) br. 1191/69 i (EEZ) br. 1107/70 32013R0346: Uredba (EU) br. 346/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2013. o europskim fondovima za socijalno poduzetništvo Tekst značajan za EGP 32019R0816: Uredba (EU) 2019/816 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2019. o uspostavi centraliziranog sustava za utvrđivanje država članica koje imaju podatke o osuđujućim presudama protiv državljana trećih zemalja i osoba bez državljanstva (sus 32013R1308: Uredba (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2 32016R0429: Uredba (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2016. o prenosivim bolestima životinja te o izmjeni i stavljanju izvan snage određenih akata u području zdravlja životinja (Zakon o zdravlju životinja) 32006R1987: Uredba (EZ) br. 1987/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o uspostavi, djelovanju i korištenju druge generacije Schengenskog informacijskog sustava (SIS II) ...klikni za još rezultata pretrage unutar EU propisa

Rezultati pretrage - vijesti

NN 49/2021 (7.5.2021.), Odluka o zelenoj javnoj nabavi u postupcima središnje javne nabave Novi Zakon o promicanju čistih vozila u cestovnom prijevozu objavljen u NN 52/21 NN 107/2021 (1.10.2021.), Zaključak o postupanju radi ublažavanja posljedica poremećaja cijena građevinskog materijala i proizvoda Vijesti o Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara 1. Plan zakonodavnih aktivnosti Vlade Republike Hrvatske za 2021 8. Novi Zakon o osnivanju Sveučilišta obrane i sigurnosti objavljen u NN 34/21 Novosti u Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima iz NN 61/18 21. Novi Zakon o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja objavljen u NN 52/21 ...klikni za još rezultata pretrage unutar vijesti

Copyright © Ante Borić