Povezani zakoni

Poduzetništvo
Zakon o zaštiti neobjavljenih informacija s tržišnom vrijednosti Zakon o zaštiti novčarskih institucija Zakon o slobodnim zonama Zakon o platnom prometu Zakon o leasingu Zakon o legalizaciji isprava u međunarodnom prometu Zakon o obeštećenju radnika trgovačkog društva Salonit d.d. u stečaju Vranjic Zakon o trgovini Ovršni zakon Zakon o osobnom identifikacijskom broju Zakon o radu Zakon o deviznom poslovanju Zakon o zaštiti potrošača Zakon o nedopuštenom oglašavanju Zakon o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak Zakon o poticanju ulaganja Zakon o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti Zakon o obrtu Zakon o nadzoru robe s dvojnom namjenom Zakon o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke Zakon o strancima Zakon o preuzimanju dioničkih društava Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma Zakon o zadrugama Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju suglasnosti Zakon o elektroničkoj trgovini Zakon o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti Zakon o preuzimanju saveznih zakona iz područja organizacije i poslovanja gospodarskih subjekata koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2017/2394 Europskoga parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2017. o suradnji između nacionalnih tijela odgovornih za izvršavanje propisa o zaštiti potrošača i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 2006/2004 Zakon o reviziji Stečajni zakon 2015-2017 Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture Zakon o obveznim odnosima Zakon o mirovinskom osiguranju Zakon o arbitraži Zakon o osiguranju Zakon o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi Opći porezni zakon Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima Zakon o jamstvenom fondu za poticaj gospodarskom razvitku Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva Zakon o trgovačkim društvima Zakon o državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave Zakon o sudskom registru Zakon o javnoj nabavi Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2018/302 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. veljače 2018. o rješavanju pitanja neopravdanog geografskog blokiranja i drugih oblika diskriminacije na unutarnjem tržištu na temelju državljanstva, mjesta boravišta ili mjesta po Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2020/740 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. svibnja 2020. o označivanju guma s obzirom na učinkovitost potrošnje goriva i druge parametre Zakon o zaštiti na radu Zakon o predstavničkim tužbama za zaštitu kolektivnih interesa i prava potrošača Banke, financije i investicije
Zakon o zaštiti novčarskih institucija Zakon o platnom prometu Zakon o privatizacijskim investicijskim fondovima Zakon o stavljanju izvan snage propisa Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije iz oblasti financija Zakon o izdavanju pokrivenih obveznica i javnom nadzoru pokrivenih obveznica Zakon o Hrvatskoj gospodarskoj komori Zakon o Financijskoj agenciji Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 1286/2014 o dokumentima s ključnim informacijama za upakirane investicijske proizvode Zakon o zaštiti potrošača Zakon o provedbi uredbi Europske unije iz područja platnog prometa Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1060/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. o agencijama za kreditni rejting Zakon o tržištu kapitala 1/2 Zakon o načinu likvidacije poslovanja glavnih filijala Jugobanke d.d. Beograd koje su poslovale na teritoriju Republike Hrvatske Zakon o mjenici Zakon o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja Zakon o informacijskoj sigurnosti Zakon o prihvaćanju članstva Republike Hrvatske u Europskoj banci za obnovu i razvoj Zakon o čeku Zakon o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku Zakon o provedbi uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. godine o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju Zakon o stambenom potrošačkom kreditiranju Zakon o obrtu Zakon o kreditnim institucijama Zakon o sustavu osiguranja depozita Zakon o Hrvatskoj narodnoj banci Zakon o mirovinskim osiguravajućim društvima Zakon o elektroničkoj trgovini Zakon o financijskim konglomeratima Zakon o tržištu kapitala 2/2 Zakon o financijskom inspektoratu Republike Hrvatske Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2016/1011 o indeksima koji se upotrebljavaju kao referentne vrijednosti Zakon o Državnom uredu za reviziju Zakon o uvođenju Europske zadruge - Societas Cooperativa Europaea (SCE) Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2023/1114 o tržištima kriptoimovine Zakon o Državnoj agenciji za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka Zakon o alternativnim investicijskim fondovima Stečajni zakon Zakon o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom Zakon o prestanku važenja Zakona o financijskom poslovanju Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2020/1503 o europskim pružateljima usluga skupnog financiranja Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 2017/1131 o novčanim fondovima Zakon o državnim potporama Zakon o konačnosti namire u platnim sustavima i sustavima za namiru financijskih instrumenata Pomorski zakonik Zakon o zaštiti neobjavljenih informacija s tržišnom vrijednosti Zakon o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima Zakon o usporedivosti naknada, prebacivanju računa za plaćanje i pristupu osnovnom računu Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/1150 o promicanju pravednosti i transparentnosti za poslovne korisnike usluga internetskog posredovanja Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/2088 o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga i Uredbe (EU) 2020/852 o uspostavi okvira za olakšavanje održivih ulaganja i izmjeni Uredbe (EU) 2019/2088 Zakon o računovodstvu Zakon o subvencioniranju stambenih kredita Zakon o iznimnim mjerama kontrole cijena Zakon o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga Zakon o leasingu Zakon o provedbi uredbe (EU) br. 236/2012 Europskog parlamenta i vijeća od 14. ožujka 2012 godine o kratkoj prodaji i određenim aspektima kreditnih izvedenica na osnovi nastanka statusa neispunjavanja obveza Zakon o prihvaćanju članstva Republike Hrvatske u Međunarodnom monetarnom fondu i drugim međunarodnim financijskim organizacijama na temelju sukcesije Zakon o trgovini Zakon o davanju ovlasti Državnoj agenciji za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za izdavanje obveznica Zakon o dobrovoljnim mirovinskim fondovima 2014-2018 Zakon o načinu, uvjetima i postupku servisiranja i kupoprodaje potraživanja Zakon o deviznom poslovanju Zakon o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 2182/2004 o medaljama i žetonima koji nalikuju eurokovanicama Zakon o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava Zakon o postupcima naknade štete zbog povreda prava tržišnog natjecanja Zakon o pretvorbi kapitala društava osiguranja i reosiguranja u Republici Hrvatskoj Zakon o jamstvenom fondu za gospodarski oporavak i razvitak Zakon o kamatama Zakon o pretvaranju deviznih depozita građana u javni dug Republike Zakon o posredovanju u prometu nekretnina Zakon o faktoringu Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima Zakon o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak Zakon o poticanju ulaganja Zakon o istraživanju, uređenju i održavanju vojnih groblja, groblja žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja Zakon o nadzoru predmeta od plemenitih kovina Zakon o obveznim mirovinskim fondovima Zakon o ništavnosti određenih vrsta ugovora o osiguranju i ugovora o kreditu Zakon o elektroničkom novcu Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2015/2365 o transparentnosti transakcija financiranja vrijednosnih papira i ponovne uporabe Zakon o alternativnim investicijskim fondovima 2014-2018 Zakon o ništetnosti ugovora o kreditu s međunarodnim obilježjima sklopljenih u Republici Hrvatskoj s neovlaštenim vjerovnikom Zakon o preuzimanju dioničkih društava Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma Zakon o tajnosti podataka Zakon o stambenoj štednji i državnom poticanju stambene štednje Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2017/2402 o utvrđivanju općeg okvira za sekuritizaciju i o uspostavi specifičnog okvira za jednostavnu, transparentnu i standardiziranu sekuritizaciju Zakon o javno-privatnom partnerstvu Zakon o reviziji Zakon o prisilnoj likvidaciji kreditnih institucija Zakon o subvencioniranju i državnom jamstvu stambenih kredita Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture Zakon o arbitraži Zakon o Upisniku sudskih i javnobilježničkih osiguranja tražbina vjerovnika na pokretnim stvarima i pravima Zakon o osiguranju Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2021/23 o okviru za oporavak i sanaciju središnjih drugih ugovornih strana Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja Zakon o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi Zakon o Vijeću za financijsku stabilnost Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva Zakon o potrošačkom kreditiranju Zakon o trgovačkim društvima Zakon o sudskom registru Zakon o dobrovoljnim mirovinskim fondovima Zakon o igrama na sreću Zakon o kreditnim unijama Zakon o financijskom osiguranju

Copyright © Ante Borić