Baza je ažurirana 24.05.2024. 

zaključno sa NN 62/24

Povezani zakoni

Porezi i carine
Zakon o igrama na sreću Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Zakon o dodatku na mirovine ostvarene prema Zakonu o mirovinskom osiguranju Zakon o poreznom savjetništvu Zakon o doprinosima Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/1238 o paneuropskom osobnom mirovinskom proizvodu (PEPP) Zakon o mjerama naplate poreznog duga uzrokovanoga gospodarskom krizom Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom Zakon o uvjetima za pružanje usluga carinskog zastupanja Zakon o osobnom identifikacijskom broju Zakon o lokalnim porezima Zakon o otpisu dugova fizičkim osobama Zakon o proračunu Zakon o naplati poreznog duga uzrokovanog gospodarskom krizom Zakon o naplati poreznog duga fizičkih osoba Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu Zakon o porezu na dobit Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija Zakon o naplati dospjelih a nenaplaćenih poreza, carina, doprinosa i državnih jamstava Zakon o posebnom porezu kavu i bezalkoholna pića Zakon o administrativnoj suradnji u području poreza Opći porezni zakon Zakon o carinskoj službi Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina Zakon o fiskalnoj odgovornosti Zakon o dodatnom porezu na dobit Zakon o porezu na dodanu vrijednost Zakon o financijskom inspektoratu Republike Hrvatske Zakon o poreznoj upravi Zakon o porezu na premije osiguranja od automobilske odgovornosti i premije kasko osiguranja cestovnih vozila Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu Zakon o porezu na promet nekretnina Zakon o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke Zakon o mehanizmima rješavanja poreznih sporova u Europskoj uniji Zakon o brdsko-planinskim područjima Zakon o provedbi carinskog zakonodavstva Europske unije Carinski zakonik EU Zakon o trošarinama Zakon o posebnom porezu na motorna vozila Zakon o olakšavanju uporabe financijskih i drugih informacija u svrhu sprječavanja, otkrivanja, istraživanja ili progona teških kaznenih djela Zakon o provođenju Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske od 12. svibnja 1998 Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu Zakon o minimalnom globalnom porezu na dobit Zakon o porezu na dohodak Zakon o računovodstvu Zakon o transparentnosti tokova javnih sredstava Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. godinu Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru Poduzetništvo
Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju suglasnosti Zakon o legalizaciji isprava u međunarodnom prometu Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma Zakon o elektroničkoj trgovini Zakon o osiguranju Zakon o osobnom identifikacijskom broju Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi Zakon o zaštiti neobjavljenih informacija s tržišnom vrijednosti Zakon o preuzimanju saveznih zakona iz područja organizacije i poslovanja gospodarskih subjekata koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni Zakon o reviziji Zakon o jamstvenom fondu za poticaj gospodarskom razvitku Zakon o leasingu Zakon o strancima Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2020/740 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. svibnja 2020. o označivanju guma s obzirom na učinkovitost potrošnje goriva i druge parametre Zakon o platnom prometu Zakon o nadzoru robe s dvojnom namjenom Zakon o obeštećenju radnika trgovačkog društva Salonit d.d. u stečaju Vranjic Zakon o radu Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture Zakon o državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave Zakon o obrtu Opći porezni zakon Zakon o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti Zakon o preuzimanju dioničkih društava Zakon o zadrugama Zakon o nedopuštenom oglašavanju Zakon o trgovini Zakon o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak Zakon o sudskom registru Zakon o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke Zakon o zaštiti potrošača Zakon o zaštiti novčarskih institucija Zakon o deviznom poslovanju Stečajni zakon 2015-2017 Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva Zakon o javnoj nabavi Zakon o poticanju ulaganja Zakon o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti Zakon o zaštiti na radu Zakon o mirovinskom osiguranju Zakon o obveznim odnosima Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2018/302 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. veljače 2018. o rješavanju pitanja neopravdanog geografskog blokiranja i drugih oblika diskriminacije na unutarnjem tržištu na temelju državljanstva, mjesta boravišta ili mjesta po Zakon o slobodnim zonama Zakon o predstavničkim tužbama za zaštitu kolektivnih interesa i prava potrošača Zakon o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova Zakon o arbitraži Zakon o trgovačkim društvima Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2017/2394 Europskoga parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2017. o suradnji između nacionalnih tijela odgovornih za izvršavanje propisa o zaštiti potrošača i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 2006/2004 Ovršni zakon

Copyright © Ante Borić