Baza je ažurirana 20.03.2023. 

zaključno sa NN 29/23

Povezani zakoni

Poduzetništvo
Zakon o nadzoru robe s dvojnom namjenom Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture Zakon o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti Zakon o sudskom registru Zakon o preuzimanju dioničkih društava Zakon o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti Zakon o državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave Zakon o zaštiti potrošača Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju suglasnosti Zakon o platnom prometu Zakon o zadrugama Zakon o jamstvenom fondu za poticaj gospodarskom razvitku Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2018/302 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. veljače 2018. o rješavanju pitanja neopravdanog geografskog blokiranja i drugih oblika diskriminacije na unutarnjem tržištu na temelju državljanstva, mjesta boravišta ili mjesta po Stečajni zakon 2015-2017 Zakon o osiguranju Ovršni zakon Zakon o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom Zakon o leasingu Zakon o obeštećenju radnika trgovačkog društva Salonit d.d. u stečaju Vranjic Zakon o posebnom porezu na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke Zakon o trgovačkim društvima Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma Zakon o elektroničkoj trgovini Zakon o poticanju ulaganja Zakon o slobodnim zonama Zakon o legalizaciji isprava u međunarodnom prometu Zakon o radu Zakon o mirovinskom osiguranju Zakon o strancima Zakon o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja Zakon o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova Zakon o zaštiti na radu Zakon o osobnom identifikacijskom broju Zakon o zaštiti neobjavljenih informacija s tržišnom vrijednosti Zakon o obveznim odnosima Opći porezni zakon Zakon o javnoj nabavi Zakon o reviziji Zakon o preuzimanju saveznih zakona iz područja organizacije i poslovanja gospodarskih subjekata koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni Zakon o zaštiti novčarskih institucija Zakon o arbitraži Zakon o deviznom poslovanju Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima Zakon o nedopuštenom oglašavanju Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2017/2394 Europskoga parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2017. o suradnji između nacionalnih tijela odgovornih za izvršavanje propisa o zaštiti potrošača i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 2006/2004 Zakon o trgovini Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva Zakon o obrtu Europska unija
Zakon o nadzoru robe s dvojnom namjenom Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 650.2012 Europskog Parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o nadležnosti, mjerodavnom pravu, priznavanju i izvršavanju odluka i prihvaćanju i izvršavanju javnih isprava u nasljednim stvarima i o uspostavi europske potvrde o Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka Zakon o pravu državljana drugih država članica Europske unije u izborima za predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Opća uredba o zaštiti podataka - Uredba (EU) 2016/679 Zakon o uslugama Zakon o izboru članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/2088 o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga i Uredbe (EU) 2020/852 o uspostavi okvira za olakšavanje održivih ulaganja i izmjeni Uredbe (EU) 2019/2088 Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 1286/2014 o dokumentima s ključnim informacijama za upakirane investicijske proizvode Zakon o provedbi carinskih propisa Europske unije Zakon o strancima Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2017/852 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. svibnja 2017. o živi i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1102/2008 Zakon o međunarodnim mjerama ograničavanja Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2015/2365 o transparentnosti transakcija financiranja vrijednosnih papira i ponovne uporabe Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 606.2013 o uzajamnom priznavanju zaštitnih mjera u građanskim stvarima Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija Zakon o uvođenju Europskog društva - Societas Europea (SE) i Europskoga gospodarskoga interesnog udruženja (EGIU) Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 909/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o poboljšanju namire vrijednosnih papira u Europskoj uniji i o središnjim depozitorijima vrijednosnih papira te izmjeni direktiva 98/26/EZ i 2014/65/EU te Uredbe ( Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2015/757 o praćenju emisija ugljikova dioksida iz pomorskog prometa, izvješćivanju o njima i njihovoj verifikaciji te o izmjeni Direktive 2009/16/EZ Zakon o Agenciji za mobilnost i programe Europske unije Zakon o provedbi uredbi Europske unije iz područja platnog prometa Zakon o provedbi uredbi Europske unije o Europskoj grupaciji za teritorijalnu suradnju Zakon o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj Zakon o azilu Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti Zakon o provedbi projekata međunarodne institucionalne suradnje Europske unije i projekata tehničke pomoći Zakon o državljanima država članica Europskog gospodarskog prostora i članovima njihovih obitelji Zakon o provedbi uredbi Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u razdoblju 2014-2020 Ustav Republike Hrvatske Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 517/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o fluoriranim stakleničkim plinovima i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 842/2006 Zakon o sustavu provedbe programa Europske unije i sustavu provedbe projekata financiranih iz sredstava zajmova i darovnica iz ostalih inozemnih izvora Zakon o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 2182/2004 o medaljama i žetonima koji nalikuju eurokovanicama Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj

Copyright © Ante Borić