Baza je ažurirana 24.06.2022. 

zaključno sa NN 71/22

Povezani zakoni

Država, uprava i javne ovlasti
Zakon o blagdanima, spomendanima i neradanim danima u Republici Hrvatskoj Zakon o uskrati prava na uvećanje plaće po osnovi ostvarenih godina radnog staža Zakon o Zakladi Hrvatska kuća - Croatian House Zakon o državnom inspektoratu 2011-2014 Zakon o državnim potporama 2013-2014 Zakon o legalizaciji isprava u međunarodnom prometu Zakon o javnoj nabavi 2014-2016 Zakon o reviziji pretvorbe i privatizacije Ustav Republike Hrvatske Zakon o smanjenju mirovina određenih, odnosno ostvarenih prema posebnim propisima o mirovinskom osiguranju Ustavni zakon za provedbu Ustava Republike Hrvatske Zakon o obvezama i pravima državnih dužnosnika Zakon o procjeni učinaka propisa Zakon o rješavanju potraživanja prema poduzećima i drugim pravnim osobama s područja Republike Hrvatske oslobođenih akcijama "Bljesak" i "Oluja" i područja istočne Hrvatske koja su integrirana u postupku mirne reintegracije Zakon o upravnoj inspekciji Zakon o matičnom broju Zakon o komunalnom gospodarstvu Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Zakon o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći Zakon o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom saboru Zakon o državnim potporama 2005-2013 Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu Zakon o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga Zakon o sustavu državne uprave Zakon o načinu primjene pravnih propisa donesenih prije 6. travnja 1941. godine Zakon o preuzimanju dijela duga po novom financijskom sporazumu iz 1988. godine te o izdavanju obveznica Republike Hrvatske radi zamjene toga duga Zakon o zaštiti osobnih podataka Zakon o vanjskim poslovima Zakon o prestanku rada društvenog pravobranioca samoupravljanja Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2010. godinu Zakon o plaćama ovlaštenih državnih revizora Zakon o Državnom inspektoratu Zakon o posebnim pravima Predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu Zakon o državnim službenicima i namještenicima Zakon o Središnjem registru državne imovine Zakon o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave Zakon o Registru zaposlenih u javnom sektoru Zakon o javnoj nabavi Zakon o pravu na pristup informacijama Zakon o grbu, zastavi i himni Republike Hrvatske te zastavi i lenti predsjednika Republike Hrvatske Zakon o Registru vijeća, koordinacija i predstavnika nacionalnih manjina Zakon o komasaciji Zakon o prestanku važenja Zakona o Hrvatskoj poljoprivredno-šumarskoj savjetodavnoj službi Zakon o Fondu za naknadu oduzete imovine Zakon o državnim potporama Zakon o upravnim pristojbama Zakon o konvalidaciji Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2011. godinu Zakon o političkim strankama Zakon o državnoj informacijskoj infrastrukturi Zakon o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske Zakon o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske Zakon o potpomognutim područjima Zakon o proračunu (Europska) Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda Zakon o Vladi Republike Hrvatske Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave Zakon o sanaciji javnih ustanova Zakon o ovjeravanju potpisa, rukopisa i prijepisa Zakon o izbornim jedinicama za izbor članova predstavničkih tijela novoustrojenih jedinica lokalne samouprave i uprave na području Zagrebačke županije Zakon o načinu i uvjetima podmirivanja obveza po kreditima i drugim poslovima iz sporazuma s vladama članicama Pariškog kluba Zakon o strateškim robnim zalihama Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu Zakon o državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave Zakon o državnim maticama Zakon o izdavanju obveznica za prikupljanje sredstava za obnovu Republike Hrvatske Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2013. godinu Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu Zakon o koncesijama Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti Zakon o saniranju posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije Zakon o zaštiti i spašavanju Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo Zakon o državnim službenicima 2015-2017 Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina Zakon o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske 2018-2018 Zakon o prihvaćanju članstva Republike Hrvatske u Međunarodnom monetarnom fondu i drugim međunarodnim financijskim organizacijama na temelju sukcesije Zakon o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2011.g. Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu Zakon o preoblikovanju Javnog poduzeća Narodne novine Zakon o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske Zakon o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Zakon o uskrati isplate pojedinih materijalnih prava zaposlenima u javnim službama Zakon o izdavanju obveznica za restrukturiranje gospodarstva u Republici Hrvatskoj Zakon o preuzimanju Zakona o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim odnosima Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu Zakon o područjima posebne državne skrbi Zakon o državnom pečatu Republike Hrvatske Zakon o upravnim sporovima Zakon o privremenom korištenju stanova Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2009. godinu Zakon o državnim službenicima 2013-2015 Zakon o potvrđivanju Ugovora o pitanjima sukcesije Zakon o sanaciji određenih poduzeća Zakon o suradnji Hrvatskog sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2012. godinu Zakon o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskog sabora Zakon o prestanku važenja Zakona o osnivanju Agencije za investicije i konkurentnost Zakon o obnovi Zakon o Tjednu solidarnosti Zakon o općem upravnom postupku Zakon o fiskalnoj odgovornosti Zakon o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj Zakon o istražnim povjerenstvima Zakon o sprječavanju sukoba interesa Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske Zakon o međunarodnom privatnom pravu Zakon o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi Zakon o uvjetima odobravanja kredita i zajmova određenih pravnih osoba Zakon o državnim potporama 2014-2017 Zakon o državnim službenicima Zakon o kritičnim infrastrukturama Zakon o pretvorbi prava na društvenim sredstvima bivših društveno-političkih organizacija Domovinski rat
Zakon o statusu prognanika i izbjeglica Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji 2014-2017 Zakon o Zakladi hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji Zakon o prestanku važenja Zakona o Fondu za stipendiranje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata Zakon o proglašenju Vukovara mjestom posebnog domovinskog pijeteta Zakon o Fondu za stipendiranje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata 2006-2018 Zakon o utvrđivanju ratne štete Zakon o osobama nestalim u Domovinskom ratu Zakon o zabrani raspolaganja i preuzimanju sredstava određenih pravnih osoba na teritoriju Republike Hrvatske Kazneni zakon Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji Zakon o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata Zakon o Fondu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji Zakon o zaštiti poduzeća i drugih pravnih osoba sa privremeno zaposjednutih područja Republike Hrvatske Ustav Republike Hrvatske Zakon o nezastarijevanju kaznenih djela ratnog profiterstva i kaznenih djela iz procesa pretvorbe i privatizacije Zakon o zabrani uporabe, stvaranja zaliha, proizvodnje i prijenosa protupješačkih mina i o njihovom uništenju Europska unija
Zakon o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora Zakon o provedbi projekata međunarodne institucionalne suradnje Europske unije i projekata tehničke pomoći Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2015/2365 o transparentnosti transakcija financiranja vrijednosnih papira i ponovne uporabe Zakon o Agenciji za mobilnost i programe Europske unije Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u razdoblju 2014-2020 Zakon o provedbi carinskih propisa Europske unije Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2015/757 o praćenju emisija ugljikova dioksida iz pomorskog prometa, izvješćivanju o njima i njihovoj verifikaciji te o izmjeni Direktive 2009/16/EZ Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 517/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o fluoriranim stakleničkim plinovima i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 842/2006 Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 606.2013 o uzajamnom priznavanju zaštitnih mjera u građanskim stvarima Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/2088 o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga i Uredbe (EU) 2020/852 o uspostavi okvira za olakšavanje održivih ulaganja i izmjeni Uredbe (EU) 2019/2088 Zakon o državljanima država članica Europskog gospodarskog prostora i članovima njihovih obitelji Zakon o uvođenju Europskog društva - Societas Europea (SE) i Europskoga gospodarskoga interesnog udruženja (EGIU) Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 909/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o poboljšanju namire vrijednosnih papira u Europskoj uniji i o središnjim depozitorijima vrijednosnih papira te izmjeni direktiva 98/26/EZ i 2014/65/EU te Uredbe ( Ustav Republike Hrvatske Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti Zakon o provedbi uredbi Europske unije iz područja platnog prometa Zakon o uslugama Zakon o strancima Zakon o provedbi uredbi Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti Zakon o izboru članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2017/852 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. svibnja 2017. o živi i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1102/2008 Opća uredba o zaštiti podataka - Uredba (EU) 2016/679 Zakon o provedbi uredbi Europske unije o Europskoj grupaciji za teritorijalnu suradnju Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka Zakon o azilu Zakon o međunarodnim mjerama ograničavanja Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj Zakon o sustavu provedbe programa Europske unije i sustavu provedbe projekata financiranih iz sredstava zajmova i darovnica iz ostalih inozemnih izvora Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 650.2012 Europskog Parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o nadležnosti, mjerodavnom pravu, priznavanju i izvršavanju odluka i prihvaćanju i izvršavanju javnih isprava u nasljednim stvarima i o uspostavi europske potvrde o Zakon o nadzoru robe s dvojnom namjenom Zakon o pravu državljana drugih država članica Europske unije u izborima za predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 1286/2014 o dokumentima s ključnim informacijama za upakirane investicijske proizvode Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija Unutarnji poslovi
Zakon o prijenosu i obradi podataka o putnicima u zračnom prometu Zakon o privatnim detektivima Zakon o osobnom identifikacijskom broju Zakon o osobnom imenu Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira Zakon o kaznenom postupku Zakon o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja Zakon o sustavu domovinske sigurnosti Zakon o državljanima država članica Europskog gospodarskog prostora i članovima njihovih obitelji Zakon o zaštiti osobnih podataka Zakon o nabavi i posjedovanju oružja građana Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/1148 Europskog parlamenta i vijeća od 20. lipnja 2019. o stavljanju na tržište i uporabi prekursora eksploziva te izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006 i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 98/2013 Zakon o obradi biometrijskih podataka Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda Zakon o javnom okupljanju Zakon o tajnosti podataka Zakon o protuminskom djelovanju Zakon o policijskim poslovima i ovlastima Zakon o suzbijanju zlouporabe droga Zakon o ispitivanju i žigosanju odnosno obilježavanju ručnog vatrenog oružja i municije Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 258/2012 o provedbi članka 10. Protokola Ujedinjenih naroda o vatrenom oružju, utvrđivanju odobrenja za izvoz vatrenog oružja, mjera za uvoz i provoz vatrenog oružja, njegovih dijelova i komponenata i streljiva Zakon o Zakladi policijske solidarnosti Ustav Republike Hrvatske Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti Zakon o nadzoru prometa robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava Zakon o strancima Zakon o osobnoj iskaznici Zakon o sigurnosti prometa na cestama Zakon o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima Zakon o nadzoru državne granice Zakon o azilu Zakon o putnim ispravama hrvatskih državljana Zakon o pojednostavljenju razmjene podataka između tijela država članica Europske unije nadležnih za provedbu zakona Zakon o sigurnosno-obavještajnom sustavu Republike Hrvatske Zakon o sustavu civilne zaštite Zakon o pravu na pristup informacijama Zakon o sigurnosnim provjerama Zakon o prebivalištu Zakon o hrvatskom državljanstvu Zakon o policiji Prekršajni zakon Zakon o privatnoj zaštiti Zakon o državnim službenicima

Copyright © Ante Borić